Medlemsblad fra Odense Lærerforening • Nr. 1 • Januar 2008

dlf.org

Medlemsblad fra Odense Lærerforening • Nr. 1 • Januar 2008

Medlemsblad fra Odense Lærerforening • Nr. 1 • Januar 2008


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

Rimelig rummelighed

2

250.000 kroner lyder måske ikke af så meget i det store

spil, der hedder Odense Kommunes budget.

Men pengene kan vise sig at være af stor betydning, for

de falder på et tørt og - kunne man sige - uopdyrket

område. De skal bruges til en kortlægning af rummeligheden

i Odenses skoler.

Hvilke typer elever er der tale om, hvor mange er der,

hvor er de placeret

Og, ikke mindst: Hvilke tilbud er de rigtige for dem

Det er Børn- og Ungeudvalget, der har besluttet at

afsætte pengene, og det skal politikerne i udvalget

bestemt have ros for. Det er dejligt, når politikere vil

sætte handling bag flotte ord.

Odense Lærerforening går ind i arbejdet med kortlægningen,

sammen med Skoleafdelingen og cand. psyk.

Kim Foss Hansen. Det var da også på lærerforeningens

generalforsamling sidste år, at medlemmerne prioriterede

gode vilkår for rummelighed som det vigtigste

arbejdsområde for foreningen. Under mottoet

”Viden forpligter” var en utraditionel afstemningsform

med bolde i rør afsættet for et signal til politikerne i

Odense Byråd om, at rummeligheden i de odenseanske

skoler trænger til at blive understøttet. Odense

Lærerforenings politisk valgte har siden arbejdet

målrettet for at få sat gang i initiativer i kommunen.

Første skridt skal nu tages. Der skal tegnes et billede

af hverdagen og de tilbud, der er. Og man kan forvente

pejlemærker for den fremtidige indsats. Det handler

om at kvalificere de politiske beslutninger, så den

viden, der opnås, udmønter sig i sammenhæng mellem

mål og ressourcer.

Rummelighed skal ikke være - og må aldrig blive - et

område, hvor økonomi har forrang for det bedste

undervisningstilbud.

Og i den sammenhæng må man nok hæve et bekymret

øjenbryn, når man ser på de forslag til specialundervisning

og obs-klassestruktur, som for tiden er til

høring ude på skolerne.

Man kan næsten ikke undgå at snuble over, at begge

forslag er baseret på et politisk ønske om at kunne styre

økonomien.

Ikke mindst forslaget om specialundervisning opererer

meget konkret med en budgetmodel for styring og tildeling

af økonomi. Det vil således blive den enkelte

skoles økonomi, der er afgørende for undervisningstilbuddet.

Man kan frygte en spekulation i, hvad der bedst kan

betale sig. Og det burde jo, kan vi vel godt være enige

i, være en overvejelse om det bedste tilbud til den elev,

der har et behov for særligt tilrettelagt undervisning.

Forslaget om obs-klassestruktur har positive elementer

i sig. Et ophold i en obs-klasse har som formål at

kunne udsluse eleven i almenskolen. Fint nok, bare

det er den løsning, som er den rigtige for eleven. Og for

den klasse og de lærere, der skal modtage eleven igen.

Forslaget bringer et nyt element til torvs:

Efter 7. klasse flyttes obs-opgaven over i ungdomsskolens

regi.

Hvorfor nu det

Også elever i udskolingen er en del af folkeskolen. Men

kunne det måske være, at opgaven kan løses billigere

i ungdomsskolen

Igen må det helt afgørende spørgsmål være, hvorfor

opgaven kan løses bedre dér, når viden, ekspertise og

erfaring nu engang ligger hos lærerne i folkeskolen.

Ingen tvivl om, at der er mange spørgsmål, når vi skal

drøfte rummelighed og rimelighed.

Det er nu, hesten skal klappes. Fagfolk skal med på

banen, så politikerne bliver klædt på til at træffe de

rigtige, kvalificerede beslutninger. Det er et forståeligt

ønske, at man gerne vil have styr på økonomien. Det

skal blot også sikres, at man får det bedste for pengene.

Lappeløsninger har ingen glæde - eller ære - af.

fl.

Forsidefoto: Fra Odense Lærerforenings generalforsamling 2007.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

Efteruddannelse:

En ommer!

ver det indfriet, og hvornår vil vilkårene

i givet fald kunne træde i kraft Næ,

skolechef, grib chancen, vær proaktiv

og vis, at Skoleafdelingen ikke en gang

til vil danne kulisse for et tragikomisk

forløb, men mener efter/videreuddannelse

alvorligt og ikke igen vil tillade, at

lærere optræder som magtesløse statister.

Der er intet at tabe.

Replik:

Ja - det er en ommer!

AF FINN JENSEN

overraskelse krav om, at der skulle

tages udgangspunkt i de såkaldte

ECTS-point, et pointsystem, der ikke er

beregnet til at beregne hvilken arbejdstid,

der skal afsættes til lærernes deltagelse

i uddannelserne.

Finn Jensen er medlem af styrelsen

i Odense Lærerforening og lærer på

CSV, Odense.

”Halløj i sæbeoperaen” hed lederen i

sidste nummer af LærerBLADET.

Og grinagtigt ser hele forløbet da også

ud i den falde-på-halen komedie, Skoleafdelingen

med skolechefen i spidsen

har opført med lærere som måbende

statister. Men også tragisk. Dåselatteren

mangler. Stressede og frustrerede

lærere, og desværre også lærere, der er

gået ned med flaget, har dannet lydkulissen.

Det er menneskeligt at fejle, men det er

utilgiveligt at begå samme fejl for anden

gang.

Det er en ommer! Det bør skolechefen

erkende, inden lærere sendes på

efter/videreuddannelse næste skoleår.

Ingen skal tvinges til uddannelse, har

forvaltningen allerede meldt ud.

Et klogt træk, og endnu klogere, hvis

skolechefen med trivselsundersøgelsen

i den ene hånd og de gode viljer i den

anden visker tavlen ren og indbyder

Odense Lærerforening til forhandlinger

for at indgå en aftale om vilkår for

efter/videreuddannelse.

Kravet om vilkår for efter/videreuddannelse

bliver rejst ved OK08, vil kommunen

kunne indvende, så vi forholder os

i ro. Javist, kravet bliver rejst, men bli-

AF JØRGEN SCHALDEMOSE

Jørgen Schaldemose er skolechef i

Odense Kommune.

LærerBLADET har brugt megen spalteplads

til at beskrive Odense Lærerforenings

synspunkter i uenigheden om tid

til efter-og videreuddannelse. Det kan

derfor som en replik til Finn Jensens

kommentar være gavnligt kort at

beskrive nogle fakta.

Der har været holdt adskillige møder

om emnet. Efter mødet d. 26. april

2007 mellem Odense Lærerforening og

Skoleafdelingen beskrev også Lærer-

BLADET, det Skoleafdelingen opfattede

som en fælles forståelse for, hvordan

der skulle afsættes tid til henholdsvis at

følge det planlagte antal undervisningstimer,

tid til at udarbejde større selvstændige

opgaver og tid til at forberede

og deltage i eksamen. Kort efter fremsatte

Odense Lærerforening til vores

Udgangspunktet er, at der skal indgås

lokalaftale mellem kreds og kommune

om vilkårene. Hvis aftale ikke kan

opnås gælder tilbagefaldsbestemmelsen

i arbejdstidsaftalens bilag 1, pkt 4 om

kursusdeltagelse. Som det også fremgik

på mødet d. 26. april, har vi fra begyndelsen

også udmeldt, at der udover tid

til at følge undervisningen jf. tilbagefaldsreglen

skulle afsættes tid til opgaver

og eksamen. Det eneste, der efterfølgende

er sket på dette område, er, at

vi på baggrund af konkrete vurderinger

af omfanget af tidsforbrug til opgaver og

eksamen har udmeldt til skolerne, hvor

meget tid, der skulle afsættes for at sikre,

at alle blev stillet lige.

Der har været skrevet meget om at tvinge

folk til uddannelse. Da det på et sent

tidspunkt viste sig umuligt at opnå

enighed om en lokalaftale, bad vi skolerne

fastholde, at man skulle følge den

undervisning, man var tilmeldt, og som

der var afsat tid til, og som indgik i

planlægningen af skoleåret. Hvis man

derudover ville skrive opgaver og gå til

eksamen, ville man få tildelt yderligere

tid. Ingen er derfor blevet tvunget til

noget, der ikke jf. aftale var afsat tid til.

Finn Jensen opfordrer til at indbyde til

forhandlinger for at være proaktiv. Det

gør jeg gerne – allerede før jul blev det

3

➤ ➤ ➤


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

➤ ➤ ➤

som omtalt i nr. 21 af SKAvisen aftalt,

at der før udmeldingen om tilmelding til

efter- og videreuddannelse i skoleåret

2008/2009 skulle holdes et fællesmøde

mellem Odense Lærerforening, CVU og

Skoleafdelingen. Der er i skrivende

stund sat dato og tid på. Der skal ikke

herske tvivl om, at vi gerne ser, at så

mange lærere som muligt får mulighed

for at deltage i nødvendig efter- og videreuddannelse

på baggrund af en enighed

om tidsfastsættelsen.

Jeg er enig i, at vi ikke kan afvente en

eventuel central aftale i forbindelse med

OK08, da en sådan sandsynligvis ikke

vil kunne nå at træde i kraft i forhold til

næste skoleår.

Et fællesmøde betyder dog ikke nødvendigvis,

at der bliver enighed om en aftale,

da der skal to parter til at indgå en

aftale, men en ting er sikker. Der bliver

tydelighed om på hvilke vilkår, man tilmelder

sig en efter- og videreuddannelse.

Ny overenskomst 2008:

Forlig eller forligsinstitution

lærernes faglighed en helt afgørende

rolle.

ser har staten altid fastlagt rammen og

kommunerne har måttet indordne sig.

4

Som offentligt ansatte vil vi

ikke acceptere, at vi skal

behandles markant dårligere

end de ansatte på det private

arbejdsmarked

AF NIELS MUNKHOLM RASMUSSEN

Niels Munkholm Rasmussen er lærer

ved Rosengårdskolen, medlem af

Odense Lærerforenings styrelse og

af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse

For Danmarks Lærerforening er det

afgørende, at en ny overenskomst kan

sikre en fagligt kvalificeret lærerarbejdskraft

til fremtidens skole. Det skal

selvfølgelig være attraktivt at søge en

læreruddannelse og at have beskæftigelse

i folkeskolen. Her spiller lønnen,

arbejdsforholdene og respekten for

Nu er forhandlingerne om den nye overenskomst

for alvor kommet i gang. De

første delforlig er indgået. Men de

afgørende spørgsmål om lønnens

størrelse og arbejdstiden bliver først

afklaret fra midten af februar og frem til

1. marts.

Det helt afgørende bliver selvfølgelig

størrelsen af den samlede lønramme.

På det private arbejdsmarked blev der

sidste år givet mellem 12 og 15 procent

over en treårig periode. Vi skal selvfølgelig

have et resultat som matcher det

private resultat tillagt én til to procent

for det lønefterslæb, som vi siden 1996

har oparbejdet i forhold til det øvrige

arbejdsmarked.

Som offentligt ansatte vil vi ikke acceptere,

at vi skal behandles markant

dårligere end de ansatte på det private

arbejdsmarked. I dag betaler det sig

simpelt hen ikke godt nok at tage en

mellemlang uddannelse for at blive

offentligt ansat. Det på trods af, at alle

er enige om, at det netop er et godt

uddannelsesniveau, som skal sikre

Danmark i fremtiden. Vi bestrider nogle

af de centrale funktioner i samfundet.

Meget tyder på, at et eventuelt forlig

først vil blive indgået på Statens område,

hvor finansministeren er arbejdsgiveren.

Den lønramme, som kan aftales

her vil være stærkt styrende for det

kommunale område. Med få undtagel-

Begge parter har sat en ny arbejdstidsaftale

for lærerne højt på dagsordenen.

Der er imidlertid stor afstand mellem

Danmarks Lærerforenings krav og

kommunernes krav. DLF ønsker en

professionsaftale med et maksimalt

undervisningstimetal, hvor lærerne har

ansvaret for den samlede undervisningsopgave.

Kommunernes ønsker at

styrke ledelsen, så den kan bestemme

over hele arbejdstiden - også forberedelsestiden.

De ønsker også, at arbejdstilrettelæggelsen

skal være mere fleksibel,

og at der skal kunne prioriteres, så

lærerne kan undervise noget mere.

Det er for tidligt at gætte på muligheden

for et resultat på arbejdstidsområdet,

men det ser svært ud – især da staten

også her presser på med krav, der endog

overgår kommunernes.

Hvis et flertal i hovedstyrelsen godkender

det samlede forlig, bliver det sendt

til urafstemning blandt medlemmerne.

I så fald kan vi komme til at stemme om

den ny overenskomst allerede i marts

måned.

Hvis hovedstyrelsen modsat afviser forliget

eller det bliver et nej ved urafstemningen,

kommer vejen til at gå over Forligsinstitutionen

med en senere afstemning

om et mæglingsforslag og en eventuel

strejke. I så fald vender jeg tilbage

med nyt om dén situation i et senere

nummer af LærerBLADET.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

Pensionistvalg til kongressen:

Ambassadør for folkeskolen

Edmond Pedersen er formand

for pensionisterne i

Odense. Han stiller op som

kongresdelegeret – dels for

at tale pensionistgruppens

sag, men også for at tale

folkeskolens sag.

AF FLEMMING ANDERSEN

”Jeg plejer at sige, at vi

er ambassadører for folkeskolen.

Vi taler den

op, når andre taler den

ned”

- Det allerbedste råd, jeg kan give kolleger,

når de går på pension, er at de skal

lade være med at melde sig ud af fagforeningen.

Det er simpelthen for dumt

at gøre det! Man får nemlig, for et

beskedent kontingent, rigtigt mange

fordele og tilbud ved at fortsætte som

medlem.

Edmond Pedersen har gennem de seneste

år været formand for lærerpensionisterne

i Odense. Da han for små 10 år

siden stoppede som aktiv lærer, faldt

det ham helt naturligt at holde kontakten

til fællesskabet ved at gå ind i pensionistarbejdet:

- Jeg var med til de forskellige

møder og arrangementer, som

der er mange af her i Odense, og da jeg

altid har haft en interesse for fagforeningen

sagde jeg ja, da jeg for nogle år

siden blev opfordret til at stille op som

formand for den lokale pensionistfraktion.

Og jeg blev da også valgt, uden

modkandidat, siger Edmond Pedersen.

Det gode samarbejde

Edmond Pedersen fremhæver det gode

samarbejde mellem pensionistgruppen

og lærerforeningen i Odense: - Vi har et

fortræffeligt samarbejde med Odense

Lærerforening, styrelsen og formanden,

som har stor forståelse for betydningen

af et godt pensionistarbejde. Og vi pensionister

følger jo også stadig med og

ønsker at arbejde for folkeskolen på

vores måde. Jeg plejer at sige, at vi er

ambassadører for folkeskolen. Vi taler

den op, når andre taler den ned, lyder

det fra Edmond Pedersen.

Og fra Anne-Mette Jensen, formand for

Odense Lærerforening, er der kvittering

for de pæne ord: - Jeg er også glad for

det gode samarbejde, som vi prioriterer

her i foreningen. Det er vigtigt for os, at

også pensionerede medlemmer fortsat

føler en tilknytning og vil gå ind i arbejdet.

Og vi bakker stærkt op om at få en

fynsk repræsentant for pensionisterne i

kongressen, siger lærerformanden.

Et kollegialt fællesskab

- Hvis man forbliver som medlem, er

man som pensionist stadig med i et kollegialt

fællesskab, som man jo ikke kan

finde andre steder. Her i Odense har vi

en lang række tilbud til medlemmerne

af fraktion 4, som vi kaldes på lærerforeningssprog,

siger Edmond Pedersen.

- Vi har månedsmøder, en årlig udflugt

og to udenlandsrejser. På landsplan er

der gratis kurser over to dage, to gange

om året. Dette sagt blot for at nævne

nogle af tingene, fastslår Edmond

Pedersen.

Valg – eller ikke valg

I Odense er der 528 medlemmer af den

lokale pensionistforening.

- Vi kunne faktisk godt være 100 mere,

konstaterer Edmond Pedersen.

- Og på landsplan ville vi, hvis alle forblev

som medlemmer, udgøre op mod

1/3 af Danmarks Lærerforenings samlede

medlemstal, siger han.

Edmond Pedersen stiller op til én af de

10 pladser i kongressen, som tilhører

fraktion 4. Han er opstillet af alle lærerkredse

på Fyn og vil da også efter valget

lægge vægt på at holde en tæt kontakt

til hele Fyn.

Hvis der da bliver et valg. For opstiller

der ikke flere end de 10, som skal vælges

ind, er det jo ikke nødvendigt.

Men på én af de 10 stole skulle Edmond

Pedersen meget gerne sidde.

5


6

Festaften

Efter Odense Lærerforenings

generalforsamling

fredag den 7. marts 2008

på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel

afholdes festaften.

Der vil blive serveret en buffet, hvorefter

der er dans til ”Spirit”.

Deltagerbetaling til festaften er 75 kr. per person (ekskl. drikkevarer).

Festen, der kun er for medlemmer, slutter kl. 01.00.

Tilmelding og betaling senest onsdag den 27. februar kl. 12.

For medlemmer med skoletilknytning sker tilmelding gennem TR, mens medlemmer

uden skoletilknytning tilmelder sig i sekretariatet, Klaregade 19, 2. sal.

Ønske om at sidde sammen kræver tilmelding fra samme skole.

Styrelsen


GENERALFORSAMLING 2008

Fredag den 7. marts kl. 15, Koncerthuset, H. C. Andersen Hotel

FORELØBIG DAGSORDEN

Kl. 15.00: Start med velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv.

Kl. 15.30: Den mundtlige beretning

Bemærk, at det er en valggeneralforsamling

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere

3. Formandens beretning

Den skriftlige beretning og oversigt over udvalgenes arbejde optrykkes i LærerBLADET nr.1

4. Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond

5. Indkomne forslag (Frist: 22. februar kl. 12)

a. Arbejdsprogrammet

6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer

og tillidsrepræsentanter, jf. § 16

7

7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent

8. Valg i henhold til §§ 7, 8 og 9

Der skal foretages valg af formand, næstformand, delegerede til kongressen,

styrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter

9. Eventuelt

Forslag til endelig dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest den 22. februar kl. 12.

Dørene åbnes kl. 14.30. Der serveres kaffe og brød.

Gratis P-billet kan afhentes i hotellets reception.

I løbet af eftermiddagen er der en pause med en bid brød.

Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte,

der forud har betalt for arrangementet efter generalforsamlingen.

Arrangementet omtales særskilt i LærerBLADET nr. 1, samt annonceres på plakat på skolerne,

TR SkoleKom og www.olfklaregade.dk

Styrelsen

Anne-Mette K. Jensen

Odense Lærerforening


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

8

Indledning

DEN SKRIFTLIGE BERETNING 2008

Arbejdsmiljø

2007 blev året, hvor vi fik en undersøgelse af det psykiske

arbejdsmiljø – Trivselsundersøgelsen. Odense

Lærerforening har længe arbejdet for, at der skulle

laves en kommunal undersøgelse. Der er grund til at

rose Odense Kommune få at ”turde” sætte undersøgelsen

i værk, for alle ved, at viden forpligter.

Undersøgelsen har bevirket, at der nu er et billede af

det psykiske arbejdsmiljø på hver enkelt skole. Det

væsentlige bliver, at der følges op på resultaterne.

Inden udgangen af 2007 skal der ligge en handleplan

fra den enkelte skoles MED-udvalg. Den skal beskrive,

hvordan man har besluttet at følge op på trivselsundersøgelsen.

Det er her, værdien af undersøgelsen

kommer til at stå sin prøve. Er der evne, vilje og råd til

at forbedre det psykiske arbejdsmiljø Det er Odense

Lærerforenings oplevelse, at der på de fleste skoler

arbejdes konstruktivt med resultaterne. Men nogle

steder er der behov for hjælp udefra - eksempelvis

konsulentbistand. Er der råd til det I hele Odense

Kommune er der kun afsat 1 mio. kr. til området..

Mange skoler efterlyser arbejdsro. Der er på det seneste

kommet mange nye krav og opgaver både fra staten

og kommunen, som der er behov for tid til at

implementere. Samtidig er det afgørende, at der også

gives mulighed for, at der er plads til udvikling, der

kommer nedefra. Er der vilje til det Mange lærere

efterlyser, at skoleledelsen også får mulighed for god

personaleledelse og pædagogisk ledelse, frem for at

skulle sidde klinet til computerskærmen pga. pålagte

administrative opgaver. Det kræver et ændret syn på

ledelse og efteruddannelsesmuligheder for ledergruppen.

Er der vilje og råd til det Spørgsmålene er mange.

Det bliver spændende at følge svarene. Vi håber og

tror, at Odense Kommune er parat til at handle. Det er

økonomisk og menneskeligt for dyrt at lade være.

Odense Lærerforening vil følge den videre proces nøje.

At der er behov for en indsats på arbejdsmiljøområdet

understøttes af de screeninger, Arbejdstilsynet er i

gang med rundt om på skolerne i hele landet. Næsten

halvdelen af skolerne fik en sur Smiley.

Rummelighed

Debatten om rummelighed har også fyldt meget i

2007. På Odense Lærerforenings generalforsamling i

foråret var medlemmernes højeste prioritet, at rummeligheden

skal understøttes. Odense Lærerforening

har efterfølgende arbejdet for, at Odense Kommune

skulle igangsætte en kortlægning af rummeligheden.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

Det mener vi er afgørende for, at alle parter ved, hvad

vi taler om, når vi bruger begrebet rummelighed. Hvilke

typer elever er der tale om, hvor mange, hvor er de

placeret og ikke mindst hvilke tilbud er de rigtige for

dem En kortlægning i hele kommunen kræver, at der

er politisk vilje til at afsætte penge til opgaven. Det har

heldigvis vist sig, at Børn- og Ungeudvalget har besluttet

at afsætte 250.000 kr. til kortlægningen. Det er

positivt, og vi glæder os over at være inviteret med i det

videre arbejde. Cand. psyk. Kim Foss Hansen skal

forestå selve kortlægningen. Det bliver spændende og

afgørende for kvaliteten af den fremtidige rummelighed,

om det lykkes at danne et grundlag, der gør det

muligt at målrette indsatsen for elever med særlige

behov.

Efter- og videreuddannelse

Uenigheden om tid til efter- og videreuddannelse har

sat sine spor i 2007. Det har hele tiden været Odense

Lærerforenings ønske at lave en aftale, der sikrede den

enkelte lærer gode og aftalte vilkår for deltagelse. Vi

var meget tidligt ude - allerede i foråret 2006 – for at

sikre, at det hele var på plads i god tid. Odense Lærerforening

fremkom med flere forhandlingsoplæg, og vi

strakte os langt for at få en aftale. Desværre lykkedes

det som bekendt ikke at få en aftale. De fleste andre

kommuner i landet, der har lærere med på efter- og

videreuddannelse, har givet ordentlige vilkår for deltagelse.

Det er meget svært at se Odense Kommunes

ageren i denne sag i forhold til hele ønsket om at fremme

trivselen. Mange lærere på efteruddannelse har

oplevet en arbejdsbelastning, der er langt ud over det

rimelige og med bl.a. sygemeldinger til følge. Vi har

aftalt at mødes med Odense Kommune i begyndelsen

af det nye år og håber, at Odense Kommune ikke fortsat

vil skrabe bunden i sammenligning med de fleste

andre kommuner i landet, når det gælder vilkår for

deltagelse i efteruddannelse.

Løn

I forbindelse med OK 05 blev der afsat 1,25 % af lønsummen

til lokalløn i 2007. For lærere og børnehaveklasseledere

blev midlerne imidlertid allerede dengang

aftalt anvendt til et tidsbegrænset tillæg til alle lærere

og børnehaveklasseledere på 3.345 kr. (niveau 31/3-

2000) i perioden april 2007 til marts 2008. Der har

derfor ikke været ført forhandlinger med Odense Kommune

om nye forhåndsaftaler for lærere og børnehaveklasseledere.

Foreningen har genforhandlet de eksisterende lønaftaler

på de enkelte skoler, mange af aftalerne er videreført

uændret.

For konsulenter og skolepsykologer har de 1,25 % af

lønsummen været forhandlet med de pågældende

afdelinger i Odense Kommune.

På grund af strukturændringerne i PPR blev forhandlingerne

med PPR udsat til august. Foreningen lagde

stor vægt på, at alle psykologer og konsulenter skulle

have del i aftalen, hvilket lykkedes.

I UUO (Ungdommens Uddannelsescenter i Odense) er

de vejledere, der før overgangen til UUO var ansat som

konsulenter, fortsat indplaceret på trin 44. Foreningen

har fremsendt forslag, men har endnu ikke modtaget

svar fra UUO.

I forbindelse med amtets nedlæggelse overtog Odense

Kommune Specialrådgivningen for Småbørn. Det lykkedes

at indgå en aftale om konsulentansættelse, der

har betydet lønfremgang for de ansatte. Herudover har

Odense Kommune også overtaget de tidligere amtskommunale

skoler, Enghaveskolen og Nørrebjergskolen.

Foreningen har anmodet om forhandlingsdato,

men har endnu ikke fået svar.

Odense Lærerforening har også forhandlet løn for

medlemmer, der ikke er ansat i Odense Kommune. Det

gælder blandt andet konsulenterne ved CRS, der hører

under Region Syddanmark.

På SOSU-Fyn og Odense Fagskole

har tillidsrepræsentanten

kompetencen til at

indgå

lønaftaler, idet denne kompetence allerede var uddelegeret

til tillidsrepræsentanterne, da de var organiseret

hos de tidligere Formidlerne. Odense Lærerforening

bistår tillidsrepræsentanterne i lønforhandlingerne.

I forbindelse med OK 05 blev der aftalt en udmøntningsgaranti,

der skal sikre, at de afsatte midler

anvendes. I den forbindelse skal kommunen lave en

opgørelse over de anvendte midler, idet evt. ikke

anvendte midler så skal forhandles. Hvis kommunen

ikke overholder udmøntningsgarantien, tillægges et

”strafbeløb.” Ifølge den opgørelse, foreningen har modtaget

fra Odense Kommune, er alle midlerne ikke

brugt. Opgørelsen var imidlertid behæftet med en række

fejl, hvilket skyldes fejl i kommunernes indberetningssystem.

Foreningen afventer derfor fortsat en

endelig opgørelse over udmøntningsgarantien fra

Odense Kommune. Det er yderst utilfredsstillende, at

9


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

10

kommunen således ikke er i stand til at overholde

deres del af aftalerne om lokalløn med tilstrækkelige

og korrekte opgørelser over forbruget af midler.

Læs mere om det konkrete indhold i de enkelte lønaftaler

på hjemmesiden, se www-adressen på s. 11

Arbejdstid

Lokalaftalen 2007/2008

I modsætning til sidste år var dette

års forhandlinger præget af vedligeholdelse

af den eksisterende

aftale, idet vi konkluderede,

at det

heller ikke i år var muligt at

ændre på de resurser, Odense

Kommune ville stille til rådighed til en

anderledes arbejdstidsaftale. Vi var stadig

ikke indstillet på at ”levere hele varen til den halve

pris”. Så en ny aftale i Odense vil først kunne komme

på tale i forbindelse med en eventuel ny central

arbejdstidsaftale ved OK 08.

Det var dog nødvendigt at foretage nogle ændringer i

prøveaftalen, så der blev taget højde for de nye mundtlige

udtræksprøver. Resultatet blev, at kommunen

ønskede at benytte sig af den betalingsmodel, som KL

og DLF tidligere på året havde indgået. Det betyder, at

timerne holdes uden for aktivitetsplanen og aflønnes

særskilt. Vi havde haft et ønske om at indregne timerne

således, at det at føre op til folkeskolens afgangsprøve

fortsat blev en del af den samlede arbejdsbelastning

og ikke et ekstra arbejde. Men det ønskede kommunen

ikke at imødekomme.

En enkelt ny ting blev der dog aftalt. Det drejer sig om

en kontaktlærer for UEA-undervisningen. I aftalen

blev indføjet ”Såfremt kontaktpersonen er en lærer,

afsættes op til 10 timer til distribuering af materialer

vedr. uddannelses- og arbejdsmarkedsorientering”. Vi

er ikke tilfredse med formuleringerne. Vi ønsker, at der

skal afsættes tid til en lærer til opgaven på samme

måde, som der blev med de gamle skolevejledere. Hvis

man mener noget med slagordene ”En uddannelse til

alle”, må kommunen også prioritere området.

Plantjek

Foreningen gennemfører igen i år plantjek. I skrivende

stund er der gennemført plantjek i distrikterne Tarup

N, Øst og Dalum.

Det må desværre endnu en gang konstateres, at der er

forholdsvis mange uregelmæssigheder. Denne gang

drejer det sig meget om fejl ved enkeltpersoner. Det ser

ud til, at der i højere grad er kommet styr på 155

timers puljen; men nu har aftalen

også været gældende siden år

2000. Der er dog stadig

enkelte skoler, der skiller

sig ud.

Efteruddannelse

Desværre har Odense

Kommune i 2007

for anden gang

inden for kort tid

sendt lærere af sted

på efteruddannelse,

uden at vilkårene på

forhånd har været

kendt og aftaler var på

plads. I første omgang

var det AKT-vejlederuddannelserne.

Odense Lærerforening

forsøgte denne gang i

meget god tid at få kommunen i tale,

så vi ikke igen skulle igennem et belastende

efteruddannelsesforløb. Under hele det lange forhandlingsforløb

lykkedes det ikke at få Odense Kommune

til at bevæge sig. Fra det første udspil fra kommunen i

april til det sidste i november er eneste ændring fra

kommunen en konkretisering. Odense Lærerforening

har strakt sig langt i tidsspørgsmålet for at få en aftale.

Derudover har vi fremskaffet mange nye oplysninger

undervejs, der tilbageviste påstandene fra Odense

Kommune.

Odense Kommune har i forløbet især baseret deres

manglende vilje til at indgå en aftale på følgende 3 forhold:

1) At CVU (Center for Videregående Uddannelser)

havde lavet et særligt tilrettelagt kursus for lærerne

i Odense, der ikke var så omfattende, som

bekendtgørelserne krævede – et såkaldt ”linjefag

light” eller ”læsevejlederuddannelse light”.

2) At CVU gav kommunen medhold i, at forløbene

sagtens kunne klares på den tildelte tid, jf. SKAvisen

– ekstraudgave 12. juni 2007.

Odense Lærerforening har afholdt 2 møder med CVU,

hvor også de øvrige fynske kredsformænd deltog, og

CVU har tilbagevist begge påstande. CVU forholder sig

udelukkende til de udmeldte ECTS-point i bekendtgørelserne,

og der findes ikke lightudgaver. CVU har

meddelt ovenstående til Odense Kommune.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

3) At Odense Kommune har brugt samme model for

tidsberegning, som man har brugt i hovedparten af

de øvrige kommuner, jf. SKAvisen nr. 18.

Odense Lærerforening har lavet en rundspørge til

lærerkredsene i hele landet. Tilbagemeldingerne viste,

at der langt de fleste steder er meget bedre vilkår end

i Odense.

Desværre rokkede det ikke ved Odense Kommunes

indstilling, at det lykkedes Odense Lærerforening at

tilbagevise deres væsentligste argumenter for ikke at

ville sikre lærerne ordentlige og aftalte vilkår for deltagelse

i efteruddannelse.

Odense Kommunes reaktion på den fortsatte uenighed

var i november at meddele, at det var frivilligt både at

gå til eksamen og at lave synopser og mappeopgaver.

En beslutning, der for det første er dyrere end at lade

lærerne deltage på ordentlige vilkår med SVU (Statens

Voksen Uddannelsesstøtte), idet kommunen ikke får

penge fra staten, hvis lærerne ikke består eksamen.

For det andet en beslutning, der fjerner muligheden

for, at lærerne kommer tilbage med en kvalitativ og

brugbar efteruddannelse, der virkelig kunne give et

løft til skolens faglighed. Der har længe været stor

efterspørgsel på efteruddannelse fra lærerne, men

meget få midler er afsat. Nu var der endelig sat penge

af fra statens side, og så var kommunen ikke parat til

at sikre ordentlige vilkår. Det har medført alvorlige

konsekvenser både menneskeligt og økonomisk.

Odense Kommune har inviteret Odense Lærerforening

til møde efter jul med henblik på at drøfte vilkårene for

det kommende skoleår. Lad os håbe, at der er ordentlige

vilkår på vej.

Odense Lærerforenings hjemmeside kan du se en

oversigt over Odense Lærerforenings tiltag i forbindelse

med efter-/videreuddannelse.

Blokaden blev i første omgang udsat, da Finansministeriet

påstod, at den ikke var korrekt varslet. Arbejdsretten

fastslog dog den 12. marts 2007, at varslet var

givet korrekt, hvorefter blokaden trådte i kraft den 16.

marts 2007. Der blev endvidere varslet strejke, en

strejke, der gik i gang den 16. april 2007 på 3 udvalgte

SOSU-skoler, dog ikke SOSU-Fyn.

Konflikten havde stor principiel betydning for organisationerne

- ikke mindst for Danmarks Lærerforening.

Finansministeren forsøgte som arbejdsgiver at tvinge

de ansatte over på ringere løn- og ansættelsesvilkår,

herunder på en dårligere arbejdstidsaftale, nemlig den

aftale, der er gældende på erhvervsskolerne, der som

udgangspunkt har fuld tilstedeværelsespligt. Dette var

naturligvis helt uacceptabelt for alle organisationerne.

Afslutningen på konflikten kom efter 2 ugers strejke.

Det lykkedes de involverede organisationer at indgå en

aftale med Finansministeriet. Aftalen betyder, at de

hidtidige overenskomster reelt blev fortsat resten af

overenskomstperioden, dvs. til 31. marts 2008, hvilket

er et yderst tilfredsstillende resultat.

Konflikten kan vise sig at være et forvarsel om overenskomstforhandlingerne

i 2008. Finansministeren

meldte i forbindelse med konflikten klart ud, at de

ønskede arbejdstidsaftalen fra erhvervsskolerne gjort

gældende på alle underviserområder.

Hvad der sker ved overenskomstforhandlingerne vides

af gode grunde endnu ikke; men konflikten viste også,

at organisationerne evnede at lave et meget konstruktivt

samarbejde, der også kan være nyttigt i forbindelse

med OK 08.

11

Den eksisterende hjemmeside har adressen

www.olfklaregade.dk

Den nye, der igangsættes marts 2008

får adressen www.odenselærerforening.dk

SOSU – konflikt m.m.

I forbindelse med amternes nedlæggelse overgik Social-

og Sundhedsskolerne (SOSU-skolerne) til staten.

Finansministeriet ville dog ikke overtage de gældende

overenskomster på området, men ønskede i stedet de

pågældende ansat på dårligere løn- og ansættelsesvilkår.

Det medførte, at Lærernes Centralorganisation

(LC) og de øvrige organisationer med ansatte på SOSUskolerne

i december 2006 varslede blokade mod stillinger

på SOSU-skolerne.

Pædagogik og skolepolitik

Rummelighed

Kortlægning

Odense Lærerforening har efter sidste generalforsamling

arbejdet for at sætte en ny og forhåbentlig fælles

fremadrettet dagsorden for rummelighed. Et væsentligt

element i denne proces er en kortlægning af Odense

Skolevæsens rummelighed.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

12

Politikerne i Odense har valgt at gå positivt ind i dette

arbejde og har derfor afsat 250.000 kr. til at arbejde

med kortlægning. Foreningen og Skoleafdelingen skal

nu i samarbejde med Kim Foss Hansen arbejde videre

med projektet. Odense Lærerforening håber, at denne

kortlægning giver den nødvendige viden om kommunens

faktiske rummelighed.

Det er Odense Lærerforenings mål, at kortlægningen

kan munde ud i en række kvalificerede bud på, hvad

der skal til, for at der kan arbejdes hen imod et rummelighedsbegreb,

alle kan stå inde for.

En ”liste” med mulige indsatser og

tilhørende økonomi vil være gavnlig.

Derved giver vi i fællesskab politikerne

viden og rum til at arbejde

systematisk med deres drøftelser og

prioriteringer af det videre arbejde

med rummelighed i Odense. På

denne måde kan vi sætte sammenhængen

mellem mål og resurser

ned på et plan, hvor der kan handles

på opnået viden.

Ny budgetmodel for specialpædagogisk

bistand

I slutningen af 2007 blev der sendt

en ny budgetmodel for specialpædagogisk

bistand til høring. I den

ny model er der sket ændringer i

forhold til den tidligere udsendte.

Som følge af overtagelsen af amtsopgaverne

er økonomien i den ny

model et samlet budget for den

gamle 20.2 og 20.1 undervisning.

Nyt er også, at en beregning af de

socioøkonomiske faktorer kan bygge

på en 50/50 model: De 50 % stammer fra skoledistriktets

indbyggere, og de øvrige 50 % kommer fra de

faktiske forældre til skolens børn. Denne model giver

lidt mindre økonomiske udsving på den enkelte skole.

Der er klare udmeldinger fra politisk side vedr. styrkelse

af de økonomiske incitamenter til at være rummelig

på den enkelte skole. Odense Lærerforening

sætter stadig spørgsmålstegn ved, om det ikke vil

svække elevens mulighed for at få det bedste tilbud.

Resultatet af den ny model, når den er helt indfaset,

er, at ansvar og økonomi lægges ud på den enkelte

skole. Kommunens plan er, at der skal visiteres færre

elever til specialklasserne.

Odense Lærerforening vil følge udviklingen nøje med

hensyn til kvaliteten i specialundervisningen, herunder

den faglighed og viden, der findes inden for dette

område.

Vi mangler desuden at blive præsenteret for analyse

del B. Det er i denne analyse, det vil vise sig, hvordan

økonomien for specialskolerne og centerklasserne bliver.

Der henvises til foreningens høringssvar på hjemmesiden,

se www-adressen på s. 11

OBS-klassestruktur

En arbejdsgruppe - nedsat af Skoleafdelingen i Odense

Kommune - har gennem længere tid arbejdet med

en ny struktur for OBS-klasserne i Odense. Det er tanken,

at der i fire regioner skal etableres

et OBS-klassetilbud på én folkeskole.

Dette vil få konsekvenser

for alle nuværende OBS-klasser i

Odense.

Odense Lærerforening har ikke

været inddraget i arbejdsgruppens

arbejde; men vi vil selvsagt afgive et

høringssvar.

Der henvises til foreningens høringssvar

på hjemmesiden, se wwwadressen

på s. 11

Integration

Odense Lærerforening har stadig

meget fokus på integration, og vi

har hele året fulgt Odense Kommunes

initiativer på området. I foråret

modtog alle skoler Børn- og Ungeudvalgets

”Inspirationskatalog” til

brug for debat om integration af

børn og unge med anden etnisk

baggrund i Odense Kommune.

Inspirationskataloget var kun

tænkt som debatoplæg og ikke et

oplæg til politisk beslutning. I inspirationskataloget

blev der lagt op til at få diskuteret målsætninger og

indsatser – herunder at få drøftet behov for nye og

anderledes indsatser.

Odense Lærerforening gik med det samme ind i debatten

bl.a. ved at komme med idéer til skolepolitisk målsætning

for, hvordan undervisning af tosprogede elever

styrkes.

Idépolitikken lægger bl.a. vægt på følgende:

Elevernes tilegnelse af det danske sprog styrkes, både

før skolestart og gennem hele skoleforløbet, bl.a. ved at

eleverne får flere timer i dansk som andetsprog gennem

hele forløbet.

Modersmålsundervisningen skal genindføres og styrkes.

Den modersmålsbaserede skolevejledning giver

eleverne bedre mulighed for at gennemføre en ung-


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

I Odense Lærerforening har vi en forhåbning om, at

politikerne via debatten bl.a. vil nå frem til, at man

ikke skal benytte sig af tvangsspredning af tosprogede

elever, at hverdagssprog og fagligt sprog er to forskellige

ting, og at andetsprogspædagogikken hele tiden

skal medtænkes og opgraderes i skolernes efteruddannelse.

Integration er et folkeskoleanliggende, men i

lige så høj grad et samfundsanliggende. I Odense

Lærerforening vil vi - frem til integrationsplanens vedtagelse

i foråret - have meget fokus på tankerne bag

planens indhold.

Der henvises til foreningens høringssvar på hjemmesiden,

se www-adressen på s. 11

domsuddannelse efter folkeskolen. Modersmålet bliver

et tilbudsfag fra 7. klasse og med afgangsprøve som et

alternativ til tysk eller fransk.

Vigtigt er det også at styrke lærernes faglige kvalifikationer

på tosprogsområdet, fx ved at andetsprogsundervisningen

i fagene varetages af linjefagsuddannede

– eller tilsvarende uddannede. Selvværd og identitetsdannelse

hos eleverne er nødvendig for den vej rundt

at øge forståelsen for vigtigheden af samspillet mellem

forskellige kulturer forankret i dansk skoletradition.

Det er også vigtigt at styrke forældrenes deltagelse i og

interesse for deres børns skoleliv.

Odense Lærerforening kom også med et høringssvar til

kommunen. I høringssvaret henledte foreningen

opmærksomheden på, at det er en kvalifikation at

være tosproget og en kvalitet, at folkeskolen i Odense

er flerkulturel, og det gav anledning til at pege på følgende

forudsætninger for god integration:

• En målrettet sproglig indsats i et sammenhængende

skoleforløb fra 0.-9. klasse med lærere, der har en

grundig uddannelse i dansk som andetsprog

• Faglig kompetent lektiehjælp som et dagligt tilbud

• Kvalificeret modersmålsundervisning.

• Modersmålet som tilbudsfag fra 7. klasse og med

afgangsprøve som et alternativ til tysk og fransk

• Heldagsskoleprojektet skal evalueres og justeres

• Styrket modersmålsbaseret skole- og ungdomsvejledning

I høringssvaret blev det også understreget, at der er to

faktorer, som spiller væsentlige roller, nemlig danskkundskaber

og sociale vilkår, herunder tilknytning til

arbejdsmarkedet. Gode resultater kræver en samlet

plan for hele integrationsområdet, og det vil omfatte

alle borgere i kommunen.

Der henvises til ”Idé til skolepolitisk målsætning:

Tosprogede elever” på hjemmesiden, se www-adressen

på s. 11

Heldagsskole

Formålet med heldagsskoleforsøgene er primært at øge

elevernes faglige standpunkt med henblik på, at en

større andel af elever med en tosproget baggrund skal

have bedre mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Abildgårdskolen, H. C. Andersen Skolen og Humlehaveskolen

er nu godt halvvejs i det 3-årige heldagsskoleforsøg

for 0. - 3. klassetrin.

Det ser ud til, at heldagsskolerne er godt i gang, efter

at de første børnesygdomme er overstået. Odense

Kommune valgte i indeværende skoleår at imødekomme

et ønske om at afkorte skoledagen fra kl. 8 -16 til

kl. 8 -15.30. Odense Lærerforening var i denne forbindelse

medvirkende til at give den nødvendige arbejdsro

til afvikling af resten af forsøget.

I begyndelsen af dette skoleår kom den første statusrapport

for forsøget. Den påpeger bl.a., at heldagsskolerne

som uddannelsespolitisk initiativ er udfordret af

stærke modsatrettede konstruktioner, hvor der tænkes

i spredning. Heldagsskolerne understøtter ideen

om den lokalt forankrede skole, og Odense Lærerforening

er positivt indstillet overfor forsøget og har i samarbejde

med Danmarks Lærerforening løbende fulgt

udviklingen på heldagsskolerne.

Tiltag i Odense Lærerforening i forbindelse med heldagsskolerne:

• Besøg i indskolingsklasser på én af heldagsskolerne.

• Fokus på integration herunder heldagsskoleforsøget.

• Afholdt TR-møde, hvor skolelederne fra Abildgårdskolen

og Risingskolen fortalte om tiltag i forbindelse

med undervisning af tosprogede elever og om at lave

skole for distriktets børn.

• Deltaget sammen med lærere fra heldagsskolerne i et

internat arrangeret i samarbejde med Danmarks

Lærerforening.

• Afholdt møder med tillidsrepræsentanter og lærere

fra heldagsskolerne

• Samarbejdet med BUPL og DLF på landsplan.

13


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

14

Læsning

I et moderne samfund er det af afgørende betydning

for et menneske at have tilstrækkelige læse- og skrivekundskaber.

Derfor har Odense Kommune en vision

om at gøre Odense til Danmarks læseby nr. 1.

For at virkeliggøre denne vision, blev der i 2005 - i

samarbejde med Odense Lærerforening - udarbejdet

en læsestrategi, og som en del af denne er der nu

ansat en læsekonsulent i Odense Kommune. Læsekonsulenten

har netop udarbejdet en handleplan for

læsning. Denne giver en lang række anvisninger på,

hvordan undervisningen i læsning bør tilrettelægges

gennem hele skoleforløbet. Derudover påpeges en række

områder som evaluering, kompetenceudvikling af

lærerne, læsevejledernes funktion mv.

Odense Lærerforening kan tilslutte sig handleplanen,

og vi håber, at planens anbefalinger bliver fulgt, og at

der afsættes de resurser, der er nødvendige for at føre

denne ud i livet. Desværre må vi jo konstatere, at der

ikke blev afsat midler til de øvrige elementer i læsestrategien

i budget 2008.

Elevplaner

I januar måned, forud for sidste års generalforsamling,

lykkedes det at indgå en toårig aftale om arbejdstid til

udarbejdelse af elevplaner. Styrelsen havde i forløbet

siden Folketingets vedtagelse af elevplaner i juni

måned 2006 lagt stor vægt på at få en kommunal aftale,

så arbejdstidsproblemet ikke blev skubbet ud på

hver enkelt skole. Aftalen blev en tilbagefaldsmodel,

som sikrede aftalte vilkår for skolernes arbejde med

elevplanerne. Den bygger på en bestemt elevplan,

model A på Intranettet, hvortil der afsættes 25 minutter

per elev.

Hvis en skole ønsker en anden udgave af elevplaner,

skal der mellem skoleleder og TR aftales ekstra

arbejdstid hertil. Arbejdstiden til elevplansarbejdet

skal findes ved en omfordeling på skolen - afhængig af

skolens evalueringsvaner og arbejdsmønstre.

Kvalitetsrapporter

I 2007 blev pilotprojekterne på de fem skoler, Sct.

Hans Skole, Søhusskolen, Paarup Skole, Tingkærskolen

og Sanderumskolen, afsluttet med en evaluering.

Denne evaluering satte mange elementer af arbejdet

med Odense Kommunes kvalitetssikringsystem til

diskussion.

Odense Lærerforening argumenterede for, at disse kritiske

spørgsmål naturligvis burde give anledning til

ændringer og nye overvejelser i forbindelse med det

videre arbejde med kvalitetsudvikling - som barnet nu

er døbt - i Odense.

Det er rent ud sagt ærgerligt, at et så stort projekt


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

nærmest får lov til at udvikle sig selv, uden at der sættes

tid og energi i en betydende dialog med de mange,

der skal arbejde med systemet. Vi har på flere møder

givet udtryk for, at det er positivt, at dialogen om skolens

daglige undervisning mellem ledelse og lærere

styrkes og udbygges gennem samtaler.

Der er et stort behov for, at ledelsen på skolerne får tid

til at udøve egentlig ledelse og ikke bogholderi.

Rigtig mange deltagende lærere har givet udtryk for,

hvor konstruktivt det er for de enkelte lærere og teams

at få sat fokus på dagligdagens gode undervisning og

evaluering af samme. At der sættes fokus på teamets

arbejde med refleksion.

Lad os bygge videre på disse positive elementer. Så

kan den kontrol, som lov og bekendtgørelse nu kræver,

leveres via en mere enkel systematik.

Mange af faktaoplysningerne i Undervisningsministeriets

bekendtgørelse om kvalitetsrapporter er brugbare.

De kan give politikerne den forpligtende viden om

skolernes vilkår, der kan give anledning til at prioritere

og handle.

Voksenspecialundervisning

I forsommeren 2007 blev Lov om ungdomsuddannelse

for unge med særlige behov vedtaget i Folketinget.

Loven, der skulle have virkning per 1. august 2007,

tog afsæt i det tilbud, unge på Fyn blev visiteret til i

årene 2000 og frem til amternes nedlæggelse. Et

treårigt undervisningstilbud med 28 lektioner om

ugen.

Loven giver UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

en fremtrædende rolle, idet UU får ansvaret for at

udarbejde en individuel uddannelsesplan med

udgangspunkt i den enkelte unges forudsætninger.

Budgetteringsforudsætningerne for den nye lov opererede

med et holdsnit på 6, og allerede her lå der indbygget

en konflikt. Tilbuddet skal indrettes som et

individuelt tilbud; men da spredningen i elevernes forudsætninger

er meget stor, giver det ingen mening at

tale om gennemsnitlige holdstørrelser, når budgetterne

for uddannelsesinstitutionen skal fastlægges. Et

sådant udgangspunkt vil være til skade for elevernes

undervisningsmiljø og lærernes psykiske arbejdsmiljø.

hvis økonomien ikke falder fornuftigt på plads - set

med kommunale øjne - kan det blive svært for voksenspecialskolerne

at tilbyde det individuelt tilrettelagte

undervisningsforløb, som loven forudsætter.

Odense Lærerforening vil følge udviklingen og bemærke

sig, om brugernes klageadgang benyttes og hvilke

afgørelser, klager munder ud i.

Amtsopgaver

2007 er det første år, hvor al specialundervisning og

specialpædagogisk bistand, som Odense Kommune er

forpligtet til at sørge for, er under en ny § 20, stk. 2.

Begrebet vidtgående specialundervisning bruges ikke

mere.

Odense Kommune har holdt sine løfter om at videreføre

de eksisterende tilbud i 2007, hvilket de fleste

kommuner på landsplan i øvrigt også har gjort. Ingen

tvivl om, at det har været begrundet i en usikkerhed

om opgavernes omfang og karakter.

Det er nu og fremover, der bliver tegnet et billede af,

hvad fremtiden vil bringe. Odense Lærerforening har i

flere forskellige sammenhæng udtrykt bekymring for,

at de fleste politiske udmeldinger har været omkring

styring af økonomi og muligheder for effektivisering og

15

Odense Kommune er langt i implementeringen af

uddannelsen; men økonomien er endnu ikke på plads.

Der regnes stadig i Finansministeriet og i Kommunernes

Landsforening. Økonomien bør afspejle lovgivningens

krav om individuelt tilrettelagt undervisning.

På CSV (Center for Specialundervisning af Voksne)

Odense – Vestfyn – Brangstrup har man gennem de

sidste år mærket ændringer i elevgruppens sammensætning

og mærket krav om øget rummelighed. Så


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

ikke specielt meget om den viden og de udviklingsmuligheder,

der er indenfor specialskoler og centerklasser

(Se s. 12 om budgetmodel for specialundervisning).

Elever, der tidligere blev rummet i en specialklasse,

forbliver oftere i normalklassen, og elever, der tidligere

blev visiteret til den vidtgående specialundervisning,

henvises nu til almindelige specialklasser. En udvikling,

som den ny budgetmodel for specialpædagogisk

indsats understøtter. Det elevgrundlag, der visiteres til

”den vidtgående” specialundervisning, er selvsagt elever

med betydelige handicap/problematikker.

Vi afventer analyse del B, der netop omhandler vilkår

for entreprenørskolerne. Økonomitænkning må ikke

overskygge det at udvikle og styrke de faglige miljøer

på specialskolerne. Der skal kunne svares ja på

spørgsmålet, om alle elever i Odense får det for dem

bedste undervisningstilbud. Odense Lærerforening vil

sætte fokus på blandt andet visitation og udviklingen

af antal klager fra forældre.

På landsplan tegner der sig en tendens til, at specialskoler

og specialtilbud bliver et endog meget broget

sammensat tilbud, der skal rumme alle typer af elever,

der ikke kan rummes andre steder.

Bærbare pc’er til alle lærere

Det var ikke alle lærerne i Odense, der fik en bærbar

pc sidste år. Odense Kommune havde ikke afsat nok

penge på budgettet til formålet, så derfor måtte ca. en

tredjedel af lærerne leve i uvished om, hvorvidt de ville

få en pc. De manglende penge førte i efteråret 2006

til nogle meningsudvekslinger med rådmand Jane

Jegind om, hvornår man anskuer et glas som halvfuldt

eller halvtomt. Den diskussion er slut.

Foreningens henvendelse før sommerferien 2007

direkte til samtlige byrådsmedlemmer har uden tvivl

medvirket til, at samtlige lærere nu har udsigt til at få

stillet en pc til rådighed. Odense Lærerforening glæder

sig over, at der nu er afsat midler til bærbare Pc’er til

alle lærere og børnehaveklasseledere.

Tilbage står om de øgede driftsudgifter til support og

vedligehold stadig er skolernes eget problem, eller om

kommunen går ind og medfinansierer.

Manglende sammenhæng mellem krav og resurser

Gennem flere år har der været store besparelser på

skoleområdet. Der er fortsat et stort efterslæb fra tidligere

års besparelser, uanset at der ikke i år er sket

direkte besparelser.

16

Odense Lærerforening

vil følge udviklingen.

Odense Kommunes

budget

Skoleområdet fik

tilført godt 8 mio. kr. i

budget 2008 til bl.a.

pc til alle lærere, genopretning

af svømmeundervisningen,

interaktive tavler og

Lego Educational

Center.

Men til stadighed

skal vi huske, at der

er langt til de 90 mio.

kr. årligt, som blev

sparet på skoleområdet

i årene 2002 -

2005. Skolerne har fortsat svært ved at få økonomien

til at hænge sammen. Klassekvotienterne forøges,

antallet af tolærertimer formindskes, eller også er der

slet ingen - med en faldende kvalitet til følge.

Der er fortsat ikke balance mellem krav og resurser.

Nu kommer der så lidt tilbage igen. Vi kan håbe på, at

de positive tendenser fortsætter, da der er mange hængepartier.

Når der tales om sammenhæng mellem krav og resurser,

er der en del ting, der ikke hænger sammen. Der


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

er investeret i mange computere; men skolerne må

selv indenfor budgetterne finde penge til licenser. Der

er uddannet vejledere på mange områder; men timerne,

der skal bruges til at vejlede og blive vejledt, må

skolerne finde indenfor deres budget. Alle skoler har

fået Lego Educational Center; men de investeringer,

der skal til for at bruge det så godt som muligt, må

skolerne stort set finde indenfor budgettet. Den samme

problematik gør sig gældende i forbindelse med

finansieringen af tiden til elevplaner og KIS (Kvalitet i

Skolen).

Men hvad sker der, når skolerne til stadighed får nye

opgaver, der kun delvist er finansieret, og der ikke fjernes

opgaver i samme omfang

Når krav og resurser ikke spiller sammen, bliver de

ansatte frustrerede, stressede og i yderste konsekvens

syge – mon politikerne har overvejet det i deres iver for

at indføre nyt

Arbejdsmiljø

Arbejdsbetinget stress

Protokollat om arbejdsbetinget stress blev vedtaget 1.

juni 2005 mellem KL og KTO. Formålet er at øge

opmærksomheden og forståelsen hos ledelse og de

ansatte for den negative stress, som kan føre til alvorlige

helbredslidelser. Aftalen siger, at MED-systemet

skal fastlægge retningslinjer til kortlægning, håndtering

og forebyggelse af arbejdsbetinget stress.

Odense Lærerforenings 3 repræsentanter i Skoleafdelingens

MED-udvalg har deltaget i udarbejdelsen af en

folder om stress, som er uddelt til alle medarbejdere i

november/december 2007. Heri er forslag til de lokale

MED-udvalg til retningslinjer til håndtering og forebyggelse

af stress. Selve kortlægningen er gennemført

i forbindelse med trivselsundersøgelsen.

Forebyggelse af arbejdsbetinget stress skal prioriteres

på alle planer, hvilket betyder, at stress og trivsel SKAL

dagsordensættes på MED-udvalgenes møder på de

enkelte skoler og arbejdspladser.

Viser kortlægningen, at der er problemer med arbejdsbetinget

stress, er det ledelsens ansvar, at der udarbejdes

handlingsplaner til løsning af disse problemstillinger.

Trivselsundersøgelsen

Det har længe været et ønske fra Odense Lærerforening,

at der blev sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø

i Odense Kommune. Iværksættelsen af den omfattende

trivselsundersøgelse er et godt skridt i en positiv

retning.

Undersøgelsen kortlagde, at der på mange skoler skal

fokuseres på områder som de mange kvalitative og

følelsesmæssige krav i skolen, og at der i samarbejdet

mellem ledelse og lærer skal arbejdes med områder

som forudsigelighed, roller og feedback.

Udbrændthed, stress og søvnbesvær fylder også meget

i undersøgelsen.

På nuværende tidspunkt arbejdes der i skolernes

MED-udvalg med opfølgningen. Skolerne har valgt

indsatsområder, og de har udarbejdet handleplaner.

På et heldagskursus i januar måned for sikkerhedsrepræsentanter,

suppleanter og tillidsrepræsentanter

satte Odense Lærerforening fokus på, hvordan det

videre arbejde med trivselsundersøgelsen og det psykiske

arbejdsmiljø kan understøttes på skolerne.

Vold og trusler om vold

Foreningens repræsentanter har i Skoleafdelingens

MED-udvalg været med til at revidere folderen om vold

og trusler om vold på arbejdspladsen.

Af folderen, der er udsendt til skolerne i slutningen af

november 07, fremgår det:

• At der skal udformes en politik om vold og trusler om

vold i det lokale MED-udvalg

17


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

18

• At det er Odense Kommunes politik, at voldsepisoder/tilfælde

af trusler om vold mod ansatte som

udgangspunkt altid skal anmeldes til politiet

• At det er et ledelsesansvar, at der bliver foretaget

politianmeldelse

Desværre forekommer der stadig grove episoder med

vold og trusler. Vold og trusler om vold er en arbejdsulykke

og skal anmeldes indenfor 9 dage. Det er altid

vold, hvis den ansatte har følt sig krænket på sin person.

Det er foreningens holdning, at alle former for vold og

trusler skal opfattes som helt uacceptable, og at ledelsen

skal handle ud fra denne opfattelse.

Der henvises til foreningens udkast til retningslinjer på

hjemmesiden, se www-adressen på s. 11

Fag- og opgavefordeling

Den enkelte lærers trivsel - men også hele arbejdspladsens

- afhænger af viljen til at vurdere på den

enkelte lærers samlede arbejdsbelastning.

Det er ubetinget nødvendigt, at der ved fordeling af alle

opgaver sker en drøftelse mellem ledelse, TR og personale.

Det er endvidere vigtigt, at SR tidligt bliver inddraget

i processen.

Også andre elementer i det psykiske arbejdsmiljø

påvirkes af grundighed og succes i denne proces. Man

risikerer stress og udbrændthed, hvis man påtvinges

en opgave, der virker uoverskuelig, og som man ikke

føler sig kvalificeret til, eller som man måske slet ikke

kan se betydningen af. Alle problematikker, som trivselsundersøgelsen

sætter fokus på.

Selve processen med fag og opgavefordeling har også

stor betydning for skolens trivsel. Det er TR, som skal

holde fast i brugen af skolens retningslinjer. Ingen tvivl

om, at denne opgave er vanskelig. Odense Lærerforening

har givet et bud, som bygger på en forudsætningsstrategi.

Vi håber, TR og SR tager det op og bruger

det som inspiration til at lave de retningslinjer, der

passer på skolen.

Sygefravær

I Odense Kommune er sygefravær stigende. Der er derfor

god grund til at søge at bremse denne udvikling,

som har store menneskelige omkostninger; men som

naturligvis også er en økonomisk tung post i kommunens

budget.

Endvidere bør alene manglen på kvalificeret arbejdskraft

fremmane et ønske om at fastholde medarbejdere.

Odense Lærerforening har - for på skoleplan at bidrage

positivt til skolernes arbejde med nedbringelse af

sygefravær og fastholdelse af gode medarbejdere -

udarbejdet et eksempel på en retningslinje ”Langtidssygefravær”.

Vi prøver her at give eksempel på proceduren

og handlinger, der bør iværksættes i forbindelse

med langtidssygefravær.

Der henvises til foreningens udkast til retningslinjer på

hjemmesiden, se www-adressen på s. 11


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

Odense Lærerforening har dermed aktivt arbejdet for,

at der arbejdes med at kvalificere dialogen mellem

arbejdssted og den sygemeldte. Her er omsorgssamtaler

et væsentligt element, som naturligvis bør have en

positiv vinkel. Kæden hopper imidlertid af, når man

nærlæser, hvad der skal skrives under på efter samtalen

i det skema, Odense Kommune har udarbejdet. I

skemaet oplistes en række handlemuligheder - en af

dem kan i yderste konsekvens være, at man har skrevet

under på sin egen afsked.

Odense Lærerforening finder det vigtigt, at det er de

ansatte og ledelsen, som går sammen om positivt at

minimere sygefravær, men samtidig giver de sygdomsramte

de bedste muligheder for at vende tilbage på

arbejdspladsen. I den sammenhæng er tillid et nøgleord.

Tillid og klare aftaler om, hvordan sygefravær

forebygges.

I direktørkontrakterne er der indskrevet et mål om, at

sygefraværet skal nedsættes med 5 %. Det er i sig selv

et flot mål, hvis mulighederne for at forebygge sygefravær

er til stede. Det kræver imidlertid, at de nødvendige

resurser og værktøjer stilles til rådighed. I modsat

fald kan resultatet blive, at ledere fyrer medarbejdere

- hurtigst muligt og uden at alle muligheder for fastholdelse

er afsøgt - for at minimere sygefraværet og

leve op til målsætningen.

SkoleIntra

SkoleIntra er et kommunikationsredskab for lærere,

elever og forældre. Foreningen

har udarbejdet

forslag til retningslinjer i

forbindelse med brug af

dette system.

Der henvises til foreningens

udkast til retningslinjer

på hjemmesiden,

se www-adressen på s.

11

skal ifølge loven have den fornødne tid til arbejdet.

Odense Lærerforening støtter en styrkelse af SR-funktionen.

SR har en væsentlig rolle i at fastholde, at det

er arbejdsgiverens pligt at sørge for et sikkert og sundt

arbejdsmiljø, hvilket går forud for alt andet. Sikkerhedsgruppen

(SR og leder) udarbejder APV (Arbejdspladsvurdering)

på både det fysiske og psykiske område.

Dette er lovpligtigt.

I år 2007 kan trivselsundersøgelsen indgå som APV på

det psykiske område med opfølgning og tidsfastsatte

handleplaner. Sygefraværet skal indgå i vurderingen.

Ligeledes skal MED-systemet inddrages i kortlægning,

håndtering og forebyggelse af arbejdsbetinget stress.

Skolerne er forpligtet til at udarbejde retningslinjer,

hvilket fremgår af Protokollat om arbejdsbetinget stress

indgået ved overenskomstforhandlingerne mellem KL

og KTO 1. juni 2005.

SR kan gennem MED-udvalget være med til at udarbejde

retningslinjer - eksempelvis om vold og trusler

om vold og om uacceptabel elevadfærd. Retningslinjer

for fag- og opgavefordeling er et andet eksempel, idet

SR også har en særdeles vigtig rolle i forbindelse med

fag- og opgavefordelingen, da SR skal være med til at

vurdere arbejdsbelastningen.

Foreningen arrangerer årligt to heldags temamøder for

SR, det ene sammen med TR og TR/S.

19

Desuden er der afholdt

et temamøde med Anette

Grønning om brug af

elektroniske midler. Det var godt besøgt, da flere skoler

havde tilmeldt hele personalet.

Der henvises til hendes materiale på hjemmesiden, se

www-adressen på s. 11

Sikkerhedsrepræsentanten (SR)

Der har på ledelsens foranledning været valg på skolerne

af sikkerhedsrepræsentant (SR) inden 31.

december. Alle nyvalgte skal tilmeldes det lovpligtige

sikkerhedskursus hurtigst muligt. Det er lederen, der

skal tilmelde og indberette valget til kommunen. SR

Den 31. oktober afholdt vi møde for SR med Gitte Daugård

som foredragsholder om stress. Jørgen Bruun

Christensen, konsulent i DLF, fortalte om arbejdsskader

og indberetning af arbejdsskader. Desuden gennemgik

han de nye tiltag indenfor arbejdsmiljø.

Den 17. januar har der været afholdt møde på kursuscentret

for TR, TR/S og SR med psykolog Tue Toft

med emnet ”Arbejdspladskultur” og konsulent Svend

Henrik Mikkelsen fra Arbejdstilsynet, samt chefkonsulent

fra Willis, Thomas Hornbæk, med emnet ”Trivselsundersøgelsen

- og hvad så”.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

Kommunikation

I dagens mediebillede, hvor det efterhånden er blevet

en større opgave at vælge fra end at vælge til, er det

vigtigt for en fagforening at have en strategi for sin

kommunikation.

Det har Odense Lærerforening, som meget bevidst forsøger

at spille på mange strenge, for at få holdningerne

og synspunkterne formidlet til både medlemmer,

politikere og offentligheden. Pressekontakter og forskellige

initiativer - gerne med et ”twist” – men uden at

indholdet bliver forfladiget – er dele af strategien.

LærerBLADET skrives først og fremmest til medlemmerne;

men også med tanke på, at det læses mange

andre steder. Derfor er både valget af artikler og den

vinkling, der lægges på dem, ikke tilfældigt.

Det viser sig imidlertid, at noget af det, der har størst

gennemslagskraft i den øvrige presse og hos offentligheden,

er de personlige historier. Altså dem, hvor lærere

træder frem og fortæller om deres daglige arbejdsliv

- eller skriver til bladet med et debatindlæg. Derfor

skal der lyde en opfordring til medlemmerne om at stå

frem. Det gavner den fælles sag. Alle henvendelser til

redaktøren af LærerBLADET er velkomne.

20

Odense Lærerforenings hjemmeside

Foreningens nye hjemmeside går i luften den 1. marts. Den erstatter www.olfklaregade.dk som i en overgangsperiode

vil være tilgængelig

I det forløbne år har der været lagt et stort arbejde i at udvikle en hjemmeside, som er langt mere brugerorienteret

og overskuelig end den hidtidige.

Den nye hjemmeside er et resultat af et samarbejde med Danmarks Lærerforening, hvorefter vi uden nævneværdige

økonomiske omkostninger kunne overtage konceptet fra foreningens centrale hjemmeside og gøre den lokal.

Den nye hjemmeside kan besøges på www.odenselærerforening.dk eller www.odenselaererforening.dk – men altså

først fra marts 2008.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

Samarbejdsfora mellem Odense

Lærerforening og Odense Kommune

• Samrådsmøder med Skoleafdelingen. Skolechefen

deltager.

• Årligt møde med Børn- og Ungeudvalget og partiernes

gruppeformænd i Lærernes Hus.

• Kontaktudvalgsmøder – politikere, skoleledere, skolebestyrelsesformænd,

elevrepræsentanter og øvrige

organisationsrepræsentanter. Afholdes distriktsvis.

• Møder i forbindelse med udvælgelse af ansøgninger

vedr. pædagogisk udviklingsarbejde på skolerne.

• Uformelle møder med politikere og embedsmænd –

eksempelvis med rådmanden for børn- og ungeområdet.

Medsystemet

• Hovedudvalgsmøder.

• Møder i Skoleafdelingens MED-udvalg.

• Møder i Afdelingsudvalget i PPR

• Kontaktflademøder – Direktøren for Børn- og Ungeudvalget

leder møderne. Herudover deltager chefer,

næstformænd i afdelingsudvalg og fællestillidsrepræsentanter

på Børn- og Ungeområdet.

Midlertidige ad hoc grupper i Skoleafdelingen

Tre grupper i forbindelse med ”Partnerskab om folkeskolen”

– Ledelse, Evalueringskultur, Faglighed og

inklusion/specialpædagogisk bistand.

En arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en pjece

(pixi-udgave) til nye forældre. En pjece, der søger at

tydeliggøre forventninger og roller til samarbejdet mellem

skole og hjem med henblik på at øge lærernes prestige.

Pædagogisk udvalg - oversigt

• Kvalitetssikring (KIS)

• Kortlægning af rummelighed

• Høringssvar til ”Bedre Integration”

• Ide til skolepolitisk målsætning for undervisning af

tosprogede elever

• Skema ”Opmærksomhedskrævende elever” og nyt tilhørende

bilag

• Høringssvar til budgetmodel for specialpædagogisk

indsats

• Novemberkonferencen

• Temapunkt på TR-møde med skoleledere fra Abildgårdskolen

og Risingskolen

• Temamøde på ST-møde vedr. integration med en

konsulent for tosprogsundervisningen v/Amtscentret

for undervisning og en repræsentant fra kredsstyrelsen

i Københavnslærerforening.

• Høringssvar vedr. ny OBS-klassestruktur

21

Øvrige samarbejdsfora

- KOS – Kommunale Organisationers Samarbejde i

Odense. Odense Lærerforenings formand er formand

for KOS.

- De fynske kredse

- 6-by samarbejdet

- Børnehaveklasselederne

- Foreningen Skolelederne i Odense

Arbejdsmiljøudvalget - oversigt

• Lærerrettet APV

• Retningslinje for stresspolitik via SKA MED

• Retningslinje vedr. langtidssygefravær

• Retningslinje vedr. fag- og opgavefordeling

• Trivselsundersøgelsen


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

Organisationsudvalget - oversigt

• Åbent kursus i Nyborg

• 1. maj

• Retningslinjer - SkoleIntra

• Handleplan – budget

• OK 08 - tilbagemelding til DLF

• Velkomstfolder til nyansatte lærere

• Kursus for nye TR/S

• Nye lærere - kursus 29. september

• TR kursus 3. – 5. oktober

• SR-kursusdag 31. oktober

• Kursus om Intra ved Anette Grønning

• Jule-/sommerfrokost

• Møde med IT-gruppe

• TR, TR/S og SR heldagskursus 17. januar 2008

• Forældrepjece - Odense Kommune

• Budgetmøde for TR - januar 2008

• Kursus for TR i elektronisk lønberegning

• Generalforsamling 7. marts

• Skrivekursus for TR - heldagskursus – Pernille Stenbeck

Pensionistudvalgets aktiviteter

Januar

Månedsmøde. Skuespiller Agnethe Bjørn opførte et

dramatiseret foredrag om den amerikanske digter

Emily Dickinson.

Februar

Månedsmøde. Valgmenighedspræst Inger Hjuler Bergeon

holdt et engagerende foredrag

om filosofien og humoren bag tegneserien ”Tin-Tin”.

Marts/april

Flyrejse til Andalusien

April

Månedsmøde. Frans Bay holdt et inspirerende foredrag:

”Historien omkring Odense Å

i lysbilleder og fortælling”.

Maj

Endagsudflugt med bus til Sønderjylland og Als.

August

Koloniophold på Fanø

22

September:

Bustur til Mosel. Generalforsamling med valg til pensionistudvalget

og planlægning af det kommende skoleår.

Odense Fjords

Naturskole

Vigelsø

Få oplevelser og indsigt

i de lokale natur- og miljøforhold.

Få hjælp til at nå de faglige mål

i natur-teknik og biologi.

Bestil ophold på telefon 6551 5106.

Du kan orientere dig om mulighederne

- på vores DVD

- i vores folder

- på www.naturskolen-vigelsoe.dk

Odense, Nordfyns og Kerteminde kommuner

OFN - 2008

.

Oktober

Månedsmøde. Forstander Helge Glent-Madsen fortalte

om Højskolesangbogen og lærte

os nye sange krydret med de i forvejen kendte melodier

og tekster.

November

Endagsudflugt med bus.

Juletur til København med besøg på Nationalmuseet

og Tivoli.

December

Månedsmøde.

Julemøde med frokost, musik, sang og julestemning.

Fraktion 4, pensionisterne i Odense Lærerforening,

528 medlemmer, mødes til månedsmøder på Skt. Klemensskolen

fra kl. 15 – 17, hvor vi i gennemsnit er 75

personer til kaffe, sang, meddelelser, foredrag/underholdning

og hyggeligt samvær.

Udover de her nævnte aktiviteter mødes vi i ”Faglig

gruppe”, hvor vi drøfter og tilrettelægger den politik,

vores valgte ”tillidsfolk” fremfører over for ”Statspensionisternes

Centralforening”, ”Årsmødet” i DLF’s regi og

på DLF’s kongres. Desuden gør vi her meget ud af

vores forbindelse til DLF’s hovedstyrelse gennem vores

hertil valgte hovedstyrelsesmedlem.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · JANUAR 2008

Valg af kongresdelegerede fra fraktion 4

Vores formand for kreds 82, Edmond Pedersen, stiller op som kandidat for

de fynske kredse.

Ved sidste valg havde vi en meget lav stemmeafgivning på 22 %. Det var

ikke nok til at give valg. I det fynske område bor 10% af alle DLF´s fraktion

4-medlemmer. Derfor skal det også være muligt at få 1/10 af fraktion

4´s kongresdelegerede valgt her. Det kræver dog at medlemmerne afgiver

deres stemmer ved det forestående valg på den fynske kandidat.

Hvis der til de 10 pladser er flere end 10 opstillede kandidater for fraktion

4, skal der være afstemning. Dette vides ikke i skrivende stund. Først efter

21. januar, hvor alle kandidatlister skal være afleveret, kan det oplyses, om

der skal være afstemning.

Edmond Pedersen

– stiller op for de

fynske kredse

Til pensionisterne, fraktion 4

Månedsmøde tirsdag den 26. februar kl. 15.00

på Skt. Klemensskolen:

Evald Brinck fortæller om sit liv som sømand under 2. Verdenskrig.

Foredraget har titlen: ”De vandt æren for Danmark

men tabte livet”. Evald Brinck har netop udgivet bogen: ”De

vil aldrig blive husket”.

Tilmelding senest fredag den 22. februar til

Edmond Pedersen, tlf. 6590 1374 eller 2868 1374.

Nyt om vores udlandsrejser i 2008:

Bustur til Prag

Rejsen er flyttet til uge 18 med afrejse lørdag den 26. april og

hjemkomst fredag den 2. maj.

I næste nummer af LÆRERBLADET er der præsentation af

rejsen og tilmeldingsblanket. Interesserede kan også ved

henvendelse til OLF´s kontor allerede nu få en detaljeret

beskrivelse af rejsen.

Flyrejse til Sydvestfrankrig og Pyrenæerne

Rejsen er flyttet til miden af september og præsenteres i

LÆRERBLADET nr. 4, der udkommer sidst i maj.

Ved at bytte tidspunkterne for de to rejser løser vi de problemer,

som vi omtalte i LÆRERBLADET nr. 8 fra december

2007.

Med venlig hilsen

Pensionistudvalget

Ny styrelse i

Odense Lærerforening

Der er snart ordinær generalforsamling i Odense

Lærerforening. Den finder sted fredag den 7.

marts 2008, og på dagsordenen finder man bl.a.

valg til ny styrelse.

Hvis du vil præsentere dig som kandidat til dette

valg, tilbyder vi plads i LærerBLADET nr. 2, som

har deadline 9. februar.

Dit indlæg skal i omfang svare nogenlunde til en

side og skal fremsendes til redaktion på mail

(se adressen på bagsiden).

Du må meget gerne medsende et foto – eller kontakte

vores fotograf i god tid forinden.

Så finder vi ud af noget!

Redaktionen

23


ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82, Klaregade 19 2 , Postboks 1150, 5100 Odense C

B

ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82

Klaregade 19 2 DLF / A Fyn:

Postboks 1150 Klaregade 7 1

5100 Odense C 5000 Odense C

Tlf. 6612 6890 Tlf. 7010 0018

Fax 6591 8560

Åbningstider:

Mandag-torsdag: 9.00-15.00. Fredag: 9.00-13.00

Formanden træffes efter aftale.

Formand:

Anne-Mette Kæseler Jensen

Åløkkevænget 34

5000 Odense C.

Tlf. 2330 1268

Næstformand:

Gitte Mailand

Fårebjergvej 61

5491 Blommenslyst

Tlf. 6596 7710

Leif Jensen

sekretariatschef

Den røde kaffekande

Odense Lærerforening uddeler på generalforsamlingen

en pris til et medlem

eller en gruppe medlemmer, som har

gjort sig fagpolitisk positivt bemærket.

Du kan få indflydelse på, hvem der i år

skal have prisen ved at indsende et

begrundet forslag til styrelsen.

Prisen uddeles af foreningens formand

lige efter den mundtlige beretning.

Forslag skal være Odense Lærerforening

i hænde senest torsdag den 21. februar

2008 kl. 12.

Indsend meget gerne på mail til

082@dlf.org

Bo Tryggedsson

konsulent

Bent Th. Hansen

konsulent

Marianne Bøgedal

sekretær

Ulla Krusaa

sekretær

Anne D. Ulriksen

sekretær

E-mail: 082@dlf.org

www.olfklaregade.dk

LærerBLADET

Redaktionen:

Flemming Andersen (ansvh.)

Ådalsvej 293, 5250 Odense SV

Tlf. 66 17 22 86

E-mail: flandersen@dlf.org

Hertil sendes alt stof

der ønskes optaget.

Foto:

Niels Nørgaard

tlf. 65 95 51 26

Indhold i dette nummer:

Leder: Rimelig rummelighed . . . . . . 2

En ommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Forlig eller forligsinstitution . . . . . . . 4

Ambassadør for folkeskolen . . . . . . 5

Generalforsamling 2008 . . . . . . 6-22

Til pensionisterne . . . . . . . . . . . . . 23

Redaktionen er afsluttet 17. januar. Deadline til næste nummer: 9. februar 2008. Oplag: 3300 stk. Tryk: HTOdense

More magazines by this user
Similar magazines