66 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk

66 geoforum.dk - GeoForum Danmark

66

Maj 2005

geoforum.dk

mødestedet for geografisk information

Du kan få hele vores forunderlige

verden på skrivebordet

– i hvert fald et billede af

den – og rejse rundt på

kloden. Vil du med på rejsen

Se hvordan i lederen side 3

Geoforum holdt generalforsamling

i Landbohøjskolens

festauditorium den 27. april.

Det officielle referat er klar.

Se referat side 4

Geoforum kan kun drive sin

virksomhed med en fornuftig

økonomi. Sidste år spiste vi af

kapitalen for at investere i en

ny hjemmeside samt i et

udredningsarbejde om kommunalreformens

konsekvenser

- men det var planlagt.

Se regnskab og budget

side 7

Vi præsenterer de to nye suppleanter

i bestyrelsen

Se side 8

Temadag om grundkort og

referencesystemer (KtC, KL,

KMS og Dansk Ledningsejerforum)

Se side 9

Automated DTM checking

(EuroSDR og AAU)

Se side 10

Der er rigtig mange Geoforum

arrangementer i juni, august

og september

Se side 11,12,13

Kongresser og mødekalender

Se side 14-15

Det 8. vidunder

Se lederen side 3

Og se Jorden i farver på www.geoforum.dk


geoforum.dk

ISSN 1602-4435

Medlemsblad for Geoforum

Danmark, som er en ideel

forening, der på landsplan

arbejder for at fremme den

samfundsmæssige nytte af

geografisk information.

Geoforum Danmark

Lindevangs Allé 4

Postboks 218

Lindevangs Allé 4

Postboks 218

2000 Frederiksberg

Tlf.: +45 38 86 10 75

Fax 38 86 02 52

geoforum@geoforum.dk

www.geoforum.dk

Redaktionen

Ansvarshavende

Lars Tyge Jørgensen

Kort & Matrikelstyrelsen

Rentemestervej 8

2400 København NV

Tlf. 35 87 51 60

Fax 35 87 50 55

ltj@kms.dk

Vagn W. Laursen

Geoforum Danmark

Tlf. 38 86 10 75

vwl@geoforum.dk

Grafiker

Mette Borg

Geoforum Danmark

mbo@geoforum.dk

Trykkeri

C.A Backhausen aps

Fuglevangsvej 12 C

1962 Frederiksberg C

Tlf. 35 35 12 90

Fax 35 35 16 66

backhaus@post3.tele.dk

Kommende numre

Deadline

Nr. 67 5. august 2005

Nr. 68 2. september 2005

Nr. 69 7. oktober 2005

Nr. 70 1. november 2005

Nr. 71 2. december 2005

www.geoforum.dk

Indholdsfortegnelse

Leder:

Verdens 8. vidunder ................................................................... 3

Geoforums generalforsamling

– Referat af Jens Gottlieb ............................................................ 4

Geoforums generalforsamling

– Budget og regnskab ................................................................. 7

Nye suppleanter i bestyrelsen ...................................................... 8

Temadage om grundkort og referencesystemer ............................. 9

Seminar ”Automated DTM checking” at Aalborg University .............10

Hvorfor er det svært at publicere geodata på internettet ..............11

Byen, Vejen, Landskabet ........................................................... 12

Geoforum

– Kursus og seminar ................................................................. 13

Kongresser og møder 2005 ........................................................14

Geoforum mødekalender ...........................................................15

Aktuelle arrangementer i Øst og Vest ..........................................16

Bestyrelse og udvalgsformænd

Bestyrelse

Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, pnh@blominfo.dk

Johnny Fredericia, GEUS, jfr@geus.dk

Mads Staunskjær, mads.st@mobilixnet.dk

Lars Brodersen, Aalborg Universitet, lars@land.auc.dk

Bente Neerup, Hjørring Kommune, tebe@hjoerringkom.dk

Per Friborg, Vejdirektoratet, pef@vd.dk

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, hsp@kvl.dk

Suppleanter

Inge Flensted, Herning Kommune, kktif@herning.dk

Michael Israelson, Intergraph, misraels@ingr.com

Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk

Lars Tyge Jørgensen, KMS, ltj@kms.dk

Jyske arrangementsgruppe (ArrVest)

Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, cac@vd.dk

Tidsskriftsgruppen

Henning Sten Hansen, DMU, AAU, HSH@DMU.dk

Uddannelsesudvalg

Jacob Gadd, KRAK, jag@krak.dk

Geodataudveksling

Vacant

Danske Kortdage 2005 & INSPIRE back-up

Inge Flensted, Herning Kommune, kktif@herning.dk

Basisgeometrigruppen

Lars Bodum, Ålborg Universitet, lbo@3dgi.dk

WMS/WFS gruppen

Bo Overgaard, Carl Bro, boo@carlbro.dk

Ortofotogruppen

Søren Buch, BlomInfo A/S, sb@blominfo.dk

Forsiden Fremstillet med NASA‘s World Wind

Latitude:55.39758 °

Longitude:10.39148 °

Altitude:11.488,92 km

geoforum.dk66 • maj 2005


Leder:

Verdens 8. vidunder

Mange ting er i tidens løb blevet udnævnt

til verdenens 8. vidunder. De

klassiske 7 var

• De hængende haver i Babylon

• Kolossen på Rhodos

• Fyrtårnet i Alexandria

• Zeus statuen i Olympia

• Mausoleet i Halikarnassos

• Artemis templet i Efesos

• Pyramiderne i Egypten

Desværre er det kun pyramiderne i

Egypten som vi stadig selv kan se i

dag. De andre er gået til i historiens

kværn, men du kan se en beskrivelse

af dem på mailadressen nedenfor.

Der finder du også andre forslag til

hvad der kunne tilføjes som mulige

nuværende eksempler på vidundere.

Efter vores generalforsamling den 27.

april vil jeg godt komme med et nyt

bud på listen over vidundere – og det

er jorden selv.

Michael Schultz Rasmussen holdt et

blændende foredrag om Den virtuelle

Verden og viste i den forbindelse

en lang række eksempler på hvilke

afbildninger af kloden Jorden der i

dag findes tilgængelige i en række

forskellige organisationer baseret

på Remote Sensing registreringer af

Jordens topografi og morfologi.

Under afslutningen på foredraget tog

Michael os med på en Tour de Force

hen over Jorden på nogle data og med

et værktøj, som NASA har stillet frit til

rådighed. Her kan du flyve hen over

kloden, zoome ind på lokaliteter, drapere

med enkelte tematiske datasæt

og vist nok også – uden at jeg dog

har været i stand til at afprøve det

selv – kombinere med egne, lokale

datasæt ved hjælp af WMS-teknologien.

Inden for USA’s grænser kan man

se på kombinationer med traditionelle

topografiske kort eller ortofotos.

Bortset fra, at de grundlæggende

data jo uden tvivl er tilvejebragt med

militære formål for øje, kan man ikke

lade være med at glæde sig over de

fantastiske muligheder, der ligger i

anvendelsen af disse data formentlig

både til visse kommercielle opgaver

men måske mest af alt til at få nogle

fantastiske oplevelser på turen rundt

om kloden.

Så kan man måske samtidig fundere

over den amerikanske tradition med

at stille data til rådighed for offentligheden

uden betaling. Uden at gå dybt

ind i den politiske del af denne debat

her kan man jo konstatere, at der

med denne politik skabes nogle muligheder

for oplevelser, som fagfolk

og andre mennesker kan have glæde

og nytte af.

Det er måske den type ”reklame”

vi i højere grad skal være opmærksomme

på at bruge i vores generelle

markedsføring af sektoren overfor

omverdenen, men måske i særlig

grad overfor politikere.

Det er selvfølgelig klart, at de fine

billeder ikke gør det alene. Der må

klart kunne peges på konkrete opgaver,

hvor disse data og værktøjer kan

bringes i anvendelse til at fremskaffe

gode løsninger på planlægnings- og

overvågningsopgaver omkring både

det lokale og især det globale miljø.

På dette område må Danmark også

have en interesse i at understøtte

en udvidet anvendelse af sådanne

data og værktøjer, da mange af vore

rådgivende virksomheder arbejder

med disse spørgsmål ikke bare herhjemme

men ofte også mange steder

i den 3. verden.

Jeg ved godt at nogle skelner kraftigt

mellem et billede af en pibe og selve

piben. ”Ceci n´est pas une pipe” står

der nedenunder Magritte‘s billede.

Men – når det handler om Jorden må

vi tage til takke med et billede eller en

model af den, hvis vi på en gang vil se

dens store skønhed, dens fantastiske

variation og dens formidable muligheder.

Derfor kan jeg kun indbyde til en

lignende flyvetur, som Michael gav os i

hans foredrag på generalforsamlingen.

Det var en stor oplevelse.

Vagn W. Laursen

Verdens 7 klassiske vidundere:

http://www.netspirit.dk/index.phpmodule=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=603

(NB! Dette er ikke en opfordring til spiritistiske eksperimenter)

NASA’s World Wind kan downloades her: http://worldwind.arc.nasa.gov/download.html

NB! Programmet er stort (184 Mb).

geoforum.dk66 • maj 2005

3


Geoforums Generalforsamling

Den 27. april 2005

Referat af Jens Gottlieb, KMS

Rektor Per Holten-Andersen byder velkommen

til KVL før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning om selskabets aktiviteter.

3. Fremlæggelse af det reviderede

regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan

for det kommende år

til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent for

det kommende regnskabsår.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af præsident - hvert andet år.

Vicepræsident Johnny Fredericia åbner

generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

og bestyrelsessuppleanter.

- 3 bestyrelsesmedlemmer.

- 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

- 1 statsautoriseret eller registreret

revisor

- 1 intern revisor

- 1 intern revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Antal deltagere: Ca. 50 personer.

Ad 1. Valg af dirigent og referenter

I præsident Peter Normanns fravær

åbnede vicepræsident Johnny Fredericia

generalforsamlingen og bød

velkommen til selskabets 4. generalforsamling.

Marianne Bo blev foreslået og valgt

som dirigent.

Jens Gottlieb blev foreslået og valgt

som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

var lovligt indvarslet

og dermed beslutningsdygtig.

Ingen ønskede hemmelig afstemning,

og ingen fuldmagter blev afleveret

til dirigenten.

Ad 2. Beretning om selskabets

aktiviteter

Vicepræsident Johnny Fredericia

aflagde selskabets beretning.

Den skriftlige beretning kan ses i

geoforum.dk nr. 64, marts 2005,

samt på selskabets hjemmeside.

Som supplement til den skriftlige

beretning kan følgende nævnes:

Geoforum har ydet aktive bidrag

til diskussionen om kommunalreformen

og dens konsekvenser. Det

største arbejde har ligget i udarbejdelsen

af udredningsrapporten

”Ny struktur på geodataområdet”

Denne udredningsrapport, som er

udarbejdet af Bente Neerup, påpeger

en lang række spørgsmål i forbindelse

med kommunalreformen.

Udredningsrapporten er blevet

præsenteret for Servicefællesskabet

for geodata, og kan ses på

Geoforums hjemmeside.

Geoforum arrangerede som noget

nyt en rundbordskonference for

involverede parter i FOT (Fælles

Objekt Typer). Kommunalteknisk

Chefforening og Kort & Matrikelstyrelsen

har i samarbejde efterfølgende

afholdt orienteringsmøder

rundt i landet og informeret om

tankerne bag FOT og visionerne for

FOT.

Johnny Fredericia fortalte at selskabet

har afholdt 14 medlemsmøder

og virksomhedsbesøg, hvor indholdet

har spændt bredt med god

opbakning fra medlemmerne.

Der har ligeledes været god opbakning

til de kurser og seminarer

som foreningen har afviklet. Fokus

har i det forløbne år været på

konsekvenserne af INSPIREs anbefalinger

og kommunalreformen.

Sekretariatet har i den forbindelse

samlet de indkomne forslag fra

medlemmerne til INSPIREs direktivforslag.

Geoforum har haft succes med sin

aktive stillingtagen på geodataområdet,

og har derfor haft en øget

indflydelse på de beslutninger der

er blevet taget i det forløbne år på

området.

Selskabet har meldt sig ud af

EUROGI uden at medlemmerne har

reageret negativt på dette. Bestyrelsen

overvejer et medlemskab

af EUROGI gennem GI-Norden i

stedet, og vil gerne høre medlemmernes

mening om dette.

Hjemmesiden Geoforum.dk er

blevet trimmet, i forbindelse med

indførelse af CMS (ContentManagementSystem).

CMS bliver

blandt andet benyttet til styring

4 geoforum.dk66 • maj 2005


Michael Schultz Rasmussen forklarer

levende om Den virtuelle verden.

af debat og arrangement tilmeldinger.

Bladet Geoforum.dk savner debat

fra medlemmerne, som supplement

til bladets ledere, hvor bestyrelsen

udtrykker sine holdninger. Bestyrelsen

er af den opfattelse at bladet

stadig har sin berettigelse som papirudgave.

Bestyrelsen er desuden glad for

input fra de arbejdsgruppeformænd

som deltager i bestyrelsesmøderne.

Afslutningsvis takkede vicepræsidenten

sekretariatet, udvalgene,

arrangementsgrupperne, og de

mange frivillige, for veludført arbejde

i det forløbne år. Vicepræsidenten

takkede ligeledes sponsorerne

på de Danske Kortdage.

Den eksterne revisor havde dog

bemærkning i revisionsprotokollatet

om manglende funktionsadskillelse

i selskabet. Bestyrelsen vil se

på problemet.

Den interne revisor havde følgende

bemærkninger:

1) Det vil være ønskeligt, om man

også kunne se det reviderede budget

i forbindelse med resultatopgørelsen

for 2004, det vil sige det

reviderede budget, der blev præsenteret

ved generalforsamlingen

i april 2004. I øvrigt er det vanskeligt

at sammenligne revisorens

resultatopgørelse med kassererens

budgetopstilling som vist på generalforsamlingen

sidste år.

2) Til gengæld fremgår det meget

tydeligt af resultatopgørelsen 2004,

at administrationsudgifterne er steget

med godt 123.000 i forhold til

det oprindelige budget.

3) Der er i det reviderede budget

regnet med et driftsunderskud på

298.000, mens resultatet viser et

underskud på 260.316. Dette er

tilfredsstillende.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Regnskabet fremviste et forbedret

resultat, med et mindre underskud

end budgetteret, trods

nedgang i kontingentindtægterne.

Egenkapitalen var svagt faldet til

1,48 millioner kr.

Der er brugt 135.000,- kr. til udredningsrapporten

”Ny struktur på

geodataområdet” og 67.500,- kr. til

CMS.

Regnskabet blev godkendt uden

kommentarer fra salen.

Ad 4. Fremlæggelse af budget

og arbejdsplan for det kommende

år til godkendelse

Lars Brodersen fremlagde det på

generalforsamlingen omdelte budget

for 2005-2006.

Der var ingen kommentarer til beretningen,

som derfor blev taget til

efterretning.

Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede

regnskab til godkendelse

Lars Brodersen fremlagde det på

generalforsamlingen omdelte regnskabet

for 2004. Regnskabet var

godkendt af både interne og eksterne

revisorer uden anmærkninger.

Buffeten indtages i konsistoriums mødeværelse, hvor gamle rektorer holder et

vågent øje.

geoforum.dk66 • maj 2005

5


Geoforums Generalforsamling

Der er forventning om balance i

regnskabet for 2006, da der ingen

ekstraordinære udgifter er for det

kommende regnskabsår.

Der var et spørgsmål fra salen, om

hvordan bestyrelsen vil håndtere

den fremtidige kontingentstruktur i

forbindelse med strukturreformen.

Kassereren svarede at bestyrelsen

vil afvente selve strukturreformen,

og tilpasse kontingentstrukturen

efter denne.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

Vicepræsidenten fremlagde foreningens

arbejdsplan for det kommende

år.

Den skriftlige arbejdsplan 2004-

2005 kan ses i geoforum.dk nr. 64,

marts 2005, samt på selskabets

hjemmeside. Som supplement til

den skriftlige arbejdsplan kan følgende

nævnes:

Præsidenten opfordrede til deltagelse

i de Danske Kortdage i

Kolding den 16. – 18. november,

2005, med titlen GIS i tiden.

Bestyrelsen vil undersøge hvordan

selskabets politiske følgegruppe

kan øge sin indflydelse i den politiske

debat. Bestyrelsen vil ligeledes

afdække selskabets profilering i

pressen, samt undersøge om der

findes potentielle medlemmer som

ikke er deciderede GIS fagfolk, eksempelvis

geomedicinerne.

Bestyrelsen vil også overveje hvordan

selskabet involverer studerende

i GIS verdenen, - dette gælder

også studerende, som ellers ikke

direkte beskæftiger sig med GIS.

Bestyrelsen vil som sagt også

undersøge hvordan en ny kontingentstruktur

skal tilpasses, og hvad

Geoforum kan gøre for at hjælpe

de nye kommuner og regioner.

Arbejdsplanen blev godkendt af

generalforsamlingen.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent

for det kommende regnskabsår

Lars Brodersen varslede en mulig

ændring i kontingentstrukturen.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentniveau

for det kommende

regnskabsår.

Forslaget blev godkendt.

Ad 6. Behandling af indkomne

forslag

Der var ingen indkomne forslag

Ad 7. Valg af præsident – hvert

andet år

Præsidenten Peter Normann Hansen

var på valg i år, lod sig genopstille og

blev genvalgt uden modkandidater.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

og bestyrelsessuppleanter

Som bestyrelsesmedlemmer var

Bente Neerup, Per Friborg og Hans

Skov-Pedersen på valg.

Alle kandidaterne lod sig genopstille

og blev alle tre genvalgt, uden

modkandidater.

Som bestyrelsessuppleant var Else

Marie Ulvsgaard på valg, men stillede

ikke op til genvalg.

Bestyrelsen foreslog i stedet følgende

kandidat til bestyrelsessuppleant:

Inge Flensted, Herning Kommune

som lod sig opstille.

Som bestyrelsessuppleant var også

Tommy Mostrup på valg, men stillede

ikke op til genvalg.

Bestyrelsen foreslog i stedet følgende

kandidat til bestyrelsessuppleant:

Michael Israelson, Intergraph Danmark

som lod sig opstille.

Begge kandidater blev valgt, uden

modkandidater.

Ad 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Deloitte & Touche blev foreslået

og genvalgt som statsautoriseret

revisor.

Poul Frederiksen blev foreslået og

genvalgt som intern revisor.

Kirsten Elbo blev foreslået og

genvalgt som intern revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Vicepræsidenten takkede afgående

bestyrelsessuppleant Tommy Mostrup

for hans indsats.

Vicepræsidenten takkede afgående

bestyrelsessuppleant Else Marie

Ulvsgaard for hendes deltagelse

i arbejdet siden etableringen af

Geoforum i 2001.

Vicepræsidenten takkede alle arbejdsgrupperne

og lærere for deres

store arbejde i det forløbne år.

Vicepræsidenten takkede også

medlemmerne for deres støtte og

opbakning om foreningen, og deres

deltagelse i arrangementerne.

Vicepræsidenten takkede dirigenten

for veludført arbejde på generalforsamlingen

og dirigenten erklærede

dermed generalforsamlingen for

afsluttet, og takkede for god ro og

orden.

Jens Gottlieb

Marianne Bo

6 geoforum.dk66 • maj 2005


Geoforums Generalforsamling 2005

Budget og regnskab

Geoforum Danmark - forslag til budget 2006 - generalforsamlingen 27.04.2005

2004 2005

2006

Resultat Forvent. resultat Budget

Aktiviteter

(pr. 31.12.2004) (pr. 21.04.2005) (pr. 21.04.2005)

Medlemskontingenter indtægter 811.650 815.000 815.000

udgifter 129.385 682.265 124.470 690.530 124.470 690.530

Konferencer indtægter 1.698.500 2.000.000 2.030.000

udgifter 1.815.727 -117.227 1.939.643 60.357 1.960.643 69.357

Kurser indtægter 216.450 220.000 220.000

udgifter 215.830 620 284.470 -64.470 284.470 -64.470

Renter indtægter 42.926 42.000 42.000

udgifter 0 42.926 0 42.000 0 42.000

Tidsskrifter indtægter 122.010 113.500 115.000

udgifter 527.435 -405.425 511.174 -397.674 511.174 -396.174

Bestyrelsen indtægter 0 0 0

udgifter 97.236 -97.236 131.576 -131.576 131.576 -131.576

Medlemsaktiviteter og udvalg indtægter 0 0 0

udgifter 236.637 -236.637 169.576 -169.576 170.576 -170.576

Internationale aktiviteter indtægter 0 0 0

udgifter 129.601 -129.601 56.288 -56.288 56.288 -56.288

Diverse indtægter 0 0 0

udgifter 0 0 0 0 0 0

Resultat (indtægter minus udgifter) -260.315 -26.697 -17.197

samlede indtægter 2.891.536 3.190.500 3.222.000

samlede udgifter 3.151.851 3.217.197 3.239.197

Geoforum Danmark - regnskab 2004

2003

2004

Aktiviteter

Regnskab

(pr. 31.12.2003)

Budget

(pr. 24.04.2004)

Regnskab

(1.1.2004 - 31.12.2004)

Medlemskontingenter indtægter 831.500 830.000 811.650

udgifter 115.373 716.127 118.000 712.000 129.385 682.265

Konferencer indtægter 1.836.150 1.800.000 1.698.500

udgifter 1.854.886 -18.736 1.800.000 0 1.815.727 -117.227

Kurser indtægter 163.400 200.000 216.450

udgifter 168.595 -5.195 200.000 0 215.830 620

Renter indtægter 41.251 40.000 42.926

udgifter 0 41.251 0 40.000 0 42.926

Tidsskrifter indtægter 66.500 70.000 122.010

udgifter 426.603 -360.103 480.000 -410.000 527.435 -405.425

Bestyrelsen indtægter 0 0 0

udgifter 79.594 -79.594 90.000 -90.000 97.236 -97.236

Medlemsaktiviteter og udvalg indtægter 0 0 0

udgifter 105.097 -105.097 100.000 -100.000 236.637 -236.637

Internationale aktiviteter indtægter 0 0 0

udgifter 152.907 -152.907 150.000 -150.000 129.601 -129.601

Diverse indtægter 0 0 0

udgifter 0 0 300.000 -300.000 0 0

Resultat (omsætning minus udgifter) 35.746 -298.000 -260.315

omsætning indtægter 2.938.801 2.891.536

udgifter 2.903.055 3.151.851

Geoforum Danmark - regnskab 2004

Opgørelse pr.

01.01.2003 31.12.2003 31-12-2004

Aktiver

kontantbeholdning 1.822.953 2.013.483 1.841.268 (BG-girokonto, aftaleindlån, obligationer)

tilgodehavender 253.153 13.462 8.294 (debitorer kontingent og udstilling)

i alt aktiver 2.076.106 2.026.945 1.849.562

Passiver 01.01.2003 31.12.2003 31-12-2004

Skyldig A-skat, AM, ATP 21.242 28.231 28.244

Moms 75.822 99.602 94.346

Skyldig lønsumsafgift 29.928 0 0

Div skyldige omkostninger 172.465 66.649 163.084

Skyldige feriepenge 67.788 87.857 79.599

i alt passiver 367.245 282.339 365.273

Total (egenkapital) 1.708.861 1.744.606 1.484.289

difference (nedgang) -260.317

geoforum.dk66 • maj 2005

7


Nye suppleanter i bestyrelsen

Præsentation af de to suppleanter i bestyrelsen

Inge Flensted

Landinspektør og MTM i GeoInformatic

Ansvarlig for kort- og GIS i Herning Kommune samt involveret i kommunens

indførelse af digital forvaltning som Teknik- og Miljøforvaltningens repræsentant.

Hun har deltaget i adskillige arbejdsgrupper indenfor udvikling og specifikationer på

GIS-området.

Inges fortjenester for Geoforum omfatter:

Formand for Geoforums Inspire back-up gruppe og vores observatør i den danske

følgegruppe for INSPIRE. Formand for Kortdagsgruppen både i 2004 og nu i 2005.

Inge har erfaring fra landinspektørpraksis, har beskikkelse, men har ellers mest

arbejdet i amtsligt og kommunalt regi.

Michael Israelson

Civilingeniør og leder af Intergraph Mapping & GeoSpatial Solutions

Leder af Intergraphs aktiviteter inden for Mapping & GeoSpatial Solutions i

Danmark. Intergraph sælger og udvikler geospatiale løsninger til primært

kommuner, stat og forsyningsselskaber. Løsningerne udvikles til desktop GIS, web

og Mobile klienter. Michael har gennem de seneste 15 år arbejdet med Kartografi,

GIS og ledelse i geodatabranchen.

Michaels fortjenester for Geoforum omfatter:

Formand for Kortdagsgruppen i 2003, medlem af INSPIRE back-up gruppen, hyppig

foredragsholder på Kortdagene samt trofast udstiller på samme. Dirigent ved

tidligere generalforsamlinger.

Michael repræsenterer den private sektor men har samtidig erfaringer fra den

offentlige sektor gennem sin tidligere ansættelse i bl.a. Kort & Matrikelstyrelsen.

ICC2005 Læs mere her: http://www.icc2005.org/

Mapping approaches into a changing world

Så er det nu, du skal til at planlægge sommerens rejse til en af de

vigtige internationale begivenheder i vores branche. Endnu en gang

er Spanien vært for et stort arrangement i geografiens og kortlægningens

tjeneste. Galiciens hovedby La Coruña (eller A Coruña

som de lokale kalder den på galisisk) er centrum for begivenhederne, som bl.a. om fatter udflugter, i omegnen

af 500 ”papers”, og et ukendt antal poster sessions. Den religiøse landmåler føler måske for en pilgrimsrejse til

Sankt Jakobs grav http://www.santiagopilgrimme.dk/pilgrimsruten.htm

Der er ikke fra Geoforums side taget initiativ til fælles rejsearrangementer, så den enkelte opfordres til hurtigst

muligt at skaffe sig billetter og logis.

Følg med på Geoforums hjemmeside for at se et foreløbigt program for præsentationerne.

8 geoforum.dk66 • maj 2005


Temadag om grundkort og referencesystemer

Kommunerne og staten har igangsat

et arbejde for at skabe et fælles

administrativt geografisk grundlag i

form af FOT – Fælles Objekt Typer

De centrale elementer i administrationsgrundlaget

er bygninger, vejmidter

og vandløbsmidter; de såkaldte

FOT-elementer. Bygningerne skal

”kobles” til BBR-registeret, så kommuner,

amt og stat er sikker på, at

bygningerne i sagsbehandlingen er

entydigt defineret. Informationer til

brug for vejmyndighedernes administration

af vejene skal kobles til

vejmidterne. Vandløbsmyndighedernes

registreringer skal kobles til et

vandløbsnetværk, så registreringer

om afløbsforhold, forureninger mv.

kan lokaliseres præcist. Samtidig skal

aktualiteten i data forbedres.

Ledningsejere som brugere af kommunernes

geografisk administrative

grundlag og informationer vil blive

påvirket af disse omlægninger og vil

kunne drage nytte af udviklingen.

Derfor indbyder KTC, KL og KMS

sammen med Dansk Ledningsejerforum

til møde om FOT.

Desuden vil der blive afholdt et orienterings-

og dialogmøde om fordele

og ulemper ved evt. overgang til

System2000 – de nye referencesystemer

for både koter og plankoordinater.

Formålet med mødet er at

- formidle budskabet om myndighedernes

behov for en fælles geografisk

infrastruktur og ledningsejernes

samspil hermed.

- drøfte tekniske og økonomiske problemstillinger

i forhold til FOT – et

fælles administrationsgrundlag

- drøfte tekniske og økonomiske

problemstillinger i forhold til de

eksisterende kontra de nye referencesystemer

Program for mødet

Målgruppe

Alle typer medarbejdere hos ledningsejere

på såvel teknisk som administrativt

niveau, som beskæftiger

sig med ledningsregistrering m.v. Andre

interesserede er også velkomne.

Deltagelse er gratis.

Sted og tidspunkt for mødet

Mødet afholdes på Byggecentrum,

Hindsgavls Alle 2, Middelfart den 7.

juni 2005 med start kl. 9.30. Der er

kaffe og brød fra kl. 9.00.

Tilmeldingsfrist 1. juni 2005

Tilmelding

Tilmelding ved fremsendelse af navn,

adresse, e-mail adresse og antal deltager

til e-mail: kks@kms.dk

Kontakt

Kontaktperson i Kort & Matrikelstyrelsen

er Klaus Sørensen, tlf. 3587 5125

eller e-mail: kks@kms.dk.

Mødet opdeles i to halvdele – en før frokost, hvor emnet er ”Det fælles administrative geografiske Grundlag” og en

efter frokost, hvor emnet er de nye referencesystemer (System2000).

kl. 9.30

kl. 9.35

kl. 9.55

kl. 10.10

kl. 10.30

kl. 10.50

kl. 11.05

kl. 11.20

kl. 11.35

kl. 11.50

kl. 12.05

kl. 12.30

kl. 13.30

kl. 14.30

kl. 14.45

kl. 15.00

Velkomst – formål v/ Arne Kirt Hansen KTC.

Fælles geografisk infrastruktur - hvorfor nu v/ Jesper Jarmbæk, KMS

Den kommunale problemstilling v/ Arne Kirt Hansen, KTC

Etablering af et fælles administrationsgrundlag v/ Philip Hartmann, KTC

FOT-specifikationen v/ Jørgen Grum, Marianne Bengtson, KMS

Løbende Sagsorienteret Ajourføring v/ Olaf Andersson, KMS

Praktiske tekniske løsninger og samarbejder v/ Inge Flensted, Herning Kommune

Pause

Organisering og økonomi v/ Jesper Jarmbæk, KMS

FOT set fra Dansk Ledningsejerforum v/ Jørgen Nielsen. SEAS-NVE

Dialog og opsamling

Let Frokost

De nye referencesystemer (System2000) v/Lola Bahl og Ole Eiersted.

Kort beskrivelse af UTM/EUREF89 og DVR90

Transformationsværktøjer, afstandskorrektioner, højdeforskelle mv.

Status for implementering i stat, amt og kommuner.

Dansk Ledningsejerforums holdning til de nye koordinatsystemer v/ Jesper V. Kristensen

Dialog og opsamling

Afslutning

Foredragsholderne kan blive erstattet af andre.

geoforum.dk66 • maj 2005

9


Seminar

”Automated DTM checking”

EuroSDR og Aalborg Universitet

Seminar

”Automated DTM checking”

at Aalborg University

Goals of the EuroSDR seminar

The seminar will discuss methods and procedures for an automated quality control of Digital Terrain Models.

Programme

Thursday, 18.8.05

9.00-9.30 The EuroSDR project ”Automated DTM checking” – goals and expectations, J. Höhle, Aalborg University,

Denmark

9.30-10.15 The DTM for orthophoto production, P. Reiss, Bavarian State Mapping Agency (BLVA), München,

Germany

10.45-11.30 Generation and revision of the Danish Elevation Database from multiple data sources, P. Frederiksen,

Danish National Mapping Agency (KMS)

11.30-12.15 Quality parameters of DTMs, K. Kraus, Technical University Wien, Austria

13.30-14.15 Checking and improvements of DTMs, M. Potuckova, Aalborg University, Denmark

14.15-15.00 Principles of automated DTM generation, D. Wild, Inpho GmbH, Stuttgart, Germany

15.30-17.00 Methods and results of participants in the tests

1. The method of two overlapping orthoimages, D. Skarlatos, NTUA, Greece

2. Method and procedures at KMS, B. P. Olsen, Denmark

3. The Polish method, M. Szumilo, University of Olzstyn, Poland.

Friday, 19.8.05

9.00-9.45 “Data collection for DTMs in the private industry” Scankort A/S, Denmark

Discussion panel

9.45-10.15 & 10.45-11.30 Participants will discuss how research should continue in order to find practical solutions.

11.30-12.15 Summary of the results of the seminar, J. Höhle, Aalborg University

13.30-14.30 Demonstration of DTM - programs, E. Lysdal, Geoisten/Inpho, Denmark

15.00-16.30 Visit to the Virtual Reality Media laboratory of Aalborg university

Please contact http://www.plan.aau.dk/~jh/dtm_checking/Seminar.html for further details.

10 geoforum.dk66 • maj 2005


Hvorfor er det svært at publicere

geodata på internettet

Tirsdag den 7. juni 2005, kl. 19.30 – 22.00

Kort & Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8,2400 Kbh. NV

Tilmelding er ikke nødvendig.

Aftenens foredrag er en gentagelse

at et tidligere arrangement holdt i

Vejle.

Der vil blive 3 indlæg:

Nikolaj Møller Nielsen og Tomas

Møller Christensen, LIFA A/S:

WMS WFS

Under temaet ”Hvorfor skal det

være så svært at publicere geodata

på internettet” vil LIFA gennemgå

nogle af de tjenester vi har etableret.

Der vil dels blive vist hvordan

WMS-tjenester indbygges i GIS /

WebGIS -systemer samt hvordan

data fra flere WMS-tjenester kan

bygges sammen til eet system. Der

vil endvidere blive demonstreret

hvilke forudsætninger der er for at

kunne opstille sin egen WMS-tjeneste

ved hjælp af ArcIMS. De erfaringer/problemer

LIFA har oplevet

gennem udviklingsarbejdet vil også

blive nævnt, samt en kort demonstration

af udvalgte systemer.

Ole Urup, Cowi A/S vil tage

udgangspunkt i udsagn ”ud med

kortene”, og der vil blive vist hvordan

TV-serien ”Ørnen” har anvendt

ortofoto til at anskueliggøre når

serien skiftede lokalitet. Denne anvendelse

af ortofotos havde gjort

den almindelige borger meget mere

opmærksom på dette datasæt, og

har dermed åbnet op for mange

nye anvendelser af ortofotoene.

Herefter berøres emnerne OpenGIS

- Inspire, WMS/WFS og forskellige

web-løsninger.

Det hele vil blive illustreret med en

række live demoer så deltagerne

kan SE hvordan COWI kommer ”ud

med kortene”.

Kristian Loftlund, Hvenegaard &

Meklenborg : OpenSource GIS

Kristian Loftlund fra Landinspektørerne

Hvenegaard & Meklenborg

A/S, vil i sit indlæg fortælle om

deres brug af OpenSource produkter

både i egen organisation og

hos kunder. Én af hans væsentlige

pointer er, at miljøerne ikke nødvendigvis

behøver at være rendyrkede

enten/eller, når driftorganisationerne

i forvejen har investeret

i kommercielt software. Miljøerne

kan blandes og derved supplere

hinanden. Det viser han bla. ved

at publicere gis-data fra desktop

til internettet, direkte fra MapInfo

til MapServer (OpenSource) helt

transparent for bruger.

Videreudvikling, support, udviklersamarbejde

, i OpenSource regi, vil

også blive berørt.

”Ud med kortene”

geoforum.dk66 • maj 2005

11


Møde i Øst

Tirsdag den 6. september, kl. 19.30 - 22.00

Kort & Matrikelstyrelsen

Tilmelding er ikke nødvendig

Byen, Vejen og Landskabet

Under denne overskrift gemmer sig

et stort forskningprojekt med deltagelse

af forskere fra AAU, KVL og

Vejdirektoratet.

Projektet har til formål at analysere

motorvejenes effekt på by- og

landskabsudviklingen i Danmark.

Første fase fokuserer på udviklingen

i pendling, byggeri og beskæftigelse

omkring motorvejsnettet

igennem de sidste 20 år.

Thomas S. Nielsen vil præsentere en

række analyser og kortlægninger fra

denne fase baseret på kvadratnettet.

Anvendelse af kvadratnet og disaggregerede

pendlingsdata gør det

muligt at ”slippe fri” af de gængse

administrative grænser og tegne

nye Danmarkskort.

Kortlægninger har i projektet være

suppleret med statistiske analyser

og opgørelser. Indlægget præsenterer

de gennemførte kortlægninger

og konklusioner mht. motorvejenes

betydning for pendlingsmønstre

og byudvikling.

Kortet viser pendlerflow (startende,

sluttende eller gennemrejsende

pendlere - opgjort på 2x2 km grid)

2002. Se evt mere om projektet på

www.bvl.aau.dk

Vi arbejder på at få en repræsentant

fra Vejdirektoratet til at supplere

indlægget.

Følg med i i udviklingen af programmet

på www.geoforum.dk

Tilmelding er ikke nødvendig

Mere end 60 abstracts er modtaget til Kortdage 2005

Tak for de mange abstracts vi har modtaget til Kortdage 2005 - GIS i tiden. Inden udgangen af juni

måned vil indhold og indlæg blive gennemgået, således at alle accepterede indlæg er aftalt inden 1.

juli 2005.

Det kommende nummer af geoforum.dk, som udsendes ultimo

august, vil tillige indeholde programmet for Kortdage 2005.

Kortdagsgruppen 2005

12 geoforum.dk66 • maj 2005


Geoforum

Kursus og seminar

Geoforum tilbyder et nyt kursus i

Grundlæggende GIS

Ønsker du at blive bedre i din brug og forståelse af GIS Eller har du en kollega som har svært ved at

komme igang med at bruge GIS Så er muligheden her.

Ole Jacobi har udviklet et 3 dages kursus i Grundlæggende GIS.

Detaljer om kurset finder du på www.geoforum.dk.

Nyhed

Kurset retter sig mod praktisk brug af GIS og danske geodata.

En række relevante emner vil blive berørt:

• Hvad er GIS

• Databaser

• Raster og vektordata

• Koordinatsystemer

• Geokodning

• Adresser

• Ortofoto og satellit billeder

• Metadata og kortstandarder

1. Kurset gennemføres med minimum 12 tilmeldte

inden 1. juli 2005. (max. 16)

2. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig

ved henvendelse til Geoforums sekretariat

på telefon 38 86 10 75 / Mette Borg eller

på www.geoforum.dk

Kurset vil blive afholdt i Københavnsområdet i perioden 22. - 24. august 2005

Kursusafgiften er kr. 6.400

Medlemskab af Geoforum er en forudsætning for deltagelse.

Seminar:

3D by- og landskabsmodellering

Tid: Torsdag den 29. september 2005, ca. kl. 10.00 – 15.00 (foreløbigt)

Sted: Aalborg eller Århus

Delvis gentagelse af seminar i København den 23. september 2004. Se geoforum.dk nr. 57.

Foreløbigt program:

Perspektiver og udfordringer i brug af 3D til by- og landskabmodellering

Datagrundlag, modelleringsteknikker, kvalitet samt udenlandske erfaringer.

v/ Lars Bodum, Videncenter for 3D Geoinformation, Aalborg Universitet

Evaluering af Visualiseringsmetoder

Bestemmelse af usikkerheden i visualiseringssystemer, eksempler på Best Practice og 3D som

kommunikationsform i byggeprocessen

v/ Uffe Lentz, Professor, Arkitekt, Arkitektskolen i Århus

Øvrige mulige emner:

• Praktisk brug af by- og landskabsmodeller i kommunal planlægning

• 3 D som et element i Det digitale Byggeri

• Leverandørpræsentationer

Det endelige program bliver præsenteret på www.geoforum.dk og i geoforum.dk nr. 67, august 2005.

geoforum.dk66 • maj 2005

13


Kongresser og møder 2005

DATO

TITEL OG STED

2005

9. - 10. juni ESRI brugerklub Danmark Seminar, Gl. Avernæs, forløbigt program annonceres efter d. 11.3,

se: www.informi.dk

13. - 15. juni Scangis’05 The 10th Scandinavian Research Conference on geographical information

science Stockholm, Sweden, se: www.scangis.org

9. - 16. juli International Cartographic Conference »Mapping approaches into a changing world«,

A Coruña, Spanien, se: www.icc2005.org

18. - 19. august EuroSDR seminar ”Automated checking of DTM’s”, Aalborg University, se: http//www.land.aau.dk/jh/

dtm_checking/

22. - 26. august Geographic Information Management (GIM’05), København, se: www.geoinfo.uji.es/gim05/

5. - 8. september DMGIS’05 ISPRS Workshop on Dynamic and Multi-dimensional GIS University of Glamorgan,

Pontypridd (near Cardiff) Wales, UK, se: http://www.comp.glam.ac.uk/GIS/DMGIS05/

5. - 9. september 50th Photogrammetric Week, Stuttgart, se: http://www.ifp.uni-stuttgart.de/phowo/

14. - 15. september MapInfo Konference, Odense Kongres Center, se: www.cowi.dk/gis

14. - 16. september ISGI 2005 - International Symposium on Generalization of Information, Berlin,

se: http://www.horst-kremers.de/isgi/

14. - 17. september GI Norden Conference 2005, Reykjavik, Island,

se: http://www.meetingiceland.com/ginorden 2005/

12. - 13. oktober DDH-data afholder sin årlige brugerkonference 2005 på Hotel Munkebjerg.

Se http://www.ddh-data.dk

For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: http://www.isprs.org/calendar.html

14 geoforum.dk66 • maj 2005


Geoforums Mødekalender

DATO STED TITEL

2005

Tirsdag 7. juni København Hvorfor er det svært at publicere geodata på internettet

22. - 24. august København Kursus: Grundlæggende GIS se side 13

Tirsdag 6. september København Byen, Vejen, Landskabet

Torsdag 29. september København Seminar: 3D by- og landskabsmodelling se side 13

Tirsdag 4. oktober København Titel endnu ikke fastlagt

Tirsdag 8. november København Titel endnu ikke fastlagt

16. - 18. november Kolding Danske Kortdage 2005

Tirsdag 6. december København Julemøde

Møder i København afholdes,

hvor intet andet er anført, kl. 19.30 hos:

Kort & Matrikelstyrelsen

Rentemestervej 8

2400 København NV

Møder i Vest afholdes,

hvor intet andet er anført, kl. 14.00 hos:

Naturgas Midt-Nord I/S

Vognmagervej 14

8800 Viborg

Bliv automatisk orienteret om møder og

arrangementer i Geoforums Mødekalender

... lige før det sker!

Se den nye huskeservice på hjemmesiden:

www.geoforum.dk/INFO-netværk mødeorientering

geoforum.dk66 • maj 2005

15


Geoforum Danmark

Lindevangs Allé 4

Postboks 218

2000 Frederiksberg

Hvorfor er det svært at publicere geodata

på internettet

Tirsdag den 7. juni kl. 19.30

Kort & Matrikelstyrelsen

Rentemestervej 8

2400 København NV

Mere info

side 11

Geoforum tilbyder et nyt kursus i

Grundlæggende GIS

i Københavnsområdet

22. - 24. august

Mere info

side 13

Byen, Vejen og Landskabet

Tirsdag den 6. september kl. 19.30

Kort & Matrikelstyrelsen

Rentemestervej 8

2400 København NV

Mere info

side 12

More magazines by this user
Similar magazines