67 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

67 geoforum.dk - GeoForum Danmark

67

August 2005

geoforum.dk

mødestedet for geografisk information

Vi fortsætter udviklingen

fra sidste nr. og tar’ nu

aktivt med på rumfart.

Se lederen side 3

Billedbladet bringer bare

billederne,

– så referat om geodata på

internettet skulle denne

gang være let at forstå!

Se referat side 4

ISPRS har prioriteret

deres anstrengelser i den

kommende kongresperiode

og lægger bl.a. vægt

på uddannelse og

teknologioverførsel.

Se side 6-7

Vi har i Danmark en

meget aktiv person på

adresseområdet. Se

hans orientering om

internationalt samarbejde.

Se side 8

Annoncer, externe

Se side 9-11

Kongresser og

mødekalender

Se side 14-15

Kortdage 2005

– GIS i TIDEN

Se 8 siders indstik

Kortdage 2005

Den 16. – 18. november

Hotel Comwell Kolding

Geoforum Danmark

sætter fokus på TID

Det har altid været en udfordring at holde styr på tiden.

Det gælder historikken i vores data, det

gælder tidsoptimering her og nu og det gælder

fremtidsperspektiverne i vore planer.

Geografisk information og GIS er vigtige data og

værktøjer til at holde styr på tiden.

Og tiden er til GI og GIS også pga. strukturreformen.

Kortdage 2005 har tiden i GIS som en stærk

ledetråd. Vi sætter emnet i en fagpolitisk ramme og

strukturreformens udfordringer og konsekvenser for

geodatasektoren på dagsordenen.

Vi opfordrer dig derfor til at deltage i Kortdage 2005, hvor

du kan møde kendte og nye kolleger i vores engagerede,

faglige netværk, hvor du kan hente ny inspiration og

udveksle erfaringer samtidig med at du bliver opdateret

med de nyeste udviklingstiltag og tendenser.

Kortdage 2005 - GIS i TIDEN

For alle som beskæftiger sig med Geografisk Information.

Meld dig til Kortdage 2005 hos Geoforum Danmark

www.kortdage.dk eller www.geoforum.dk


geoforum.dk

ISSN 1602-4435

Medlemsblad for Geoforum

Danmark, som er en ideel

forening, der på landsplan

arbejder for at fremme den

samfundsmæssige nytte af

geografisk information.

Geoforum Danmark

Lindevangs Allé 4

Postboks 218

Lindevangs Allé 4

Postboks 218

2000 Frederiksberg

Tlf.: +45 38 86 10 75

Fax 38 86 02 52

geoforum@geoforum.dk

www.geoforum.dk

Redaktionen

Ansvarshavende

Lars Tyge Jørgensen

Kort & Matrikelstyrelsen

Rentemestervej 8

2400 København NV

Tlf. 35 87 51 60

Fax 35 87 50 55

ltj@kms.dk

Vagn W. Laursen

Geoforum Danmark

Tlf. 38 86 10 75

vwl@geoforum.dk

Grafiker

Mette Borg

Geoforum Danmark

mbo@geoforum.dk

Trykkeri

C.A Backhausen aps

Fuglevangsvej 12 C

1962 Frederiksberg C

Tlf. 35 35 12 90

Fax 35 35 16 66

backhaus@post3.tele.dk

Kommende numre

Deadline

Nr. 68 2. september 2005

Nr. 69 7. oktober 2005

Nr. 70 1. november 2005

Nr. 71 2. december 2005

Indholdsfortegnelse

Leder:

Geoforum ta’r med på rumfart! .................................................... 3

Hvorfor er det svært at publicere geodata på internettet

– Billedreportage fra mødet i KMS ................................................ 4

ISPRS ....................................................................................... 6

Orientering om Internationalt samarbejde på adresseområdet

– Af Morten Lind ........................................................................ 8

Byen, Vejen, Landskabet ........................................................... 12

3D By- og landskabsmodellering, Geoforum seminar .................... 13

UDMS 2006 ..............................................................................14

Kongresser og møder 2005 ........................................................14

Geoforum mødekalender ...........................................................15

Aktuelle arrangementer i Øst og Vest ..........................................16

Bestyrelse og udvalgsformænd

Bestyrelse

Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, pnh@blominfo.dk

Johnny Fredericia, GEUS, jfr@geus.dk

Mads Staunskjær, mads.st@mobilixnet.dk

Lars Brodersen, Aalborg Universitet, lars@land.auc.dk

Bente Neerup, Hjørring Kommune, tebe@hjoerringkom.dk

Per Friborg, Vejdirektoratet, pef@vd.dk

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, hsp@kvl.dk

Suppleanter

Inge Flensted, Herning Kommune, kktif@herning.dk

Michael Israelson, Intergraph, misraels@ingr.com

Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk

Lars Tyge Jørgensen, KMS, ltj@kms.dk

Jyske arrangementsgruppe (ArrVest)

Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, cac@vd.dk

Tidsskriftsgruppen

Henning Sten Hansen, DMU, AAU, HSH@DMU.dk

Uddannelsesudvalg

Jacob Gadd, KRAK, jag@krak.dk

Geodataudveksling

Vacant

Danske Kortdage 2005 & INSPIRE back-up

Inge Flensted, Herning Kommune, kktif@herning.dk

Basisgeometrigruppen

Lars Bodum, Ålborg Universitet, lbo@3dgi.dk

WMS/WFS gruppen

Bo Overgaard, Carl Bro, boo@carlbro.dk

Ortofotogruppen

Søren Buch, BlomInfo A/S, sb@blominfo.dk

www.geoforum.dk

geoforum.dk67 • august 2005


Leder:

Geoforum tar’ med på rumfart!

På Valdemarsdag den 15. juni i

år deltog Geoforum i konferencen

Danmark i rummet – viden, innovation

og værdiskabelse” på Tycho

Brahe Planetarium. Videnskabminister

Helge Sander og bestyrelsesformanden

for Danmarks Rumcenter,

Børge Witthøft, stod som

indbydere til konferencen, der bl.a.

havde til formål at belyse, hvordan

rumfart og rumforskning kan skabe

værdi for erhvervslivet og det danske

samfund ved kommercialisering

af spin-off teknologi og know-how,

udnyttelse af forretningsmuligheder

på det internationale marked,

forskning, udvikling og afprøvning

af nye teknologier i rummet og anvendelse

af rummet til branding og

promovering af produkter.

Men hvorfor har Danmarks Rumcenter

pludselig fået betydning for

Geoforum og vores medlemmer

På det praktiske plan er sektoren

i mange sammenhænge i dag afhængig

af satellitter til positionsbestemmelse

og mange arbejder

også på flere måder med anvendelse

af remote sensing produkter

fra en række forskellige mere eller

mindre kommercielle satellitter.

Se bl.a. det vedlagte nummer af

Geoforum Perspektiv med temaet:

Fjernanalyse og fotogrammetri.

På det organisatoriske plan skete

der det pr. 1.1.2005 at KMS’s sektorforskningsaktiviteter

på områderne

geodynamik og geodæsi

blev overflyttet til det nyoprettede

Danmarks Rumcenter (grundstammen

kom fra det der hed Danmarks

Rum Institut) som et led i en større

opsplitning mellem drifts- og forskningsfunktionerne

i den statslige

forvaltning.

Geodæsi og geodynamik omhandler

opmåling og kortlægning af

Jorden. Moderne geodæsi gør i

udstrakt grad brug af målinger fra

satellitter. Forskerne i Danmarks

Rumcenter (DRC) koncentrerer

deres indsats inden for tre hovedområder:

• Undersøgelse af ændringer i jordog

havoverfladen, f.eks. i forbindelse

med klimaændringer

• Opmåling af jordens tyngdefelt

• Udvikling af satellitbaseret opmåling

og observation af Jorden

DRC har flere forskningsprojekter

inden for geodæsi og jordobservation,

alle i samarbejde med andre

forskningsinstitutioner både i Danmark

og udlandet. Du kan læse om

DRC’s mest aktuelle projekter på

www.rumcenter.dk.

Det er et kendetegn for DRC at det

ønsker og i en vis grad er afhængig

af et stærkt samarbejde med virksomheder

i den private sektor. Det

er måske mest tydeligt på de mere

hardware-orienterede områder,

hvor f.eks. et firma som Terma er

en vigtig samarbejdspartner i det

europæiske rumprogram. Dette har

ført til konstruktionen af Danmarks

Rumkonsortium, hvor DRC og en

række virksomheder indgår i et

egentligt samarbejde. Til at varetage

dette er der samtidig startet en

række fora, som skal dække mere

specifikke faglige områder. F.eks.

er der et Forum for Jordobservation

og et Forum for GNSS (Global Navigation

Satellite System).

Aktuelt står Danmarks Rumkonsortium

overfor opgaven at lave en

indstilling til Videnskabsministeriet

om disponeringen af Danmarks

aktuelle bidrag til rumforskningsorganisationen

ESA’s såkaldt fakultative

programmer, hvor Danmark er

med til at finansiere en række rumbaserede

forskningsaktiviteter på

frivillig basis. Dette er ud over det

faste forskningsprogram, hvor Danmark

yder en fast procentdel, der

står i forhold til landenes BNP. Den

pulje, der skal disponeres over er

på ca. 200 mill. Kr. til programmer,

der strækker sig over flere år.

Vi kan med en vis glæde og stolthed

konstatere, at Danmark når

det gælder området Jordobservationer

faktisk er ganske godt med

i det europæiske forskningsprogram.

Målestokken for dette er vores

returkvotient – den %del som

Danmark får tilbage i kontrakter i

forhold til andelen i finansieringen

– er over 1 (1,17). Det er også på

dette område, at vi i Geoforum har

en interesse i programmerne, idet

disse handler om miljøovervågning,

tematisk kortlægning og i det hele

taget fremskaffelse af information

til forvaltningen af vores land- og

vandområder, ligesom disse data er

helt nødvendige for vore firmaers

arbejde internationalt og især i den

3. verden.

Disse programmer omfatter bl.a.

GMES, Global Monitoring for Environment

and Security. Dette må

nok betegnes som et af flagskibene

i rumforskningen i den kommende

ti-års periode for de europæiske

fællesskaber. Det er også interessant

på den måde, at der er stærke

links til INSPIRE, Infrastructure for

Spatial information in Europe.

Vi må overveje hvor dybt Geoforum

skal involvere sig i Rumkonsortiet

eller om det i højere grad er nogle

af vore medlemsvirksomheder, som

burde engagere sig direkte i arbejdet

ud fra en langsigtet interesse

i at få del i denne teknologi- og

know-how udvikling.

På åbningskonferencen som omtaltes

i indledningen holdt medlem

af Europaparlamentet Britta Thomsen

(S) et spændende indlæg om

den industrielle benefit, man på

europæisk plan ser af rumprogrammerne,

idet man regner med en

tilbagebetaling af investeringerne

helt oppe på en faktor 8. Det er da

en gevinst at gå efter for det danske

samfund.

Peter Normann Hansen

geoforum.dk67 • august 2005

3


Hvorfor er det svært at publicere

geodata på internettet

Billedreportage fra mødet i KMS tirsdag d. 7. juni 2005.

Nikolaj Møller Nielsen, LIFA

A/S

De 4 foredragsholdere før det

går løs. I midten Ole Urup, COWI

og Thomas Møller Christensen,

LIFA A/S

Kristian Loftlund,

Hvenegaard A/S

Lars Tyge Jørgensen byder

velkommen

4 geoforum.dk67 • august 2005


Hvorfor er det svært at publicere

geodata på internettet

Geoforum henviser til referatet af mødet hos Cowi i

Vejle, der fandt sted d. 13. januar 2005.

I geoforum.dk nr.61 s.13.

Velkomstkomiteen står klar i

KMS’ reception

Foredraget tiltrækker deltagere helt fra

Færøerne. I forgrunden:

Stein Fossá, Matrikulstovan og

Petur Nielsen, Føroya Dátusavn.

geoforum.dk67 • august 2005

5


ISPRS

Progress Report on Priorities for 2004 - 2008

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Internationale

Gesellschaft fur Fhotogrammetrie und Fernerkundung Societe Internationale de

Photogrammetrie et de Teledetection

Progress Report on Priorities for 2004 - 2008

At the closing ceremony of the XXth ISPRS Congress in Istanbul I set out four objectives

for ISPRS during the next four years, these were:

• Sustain and develop the scientific programme based on international excellence in research and in

collaboration with other international scientific unions;

• Expand the international role of ISPRS by building on our existing links and developing a presence

in developing countries;

• Continue the role of ISPRS in education and technology transfer in collaboration with

international partners;

• Develop the Foundation and attract $500 000 of funds by 2008.

We have already set in motion activities to realize these objectives and some of these are reported here.

Sustain and develop the scientific programme

An excellent team of Working Group chairs and co-chairs has been appointed and over 30 workshops have

already been held or are planned for 2005. The planning for the eight Technical Commission Symposia in

2006 is well underway and I hope to meet many of you at the Symposia. This is an outstanding start to the

scientific programme.

Expand the international role of ISPRS

I have attended meetings of international organisations such as UN COPUOS, GEO, UN CODI and UN

Cartographic Conference for the Americas. The objective of involvement in these meetings is to put the

view of the photogrammetry and remote sensing community forward to the policy makers and purse holders

in the international arena, and also to seek opportunities for ISPRS members and working groups to

become involved in international projects and initiatives. This is of course building on the work of previous

Presidents and Councils. I believe that ISPRS is well respected in these circles and well placed to take

advantage of any opportunities which may arise. I have also visited a number of members countries and

meetings of our sister societies. The outcome of this is a better understanding of the activities and needs of

these members and in some cases the opportunity to plan more activities with Council support. We are

participating the International Polar Year and with the GeoUnions group within ICSU (The International

Council for Science) which is developing projects on Cities and Megacities, Desertification, Groundwater,

Hazards and Health. We are also represented on the UN ad hoc study group on the possibility of creating a

disaster management international space coordination entity. We will continue these efforts in the future

and particularly welcome ideas as to how to further develop the international activities of ISPRS.

Continue the role of ISPRS in education and technology transfer

Council has decided to concentrate capacity building efforts on Africa as there is a clear need in this region

and it also an area where ISPRS members need support. We will maintain contact with African members

through an email network, by attendance by a member of Council at one meeting in Africa per year and

the organisation of a members meeting every 2 years. We will also support capacity building though

collaboration with other organisations, such as ESA, CEOS or UN OOSA, to run tutorials and training

courses; through sponsorship of people to workshops and regional meetings, possibly jointly with our

Ordinary and Regional Members, and to collaborate with the ICSU

GeoUnions in GeoInformation for Africa. As a start we will participate in AfricaGIS in Pretoria from 31 st

October - 4 th November, where we will conduct tutorials and hold a meeting of ISPRS members and potential

members, we will follow this up at AARSE in 2006. We will also continue to support Regional members in

Asia, Europe and the Americas. We are in discussion with SELPER for closer co-operation in Latin America.

6 geoforum.dk67 • august 2005


ISPRS

We have an excellent website which is maintained by the webmaster, material is however only in the English

language. We are discussion at how other languages can be used to give more comprehensive and up to date

information. We are also looking at how key presentations at meetings can be made available to a wider

audience through web casting, and using the same technology, at how presentations may be made

remotely by key speakers.

Other activities in this area include the preparation of a video to promote photogrammetry and remote

sensing, and the organisation of a Summer School for Students.

Develop the Foundation

Of course if we are to do this properly, we need funds. The ISPRS Foundation was launched in Istanbul

and already we have attracted donations of SUS50, 000. Council has also decided to transfer $200,000 from

our reserves to the Foundation as a loan to allow support for worthy activities to start as soon as possible. We

still need more donations, and Council and Foundation Trustees are working to make this happen. We are

also looking for support from other sources to fund the activities set out above and any suggestions on who

may provide such funding will be welcome.

ISPRS is seeking to establish its position as a recognised player at the highest level of international activity

where the scientific and strategic expertise of ISPRS is needed. We have the human resources and the

expertise; we need to ensure that these are used for the advantage of society as a whole.

Ian Dowman President, ISPRS July 2005

Announcement and Call for Papers

ISPRS Workshop on Multiple Representation and Interoperability of Spatial Data

February 22 - 24, 2006

at Institute for Cartography and Geoinformatics

University of Hanover, Germany

www.ikg.uni-hannover.de/isprs/workshop.htm

Workshop Scope and Objectives:

Geospatial data and processes can only be fully understood when they are explored taking their thematic

and spatial multi-dimensionality into account. Furthermore, different scales reveal different aspects of the

underlying structures and processes that are of crucial importance for all applications. These issues are relevant

for all kinds of spatial data, namely raster, vector and surface data, but also verbal expressions. A topic

of growing importance is the availability of data and services via the internet. The workshop intends to bring

together researchers dealing with semantic and geometric data integration, data representation in Multiple

Representation Database (MRDB) structures, as well as generating and exploiting the links between multiply

represented objects.

Background:

The workshop is arranged by the ISPRS working groups:

II/3: Multiple Representation of Image and Vector Data

II/6: System Integration and Interoperability

Important Dates:

Submission of full paper: 15. November 2005

Notification of acceptance: 20. December 2005

Submission of improved paper: 27. January 2006

Se fuldt program på

www.geoforum.dk

geoforum.dk67 • august 2005

7


Orientering om Internationalt samarbejde

på adresseområdet

Af Morten Lind, Kort & Matrikelstyrelsen.

Norden:

I 2000 tog en håndfuld fagfolk fra

KMS (DK), Landmäteriet (SE), Statens

Kartverk (NO) og Befolkningsregistercentralen

(FI) initiativ til et

nordisk adresseseminar med det

formål at at udveksle erfaringer,

inspiration og information på en

uformel måde. Resultatet blev en

serie af årlige nordiske adresseseminarer:

• August 2000 i Stockholm (Arr.:

Landmäteriet og Skatteetaten)

• Maj 2002 i Oslo (Arr.: Statens

Kartverk og Statistisk Sentralbyrå)

• Maj 2003 i Helsinki (Arr.: Befolkningsregistercentralen)

• Maj 2004 i København

(Arr.: KMS og EBST)

• Juni 2005 i Stockholm

(Arr.: Landmäteriet)

• I 2006 har Norge lovet at arrangere

Deltagere på møderne er fagfolk

fra statslige kortinstitutioner, boligregistre,

skat, folkeregistre og

statistik. De seneste to år har vi

– med stort udbytte – haft deltagere

fra kommunerne og fra posten.

Fra Danmark deltager KMS, EBST,

DSt, Københavns kommune og Post

Danmark. Vi håber på også at få

KL og måske CPR med til næste år.

Island, Grønland og Færøerne inviteres;

det har dog kun været Stein

Fossum fra Matrikelstovan som har

repræsenteret Nordatlanten.

Vi er som regel 15-25 deltagere på

seminaret som strækker sig over

to dage. Der er tale om ”low cost”

arrangementer: Deltagerne betaler

egen rejse og indkvartering; værten

betaler mødelokale, frokost og

som regel et aftenarrangement.

Sproget er nodisk og engelsk.

Mellem møderne er der en lille

uformel netværksgruppe som holder

kontakt og udveksler informationer

mellem landene. Ofte sendes

en forespørgsel ud i anledning af

et aktuelt problem, hvorefter vi så

efter bedste evne søger at hjælpe

med vores erfaringer eller viden.

Europa:

På baggrund af EC GI&GIS workshop

i 2003 i A Coruña, Spanien,

opstod der i 2003-2004 et uformelt

samarbejde om adressespørgsmål

mellem en håndfuld folk fra

England, Portugal, Danmark og

Tjekkiet. Rammen var bl.a. GI-

NIE-projektet ( http://www.ec-gis.

org/ginie/ ), hvor jeg i september

2003 bidrog til ”Compendium on

SDI Best Practice” med et afsnit

om adressedata ( www.ec-gis.org/

ginie/doc/SDI_initiatives/GINIE_

EBP_Section6.pdf ). Jeg lægger i

dette arbejde vægt på at repræsentere

både KMS og EBST.

I november 2004 arrangerede

UDMS en europæisk workshop i

Chioggia, Italien om adresser og

adressedata.

I april 2005 gennemførte EUROGI

en spørgesekemaundersøgelse som

skulle afdække adressesituationen

i de europæiske lande. 21 lande

har d.d. bidraget til besvarelsen.

Resultaterne kan ses på EUROGIs

hjemmeside www.eurogi.org (se

under ”Latest news”). Efter aftale

med Geoforum har jeg besvaret

spørgeskemaet for Danmark. Efter

aftale anførte jeg, ud over mig

selv, Birgitte Martens fra KL og

Anna Christiansen fra Stadskonduktørembedet

i København, som

kontaktpersoner vedr. adresser i

Danmark.

I forbindelse med en debat om

adressernes placering i INSPIREforslaget,

bl.a. i GI diskussionslisten

EGIP, ( http://www.ec-gis.

org/egip/ ), opstod ideen om at

styrke samarbejdet blandt europæiske

”adresseeksperter”. Jes

Ryttersgaard pegede på muligheden

af at give samarbejder form af

et INSPIRE Spatial Data Interrest

Community, (SDIC). I forbindelse

med debatten blev det i øvrigt

klart at den danske holdning er, at

adressedata må regnes som vigtige

referencedata, og at de som

sådan bør have en klar placering

i INSPIRE, - men at vi naturligvis

ikke anfægter behovet for at beskytte

persondata.

På en EUROGI-støttet adresseworkshop

i tilknytning GIS-Planet 2005

i maj 2005 i Estoril, Portugal blev

ideen om at etablere et europæisk

adresse-netværk som kunne

anmeldes som INSPIRE SDIC præsenteret

i en mere konkret form.

På det Nordiske adresseseminar i

Stockholm den 9-10. juni forelagde

jeg igen ideen om et netværk og

en SDIC. I mødets konklusioner fik

jeg støtte og opbakning til ideen

som et frivilligt supplement til det i

øvrigt værdifulde, nordiske samarbejde.

(Se en præsentation her: http://

www.lm.se/adresseminarium/bildspel_adressem/EuropeanAddressForum_Morten_Lind.ppt

)

Pt. arbejder jeg sammen med Chris

Corbin fra UK, Antonio Morais Arnaud

og EUROGIs sekretariat om at

føre ideen om et tættere men uformelt,

person-orienteret europæisk

samarbejde ud i livet. De næste

mulige ”events” er ”EC GI&GIS

11th workshop” 29. juni 2005 i Alghero,

Italien og EUROGIS ”Members

Day” som vist nok er i november.

Ud fra de meldinger vi allerede

har, vil netværket til en start have

deltagere fra Norge, Sverige, Finland,

Danmark, Tjekkiet, United

Kingdom, Frankrig, Slovenien og

Portugal.

Morten Lind

8 geoforum.dk67 • august 2005


Det digitale Danmark

BlomInfo producerer geodata, der

indgår i et fælles adminstrativt grundlag

for det digitale Danmark.

Tekniske kort, ortofotos, 3D bymodeller, laserscanning

og digitale terrænmodeller, scanning af mikrofilm,

vektorisering af ledningsplaner og bygningstegninger,

geokodning af bygninger, georeferering af dokumenter,

GIS-løsninger, konsulentbistand og rådgivning....

for blot at nævne de væsentligste områder.

København

Århus

Vejlegade 6, 2100 København Ø True Møllevej 9, 8381 Tilst

Tlf.: 70 200 226 Fax: 70 200 227 Tlf.: 70 220 426 Fax: 70 220 427

e-mail: blominfo@blominfo.dk e-mail: nvp@blominfo.dk

www.blominfo.dk

www.blominfo.dk

geoforum.dk67 • august 2005

9


DAS xt fra NIRAS

- avanceret GIS til afløbsområdet

Fordele med DAS xt

• er baseret på DAN-DAS, OpenGIS og GeoMedia PublicWorks

– markedets mest avancerede GIS-platform til ledningsregistrering

• kan lagre alle data, inklusiv geometrien, i en central standard database

(Oracle eller SQL Server)

• kan integreres med alle GIS- og CAD-platforme – sikrer fuld fleksibilitet

og uafhængighed

Besøg NIRAS’ stand på Kortdage 2005 og få en præsentation af DAS xt

www.niras.dk

Allerød 4810 4200

Aalborg 9630 6400

Århus 8732 3232

Odense 6312 1581

-råd du kan regne med

BlomInfo søger landinspektør eller ingeniør

BlomInfo A/S er et af Europas førende fi rmaer indenfor kortlægning. Vi har travlt og søger derfor medarbejdere, som er

interesseret i at indgå i en spændende arbejdsplads med mulighed for videreuddannelse i en række specialer.

Vores projektledergruppe, der består af et ungt team på 6 landinspektører og civilingeniører, har brug for en ung

landinspektør eller ingeniør, som skal indgå i projektstyring og teknisk support samt kundekontakt. Vi fremstiller mange

slags tekniske kortprodukter, som bruges af kommuner, ledningsejere, statsinstitutioner og private firmaer. Der arbejdes

på såvel danske som udenlandske opgaver.

Det er ikke en forudsætning, at du har specialiseret dig i fotogrammetri. En generel teknisk forståelse af kortlægning vil

være en fordel, men planlægning og projektstyring er grundlaget i arbejdet. Gode sprogkundskaber vil være en fordel, da

mange af vore opgaver er udenlandske og vore primære produktionsenheder ligger i Indonesien og Rumænien. Derudover

er der dagligt et tæt samarbejde med Bloms selskaber i Norge, Sverige, Finland, England, Polen og Tyskland. Dette

medfører et tæt samarbejde på tværs af mange miljøer og kulturer.

Vi arbejder med den nyeste teknologi indenfor kortlægning med anvendelse af såvel analoge som digitale kameraer,

luftbåren laserscanning, moderne digitalt udstyr til efterbehandling og avanceret visualisering. Projektledergruppen

medvirker også med udvikling af nye produkter og markedsområder.

Der vil blive mulighed for rejse af kortere varighed bl.a. til vore afdelinger i Europa og fjernøsten.

Tiltrædelse snarest.

Kontakt: Søren Buch eller Kristian Skak-Nielsen på 70 200 226

Eller send en ansøgning til:

BlomInfo A/S

Vejlegade 6

2100 København Ø

10 geoforum.dk67 • august 2005


SYSTEMER TIL LANDMÅLING OG MOBIL GIS

Landmålingscomputere med grafisk

orienteret, dansk brugerinterface til let og

sikker landmåling med GPS og totalstation

• TSC2 og TCU landmålingscomputerne er udviklet med

brugervenlighed og produktivitet for øje

• TSC2 kommer med Windows Mobile 2003 til Pocket

PC installeret

• Begge med trykfølsom farveskærm, Bluetooth, hurtig

processor og rigeligt med lager til alle dine data

• TSC2 med indbygget WiFi og mulighed for intern 2.4

GHz radio til robot totalstation.

Effektiv ny GPS til landmåling

- R8, lavet til GPSnet.dk

• Så bliver det ikke lettere at indmåle og

afsætte med GPS

• GPS, antenne, batteri og GSM er

integreret i en kompakt og solid enhed

• Ingen kabler, lav lægt og høj

produktivitet.

Meget robust PDA med mulighed for

integreret GPS

- Recon GPS Card Edition

• Tåler vand, sne, frost, støv og skidt samt slag

som ingen anden PDA på markedet

• Batterikapacitet til en dags arbejde i marken

• To interne CF kort slot giver mulighed for

udvidelse med nærmest ubegrænset lager

• Windows Mobile 2003 til Pocket PC

• Perfekt til: TerraSync, ArcPad, IntelliWhere

eller anden datafangstsoftware.

• Pris for RECON PDA fra: 8.000,- kr.,

med GPS fra 9.745,- kr. ekskl. moms.

GIS GPS med nøjagtighed bedre

end 20 centimeter

- Pathfinder Pro XH

• Pro XT og Pro XH er to helt nyudviklede

GPS systemer fra Trimble

• Pro XH med H-Star teknologi og ekstern

Zephyr-antenne giver bedre end 0,2

meters nøjagtighed ved postpocessing

• Pro XT og XH giver under en meters

nøjagtighed i real-time med EGNOS eller

GPSnet.dk korrektionsdata.

Sag: geoforum.dk 0500051.7 • 67 • august 2005

www.trimblecenter.dk

Energivej 34, 2750 Ballerup

Telefon: 7733 2233

e-mail: info@trimblecenter.dk

11


Møde i Øst

Tirsdag den 6. september, kl. 19.30 - 22.00

Kort & Matrikelstyrelsen

Byen, Vejen og Landskabet

Under denne overskrift gemmer sig

et stort forskningprojekt med deltagelse

af forskere fra AAU, KVL og

Vejdirektoratet.

Projektet har til formål at analysere

motorvejenes effekt på by- og

landskabsudviklingen i Danmark.

Første fase fokuserer på udviklingen

i pendling, byggeri og beskæftigelse

omkring motorvejsnettet

igennem de sidste 20 år.

Thomas S. Nielsen vil præsentere en

række analyser og kortlægninger fra

denne fase baseret på kvadratnettet.

Anvendelse af kvadratnet og disaggregerede

pendlingsdata gør det

muligt at ”slippe fri” af de gængse

administrative grænser og tegne

nye Danmarkskort.

Kortlægninger har i projektet være

suppleret med statistiske analyser

og opgørelser. Indlægget præsenterer

de gennemførte kortlægninger

og konklusioner mht. motorvejenes

betydning for pendlingsmønstre

og byudvikling.

Kortet viser pendlerflow (startende,

sluttende eller gennemrejsende

pendlere - opgjort på 2x2 km grid)

2002. Se evt mere om projektet på

www.bvl.aau.dk

Følg med i i udviklingen af programmet

på www.geoforum.dk

Tilmelding er ikke nødvendig

XXIII International Cartographic Conference

4.-10. August, Moscow 2007, Russia

First Circular

Se mere på www.icc2007.com

12 geoforum.dk67 • august 2005


Geoforum seminar

3D By- og landskabsmodellering

Tid: Torsdag den 29. september 2005, ca. kl. 10.00 – 16.00

Sted: Center for 3D GeoInformation, Aalborg Universitet, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg

Formiddag Foredrag med debatindlæg på ca. 25 min

09.30-10.00 Morgenkaffe

10.00-10.10 Velkomst ved Geoforum

10.10-10.35 Praktisk brug af by- og landskabsmodeller i kommunal planlægning

Aalborg Kommune, v/ Anders Lintner og John Simonsen, Aalborg kommune

10.35-11.10 Forbindelsen til Det Digitale Byggeri

Produktmodeller i praksis – IFC brugt på DR’s byggeri i Ørestaden

v/Jan Karlshøj, Rambøll, B3D konsortiet.

Kort pause

11.20-11.50 Perspektiver og udfordringer i brug af 3D til by- og landskabmodellering

Datagrundlag, modelleringsteknikker, kvalitet samt udenlandske erfaringer.

v/ Lars Bodum, Videncenter for 3D Geoinformation, Aalborg Universitet

11.50-12.30 Evaluering af Visualiseringsmetoder

Bestemmelse af usikkerheden i visualiseringssystemer, eksempler på Best Practice og 3 D som

kommunikationsform i byggeprocessen v/ Uffe Lentz, Professor, Arkitekt, Arkitektskolen i

Århus

12.30-13.30 Frokost med diskussion af formiddagens indlæg mellem deltagerne

Eftermiddag

13.30-13.55 Herning kommunes anvendelse af 3D modeller i planlægningen

v/byplanchef Marius Reese, Herning Kommune

13.55-14.20 Integration af 3D bygninger i eksisterende kort

v/Flemming Christensen, Silkeborg kommune og Poul Nørgård, COWI

I kaffepausen demonstreres anvendelser af 3 D modeller via PC’er i forhallen på NOVI.

14.50-15.20 Drift- og vedligeholdelse af 3 D data i Københavns kommune

v/Stadskonduktør Niels Peter Jensen

15.20-16.00 Diskussion, opsamling og evaluering

Fortsat debat af ovenstående spørgsmål samt diskussion af behovet for yderligere tiltag som

f.eks. erfa-gruppe om 3D eller opstart af standardiseringsarbejde m.v.

16.00 Afslutning ved Geoforum

Pris for deltagelse: For medlemmer: Kr. 500. HUSK: Tilmelding på www.geoforum.dk

Deltagelse kræver medlemskab. Et personligt medlemskab i Geoforum koster kr. 350.

Om eftermiddagen er det muligt for Netværkssamarbejdet 3DGI - Aalborg Universitet at deltage i

mødet.

geoforum.dk67 • august 2005

13


Kongresser og møder 2005

DATO

TITEL OG STED

2005

5. - 8. september DMGIS’05 ISPRS Workshop on Dynamic and Multi-dimensional GIS University of Glamorgan,

Pontypridd (near Cardiff) Wales, UK, se: http://www.comp.glam.ac.uk/GIS/DMGIS05/

5. - 9. september 50th Photogrammetric Week, Stuttgart, se: http://www.ifp.uni-stuttgart.de/phowo/

14. - 15. september MapInfo Konference, Odense Kongres Center, se: www.cowi.dk/gis

14. - 16. september ISGI 2005 - International Symposium on Generalization of Information, Berlin,

se: http://www.horst-kremers.de/isgi/

14. - 17. september GI Norden Conference 2005, Reykjavik, Island,

se: http://www.meetingiceland.com/ginorden 2005/

12. - 13. oktober DDH-data afholder sin årlige brugerkonference 2005 på Hotel Munkebjerg.

Se http://www.ddh-data.dk

2006

22. - 24. februar Announcement and Call for Papers, ISPRS Workshop on Multiple Representation

and Interoperability of Spatial data, at Institute for Cartography and Geoinformatics

University of Hannover, Germany. Se: www.ikg.uni-hannover.de/isprs/workshop.htm

15. - 17. maj 25th Urban Data Management Symposium, Aalborg, Danmark, se: http://www.udms.net

For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: http://www.isprs.org/calendar.html

UDMS 2006

25TH URBAN DATA MANAGEMENT SYMPOSIUM

May 15-17, 2006, AALBORG, DENMARK, http://www.udms.net

FIRST ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS

UDMS, the Urban Data Management Society, has organised international symposia at various locations in

Europe in order to promote the development of information systems in local government since 1971.

An important aim of UDMS has been to provide a forum for people to discuss

new approaches, to consider new technologies and to share practical experiences in the field of urban

data management.

The focus has been on urban applications but regional and rural issues have

always been well represented and have grown recently in importance.

The next symposium, the 25th, will be held at Aalborg University.

IMPORTANT DATES:

Abstract submission deadline: September 30, 2005

Notification of acceptance: November 15, 2005

Paper delivered by: January 15, 2006

14 geoforum.dk67 • august 2005


Geoforums Mødekalender

DATO STED TITEL

2005

Tirsdag 6. september København Byen, Vejen, Landskabet

Torsdag 29. september Aalborg Seminar: 3D by- og landskabsmodellering se side 13

Tirsdag 4. oktober København Titel endnu ikke fastlagt

Tirsdag 8. november København Titel endnu ikke fastlagt

16. - 18. november Kolding Danske Kortdage 2005 se program midt i bladet

Tirsdag 6. december København Julemøde

Møder i København afholdes,

hvor intet andet er anført, kl. 19.30 hos:

Kort & Matrikelstyrelsen

Rentemestervej 8

2400 København NV

Møder i Vest afholdes,

hvor intet andet er anført, kl. 14.00 hos:

Naturgas Midt-Nord I/S

Vognmagervej 14

8800 Viborg

Bliv automatisk orienteret om møder og

arrangementer i Geoforums Mødekalender

... lige før det sker!

Se den nye huskeservice på hjemmesiden:

www.geoforum.dk/INFO-netværk mødeorientering

geoforum.dk67 • august 2005

15


Geoforum Danmark

Lindevangs Allé 4

Postboks 218

2000 Frederiksberg

Byen, Vejen og Landskabet

Tirsdag den 6. september kl. 19.30

Kort & Matrikelstyrelsen

Rentemestervej 8

2400 København NV

Mere info

side 12

3D By- og landskabsmodellering

Torsdag den 29. september 2005,

ca. kl. 10.00 - 16.00

Center for 3D GeoInformation

Aalborg Universitet, Niels Jernes Vej 14

9220 Aalborg

Mere info

side 13

KORTDAGE

2005

16.-18.november

Hotel Comwell - Kolding

Se midtersiderne

More magazines by this user
Similar magazines