Bæredygtig Transport.pdf - BedreInnovation.dk

bedreinnovation.dk

Bæredygtig Transport.pdf - BedreInnovation.dk

Bæredygtig Transport

Institut: Teknologisk Institut

Kontaktperson: Direktør David Tveit, Energi og Klima

Ny viden og serviceydelser

Den danske transportsektor står midt i en radikal omstilling fra udelukkende at anvende fossile brændstoffer

til fremtidig anvendelse af flydende og gasformige biobrændstoffer og el. Mange undersøgelser peger på, at

fremtidens persontransport vil blive baseret på el, medens den tunge transport vil blive baseret på flydende

eller gasformige biobrændstoffer. Derfor vil Teknologisk Institut under denne aktivitet udvikle nye

komponenter og løsninger inden for elektrisk transport, biobrændstoffer, motorteknik og hybride køretøjer:

Elektrisk transport:

Batteriintegration og -test med fokus på performance, slitage og pålidelighed.

Viden om elkøretøjer, opladningsfaciliteter og ladeinfrastruktur.

Test af køretøjers performance, sikkerhed og fysiske integration med Smart Grid (’vehicle to grid’),

blandt andet for at sikre problemfri sammenkobling af komponenter fra forskellige leverandører.

Test af ladestandere for konformitet i henhold til gældende standarder.

Kurser for reparatører i elkøretøjers funktion, opbygning, sikkerhed, styrker og svagheder.

Biobrændstoffer:

Testmetoder, laboratorietest og flådetest til vurdering af biobrændstoffers samspil med motorer og

emissionssystemer.

Grundlæggende analytisk forståelse af råvarekvalitetens indflydelse på brændstofegenskaber og

motordrift, fx korrosiv virkning fra biobrændstoffer, der er produceret på alger.

Nye brændstoffer og andre tiltag til sikring af svovlreduktion samt disses konsekvenser for driften af

tunge forbrændingsmotorer.

Formidling af viden mellem motorindustrien og producenter af biobrændstoffer.

Opgradering/rensning af grønne gasser i forhold til brug i seriefremstillede motorer.

Motorteknik:

Energieffektiv anvendelse af forbrændingsmotorer, herunder metoder til inspektion, test og

driftsoptimering.

Vedligeholdelse og tilgængelige opgraderinger af ældre motorer fx til tog, offroad og stationære anlæg

set i forhold til forbrug, emission eller overgang til grøn gas.

Viden om brændstofsystemer og tilhørende komponenter ved introduktion af nye brændstoffer såsom

gas, biogas, syntesegas samt brændstoffer med afvigende viskositet og smøreegenskaber.

Havaritekniske problemer i motorer og komponenter i forbindelse med indførelse af nye

biobrændstoffer.

Hybride køretøjer:

Viden om kriterier for valg af hybriddrift i forhold til ren el- og brændstofdrift.

Valg af drivlinjedesign og brændstoftype i forhold til driftsprofil.

Gennemførelse af transiente test.

Centrale aktiviteter

Elektrisk transport:

Udvikling af metoder til kvalitets- og konformitetstest af komponenter til elbiler samt elektrisk

infrastruktur, fx induktive (berøringsfrie) ladestandere.


Hjemtagning af bemyndigelser, akkrediteringer m.m., som understøtter komponentleverandørernes

behov for overensstemmelsesvurdering og dokumentation.

Standardiseringsarbejde og formidlingsaktiviteter målrettet underleverandørindustrien.

Opbygning af viden til gennemførelse af demonstrationsprojekter inden for lithiumteknologien i

batterier i samarbejde med danske virksomheder.

Biobrændstoffer:

Udvikling af testmetoder, laboratorietest og flådetest til vurdering af alternative brændstoffers samspil

med motorer og emissionssystemer.

Grundlæggende analytisk forståelse af råvarekvalitetens indflydelse på brændstofegenskaber og

motordrift, fx algers korrosive virkning.

Svovlreduktion fra tunge forbrændingsmotorer.

Opbygning af viden om opgradering af grønne gasser til brug i seriefremstillede motorer.

Motorteknik:

Udvikling af metoder til inspektion, test og optimering af forbrændingsmotorer.

Opbygning af viden om brændstofsystemer og komponenter til nye brændstoffer såsom gas, biogas,

syntesegas samt brændstoffer med afvigende viskositet og smøreegenskaber.

Udvikling af metoder til havaritekniske undersøgelser af motorer og komponenter i forbindelse med

indførelse af nye biobrændstoffer.

Hybride køretøjer:

Opbygning af viden om simulering af drivlinjekomponenter, især med henblik på minimering af

miljøbelastningen.

Overførsel af viden til nationale producenter af nichekøretøjer fra internationalt samarbejde vedrørende

teststandarder og udvikling af testprocedurer.

Test i samarbejde med nationale og internationale køretøjsproducenter.

Rationale for indsatsen

Fremtidens persontransport vil forventeligt blive dækket af elektriske transportmidler, mens de tungere

køretøjer til godstransport vil anvende flydende eller gasformige biobrændstoffer. Gabet mellem de to

teknologiområder vil blive dækket af hybride køretøjer med kombineret el- og brændstofdrift, fx ved at

kunne anvendes til intensiv persontransport eller lettere varetransport.

Ud over de miljø- og klimamæssige gevinster giver aktivitetsområdet mulighed for en stor eksport for dansk

erhvervsliv. Alene på elbilområdet kan et stærkt dansk erhvervsliv ifølge Deloittes beregninger skabe 10.000

fuldtidsjob på mellemlang sigt (2020-2025) og 20.000 fuldtidsjob på lang sigt (dvs. 2030-2040).

Aktiviteten sammenkæder Teknologisk Instituts fagområder Elektrisk Transport, Biobrændstoffer, Motor- og

drivlinjeteknik. Aktiviteten danner fundamentet for udviklingen af en bæredygtig transportsektor med en høj

andel af vedvarende energi.

Aktiviteterne vil blive tæt koordineret med transportens Innovationsnetværk TINV og igangværende

nationale og internationale projekter, blandt andet EU-projekterne Green eMotion og EasyBAT.

Mulige samarbejdspartnere
Danske erhvervsskoler: AarhusTech, EUC Nordvest.

Danske og udenlandske universiteter og videninstitutioner: BCU-Birmingham University, DTU-MEK,

AAU.

Biobrændstofindustrien og olieraffinaderibranchen.


Producenter af nichekøretøjer og mobilt maskineri.

Komponentleverandører til bil-, batteri- og motorindustrien.

Den danske transportsektor, herunder offentlige og private flådeejere.

More magazines by this user
Similar magazines