93 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

93 geoforum.dk - GeoForum Danmark

93

marts 2008

geoforum.dk

mødestedet for geografisk information

Lederen:

GIS og kommuniktion -

hånd i hånd i beredskaberne

side 3

Der er generalforsamling

i Geoforum den 22. april

med et fagligt indlæg om

beredskaberne.

side 4

Graveskader er reduceret

med 75% siden LER blev

lovpligtig. Så den der ler

sidst ler bedst.

side 6

Introduktion til GIS-baserede

rumlige analyser. Nyt

geoforumkursus du bare

skal med på.

side 8

Vi går i højden med

et dagsseminar om

højdedata. Det foregår i

Nyborg den 24. april.

side 10

Vi mangler stadig en ny

sekretariatschef. Var det

ikke noget for dig

Se annoncen side 12

Diverse arrangementer

Side 14

Endnu et kursus: Tips og

Tricks i kartografien.

side 18


geoforum.dk

ISSN 1602-4435

Medlemsblad for Geoforum

Danmark. Geoforum er en

ideel forening, der på landsplan

arbejder for at fremme den

samfundsmæssige nytte af

geografisk information.

Geoforum Danmark

Kalvebod Brygge 31

1780 København V

Tlf. 38 86 10 75

Fax 38 86 02 52

geoforum@geoforum.dk

www.geoforum.dk

Redaktionen

Ansvarshavende

redaktør:

Midlertidig sekretariatschef

Vagn W. Laursen

Grafiker

Mette Borg

Geoforum Danmark

mbo@geoforum.dk

Forsidefoto:

Når det sner så sjældent i

Danmark må man tage til Norge

for at opleve den hvide verden.

Mette Borg har taget billedet.

Trykkeri

KLS Grafisk Hus A/S

Jernholmen 42 A

Postboks 1183

2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 29 00

Fax 36 34 29 10

www.kls.dk

Oplag: 1.600

Kommende numre

Deadline

Nr. 94 7. april 2008

Nr. 95 28. april 2008

Se annoncepriser på

www.geoforum.dk

Indholdsfortegnelse

Leder ....................................................................................... 3

Generalforsamling i Geoforum ........................................................4

Færre graveskader med ledningsejerregister ................................. 6

Geoforum kursus: Introduktion til GIS-baserede rumlige analyser ... 8

Dagsseminar om højdedata ....................................................... 10

Vedrørende kontingentopkrævning ............................................. 11

Geoforum Danmark søger sekretariatschef ................................. 12

Diverse arrangementer ............................................................. 14

Nyt fra virksomhederne ............................................................ 16

Tips og Tricks i kartografien ...................................................... 18

Mødekalender .......................................................................... 19

Bestyrelse og udvalgsformænd

Bestyrelse

Michael Israelson, Intergraph, michael.israelson@intergraph.com

Inge Flensted, Herning Kommune, admif@herning.dk

Per Friborg, Vejdirektoratet, pef@vd.dk

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, hsp@life.ku.dk

Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij | Carl Bro A/S, nils.bo.wille@grontmij-carlbro.dk

Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, ke@ebst.dk

Mads Staunskjær, Scankort A/S, mst@scankort.dk

Suppleanter

Dorthe Krøyer, HNG I/S, dok@hng.dk

Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, jrg@kms.dk

Udvalgsformænd

Kortdage 2008

Hans Ravnkjær Larsen, Geomatic aps, hrl@geomatic.dk

Arrangementsgruppe Øst

Lise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfirma A/S, llf@tvilum.dk

Arrangementsgruppe Vest

Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, aba@blominfo.dk

Tidsskriftsgruppen

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, hsp@life.ku.dk

Uddannelsesudvalg

Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, ffc@silkeborg.dk

Politisk udvalg

Mads Staunskjær, Scankort, mst@scankort.dk

WMS/WFS gruppen

Bo Overgaard, Grontmij l Carl Bro A/S, boo@grontmij-carlbro.dk

INSPIRE back-up

Inge Flensted, Herning Kommune, admif@herning.dk

Ortofotogruppen

Søren Buch, BlomInfo A/S, sb@blominfo.dk

Forskningsudvalg

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU hsp@life.ku.dk

3D udvalg

Lars Flemming, COWI, lrfl@cowi.dk

geoforum.dk93 • marts 2008


GIS og kommunikation -

hånd i hånd i beredskaberne

Af Michael Israelson, Præsident for Geoforum Danmark

I Danmark vil der over de kommende

år blive indført et helt nyt

kommunikationssystem til beredskaberne,

herunder politi, ambulance

og brand. Kommunikationssystemet,

der har fået navnet

SINE (SIkkerhedsNEt), er digitalt

og er baseret på TETRA standarden.

SINE har til hovedformål at

sikre at beredskaberne kan kommunikere

på tværs i hverdagen

og i særdeleshed i tilfælde af

store hændelser, som man sterilt

kalder det i de kredse.

Selvom TETRA har været kritiseret

fra mange sider er der tale

om et ambitiøst projekt, der vil

give beredskaberne en række fordele

og som vil give det danske

samfund en vigtig platform for

beredskabskommunikation. Bl.a.

vil de fleste af de TETRA håndterminaler,

der forventes anvendt

blive forsynet med GPS, så man

altid ved hvor alle ressourcer befinder

sig. Bare dette forhold giver

naturligvis nogle spændende

muligheder for at bruge geodata.

I forbindelse med indførelse af

TETRA vil beredskabernes kontrol -

rum komme til at gennemgå en

modernisering. Mest dramatisk

vil det nok blive på præhospitalsområdet,

hvor regionerne selv

kommer til at disponere og styre

ambulancer. Denne opgave har

bortset fra i København og få andre

steder hidtil været varetaget

af Falck. Regionerne vil få store

kontrolrum og den medicinsk faglige

ekspertise vil blive styrket.

Men også politiet får nye muligheder

for at effektivisere og forbedre

ressourcedisponeringen.

GIS og computerstøttet disponeringssoftware

vil give forbedringer

i kontrolrummene i de 12

politikredse. Først for nyligt er

politiet begyndt at sætte GPS i

bilerne.

Den nye teknologiske platform

som SINE giver betyder ikke blot

at radiokommunikation kan finde

sted på tværs af beredskaberne.

Informations- og kommunikationsteknologi

gør at det bliver

muligt for beredskaberne at

arbejde med ét fælles geodatagrundlag.

På denne måde vil det

blive lettere for beredskaberne at

bruge kort og geodata som kommunikationsmiddel

på tværs af

myndigheder. Dette betyder at

alle myndigheder, der deltager i

en indsats, arbejder på samme

kort og vil have samme forståelsesramme

for situationen. Myndigheder

kan så supplere med

egne registreringer - men grundlaget

vil være det samme.

Situationen minder meget om

hvad vi ser indenfor den offentlige

administration, hvor vi arbejder

med et fælles geografisk

administrationsgrundlag. Det ser

dog ud til at processen omkring

etablering af kortgrundlaget til

beredskaberne bliver knapt så

kompliceret.

Moderniseringen i beredskabet

gør derfor at man får et datagrund

lag og en IT- og kommunikationsplatform,

der gør at

geodata for alvor kan komme i

spil indenfor dette område.

Med venlig hilsen

Michael Israelson

Præsident for Geoforum

NB! Du kan høre meget mere om

denne problemstilling ved det fag -

lige indlæg i forbindelse med generalforsamlingen.

Se side 4.

geoforum.dk93 • marts 2008

3


Generalforsamling i Geoforum

Tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00

Festauditoriet (Aud. 1-01)

Det Biovidenskabelige Fakultet, KU

Bülowsvej 17, Frederiksberg C

Der er rejst tvivl om den korrekte formulering af vedtægternes §1, hvorfor bestyrelsen

fremsætter følgende forslag til ny §1. Øvrige paragraffer konsekvensrettes.

På hjemmesiden kan du se en version af vedtægterne med disse rettelser.

§1 Navn

Selskabets navn er: Geoforum Danmark - selskab for geografisk information.

Selskabet er en ideel forening med hjemsted i Københavns Kommune.

Teknologisk opgradering af Beredskaberne

Fagligt indlæg på generalforsamlingen

tirsdag den 22. april 2008 kl. 16.30

Det Biovidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Bülowsvej 17, Frederiksberg C

Af Ole Mørk Lauridsen

CTO i Terma, adj. professor på DTU og bestyrelsesformand i UNI-C.

Du vil i de kommende år komme til at høre meget mere om SINE, som ikke er et pigenavn men en forkortel se.

SINE (SIkkerhedsNEttet) er navnet på beredskabets nye fælles radiosystem, der skal sikre grundlaget for et

bedre samarbejde og koordinering på tværs af beredskaberne.

Alle beredskabsmyndigheder skal gå over til at anvende det fælles landsdækkende digitale radiosystem,

SINE. Beredskabet skal bruge SINE både i dagligdagen og ved større ulykker og katastrofer, hvor en fælles

koordineret indsats er nødvendig.

SINE er baseret på Tetra-teknologien. Tetra er ligesom GSM en standard for digital radiokommunikation.

Standarden er defineret af den europæiske standardiseringsorganisation for telekommunikation, ETSI

(European Telecommunication Standards Institute).

Radiosystemet består ud over selve nettet og terminalerne af software, som skal implementeres i kontrolrummene.

Kontrolrum styrer udrykningen af mandskab til et konkret skadested og kaldes også vagtcentraler.

Kontrolrumssoftware er software, der anvendes til styring af kommunikationen

og ressourcer mellem et beredskabs vagtcentral (også

kaldet kontrolrum), omverdenen og de personer eller enheder, der er

på radionettet. Kontrolrumssoftware er således den løsning, der udgør

bindeleddet mellem kontrolrummene (vagtcentralerne) og brugerne af

terminalerne. Kontrolrumssoftwaren er derfor et vigtigt led i et samlet

velfungerende radiosystem.

Terma i Herlev har netop indgået en aftale med Økonomistyrelsen om

levering af dette kontrolrumssoftware med Intergraph som en vigtig

underleverandør af GIS software.

Buffet

Mellem fagligt foredrag og

generalforsamlingen byder

Geoforum på buffet.

Husk tilmelding på

www.geoforum.dk

4 geoforum.dk93 • marts 2008


LANDSDÆKKENDE

3D BY® og ORTOFOTO DANMARK®

I 2008BlomInfo A/S

to nye landsdækkende produkter.

3D BY® og ORTOFOTO DANMARK® er

selvstændige produkter, som med fordel

kan leveres som en integreret pakke.

3D BY® fremstilles i flere versioner:
med tilføjet „tag-udstyr“,ortofotos.

ORTOFOTO DANMARK

fremstilles på grundlag af farve-


UltraCam digitale kameraer i

foråret/sommeren 2008.


Masnedøgade 20

2100 København Ø

Tlf.: 70 20 02 26

blominfo@blominfo.dk

www.blominfo.dk

True Møllevej 9

8381 Tilst

Tlf.: 70 22 04 26

nvp@blominfo.dk

www.blominfo.dk


Færre graveskader med

ledningsejerregister

Af Dorte Kaiser, Erhvervs- og Byggestyrelsen

Antallet af graveskader er faldet

med 75 % siden Ledningsejerregistret

(LER) blev lovpligtigt for

to år siden. Det sparer samfundet

for 50 mio. kr. om året og hindrer

produktionstab for 50 mio.kr. i

virksomhederne. Ny LER-lov vil effektivisere

registeret yderligere.

LER er et register over ledningsejere

i Danmark, hvor graveaktører

kan finde oplysninger om personer

og virksomheder, som ejer ledninger

i den danske undergrund.

Registeret omfatter alle ejere af

nedgravede ledninger, uanset hvilken

dybde ledningerne befinder

sig i. Ved ledninger forstås kabler

og rør i jord, som har til formål at

transportere kommunikation, data,

signaler eller energi af enhver art

og alle former for faste, flydende

eller luftformige stoffer.

Siden 2005 har ledningsejere registreret,

hvor de har ledninger – og

graveaktører har været forpligtet til

at undersøge, om der er ledninger

i jorden, inden de begynder at grave.

Reglerne gælder alle, der graver

med erhvervsmæssigt formål.

Finn Lauritzen, direktør i Erhvervsog

Byggestyrelsen:

- Det koster dyrt og er til stor irritation,

når telefonledningen,

elkablet eller vandforsyningen

graves over. Derfor har Erhvervsog

Byggestyrelsen etableret ledningsejerregisteret.

Formålet med

registeret har fra starten været

færre graveskader, og de seneste

tal peger på, at registeret er en

stor succes.

Før LER blev etableret, var der

knap 32.000 graveskader om

året. Graveskaderne var forårsaget

af manglende kendskab til

ledningernes placering. Korrigeret

for den store stigning i byggeaktiviteten

anslår Erhvervs- og

Byggestyrelsen, at antallet af graveskader

er faldet med ca. 75 pct.

Besparelsen løber op i 50 mio. kr.

om året.

LER letter arbejdet

LER fører ikke kun til besparelser

på grund af færre graveskader.

Registeret gør det også lettere og

billigere for dem, der skal grave, at

indhente oplysninger om lednings-

6 geoforum.dk93 • marts 2008


ejere og deres ledninger. Tidligere

har graveaktører været nødt til

at spørge alle ledningsejere, hver

gang de skulle grave, fordi der

ikke har eksisteret et kort over

ledningsejernes interesseområder i

Danmark. Det har kostet tid – både

for graveaktører og ledningsejere. I

LER får graveaktørerne en komplet

liste over berørte ledningsejere,

når de forespørger på et givet areal.

En brugerundersøgelse fra 2007

viser, at LER har en positiv effekt

på arbejdet hos både graveaktører

og ledningsejere. Undersøgelsen

viser en overordnet tilfredshed med

LER på 92 pct.

Ny og forbedret LER-lov

Indberetning af ledninger til LER

er gratis, mens man betaler for

at forespørge i registret. Jo større

areal der spørges om, jo billigere

bliver prisen pr. m 2 . Den hidtidige

betalingsstruktur har imidlertid

gjort det uforholdsmæssigt dyrt at

anvende registeret i mindre omfang.

Derfor er LER-loven blevet

ændret med virkning fra 1. marts

2008. Formålet med ændringen er

at effektivisere forespørgslerne i

LER - og sikre, at alle graveaktører

fremover betaler et samlet gebyr,

der svarer til de reelle omkostninger,

der er forbundet med deres

forespørgsler i LER.

Efter den 1. april 2008 vil gebyrstrukturen

bestå af en fast pris på

0,03 kr. per m 2 , der forespørges

på i LER. Derudover vil gebyrloftet

blive hævet fra 30.000 til 60.000

kr. Gebyromlægningen er provenuneutral

for staten og har alene til

hensigt at sikre, at gebyret dækker

omkostningerne.

Erfaringer har vist, at den hidtidige

14 dages frist for udlevering af ledningsoplysninger

medførte unødige

forsinkelser i gravearbejdet. På

baggrund af dialog med branchen

er fristen blevet nedsat til 5 hverdage.

Det er lovens klare intention, at

graveaktøren skal afvente oplysninger

fra ledningsejerne, før gravearbejdet

påbegyndes. Lovens §

9 er blevet præciseret for at undgå

eventuel usikkerhed.

Større besparelsespotentiale

i LER

LER kan blive endnu mere effektivt

og føre til endnu større besparelser,

hvis alle ledningsejere og graveaktører

bakker op om systemet, og

bruger det hver gang. Sådan er det

langt fra i dag.

En undersøgelse fra 2006 viste,

at kun 50 pct. af alle graveaktører

brugte LER. Undersøgelsen viste

også, at den halvdel af graveaktørerne,

der bruger LER, står for ca.

85 pct. af alle de gravearbejder,

der udføres i Danmark. Det er således

primært de små graveaktører,

der ikke bruger LER. Håbet er, at

den nye gebyrstruktur, der gør det

billigere for små graveaktører at

bruge LER, vil få flere til at anvende

registeret.

Bag LER

Til dagligt drives LER af et sekretariat,

som kan give råd og vejledning

om, hvordan registeret

bruges.

Bag LER er et it-system som håndterer

registrering af oplysninger om

ledningsejerne, behandler digitale

forespørgsler og holder styr på

fakturering. Systemet udnytter de

muligheder der ligger i GIS, altså

digitale kort, og benytter ellers eksisterende

web-standarder. Efter

EU-udbud fik COWI A/S opgaven

at udvikle og drifte systemet, som

bygger på kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen.

Udgifterne til drift

dækkes af brugerbetaling, mens

Erhvervs- og Byggestyrelsen betaler

for udvikling, og samtidig har

det overordnede økonomiske ansvar.

Er du flyttet eller har du skiftet job

Vi har stærkt brug for at have en korrekt medlemsfortegnelse. Derfor vil vi opfordre dig til

som medlem af Geoforum at give besked til os på geoforum@geoforum.dk om enhver adresseændring

eller evt. ændring i mailadresse. Kun derved sikrer du dig fortsat at modtage dette blad

samt øvrige medde l elser rettidigt.

Ændring af din medlemsstatus vil vi også gerne have besked om.

Med venlig hilsen

Sekretariatet

geoforum.dk93 • marts 2008

7


Geoforum-kursus

Introduktion til

GIS-baserede rumlige

analyser

til fælles funktionalitet på tværs

af GIS-produkter fremfor ArcGISspecifik

funktionalitet.

Kursets indhold

1. dag vil kurset introducere flyfotos

og satellitbilleder og eksemplificere

forskelle i informationsindholdet

samt klassifikation af

disse data. Derefter præsenteres

højdemodeller og eksempler på

visualiseringer ud fra forskellige

typer af intervalopdelinger,

fremvisninger af ortofotos tegnet

henover højdemodeller, flyveture

gennem landskaber mv.

Geoforum har hermed fornøj elsen

at tilbyde medlemmerne et

kursus, som vi anser for både

spændende, relevant og efterspurgt.

I får nu chancen for at

deltage i et kursus med fokus på

rasterbaserede GIS-analyser og

de mange mu ligheder, der ligger i

denne data- og analyseform med

udgangspunkt i datasæt, som er

født i raster-formatet,- ek sem -

pelvis højdemodeller, fly billeder

og satellitdata.

Formålet med kurset er at give

en 3-dages øjenåbner til at arbejde

med rasterbaserede data

og de store gevinster, der let kan

opnås gennem brugen heraf.

Efter kurset vil du have en god

fornemmelse af, hvilke analysemuligheder

den rasterbaserede

GIS-datamodel giver dig i et bredt

planlægningsøjemed. På kurset vil

du bl.a. stifte bekendtskab med

følgende data: digitale flyfotos og

satellitbilleder, de nye laserskannede

højde- og overflademodeller,

miljødata og kvadratnetsdata.

Målgruppen for kurset er planlæggere,

GIS-medarbejdere og

andre fagfolk, som ikke tid ligere

har arbejdet med ras terbaserede

data udover at be nytte flyfotos

som kulissekort for andre digitale

geodata, men som gerne vil

blive klogere på, hvad en brug

af rasterdata i et moderne GIS

kan bidrage med. Aktiv brug af

rasterdata giver for eksempel

en række muligheder indenfor

miljø-, beredskabs- , vegetationsog

landskabsanalyser, støjanalyser,

planlægning, projektering

og risikovurderinger. Rasterdata

kan også kobles til vektordata

– eksem pelvis adresseinformation.

Forudsætninger for deltagelse

Kurset baseres på ArcGIS 9.2 og

dets Spatial Analyst Extension, så

deltagere med praktisk erfaring

med ArcGIS-miljøet vil kunne

drage fordel heraf.

Der lægges imidlertid stor vægt

på at give en generel introduktion

2. dag læres hvordan man kan

regne på rasterdata ud fra geografiske

eksempler baseret på

klassiske overlay-funktioner på to

eller flere temakort, beregninger

af afstande og lokale/regionale

variationer i kvadratnetsbaserede

data. Dagen afsluttes med

introduktioner til interpolation af

punktobservationer til fladedækkende

kort og analyser af højdemodeller

mht. hældning, synsfelter

mm.

3. dag er helliget en afprøvning

af den indlærte viden fra dag 1

og 2. Der arbejdes med to projekter,

som vil fokusere på:

1) en udpegning af den bedste

lokalitet til et givent formål ud fra

mange forskellige hensyn, vha.

en såkaldt multi-kriterieevaluering,

og

2) påvirkningen af det lokale

miljø for et lavtliggende område,

som udsættes for massiv nedbør,

en oversvømmelse e.l.

8 geoforum.dk93 • marts 2008


Kursuslærerne

Kurset varetages af Thomas

Balstrøm og Rasmus Borgstrøm,

som begge er tilknyttet Institut

for Geografi og Geologi,

Københavns Universitet. Tho-

mas har undervist og forsket i

GIS-anvendelser i snart 20 år

og interesserer sig primært for

rasterbaserede data. Rasmus er

nybagt kandidat i geoinformatik

og har gennem studiejobs fået

stor erfaring med undervisning

i og formidling af muligheder i

raster-GIS.

Tid og sted

Kurset afholdes d. 21.-23. maj

2008 i København.

Prisen for deltagelse er kr.

7.900 inklusive ”Bogen om GIS

og geodata” af Thomas Balstrøm,

Ole Jacobi & Lars Bodum,

som udleveres på kurset.

Yderligere information og tilmelding

sker på www.geoforum.dk

eller ved henvendelse til sekretariatet.

Fristen for tilmelding er

mandag d. 21. april.

Annoncetilbud til Geoforums virksomhedsmedlemmer

Bliv set i geoforum.dk

Hvis du vil få mere ud af dit markedsføringsbudget bør du overveje at lave en

annonceaftale. Vi giver nemlig store rabatter ved større sammenhængende køb.

Hvis du køber hel eller halvsides annoncer gælder:

3-5 numre i træk giver 30 % rabat

6-8 numre i træk giver 40 % rabat

9-10 numre i træk giver 50 % rabat

Find de gældende annoncepriser på www.geoforum.dk

geoforum.dk93 • marts 2008

9


Dagsseminar om

højdedata

Torsdag d. 24. april 2008 i Nyborg

Geoforum har hermed fornøjelsen

at indbyde til et dagsseminar om

højdedata i Danmark ved Nyborg

Kommune.

Igennem de senere år har der

været stigende behov for og efterspørgsel

af højdedata. Danmark er

særdeles godt dækket ind og der

findes således flere landsdækkende

højdemodeller. Men hvad består

højdedata af, hvordan skabes det

og hvordan anvendes det

Vi vil rive en hel dag ud af kalenderen

og gå bagom højdedata

og fokusere på dataforståelse og

anvendelser. Som et nyt tiltag introducerer

vi begrebet: ’Speakers

corner’. Det er en invitation til dig

om at forberede 5-10 minutter,

hvor du delagtiggør os andre om

dine specifikke erfaringer på dette

område, dine udfordringer og problemstillinger,

gerne suppleret med

et billede eller to. Har du allerede

har erfaringer med højdedata og

lyst til at fortælle om dem, så vil vi

meget gerne høre fra dig. Kontakt

venligst sekretariatet.

Programmet for dagen deles i to.

Om formiddagen fokuserer vi på

dataforståelse. Vi vil gå i dybden

med det data, som brugerne har

fået og vi vil høre om specifikationer

og modeller til efterbehandling.

Efter en frokost fokuserer vi primært

på datahåndtering og anvendelser

af data hos forskellige

brugere. I løbet af dagen vil vi

supplere nedenstående program

med dine indslag i ’Speakers corner’.

Program for dagen:

9.00 – 9.45 Ankomst, registrering, kaffe og brød

• Hvordan indsamles data og hvilke data registreres (Johnny Rasmussen, Cowi)

• Behandling af punktsværm til færdige datasæt (Jacob M. Sørensen, Kristian S. Nielsen,

BlomInfo)

• Specifikation for højdedata (Rune C. Andersen, KMS)

12.30 – 13.15 Frokost

• Algoritmer til håndtering af store datamængder (Lars Arge, Århus Universitet)

• Nøjagtighed i en laserscannet højdemodel contra data opsamlet ved traditionel

opmåling i geografisk perspektiv (Thomas Balstrøm, Københavns Universitet)

• Vandstandssimulering i forbindelse med stormfloden i 2006

(Sten Frandsen, Odense Kommune)

• LIDAR data til undersøgelse af forstlige parametre og visuel gennemtrængelighed i

skoven (Hans S. Petersen, Skov og Landskab)

15.45 – 16.00 Afslutning og opsamling

10 geoforum.dk93 • marts 2008


Seminaret afholdes den 24/4

2008. Nyborg Kommune er så

venlig at stille faciliteter til rådig.

Adressen:

Nyborg Kommune

Rådhuset

Torvet

5800 Nyborg.

Pris:

Kr. 625,-/875,- medlemmer

/ikke medlemmer

Tilmeldingsfrist:

Torsdag 17/4 2008 til

Geoforum sekretariatet.

E-mail: geoforum@geoforum.dk

Tlf: 3886 1075

Vel mødt

Geoforum

Vedrørende kontingentopkrævning 2008

Geoforum har efter opfordring fra vores revisor kommunikeret

med Skat om den momsmæssige behandling af foreningen.

Skat er af den opfattelse, at Geoforum må betragtes som

momspligtig fsva. kontingenter og konferenceaktiviteter.

Geoforums bestyrelse har derfor på et møde den 6. marts 2008 besluttet, at moms

opkræves på kontingenterne fra og med 2008.

Den netop fremsendte faktura indeholder derfor moms.

Vi håber der er forståelse for denne ændring, da vi ikke ser anden udvej end at følge

Skat’s indstilling.

geoforum.dk93 • marts 2008

11


Geoforum Danmark søger sekretariatschef

Stillingen som chef for Geoforums sekretariat er blevet ledig, og vi søger derfor en ny visionær og

selvstændig sekretariatschef. Stillingen indebærer en række spændende udfordringer indenfor bl.a.

formulering af foreningens politik, udvikling af vores koncept for arrangementer samt vores blad.

Din profil:

Arbejdet i Geoforum er i høj grad baseret på frivillig indsats af medlemmerne, hvorfor gode

kommunikationsevner, evnen til at motivere og gennemslagskraft er vigtige egenskaber.

Du skal også kunne træffe beslutninger, tage initiativer og samtidig være serviceorienteret.

Det vil være en fordel med et godt kendskab til geodatabranchen i Danmark og udlandet, og du skal

beherske dansk og engelsk i såvel skrift som tale.

Administrativ erfaring og IT-kompetence på et højt brugerniveau er et krav.

Dit ansvar og dine opgaver er:

• alene og sammen med præsidenten og den øvrige bestyrelse at repræsentere foreningen udadtil

• at formulere udkast til politikker, strategier og handlingsplaner

• at koordinere foreningens aktiviteter

• at være sekretær for bestyrelsen

• at have kontakt til offentlige myndigheder, private firmaer m.v.

• at have kontakt til foreningens arbejdsgrupper og udvalg

• at have kontakt til tilgrænsende aktiviteter i ind- og udland

• at varetage medlemspleje, herunder: Seminarer, medlemsmøder, kursusaktiviteter, tidsskrift,

meddelelser, hjemmeside etc.

• at informere foreningens medlemmer om relevante faglige aktiviteter

• at have det daglige ansvar for budget og regnskab

Vi tilbyder:

Et spændende og alsidigt job med kontakt til store dele af det danske samfund og til de internationale

organisationer, som Geoforum er tilknyttet. Et job med store muligheder for både faglig og personlig

udvikling. Et job hvor du i udstrakt grad kan være med til at præge selskabets udvikling. Løn forhandles

efter kvalifikationer.

Ansøgningsfrist er den 15. april 2008

Ansøgning skal indeholde oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse (C.V.)

og sendes til:

Michael Israelson

Geoforum Danmark

Kalvebod Brygge 31

1780 København V

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til

Michael Israelson på tlf. 3619 2090 eller

på mail: michael.israelson@intergraph.com

Geoforum Danmark arbejder på landsplan for at fremme den samfundsmæssige nytte af

geografisk information. Geoforum har eksisteret i godt 8 år og har i dag godt 150 private

virksomheder og offentlige organisationer samt ca. 400 personer som medlemmer.

Geoforum har sekretariat hos IDA på Kalvebod Brygge 31 i København. Personalet i sekretariatet

består af sekretariatschefen på fuld tid og en grafiker/sekretær (30 timer).

12 geoforum.dk93 • marts 2008


3D-DK

Et overblik i 3D – der også er til at betale

3D-DK er en model, der giver dig hele Danmark i 3 dimensioner – et hurtigt og

professionelt beslutningsgrundlag ved planlægning, sagsbehandling, høringer mv.

3D-DK kan kombinere din kommunes bygningspolygoner med Scankorts laserscannede

punktsky, terrænmodel og ortofoto. Resultatet er en illustrativ visning

af bygninger og strukturer i landskabet

3D-DK er økonomisk attraktiv – med priser fra 25.000 – 75.000 kr. pr. kommune*.

Og så kan du få den leveret med kort varsel

Hvis du vil vide mere om hvad 3D-DK kan gøre for netop din kommune, så kontakt Laurids

Rolighed Larsen på tlf. 43 99 77 22 eller besøg www.scankort.dk

* forudsætter brugsret til højdemodel

Scankort a/s Selsmosevej 2 2630 Taastrup E-mail: info@scankort.dk www.scankort.dk

geoforum.dk93 • marts 2008

13


Arrangementer

GIS-organisering i store virksomheder

Hvordan opbygges, implementeres og vedligeholdes GIS-funktionerne, således at værdien

heraf gavner hele organisationen

Der vil være følgende indlæg:

Bo Overgaard, BlomInfo:

Hvor har GIS-teknologien udviklet sig hen i dag og hvilke muligheder har man for udnyttelse af Danmarks

geodata infrastruktur Hvilke muligheder giver det for organisationens anvendelse af GIS Herunder en

vurdering af hvilke strategier der er for forankring og udvikling af GIS i organisationen.

Flemming Christensen, Silkeborg kommune.

Hvordan håndteres drift og udvikling af GIS i en større offentlig organisation Hvilke strategiske initiativer

skal der tages for at GIS satsningen løbende følger brugernes behov Hvilke initiativer tages i organisationen

for at GIS implementeres yderligere i organisationens forskellige værktøjer Hvordan integreres de

sidste nye tekniske muligheder der stilles til rådighed fra leverandører af systemer og data

Arrangementet forventes afholdt d. 30/4 mellem kl. 16.00 og 18.00.

Stedet er endnu ikke afklaret, men forventes at blive i Vejle.

Tilmelding skal ske på Geoforums hjemmeside.

Bliver der mon noget med geografi i de nye registre

- kom og hør om e-TL, MiniMAKS, BBR og e-ref

Tirsdag den 6. maj kl. 14.30

hos Kort- og Matrikelstyrelsen

Rentemestervej 8

2400 København NV

I 2008 er der mange nye ting på trapperne. Det bliver blandt andet året hvor e-TL, MiniMAKS, det nye BBR

og ejendomsreferencen vil blive lanceret. Geoforum har bedt Domstolsstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen,

Kommuneholding og Erhvervs- og Byggestyrelsen komme og fortælle om, hvad der er på vej.

På mødet vil der bliver talt om

• hvilken betydning de nye registre kan få for Geoforums medlemmer

• er der en geografisk vinkel som er ny og anderledes

• giver det nye muligheder for digital forvaltning

Se det detaljerede program på www.geoforum.dk

Deltagelse er gratis, så medbring gerne din kollega.

Tilmelding på www.geoforum.dk

14 geoforum.dk93 • marts 2008


Kortdage 2008 – når geodata ikke blot er baggrund eller illustrationer.

Igen i år samler vi den danske geodatabranche, leverandører, brugere og tænkere på

Kortdage. Kortdage er som sædvanlig det faglige mødested hvor nyt demonstreres og

diskuteres, og ideer fødes i gode rammer.

Kortdagsudvalget har netop udsendt Call for Papers. Lad os andre høre mere om hvad

der rører sig hos dig og hvad du brænder for. Har du ikke set Call for Papers, kan det

downloades fra www.kortdage.dk. Her vil vi i løbet af året holde jer orienteret om hvad

der rører sig og er i vente.

Men vi kan godt love jer, at det som det plejer bliver tre spændende dage med gode

muligheder for at møde ligesindede såvel som nye ideer.

Følg med!

Vi ses i Kolding.

Kortdagsudvalget.

INSPIRE conference 2008

I geoforum.dk nr. 87, september 2007 annoncerede vi, at Geoforum skulle være vært for EU’s GIS konference

i 2008. Konferencen er senere blevet omdøbt til ”The INSPIRE conference 2008”.

I løbet af efteråret blev der taget tilløb til planlægningen i sekretariatet, bl.a. ved indhentning af tilbud fra

en række konferencehoteller i København. Disse blev forelagt Joint Research Center (JRC), som er EU’s

ansvarlige for gennemførelse af disse konferencer.

Det viste sig imidlertid, at prisniveauet i København lå meget over det man var vant til fra andre byer i

Europa. I 2007 blev konferencen gennemført i Porto, Portugal. Geoforum tilbød så alternativt, at konferencen

kunne afholdes i Aalborg med et deltagerantal på max. 200.

Denne begrænsning kunne dog ikke accepteres, da JRC forventer op til 400 deltagere, hvorfor JRC måtte

aflyse Danmark som konferencested. I stedet har man valgt Maribor, Slovenien, hvor “The INSPIRE Conference

2008, Implementation and Beyond” finder sted på Hotel Habakuk Congress Centre den 23. – 25.

Juni.

På denne adresse kan du finde flere oplysninger

http://www.ec-gis.org/Workshops/inspire_2008/index.cfm

geoforum.dk93 • marts 2008

15


Nyt fra

virksomhederne

Højaktuelt landsdækkende

ortofoto i 2008

Bo Overgaard ny

medarbejder i BlomInfo A/S

”Fra flyvefotografering til færdigt

produkt på 6 måneder!”

BlomInfo A/S og Scankort A/S er

gået sammen om at etablere et

landsdækkende ortofoto i 20 cm

opløsning og et byortofoto i 10 cm.

Optagelserne vil blive udført i maj

måned 2008 og de færdige ortofotos

vil være klar til levering i løbet af

efteråret 2008.

Billederne fotograferes ved hjælp af

digitalkameraer, som er monteret i

Scankort’s og Blom’s egne fly. Ved

produktionen benyttes BlomInfo og

Scankorts fælles landsdækkende,

laserscannede højdemodel. Højdemodellen,

som kvalitetssikres af

Kort & Matrikelstyrelsen, har en unik

geometrisk nøjagtighed. Det er også

baggrunden for, at Staten og fem ud

af seks kommuner benytter denne

højdemodel.

Ved optagelserne til det landsdækkende

ortofoto vil der blive fløjet ca.

23.500 km og taget ca. 40.000 billeder

– alt dette fra en højde af 2000

– 3000 m.

Lanceringen af det fælles ortofoto

ligger i naturlig forlængelse af både

BlomInfos og Scankorts strategi om

at etablere og eje større datasamlinger

af høj kvalitet til gavn for kunderne.

Mads Staunskjær, Adm. Direktør i

Scankort A/S understreger samtidig,

at konsortiet har som mål at sikre

kunderne de mest præcise data i høj

kvalitet.

produktionstiden og dermed levere

de færdige produkter på rekordtid”,

siger Adm. direktør i BlomInfo A/S

Kristian Skak-Nielsen.

Yderligere informationer kan fås ved

henvendelse til:

BlomInfo A/S:

Adm. direktør Kristian Skak Nielsen

Mobil: 23 99 14 85

E-mail: ksn@blominfo.dk

Scankort a/s:

Adm. direktør Mads Staunskjær

Mobil: 26 10 08 40

E-mail: mst@scankort.dk

Blominfo A/S er en ledende højteknologisk

virksomhed indenfor kortlægning,

geodata-produktion og konsulentydelser.

BlomInfo er et selskab

i Blom Gruppen, som har mere end

1.000 medarbejdere på verdensplan,

der alle arbejder med geografisk information.

Scankort A/S er en danskejet kortog

geodatavirksomhed. Scankort A/S

producerer kort- og geodata til såvel

Danmark som udlandet. Produktporteføljen

består af: flyvefotografering,

laserscanning, kortlægning, ortofotos,

3Dbymodeller samt GIS-relaterede

ydelser.

Pr. 1. april 2008 har Bo Overgaard

ansvar for salg af BlomInfos produkter

og ydelser på udvalgte markeder.

Bo skal være med til at styrke vores

salgs- og konsulentaktiviteter i

forbindelse med lanceringen af bl.a.

landsdækkende 3D bymodeller, digitale

ortofotos, skråbilledbaserede

navigationssystemer og anvendelse

af geodata indenfor nye forretningsområder.

Bo er uddannet civilingeniør og har

i mange år beskæftiget sig med GIS

og geodata. Bo kommer fra en stilling

som markedschef i Grontmij Carl Bro.

Bliv automatisk orienteret

om møder og arrangementer

i Geoforums mødekalender...

lige før det sker!

Tilmeld dig på vores

huskeservice på

www.geoforum.dk

Begge virksomheder har mange års

erfaring med ortofotoproduktion og

ser nu et behov for en opdateret

landsdækkende løsning. ”Samarbejdet

er også indgået for at reducere

16 geoforum.dk93 • marts 2008


DDO®land 2008

Nu er FlyfotoArkivet

Nordjylland i luften

DanDasGraf nu på version

2.3.1 af DAN-DAS!

COWI producerer i 2008 den 6. udgave

af det landsdækkende ortofoto,

DDO®land. I 2006 blev Fyn og

Bornholm fotograferet med digitale

storformatkameraer, som resulterede

i markant bedre farvekvalitet

end resten af landet, der blev fotograferet

med analoge kameraer.

Vi udnytter erfaringerne herfra og

fotograferer i 2008 hele landet med

digitale kameraer. Samtidig forbedrer

vi opløsningen fra 25 til 20 cm pixels,

og fortsætter hermed den løbende

kvalitetsudvikling af DDO®land.

Levering 1. oktober

Med indførelse af fuld digital produktion

fra foto til færdigt ortofoto kan

vi optimere produktionsprocessen og

levere DDO®land 2008 fra 1. oktober.

Høj farvekvalitet

DDO®land er et selvstændigt produkt,

der fotograferes i perioden

maj - august for at opnå mest mulig

farvevariation og information om

vegetation og landskab. Det gør

DDO®land til et fleksibelt arbejdsredskab,

der kan anvendes til mange

forskellige formål og som er ideelt

som baggrund for illustrationer.

Kontakt

Henning Andersen

hna@cowi.dk

Tlf:: 6311 4873

Nu har alle mulighed for at se hvordan

der så ud i Thy i 54, I Aalborg i

60´erne eller i Skagen i 1985. For nu

er det muligt at flyve rundt i Flyfoto-

Arkivet Nordjylland og se historiske

luftfotos af hele regionen. De gamle

analoge luftfotos er vækket til live

gennem digitalisering og georeferering,

så de nu kan vises som en digital

korttjeneste.

http://nordjylland.flyfotoarkivet.dk/

FlyfotoArkivet Nordjylland er udviklet

som en fællesoffentlig løsning til alle

kommunerne i Nordjylland, Regionen

og Miljøcentret, og skal anvendes til

effektivisering af sagsbehandlingen i

miljø- og byggesager. Men FlyfotoArkivet

er også til rådighed for borgere

og alle andre der har historisk interesse

for området.

JO Informatik har udviklet FlyfotoArkivet.

Løsningen viser enkeltbilleder

som ”on-the-fly” samles til en sammenhængende

mosaik. Teknisk er

der tale om en webapplikation samt

en WMS tjeneste som parterne i projektet

kan trække ind i deres GIS.

JO Informatik har desuden indgået

aftale med kommunerne i Midtjylland

om levering af en tilsvarende løsning.

Den vil blive tilgængelig sidst på foråret.

Kontakt

Salgschef Jeanett Egesø

JO Informatik, 49 20 20 67.

DANVA frigav 18 januar en opdatering

af DAN-DAS standarden kaldet

version 2.3.1.

DanDasGraf fra Orbicon understøtter

nu den nye model, og er klar til

levering.

Udover tilpasninger til den nye

model, er der sket en lang række

forbedringer i DanDasGraf, bl.a.

indenfor håndtering af saneringsprojekter.

DanDasGraf er baseret på Micro-

Station platformen, der udmærker

sig ved en høj grad af dataintegration

til CAD systemer ex. AutoCAD

samt kan anvende diverse GIS formater

som baggrundskort, herunder

MapInfo TAB, ESRI shape/SDE.

DanDasGraf kan levere afløbsdata i

formater som TAB, Shape og SDE.

For yderligere oplysninger kontakt

venligst Orbicon Informatik på tlf.

87 38 61 11.

GIS og Sundhed

Informi har lånt os Bill Davenhall’s

præsentationer fra arrangementet

GIS og Sundhed den 10. marts

2008 i KMS. Hvis du er interesseret

kan du finde dem på www.

geoforum.dk.

geoforum.dk93 • marts 2008

17


Tips og Tricks

i Kartografien

Geoforum tilbyder nu et nyt og spændende Kursus

Efter den tidligere succes med det

kartografiske kursus ”Design af

Kort”, er personerne bag klar med

et nyt tilbud.

Duoen bestående af Lars Brodersen,

Aalborg Universitet og Jesper

Koch, Kort & Matrikelstyrelsen, har

kigget lidt indad og benyttet sig af

den opsamlede erfaring. Derfor er

de nu klar med et helt nyt kursus:

Tips og Tricks i Kartografien.

Kort og overordnet sagt handler

kurset om, hvilke praktiske og

ofte simple virkemidler, man kan

betjene sig af, når man gerne vil

have sit kort lidt mere effektivt eller

smukt.

Formålet med kurset er, at give

dig nogle helt konkrete værktøjer,

metoder og ”fiduser”, som straks

kan omsættes til resultater i dit arbejde.

Altså i bogstavelig forstand:

Tips og Tricks.

Målgruppen for dette nye kursus

er derfor de mennesker, som

reelt sidder med arbejdet med at

udforme de kartografiske produkter.

Dette er uanset om det er til

skærm eller papir. Og det er uanset

om, det er ens eneste opgave, eller

som de fleste nok har det i virkeligheden,

at man af og til skal ”trylle”

et godt kort frem.

For dem som ikke allerede kender

de to undervisere, så kan vi fortælle,

at Lars Brodersen har arbejdet

godt 25 år med kartografien og

udgivet flere bøget i relation til emnet.

Lars har været i både private

og offentlige virksomheder og er i

dag ansat på Aalborg Universitet.

Jesper Koch er uddannet arkitekt

og har i over 20 år arbejdet med

design, kommunikation og kort.

Jesper er i dag ansat i Kort &

Matrikel styrelsen.

Forskellen mellem Design

af Kort og Tips og Tricks i

Kartografien

I kurset ”Design af kort” blev der

introduceret til en forståelse af kort

som kommunikation, og dermed

til en forståelse af at kort, som al

anden professionel kommunikation,

skal tilrettelægges grundigt og systematisk.

Kurset havde fokus på systematik

og metode i de indledende faser af

kortproduktionen og på bevidst at

kunne udvælge og håndtere informationer

til brug for kortet.

Kursets øvelser var bygget på fiktive

opgaver, hvor deltagerne arbejdede

med prototyper af kort.

I kurset ”Tips og trick i kartografien”

vil fokus være på kortets

udtryk dvs. bearbejdning af de grafiske

elementer kortet består af så

som fx skrift, symboler, farvesætning,

visuelle hierarkier osv.

Øvelserne vil i dette kursus være

bygget op om deltagernes egne

konkrete opgaver således at deltagerne

efter kurset kan forvente

at deres medbragte kort er blevet

forbedret.

”Design af kort” er et kursus i kartografisk

tilrettelæggelse.

”Tips og tricks i kartografien” er et

kursus i kartografisk udførsel.

Tid og sted

Kurset vil blive afholdt torsdag

den 29. og fredag den 30. maj

hos Kort & Matrikelstyrelsen

Rentemestervej 8

2400 Kbh NV

Fra kl. 9.00 til 16.00.

Pris for deltagelse er

kr. 5.500.

Tilmelding og yderligere information

vil om kort tid findes på

www.geoforum.dk

Du eller din virksomhed skal være

medlem af Geoforum for at kunne

deltage.

18 geoforum.dk93 • marts 2008


Geoforums Mødekalender

DATO STED TITEL

2008

Tirsdag 22. april København Generalforsamling

Torsdag 24. april Nyborg Seminar om højdedata i Danmark

Onsdag 30. april Vejle GIS-organisering i store virksomheder

Tirsdag 6. maj København Geografien i de ny registre (Digital tingbog, BBR mm.)

Ons.-fre. 21. - 23. maj København Introduktion til GIS-baserede rumlige analyser

Sep. Århus Workshop om miljødata, mere info følger...

Tors.-fre. 29. - 30. maj København Tips og tricks i kartografien

Man.-ons. 27. - 29. okt. Kolding Kortdage 2008

Kongresser og møder 2008

DATO

TITEL OG STED

2008

2.-3. april Dansk Intergraph Brugerforening, Munkebjerg

18. september ESRI Brugerklub 2. medlemsmøde, København

23.-24. september MapInfo Brugerkonference, Kolding Fjord

17.-19. oktober Nordic GIS conference, Fredrikstad, Norge

18. november ESRI Brugerklub 3. medlemsmøde, Århus

For detaljerede programmer fra vores internationale samarbejdsorganisationer

se www.geoforum.dk under aktiviteter

Her finder du links til programmer for EUROGI, ISPRS, ICA, INSPIRE og EuroSDR.

geoforum.dk93 • marts 2008

19


Geoforum Danmark

Kalvebod Brygge 31

1780 Kbh V

DDO ® land 2008

– hele landet i 20 cm og i fuld digital kvalitet

DDO ® land 2008 er 6. udgave af DDO ® land og bliver en markant forbedring i

forhold til tidligere udgaver.

Vi inddrager erfaringerne fra flere store produktioner med digitale kameraer og gør

hele processen fra fotografering til levering fuldt digital.

DDO®land 2008 fotograferes efter løvspring. Det sikrer detaljeret information om

vegetation og en høj farvekvalitet. Samtidig øger vi opløsningen til 20 cm, så

DDO®land 2008 indeholder flere detaljer.

Levering fra 1. oktober.

Få allerede nu et tilbud på DDO®land 2008.

Kongens Lyngby

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

Tlf. 45 97 22 11

Fax 45 97 22 12

Odense

Odensevej 95

5260 Odense S

Tlf. 63 11 49 00

Fax 63 11 49 49

Silkeborg

Nygade 25

8600 Silkeborg

Tlf. 87 22 57 00

Fax 87 22 57 01

Aalborg

Thulebakken 34

9000 Aalborg

Tlf. 99 36 77 00

Fax 99 36 77 01

www.cowi.dk/DDO

More magazines by this user
Similar magazines