62 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

62 geoforum.dk - GeoForum Danmark

Geoforums høringssvar til

Ændring af BBR-lov mv. i forbindelse med

kommunalreformen

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Frederiksberg den 7. januar 2005

Lindevangs Allé 4

Postboks 218

2000 Frederiksberg

Tlf.: +45 38 86 10 75

Fax: +45 38 86 02 52

CVR/SE: 25 84 49 04

Giro: 1 23 06 62

geoforum@geoforum.dk

Vedr.: Høring over Forslag til lov om bygnings- og boligregistrering.

Geoforum takker for modtagelsen af ovennævnte lovforslag til høring og har på basis af en drøftelse med en kreds af

vore medlemmer følgende kommentarer.

Adressen er en meget vigtig nøgle i det danske informationssamfund.

I de sidste 35 år har adresserne i Danmark været forsynet med en nøgle, bestående af et trecifret kommunenummer,

en firecifret vejkode, et trecifret husnummer og et eventuelt bogstav. Hvis boligen ligger i en etageejendom, kan der

yderligere være angivet etage og dørbetegnelse. I forbindelse med strukturreformen, hvor flere danske kommuner

sammenlægges, vil adressens nøgle blive berørt, idet der så vil optræde flere veje med samme vejnummer i de nye

kommuner.

Problemet med nøgler i databaser er, at de helst ikke må indeholde information, som kan blive ændret. Vejnavne duer

ikke som nøgle, da vejnavne ofte ændres.

I forslaget til ændring af BBR-loven erstattes kommuneinddelingen med postinddelingen for at få en entydig adresse.

Men hvilken garanti er der, for at postnumrene ikke ændres. Post Danmark kan have ønsker om at ændre

postdistrikterne på grund af rationalisering af postudbringningen, eller nye brevsorteringsmaskiner til automatisk

aflæsning af postkoden, for slet ikke at tale om et salg af Post Danmark til et udenlandsk postfirma, der har erfaringer

med helt andre måder at dele et land ind i postdistrikter på.

Der findes også i dag eksempler på veje med flere postnumre (Hobrovej i Aalborg har fire hvoraf det ene ligger i

Støvring kommune). Dette er forholdsvis nemt at administrere til daglig, men ved alarmopkald kan det være svært for

en anmelder at huske postnummeret på den pågældende strækning.

Så hvorfor ikke benytte de eksisterende adressenøgler som en unik nøgle Nøglen vil så være en ren databasenøgle,

og man skal ikke forsøge at afkode de enkelte cifre i nøglen for at finde oplysninger om kommune, vej eller

husnummer.

Nøglen vil i så fald skulle udbygges med et krydsreferenceregister, hvor man med adressenøglen som input kan aflæse

det for tiden korrekte vejnavn, den for tiden aktuelle kommune, postdistriktet, det husnummer som for tiden hænger

over indgangen, og de koordinater som adressen har i det for tiden gældende referencesystem. Hvis man sørger for at

gemme dette register, vil man sikre de historiske data vedrørende adressen for fremtidige sundhedsundersøgelser og

lignende videnskaber, som graver i vores fortid men frem for alt vil man have adressereferencer her og nu som

indebærer en meget stor stabilitet.

(Ex.: Sundhedssektoren har en enestående mulighed for at udnytte geografisk relaterede data, fordi vi i Danmark

meget tidligt indførte CPR-nummeret. I folkeregisteret kan man følge det enkelte individs bosætning via adressen, og

på denne måde knytte geografisk relaterede informationer til hvert enkelt individ igennem et livsforløb.)

En anden fordel ved denne ændring af nøglen vil være, at det bliver en helt ren kommunal opgave at tildele adresser i

fremtiden. Man vil blive helt uafhængig af Post Danmark og dermed også undgå det lidt specielle forhold, at selve

BBR-loven ikke rummer mulighed for at lovgive endegyldigt om Post Danmarks forpligtelser men må henvise til

Trafikministeriets koncessionsaftale med Post Danmark A/S, hvor kommunerne får en indsigelsesret over for ikke

længer entydige identifikationer af vejnavne og adresser.

Uanset ovenstående bemærkninger, finder Geoforum at det under alle omstændigheder er en meget god ide at

pålægge økonomi- og erhvervsministeren at sikre, at der forefindes en nøjagtig stedfæstelse af postdistrikternes

områdeafgrænsninger og helst i form af et geografisk kort.

Med venlig hilsen

Peter Normann Hansen

Præsident

Geoforum Danmark

Vagn W. Laursen

Sekretariatschef

Geoforum Danmark

14 geoforum.dk62 • januar 2005

More magazines by this user
Similar magazines