متن كامل - گام هاي توسعه در آموزش پزشكي

kmu.ac.ir

متن كامل - گام هاي توسعه در آموزش پزشكي

گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

دوره چهارم:‏ شماره اول.‏ ص 57-63، 1386

ميزان استفاده مراجعه كنندگان به مركز اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي كرمان

از اينترنت و منابع تمام متن

رقيه ارشاد سرابي*‏

مربي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،‏ دانشگاه علوم پزشكي كرمان،‏ ايران

دكتر علي ميرزازاده

پزشك عمومي و ،M.P.H مركز تحقيقات فيزيولوژي،‏ معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمان،‏ ايران

زمينه و هدف:‏ استفاده از خدمات اطلاع رساني نوين مانند اينترنت و درصد پوشش آن از شاخصهاي مهم توسعه محسوب ميگردد.‏ هدف اين

مطالعه بررسي درصد پوشش و استفاده از خدمات اينترنت و منابع الكترونيكي تمام متن قابل دسترسي از سايت دانشگاه علوم پزشكي و ديدگاه

افراد نسبت به خدمات ارائه شده است

روشكار:‏ در يك مطالعه مقطعي و با روش نمونهگيري آسان،‏ تعداد

120

نفر در طول سه ماه ‏(ترم اول سال تحصيلي

(1384-85

از بين افراد

مراجعه كننده به مركز اطلاع رساني دانشگاه نمونهگيري بهعمل آمد.‏ دادهها توسط پرسشنامه خود ايفا كه حاوي چهار بخش شامل دادههاي

دموگرافيك،‏ نرم/سخت افزار در دسترس،‏ نگرش و عملكرد افراد در مورد استفاده از اينترنت بود،‏ جمعآوري گرديد.‏

يافتهها:‏ تعداد

89

استفاده ميكردند.‏ تنها

35

پرسشنامه (74 درصد)‏ برگشت داده شد.‏ 64 درصد افراد داراي كامپيوتر شخصي بودند و 53/5 درصد آنها در منزل از اينترنت

درصد مردان و

الكترونيكي(‏Email‏)‏ بودند،‏ اما تنها

20

درصد زنان داراي اشتراك اينترنت دانشگاه بودند(‏P=0/12‎‏).‏

97

درصد آنها 21/3

استفاده مي كردند و بيشترين استفاده به ترتيب

درصد افراد داراي پست

از Email دانشگاهي استفاده ميكردند.‏ 73 درصد افراد از منابع الكترونيك تمام متن دانشگاه

مربوط به Image MD ،Blackwell ،MD Consult ،Ovid ،Science Direct بود.‏

Email

دسترسي به اينترنت در منزل بر ارتباط با ديگران جهت فعاليتهاي حرفهاي و استفاده بيشتر از تأثير مثبت داشت (0/02=P) ‏.بيش از 95

درصد افراد نقش اينترنت را در فعاليتهاي حرفهاي خود مهم ميدانستند.‏ سرعت پايين و عدم دسترسي در زمان دلخواه به عنوان مهمترين عوامل

در استفاده بهينه از اينترنت در اين مركز بودند.‏

نتيجهگيري:‏ عليرغم ديدگاه مثبت افراد نسبت به اينترنت و خدمات آن،‏ هنوز ميزان نفوذ اينترنت در منازل جمعيت دانشگاهي مورد بررسي و

بهرهگيري از منابع اشتراك تمام متن دانشگاه بسيار پايين است.‏ اشتراك اينترنت و

ميدهد.‏

Email

كليد واژهها:‏ اينترنت،‏ پست الكترونيكي،‏ اطلاع رساني،‏ منابع اطلاعاتي تمام متن پزشكي،‏ كرمان

از سرور دانشگاه،‏ تنها يك چهارم گروه هدف را پوشش

• Email: r_ershad@kmu.ac.ir

* نويسنده مسؤول:‏ مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،‏ دانشگاه علوم پزشكي كرمان،‏ ايران

• نمابر:‏ 0341-2113005

• تلفن:‏ 0341-2113024


يها

يها

يها

يها

يها

ميزان استفاده مراجعهكنندگان به مركز اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي كرمان از...‏

ارشاد و ميرزازاده

مقدمه

امروزه استفاده از سيستمهاي نوين اطلاع رساني به عنوان

جزئي ضروري از زندگي انسان قرن

21

در آمده است.‏ در صد

پوشش و ميزان استفاده از اينترنت و انواع خدمات آن،‏ جزء

شاخصهاي مهم توسعه جوامع مطرح شده است،‏ به طوري كه

دانش به كارگيري و آموختن آن را به همه افراد توصيه ميكنند.‏

دولت جمهوري اسلامي ايران نيز در سند چشمانداز

ساله،‏ 20

يكي از اهداف خود را ارتقاء نظام اداري كشور بهصورت

دولت الكترونيك مطرح كرده است

.(1)

اگرچه از زمان ابداع اينترنت مدت

45

سال ميگذرد

،(2)

اما ارائه خدمات نوين اطلاع رساني براي اولين بار در ايران از

سال 1993، از سرويس توسط مركز تحقيقات فيزيك

نظري

Email

و رياضي شروع شد (1). در حال حاضر،‏ تعداد كاربران

اينترنتى در ايران حدود هفت ميليون نفر اعلام شده كه بدين

ترتيب ايران از اين نظر در رتبه

29

.(3)

جهان جاى گرفته است

مركز اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي كرمان مستقر در

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمان از مهرماه

1378

شروع به ارائه سرويس اينترنت نموده و وب سايت دانشگاه در

با 1381 تابستان

آدرس www.kmu.ac.ir

اينترنت قرار گرفته است.‏ اين مركز با

خدمات به

ميباشد.‏

پرينت،‏

پايگاه

جامعه دانشگاهي

از خدمات اين

مركز،‏

اسكن،‏ جستجو در ژورنال

خريداري شده مانند

15

طراحي و بر روي

ايستگاه كاري به ارائه

دانشگاه علوم پزشكي مشغول

CD امانت

الكترونيكي

،Ovid ،Science direct

پزشكي،‏

از طريق

MD

Iranmedex

،Blackwell

،ImagesMD

،Counsult

ميتوان نام برد.‏

هرساله در حدود

1/200/000/000

30

1

را

ريال براي خريد منابع

الكترونيك تمام متن در دانشگاه كرمان،‏ هزينه ميشود كه با

توجه به ميزان استفاده از اين منابع،‏ مقدار متوسط هزينه براي

هر مقاله از تا دلار برآورد ميشود.‏ با توجه به الگوي

خريداري شده،‏ يعني الگوي اشتراك ثابت،‏ بديهي است كه

هرچه ميزان استفاده بالاتر باشد،‏ هم ارتقاء سطح علمي استفاده

كنندگان محتملتر خواهد بود و هم از هزينه صرف شده

بهينهتر استفاده خواهد شد.‏

دانشگاهيان علوم پزشكي گروه قابل ملاحظهاي از استفاده

كنندگان اينترنت را تشكيل ميدهند

.(4،5)

كاربران،‏ اينترنت را يك منبع مورد اعتماد ميدانند

اين گروه از

آنها (5،6).

اينترنت را براي اهداف شخصي و حرفهاي مورد استفاده قرار

(7،8). ميدهند

پژوهشها نشان ميدهد كميت و كيفيت

استفاده از اينترنت در اين گروه از كاربران با مدت و شدت

استفاده از اينترنت و مهارت آنها در استفاده از كامپيوتر مرتبط

مي باشد

(9،10)

بيشترين سرويس مورد استفاده در اين گروه

از كاربران،‏ پست الكترونيك و سرويس وب ميباشد

و در وب سايت

ژورنال

(10-12)

yahoo و ،pubmed

online

و پايگاه

مورد استفاده را تشكيل ميدهند

Cochran

(9،13)

پايگاه مدلاين،‏

بيشترين سايت

دراغلب بررسيها

پايين بودن سرعت،‏ كمبود وقت و عدم مهارت كافي در

استفاده از كامپيوتر از مهمترين موانع استفاده از اينترنت اعلام

گرديده است

.(10،14-16)

پژوهشها همچنين نشان ميدهد

با وجود استفاده گسترده دانشگاهيان از اينترنت،‏ آنها خواهان

آموزش بيشتر در استفاده از سرويسهاي مختلف اينترنت مانند

جستجو از وب،‏ تلنت،‏ افتيپي و استفاده از پايگاههاي

عرضه كننده منابع تخصصي پزشكي ميباشند

.(10،12،16)

اين مطالعه با هدف تعيين ميزان پوشش اينترنت و استفاده از

آن در جمعيت دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي كرمان طراحي

و اجرا شده است.‏ ديدگاه افراد در زمينه نحوه خدمات رساني

و استفاده از منابع تمام متن اشتراك دانشگاه،‏ پرمصرفترين

نوع خدمات و موانع اصلي استفاده از اين خدمات نيز مورد

بررسي قرار گرفته است.‏

روشكار

اين مطالعه به صورت مقطعي و در نيمسال اول سال

تحصيلي

84-85

بر روي افراد مراجعه كننده به مركز

اطلاعرساني دانشگاه علوم پزشكي كرمان انجام گرفت.‏ ابزار

58


ددن

يها

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

جمعآوري دادهها،‏ پرسشنامهاي پژوهشگر-ساخته بود كه به

صورت خود ايفا تكميل گرديد.‏ در طي يك دوره سه ماهه از

آبان تا بهمن

پرسشنامه توزيع و

دوره چهارم شماره اول

،1384 به 120

پرسشنامه 89

نفر از افراد مراجعه كننده

74)

درصد)‏ عودت داده شد.‏

پرسشنامه شامل چهار بخش محتوايي بود.‏ بخش اول

مشخصات دموگرافيك افراد،‏ بخش دوم امكانات سخت افزاري

و نرم افزاري در دسترس افراد،‏ بخش سوم نوع خدمات مورد

استفاده،‏ بيشترين سايتهاي بازديد شده و بيشترين منابع تمام

متن مورد مراجعه از منابع اشتراك دانشگاه

Science Direct, )

(Ovid, Blackwell

و بخش چهارم در مورد ديدگاه افراد در

مورد استفاده از اينترنت و كيفيت خدمات مركز اطلاع رساني و

مشكلات مربوط به استفاده ايشان از خدمات اين مركز بود.‏

محتواي اوليه پرسشنامه با استفاده از بررسي متون انجام

شده ‏(مقالات مشابه حاوي پرسشنامه)،‏ تهيه و با استفاده از نظر

متخصصين،‏ اعتبار محتوايي آن تأييد گرديد.‏ سؤالات سه بخش

اول به صورت سؤالات عيني و اكثراً‏ به صورت سؤالات چند

گزينهاي بودند.‏ سؤالات بخش آخر كه مربوط به مشكلات و

درجه اهميت آنها بود،‏ به صورت سؤالات نگرشي و با مقياس

5 ليكرت

گزينهاي طراحي شدند.‏ پايايي ثبات دروني اين بخش

با ضريب آلفاي كرونباخ برابر با

0/77

براي تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار

مورد تأييد قرار گرفت.‏

SPSS.V.11.5

استفاده شد.‏ مقايسه ميزان استفاده در گروههاي مختلف با

آزمون مجذور كاي و سطح معنيداري

يافتهها

از تعداد

،P


ميزان استفاده مراجعهكنندگان به مركز اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي كرمان از...‏

ارشاد و ميرزازاده

تحت مطالعه به ترتيب

،Pubmed ،Google ،Yahoo

KMU و Science Direct

مشاهده ميشود،‏

بودند.‏ همان طور كه در نمودار

1

55/7

درصد افراد،‏ سايت

Yahoo

بيشترين سايت مورد استفاده معرفي كردهاند و تنها

آنها

را به عنوان

3/9

Yahoo

درصد

را در مقايسه با سايتهاي ديگر در رتبه دوم

استفاده خود قرار دادهاند.‏ پربيندهترين سايت بعدي،‏ سايت

Google

بود ‏(نمودار

در مورد وب سايت دانشگاه و خدمات آن،‏

درصد 91/4

مردان و كليه زنان از وجود سايت دانشگاه آگاهي داشتند.‏

تمامي اين افراد آدرس سايت را به درستي ذكر كردند.‏ تنها

35/3

درصد مردان و

20

درصد زنان از سايت دانشگاه اشتراك

اينترنت داشتند.‏ بيشترين منابع الكترونيك متن كامل استفاده

شده به ترتيب عبارت بودند از

،Ovid ،Science Direct

،Images MD ،MD Consult Blackwell

اين منابع در نمودار

3

ارائه شده است.‏

درصد استفاده از

.(1

1: نمودار

بيشترين سايتهاي اينترنت مورد استفاده

در بين افراد مورد مطالعه،‏ سرويسهاي وب و

ترتيب با

Email

92/9 درصد و 97/5

به

درصد استفاده مستمر ‏(متواتر)،‏

بيشترين ميزان استفاده را داشتند درحالي كه،‏ تلنت و افتيپي

7 تنها در

درصد افراد مكرراً‏ مورد استفاده داشت.‏ مرتبه استفاده

از اين سرويسهاي اينترنت در نمودار 2 خلاصه شده است.‏

نمودار‎3‎‏:‏ درصد فراواني دفعات استفاده از منابع تمام

متن اشتراك دانشگاه

در بررسي ديدگاه افراد درباره خدمات اينترنت،‏ تقريباً‏

95

درصد افراد نقش اينترنت را در فعاليت حرفهاي خود مهم تا

بسيار مهم ميدانستند.‏ در بررسي مهمترين مشكلات از نظر

كاربران در استفاده از اينترنت در مركز،‏ كند بودن سرعت و

عدم دسترسي در زمان دلخواه به عنوان مهمترين عوامل و عدم

همكاري كاركنان مركز و عدم اطمينان از امنيت شخصي از بي

اهميت ترين عوامل ذكر شد.‏‎97‎ درصد افراد مايل به شركت در

دورههاي آموزشي جهت افزايش توانايي خود در زمينه استفاده

از اينترنت بودند.‏

نمودار

بحث و نتيجهگيري

عليرغم ديدگاه مثبت افراد نسبت به اينترنت و خدمات آن،‏

هنوز ميزان نفوذ اينترنت در منازل جمعيت دانشگاهي مورد

:2

درصد فراواني دفعات استفاده از سرويسها

60


Email

،(9،11،17،18)

،MD Consult

Images.MD

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

بررسي بسيار پايين است.‏ اشتراك اينترنت و

دوره چهارم شماره اول

Email

از سرور

دانشگاه،‏ تنها يك چهارم گروه هدف را پوشش ميدهد.‏ نتايج

نشان داد ميزان دسترسي به اينترنت در منزل بر استفاده از

اينترنت و پست الكترونيكي و ساير سرويسهاي اينترنت مؤثر

است.‏ بيشترين افراد مراجعه كننده به سايت دانشگاه،‏ دانشجو و

دليل عمده مراجعه،‏ استفاده از اينترنت براي تهيه منابع جهت

پژوهش ميباشد.‏ بيشترين استفاده از منابع تمام متن اشتراك

دانشگاه،‏ پايگاه

Science Direct

بود.‏ از ديدگاه مصرف

كنندگان،‏ مهمترين مانع براي استفاده بهتر و بيشتر از خدمات

مركز،‏ كند بودن سرعت و عدم دسترسي در زمان دلخواه به

خدمات بود.‏

ميزان استفاده از اينترنت با آمار ديگر مراكز دانشگاهي ايران

وآسيا تقريبا يكسان بود

،(8،10،17)

آمارهاي كشورهاي توسعه يافته به مقدار

سرويسهاي مختلف،‏ كمتر است

در حالي كه در مقايسه با

80 تا 30

.(9،12،13)

درصد در

دلايل بسياري

براي عدم استفاده بهينه از خدمات اينترنت و منابع تمام متن در

مركز اطلاع رساني دانشگاه مطرح است كه عمدهترين آنها،‏

سرعت كم خطوط در دسترس،‏ نگاه سنتي به روشهاي

يادگيري و اطلاع رساني و عدم وجود سيستم آموزشي

مشخص براي ارتقاء آگاهي افراد در زمينه كاربردهاي مختلف

اينترنت ميباشند.‏

مشابه با ديگر مطالعات

،(5،10،11)

اگرچه اكثر اساتيد و

دانشجويان شركت كننده در پژوهش نقش اينترنت را در

فعاليتهاي حرفهاي خود مهم يا بسيار مهم دانستند،‏ اما

عملكرد ايشان در زمينه استفاده مستمر از اين سرويس،‏ ضعيف

بود.‏

مهمترين دليل استفاده از اينترنت در بين مراجعه كنندگان به

مركز اطلاع رساني دانشگاه كرمان بدست آوردن اطلاعات از

وب جهت پژوهش و دسترسي به مجلات الكترونيكي و

پايگاههاي پزشكي و پس از آن استفاده از سرويس پست

الكترونيكي بوده است،‏ در حالي كه در بسياري از مطالعات

مشابه،‏ پست الكترونيكي در اولويت استفاده از اينترنت قرار

واقع شدن مركز اطلاع رساني

داشته است

دانشگاه در معاونت پژوهشي و مراجعه افراد مرتبط با پژوهش

ميتواند توجيه كننده اين تفاوت باشد.‏ البته از نگاه ديگر،‏

ميتوان گفت كه استفاده از به صورت يك امر روتين

درآمده و افراد آنرا به عنوان يك خدمت اينترنتي مشخص بيان

نكردهاند،‏ بلكه اغلب كاربران در هنگام استفاده از اينترنت با

هدف پژوهش و آموزش،‏ سرويس پست الكترونيكي را نيز

همزمان مورد استفاده قرار ميدهند.‏

پايين بودن ميزان استفاده از اينترنت با هدف كسب

اطلاعات جهت آموزش با توجه به اين كه افراد مورد بررسي

دانشگاهي بودهاند قابل توجيه نيست.‏ مهمترين فرضيه احتمالاً‏

عدم آگاهي آنان از منابع با ارزش آموزشي و قابليتهاي مهم

اينترنت در افزايش دانش افراد با استفاده از روشهاي نوين

فراگيري ميباشد.‏ پائين بودن استفاده از دو پايگاه

دو پايگاه با گرايش

و

آموزشي،‏ نيز ميتواند گواهي بر اين مسئله باشد.‏

بيش از نيمي

پاسخ از

دهندگان عنوان نموده بودند كه

استفاده از اينترنت را از طريق همكاران و دوستان خود

آموختهاند،‏ كه در ساير مطالعات نيز همين نتايج در پاسخ به

شيوه يادگيري اينترنت به

دست آمده بود

(10,18-20)

و به

همين جهت اغلب كاربران نياز به يادگيري اينترنت و

روشهاي جستجو را از طريق آموزشهاي رسمي و دانشگاهي

خواستار بودند.‏

در اين بررسي مانند مطالعات مشابه،‏ اولويت اول انتخاب

كاربران جهت استفاده ازسرويس وب اينترنت،‏ سايت

ميباشد و پس از آن،‏ سايت

Yahoo

Google

دليل اين امر را ارائه خدمات مجاني

Pubmed و

Yahoo

قرار دارد.‏

و قدمت آن

ميتوان دانست.‏ ثبات در ارائه خدمات و قابليت اطمينان زياد

به سرويس پست الكترونيك

Yahoo

پربينندهترين سايتها قرار داده است

اين سايت را در صدر

(9)

به نظر ميرسد،‏

وبسايت دانشگاه نيز بايد براي جذب مشتريان بيشتر،‏

اين

روند را در پيش گيرد.‏ به همين دليل است كه اگرچه كليه

61


ميزان استفاده مراجعهكنندگان به مركز اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي كرمان از...‏

ارشاد و ميرزازاده

كاربران اعلام كردند از وجود سايت دانشگاه آگاه ميباشند،‏ اما

فقط اولويت انتخاب اول

1/3

6/6

درصد و اولويت انتخاب دوم

درصد از استفاده كنندگان مورد مطالعه سايت KMU بوده

است.‏ با توجه به اين كه كليه منابع اطلاعاتي تمام متن

خريداري شده از طريق سايت دانشگاه ارائه و قابل دسترسي

ميباشند،‏ عدم مراجعه به اين سايت به منزله عدم استفاده از

پايگاههاي ارائه كننده منابع تمام متن مانند

Ovid و Black

well

است.‏ مشابه با ساير پژوهشها،‏ سايت

PubMed

مقبوليت خوبي در بين اساتيد و دانشجويان رشته هاي مرتبط با

علوم پزشكي داشته است.‏ مهمترين مشكلات مطرح شده از

طرف كاربران دراستفاده از اينترنت در اين مطالعه سرعت پائين

اينترنت عنوان شده است.‏ در بررسيهايي كه در ايران و بعضي

كشورها با شرايط مشابه انجام شده نيز پائين بودن سرعت

مهمترين مانع ذكر شده است

.(5،12)

مرتفع كردن اين مشكل بيشتر جنبه مالي داشته كه با فراهم

نمودن نرم افزار و سخت افزار مورد نياز در دانشگاه قابل حل

ميباشد.‏ در اغلب مطالعات نداشتن مهارت كافي و نياز به

آموزش همراه با كمبود وقت به عنوان مهمترين يا يكي از سه

مانع مهم در استفاده از اينترنت عنوان شده است

.(19،20)

محدوديت اصلي اين مطالعه،‏ انتخاب افرادي است كه به

مركز اطلاع رساني دانشگاه مراجعه كرده اند.‏ بديهي است كه

احتمالاً‏ اين افراد نسبت به اينترنت و منابع اطلاعاتي آگاهي

بيشتري داشته باشند و لذا ممكن است مقدار استفاده از منابع

در اين گروه بيشتر از ديگر اساتيد،‏ دانشجويان و افرادي باشند

كه به هر دليلي ممكن است به اين مركز مراجعه نكرده باشند.‏

بررسي دلايل عدم مراجعه آن افراد نيز بسيار با اهميت خواهد

بود.‏ اگرچه ميزان عدم پاسخدهي در حد قابل قبول است،‏ اما

امكان پايينتر بودن ميزان استفاده از خدمات اينترنت و منابع

در كساني كه پرسشنامه را عودت ندادهاند،‏ بيشتر است.‏

راهكارهاي پيشنهادي براي افزايش استفاده از اينترنت و

منابع خريداري شده ميتواند شامل افزايش ساعت كار مركز

اطلاع رساني ‏(شيفت بعد از ظهر)،‏ برگزاري كلاسهاي

آموزشي آشنايي و استفاده از منابع تمام متن خريداري شده و

ارتقاء سخت افزاري شبكه با هدف افزايش سرعت دسترسي

به سرويسهاي اينترنت و افزايش سطح پوشش جامعه

دانشگاهي در زمينه اشتراك اينترنت و

Email

دانشگاه باشد.‏

به طور خلاصه بايد گفت كه عليرغم تمايل افراد براي

بهرهگيري از خدمات اينترنت،‏ درصد پوشش اين خدمات در

منزل در جامعه دانشگاهي علوم پزشكي كرمان پايين است.‏

آگاه نمودن اعضا از خدمات مركز اطلاع رساني وب سايت

دانشگاه و توسعه خدمات مشتركين مخصوصاً‏ براي دانشجويان

و كارمندان ميتواند ضريب استفاده از منابع تمام متن اشتراك

دانشگاه را بهبود بخشد.‏ آموزش مستمر و هدفمند در اين زمينه

بسيار مؤثر خواهد بود.‏

منابع

1. Rahimi B. Cyberdissent: the internet in revolutionary Iran. MERIA 2003; 7(3):101-15.

2. Lowe HJ, Lomax EC, Polonkey SE. The world wide web: a review of an emerging internet-based

technology for the distribution of biomedical information. J Am Med Inform Assoc 1996; 3(1):1-14.

3. A Report on the Status of the Internet in Iran. Available from: URL: http://www.genderit.org/upload/

ad6d215b74e2a8613f0cf5416c9f3865/A_Report_on_Internet_Access_in_Iran_2_.pdf

4. Lazinger SS, Bar-Ilan J, Peritz BC. Internet use by faculty members in various disciplines: A

comparative case study. JASIS 1997; 48(6): 508-18.

62


مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

دوره چهارم شماره اول

5. Salković-Petrisić M, Mrzljak A, Lacković Z. Usage of the Internet pharmacology resources among

European pharmacologists: a preliminary investigation. Fundam Clin Pharmacol 2001; 15(1): 55-60.

6. Eitel DR, Yankowitz J, Ely JW. Use of Internet technology by obstetricians and family physicians.

JAMA 1998; 280(15):1306-7.

7. Schleyer TK, Spallek H, Torres-Urquidy MH. A profile of current internet users in dentistry. J Am Dent

Assoc 1998; 129(12): 1748-53.

محققزاده محمدصادق،‏ عبدالهي مرضيه.‏ بررسي نظرات و نحوه استفاده مشتركين عضو مركز اينترنت دانشگاه علوم پزشكي شيراز از امكانات مركز

و تأثير آن بر كارهاي پژوهشي اين اعضاء.‏ علوم اطلاع رساني‎1381‎؛ دوره هجدهم،‏ شماره اول و دوم:‏‎1-10‎‏.‏

9. Bao XM, Challenges and opportunities: a report of the 1998 library survey of internet users at Seton Hall

University. College & Research Libraries 1998; 59(6):535-43.

10. Ur Rehman S, Ramzy V. Internet use by health professionals at the Health Sciences Centre of Kuwait

University. Online Information Review 2004; 28(1):53-60.

11. Koch H, Dabernig J, Allert S, Puchinger M, Scharnagl E. Plastic surgeons and the internet: results of a

worldwide survey. Ann Plast Surg 2002; 49(5): 466-9; discussion 470-1.

12. Obst O. Use of internet resources by German medical professionals. Bull Med Libr Assoc 1998; 86(4):

528-33.

13. Koller M, Grütter R, Peltenburg M, Fischer JE, Steurer J. Use of the Internet by medical doctors in

Switzerland. Swiss Med Wkly 2001; 131(17-18): 251-4.

14. Badu EE, Markwei ED. Internet awareness and use in the University of Ghana. Information

Development 2005; 21(4):260-8.

15. Flores-Mir C, Palmer NG, Northcott HC, Huston C, Major PW. Computer and internet usage by

Canadian dentists. J Can Dent Assoc 2006; 72(2): 145.

16. Walmsley AD, White DA, Eynon R, Somerfield L. The use of the internet within a dental school. Eur J

Dent Educ 2003; 7(1): 27-33.

17. Pakravan K. Use of internet and e-mail by physicians in Iran. Available from: URL:http://72.14.205.104/

searchq=cache:ky_ xHzWvCcMJ:www.emro.who.int/HIS/vhsl/conferences /Presentations/Wednesday

/11-%2520Dr%2520Kia%2520Pakrvan-use%2520of%2520internet.ppt+Use+of+internet+and+e-mail+

by+physicians+in+ Iran&hl=en&ct=clnk&cd=1

18. Applebee AC, Clayton Peter, Pascoe C. Australian academic use of the Internet. Internet Research 1997;

7(2):85-94.

19. Doney L, Barlow H, West J. Use of libraries and electronic information resources by primary care staff:

outcomes from a survey. Health Info Liber J 2005; 22(3):182-8.

20. Uddin MN. Internet use by university academics: a bipartite study of information and communication

needs. Online Information Review 2003; 27(4):225-37.

.8

63

More magazines by this user
Similar magazines