Det Digitale Byggeri, IFC og IFC's kobling til GIS-verden ...

geoforum.dk

Det Digitale Byggeri, IFC og IFC's kobling til GIS-verden ...

BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

Forbindelsen til Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri, IFC og IFC's kobling til GIS-verden

v/Jan Karlshøj, Rambøll, B3D konsortiet

Geoforum seminar, 3D By og landskabsmodeller

Center for 3D GeoInformation, Aalborg Universitet

Torsdag den 29. september 2005

GEOFORUM Præsentation tager udgangspunkt SEMINAR, i B3D 3D materiale BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 1


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

DET DIGITALE BYGGERI

40 mio. kr. implementeringsprojekt. 20 mio. kr. fra staten, 10 mio. kr. Realdania og 10 mio. kr. fra

branchen. Iværksat af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Består af:

DET DIGITALE FUNDAMENT

Et fælles fundament af standarder og metoder, så alle parterne i byggeriets værdikæde taler samme

digitale sprog, er nødvendig for at digitalisere informationsstrømmene. Det Digitale Fundament

bringer disse forudsætninger på plads i tråd med internationale udviklinger.

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 2


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

BYGHERREKRAV

Staten bygger årligt for flere milliarder kroner, og en række digitale bygherrekrav til nybyggerier fra

2007 vil være med til at gennemtvinge de nye standarder.

Digitale udbud

•3D modeller

•Projektweb

•Digital aflevering

BEDST I BYGGERIET

Projektet skal imødekomme virksomhedernes behov for incitamenter, inspiration og dokumentation

gennem en samling veldokumenterede, best practice eksempler, som virksomhederne kan bruge i

deres planlægning og beslutningsproces.

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 3


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

DIGITALT UDBUD

Den implementerede løsning skal give mulighed for automatisk udtræk af mængder på grundlag af

digitale tegninger og standardiserede beskrivelser. Det indgår i opgaven, at identificere barrierer for

udbredelsen af digitale udbud samt anvise veje til, hvordan disse barrierer brydes.

BANK-konsortiet

Balslev Rådgivende Ingeniører, KHR AS arkitekter, Norconsult og Arkitektskolen i Aarhus.

3D MODELLER I BYGGEPROCESSEN

Krumtappen i Det Digitale Byggeri er visionen om det objektorienterede byggeri, hvor alle data

knyttes til den virtuelle bygningsmodel, som genereres under projekteringen.

Bygherrekravet 3D modeller skal give retningslinier for bygherrens krav til anvendelse af 3Dmodeller

i forbindelse med rådgivningsydelserne i byggeriets indledende faser

B3D konsortiet

Rambøll, Arkitema, NCC og Aalborg Universitet.

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 4


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

PROJEKTWEB

Projektwebben skal ved til- og fravalg af moduler kunne tilpasses et givet byggeprojekt afhængig af

dets størrelse, faser og kompleksitet. Den skal understøtte byggeprocessen helt ud på

byggepladsen og sikre alle parter et højt informations- og kommunikationsniveau.

Projektweb konsortiet

Niras, TI, Byggeriets IT, NCC, Backbone Digital Systems, Rambøll og JJW Arkitekter.

DIGITAL AFLEVERING

Bygherrekravet skal sikre, at de udførende og projekterende ved byggeprojekter afleverer

relevante data i digital form til brug for ejendomsforvaltningen.

Løsningen skal sikre udveksling af data mellem de programmer, der anvendes ved

henholdsvis projektering/udførelse og i ejendomsforvaltningen.

DACaPo konsortiet

COWI, Danmarks Radio, Pihl og Aalborg Universitet.

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 5


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

FORMÅL

• Sikre bygherrens gevinster ved 3D

• Sikre implementering hos alle parter

BYGHERRENS FORDELE

• Visualisering | Still | Video | Virtual Reality

• Digital bymodel

• Areal og volumenanalyser

• 3D information til DV

• Simuleringer | Klima | Brand | Akustik

• Projektkonsistens

• Kollisionskontrol

• Bedre produktionsgrundlag

• Dynamisk tidsplanlægning

• Bedre basis for myndighedsbehandling

• Kvalitet i projektmaterialet

• Kvalitet i den færdige bygning

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 6


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

DESIGN

• Beslutning inddates i Bygningsmodellen

• Løsning vurderes

• Ny beslutning

• Den optimale løsning

• Data fra designfasen optimeres

• Simulering og kontrol af bygherrekrav

UDBUD OG UDFØRELSE

• Beregning af mængder | Digitalt udbud

• Vurdering af omkostninger

• Materialevalg i relation til DV

• Kontrol af mængder og forbrug

• Materialer just in time

• Simulering af byggeprocessen

• Overførsel af data til DV

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 7


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

PERSPEKTIVER

• Nye markeder

• Nye samarbejdsmetoder

• Bygningsmodellen sikrer ideen

• Den optimale løsning

• Data fra designfasen optimeres

• Simulering og kontrol af bygherrekrav

EKSPORT

• Designfasen udføres lokalt

• Projekt udføres globalt

• Bygningsmodellen sikrer konsensus

• Bygningsmodellen sikrer indsigt | Kontrol

• Samarbejde via Internettet

• Brug af Produktmodeller

• Eksport af Produktmodeller

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 8


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

MODELNIVEAUER

• Kravmodel

• Volumenmodel

• Rummodel

• Elementmodel

• Bygningsdelmodel

• Konstruktionsmodel

• Planlægningsmodel

• AsBuilt Model

• DV Model

BYGNINGSMODEL

Modeltyper betragtes som forskellige detaljeringsgrader og udviklingsforløb af 3D bygningsmodellen.

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 9


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

PROJEKTDATA

• Kernedata

• Fagspecifikke data

Kernedata

• Data, der er fælles for alle parter

• 3D kernedata overføres | videreudvikles

• Øges | Udvikling af soft- og hardware

Fagspecifikke data

• Data er den del af den samlede

datamængde, der udvikles og bruges

inden for det enkelte fag

• En afspejling af tidens teknologiske

stade.

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 10


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

FASER OG MODELKONSEPTET

• Kravmodel

• Volumenmodel

• Rummodel

• Elementmodel

• Bygningsdelmodel

• Konstruktionsmodel

• Planlægningsmodel

• AsBuilt Model

• DV Model

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 11


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

Materiale fra revitalisering af

Fibigerområdet, www.sfou.dk

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

KRAVMODEL

• Bygherrekrav

• Myndighedskrav

• Forhold omkring grund og terræn

• Omkringliggende miljø

• Rumprogram

K R A V M O D E L

V O L U M E N M O D E L

VOLUMENMODEL

• Geometriske grundformer

• Vurdering af eksteriør

• Bymodel

• Soldiagram

• Vindanalyse

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 12


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

RUMMODEL

• Alle informationer om rum

• Ikke information om konstruktioner

• Central rolle som informationsbærer

• Vigtigt med et veldefineret rumprogram

R U M M O D E L

E L E M E N T M O D E L

ELEMENTMODEL

• Elementer geometrisk form og placering

• Overordnede funktionskrav

• 3D objekter

• Skitseagtig i sit udtryk

• Korrekt geometri

• Relationer skal være fastlagt

Materiale fra revitalisering af

Fibigerområdet, www.sfou.dk

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 13


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

BYGNINGSDELSMODEL

• Ydeevne og opbygning er specificeret

• Udbygning af elementmodellen

• Fuld beskrivelse | Alle specifikationer

• Ikke produktvalg

B Y G N I N G S D E L S M O D E L

K O N S T R U K T I O N S M O D E L

KONSTRUKTIONSMODEL

• Ydeevne og opbygning er specificeret

• Udbygning af Bygningsdelsmodellen

• Materialedata

• Udførelsesdata

• Grundlag for tilbud og udførelse

Materiale fra PRoIT i FInland

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 14


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

KRAV SKAL VÆRE OPERATIVE

SKEMATIK | PROJEKTKONKURRENCE

FORMÅL

• Indgå i bygherrens bedømmelse

KERNEDATA

• Volumenmodel

• Rummodel

SÆRLIGE KRAV

• Visualisering 35 mm kamera 4 steder

• Skyggediagram | 1 time interval

FAGSPECIFIKKE DATA

• Volumenmodel i gråblå skala

• Rummodel med flader i gråskala

ANVENDELSE | VOLUMENMODEL

• Volumenmodel i relation til krav

ANVENDELSE | RUMMODEL

• Kontrol af arealer

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 15


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

BYGHERRE

• Specifikke krav til 3D Modeller

• Definer anvendelsesområdet

• Opstiller delkrav i Skematik

• Konsoliderer krav til rådgiver

RÅDGIVER

• Leverance og anvendelse af 3D

• Løbende definere kernedata

• Udarbejde skematik for udveksling

• Procedure for IFC Udveksling

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 16


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

FORMATET | IFC

Industry Foundation Classes

• Anvendelse i byggesektoren

• Overførsel af data på tværs af systemer

BYGNINGSMODEL

ADT fra Autodesk

BYGNINGSMODEL

Import i ArchiCAD fra Graphisoft

ORGANISATIONEN | IAI

International Alliance for Interoperability

• Nonprofit organisation

• Udvikler IFC

• Leverandører implementer IFC

IFC KOMPATIBELT SOFTWARE

Brug af IFC som udvekslings- eller datadelingsplatform forudsætter, at brugeren har adgang til en IFC-oversætter i det program hvor

brugeren ønsker data genanvendt. En række softwareleverandører har implementeret IFC-oversættere direkte i deres produkter, andre

leverandører kræver at brugeren erhverver IFC-oversættere særskilt, og en tredje gruppe har valgt ikke at understøtte IFC.

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 17


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

VOLUMEN STUDIES

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 18


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

Simulering i projekteringsfasen

•Akustik

•Brand

•Evakuering

•Indeklima

•Lys

•Statik

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 19


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

Ilkka Romo Project manager

•The Pro IT project accelerating fast

•Most important of all, product modeling has become a widely way of doing things.

•The Pro IT project has been used outside Finland as an example of information exchange based on wide cooperation

•We are now at a stage in which results of the work are being put comprehensive into practice.

•One of the most important goals is to promote the use of the IFC Standard.

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 20


BYGHERREKRAV 3D MODELLER | B3D KONSORTIET

RAMBØLL AALBORG UNIVERSITET ARKITEMA NCC

IFC’s kobling til GIS-verdenen

• IFG-projektet

Scope for the project

To provide GIS information through IFC by leveraging developments

that have occurred within IAI (for the AEC community) and ISO

TC211 (for the GIS community).

Define the interface between the AEC world and the GIS world and

to develop strategies to improve interoperability and collaboration.

Define model development and/or mapping approaches that build

upon GIS developments within ISO TC211.

Development of the project will focus on support on making the

zoning plan and building plan submission process more efficient.

Key to this is the integration of GIS information in a central building

and property registry with AEC/FM information about the individual

buildings that are registered.

The focus of the project is to make it possible to communicate

relevant intelligent information from various GIS standards to CAD

systems using IFC. The business needs are that some information is

necessary to have access to from IFC enabled CAD software when

planning a building or an area with buildings. It's also necessary to

extract parts of the site and building information (form IFC) and make

it available in GIS standard formats.

GEOFORUM SEMINAR, 3D BY OG LANDSKABSMODELLER, TORSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2005 21

More magazines by this user
Similar magazines