14.02.2015 Views

Stillingsbeskrivelse for stillingen som provst, Køge Provsti

Stillingsbeskrivelse for stillingen som provst, Køge Provsti

Stillingsbeskrivelse for stillingen som provst, Køge Provsti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Stillingsbeskrivelse</strong> <strong>for</strong> <strong>stillingen</strong> <strong>som</strong> <strong>provst</strong>, Køge <strong>Provsti</strong><br />

Fakta<br />

Stillingen <strong>som</strong> <strong>provst</strong> i Køge <strong>Provsti</strong> er ledig til besættelse.<br />

Stillingen er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 36 med et årligt tillæg på kr.<br />

32.200,00 (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012).<br />

Det <strong>for</strong>ventes, at den administrative/ledelsesmæssige del af <strong>stillingen</strong> udgør 50 %.<br />

Der bor 57.240 personer i <strong>provst</strong>iet, og procenten <strong>for</strong> medlemskab af folkekirken er 81.<br />

Der er 15 sogne og 17 kirker i <strong>provst</strong>iet. 14 kirker har tilknyttet kirkegård.<br />

Der er 23 præster i <strong>provst</strong>iet <strong>for</strong>delt på 16 tjenestemænd og 7 overenskomstansatte.<br />

<strong>Provsti</strong>kontoret ligger i tilknytning til <strong>provst</strong>eboligen: Hovedgaden 43, 4140 Borup.<br />

<strong>Provsti</strong>et er sammenfaldende med Køge Kommune, <strong>som</strong> udgør ligning<strong>som</strong>rådet.<br />

Det samlede ligningsbeløb <strong>for</strong> den lokale kirkeskat udgjorde i 2012 ca. 61 mio. kr.<br />

Til <strong>provst</strong>iet og <strong>provst</strong>iudvalgets administration er tilknyttet en deltidsansat <strong>provst</strong>isekretær.<br />

Stillingen er ledig fra 1. april 2013.<br />

Om Køge <strong>Provsti</strong><br />

Køge <strong>Provsti</strong> består af bl.a. Køge, <strong>som</strong> gammel købstad, <strong>for</strong>stadssogne og en del landsogne, men er<br />

i øvrigt præget af at være i pendlerafstand til København. Der er en del nybyggeri i Borup og<br />

Bjæverskov.<br />

Det kirkelige liv er bredt folkekirkeligt uden særligt retningspræg.<br />

Der er 14 folkeskoler, 5 friskoler og en specialskole i <strong>provst</strong>iet, men det kan ændre sig, <strong>for</strong>di<br />

skolestruturen løbende bliver behandlet.<br />

Det <strong>for</strong>ventes, at børnetallet falder de kommende år.<br />

Der er 11 spejdergrupper og 7 plejecentre i <strong>provst</strong>iet.<br />

Arbejdsløshedsprocenten i kommunen er lidt højere end landsgennemsnittet.<br />

Særlig opgaver og ud<strong>for</strong>dringer<br />

Biskop og <strong>provst</strong>iudvalg finder det vigtigt, at <strong>provst</strong>en kan samle og inspirere <strong>provst</strong>iets præster og


opmuntre præsterne til at samarbejde og at deltage i udviklingsprojekter, så visioner kan<br />

omsættes til praksis, til gavn <strong>for</strong> det kirkelige liv.<br />

Øvrige oplysninger<br />

Provsten vil komme til at deltage i et <strong>provst</strong>euddannelses<strong>for</strong>løb og vil kunne få supervision og blive<br />

tilbudt en mentor.<br />

Biskoppen holder møde med <strong>provst</strong>erne i stiftet 4 gange om året.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!