Referat af Erfamøde for DDA-partner, d.28. februar 2011 Tilstede ...

danishdesignassociation.com

Referat af Erfamøde for DDA-partner, d.28. februar 2011 Tilstede ...

København

3. marts 2011

Referat af Erfamøde for DDA-partner, d.28. februar 2011

Tilstede:

Egon Triel – Coloplast

Jesper Jul Mørch – DSB

Søren Moesgaard – DSB

Ellen Engebretsen – TDC

Rune Domsten – Prevas

Nicola Girotti – Cisco

Friederike Faller – Knud Holscher Design

Susanne Gylstorff – Danisco

Gitte Just – DDA

Laura Jantzen – DDA

Kasper Møller Larsen – DDA

Oplæg: Is good design good business

Tore Kristensen, professor CBS

Bjørn Gjedde Kristensen, student CBS

Gorm Gabrielsen, lektor CBS

Spørgsmål/kommentarer til oplæg:

Nicola: Pris er ikke nødvendigvis markør for ”good business”. Kan blive for høj og det

modsatte scenarie kan opstå.

Tore: Hvert studie af brands er en kontinuerlig proces, hvor viden udarbejdes hele tiden. Er

meget interesseret i at få samarbejdspartnere (DDA partnere) at arbejde med.

Questions/comments:

Nicola: Price is not nescessarily a marker of ”good business”. It can be too high and the

opposite scenario can occur.

Tore: Every study of a brand is an ongoing proces where knowledge is developed all the

time. Is very interested in getting collaborators from DDA to work with.

Diskussionsspørgsmål:

Egon: Vi sætter ikke selv vores priser. De er statsreguleret. Hvordan kan vi arbejde med

vores produkter/designs når vi ikke kan bestemme pris Vi er meget interesseret i at få

berettiget brugen af design i Coloplast. Medical marketing med andre ord.

Jesper: Hvor meget er designet værd i hele servicepakken (DSB) Kan man beregne værdien

af det enkelte logo Brand


Side 2

Søren: Hvis du har et godt produkt, er der så en høj værdi tilknyttet logoet Har du så også

et godt firma DSB har ikke et fysisk produkt, derfor står vi overfor en stor udfordring i

forhold til service og servicedesign. Sammenhæng mellem logo, brand og produkt er vores

store fokus.

Ellen: Ift. visuel identitet, er vores identitet ikke afstemt med vores prisniveau. Vi fremstår

dyre og det er et problem pga. dårlig presseomtale. Det kunne være interessant at lave en

analyse af det. Måske designet ser for ”pænt” ud Forbrugeren tænker måske at prisen på

TDCs produkter kunne nedbringes hvis designet/visuel identitet nedtones.

Rune: Det er dyrere og mere kompliceret at skabe godt design, pga. at, et fysisk produkt ikke

er nemt at konvertere til andre user-interfaces fx som Iphone.

Michael: Balancen mellem brandede og ikke-brandede produkter. Hvornår skader det ene

andet Og omvendt.

Nicola: (Hentyder til Flip-camera). Det er nemt at sælge i USA men svært i Europa. Hvad

skal man fokusere på at sælge i de respektive lande Brugeroplevelse, design etc.

Storytelling kan være et potentielt redskab. Eller at simplificere produktet. Det nytter ikke

at tænke i konventionel marketing, fordi den er top-down. Bottom-up initiativer kan være

en mulighed for at skabe et attraktivt community for brugerne.

Questions for discussion:

Egon: We do not set our prices ourselves. They are regulated by the government. How can

we work with our products and design, when we cannot control the price We’re very

interested in getting design justified in Coloplast. Medical marketing in other terms.

Jesper: How much is the design worth in the whole service package (DSB) Can you

calculate the value of the individual logo Brand

Søren: If you have a good product, how big is the value of the logo Does that mean that you

also have a good firm DSB doesn’t have a physical product, therefore we face a big

challenge in relation to service and servicedesign. The link between logo, brand and product

really has our attention.

Ellen: In relation to visual identity, our identity is not attuned to our prices. We appear

more expensive and that’s a problem due to bad press coverage. It could be interesting to do

an analysis of that. Maybe the design looks to ”good”. The consumer might think that the

price could be reduced on TDC’s products if the design/visual identity was reduced.

Rune: Its much more expensive and comlicated to create a good design because a physical

product, not easily is converted into other user-interfaces such as a iphone.

Michael: The balance between branded and non-branded products. In which situation does

one thing harm the other And the other way around.

Nicola: (Refering to a flip-camera). It’s easy to sell in the USA but difficult in Europe. Where

should your focus be in the different countries User-experience, design etc. Strytelling

could be a potential tool. Or to simplify the product. It doesn’t work to think in traditional

marketing terms, because it’s top-down. Bottom-up initiatives can be a possibility to create

an attractive community around the users.

De fremtidige perspektiver for ”Design i større virksomheder”

Tore Kristensen er meget interesseret i at lave arbejde og analyser med de enkelte

virksomheder. Kontakten går igennem DDA og efterfølgende afholdes evt. et opfølgende

møde hvor resultaterne fremlægges.


Side 3

The future aspects for ”Design in larger companies”

Tore Kristensen is very interested in doing collaborations and analysis with the individual

companies. The contact will go through DDA and in the future there’s gonna be held a

follow-up meeting where the results are presented.

More magazines by this user
Similar magazines