14.02.2015 Views

Dok.nr. 7419/13 Stillingsbeskrivelse for stillingen som provst for ...

Dok.nr. 7419/13 Stillingsbeskrivelse for stillingen som provst for ...

Dok.nr. 7419/13 Stillingsbeskrivelse for stillingen som provst for ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Dok</strong>.<strong>nr</strong>. <strong>7419</strong>/<strong>13</strong><br />

<strong>Stillingsbeskrivelse</strong><br />

<strong>for</strong> <strong>stillingen</strong> <strong>som</strong> <strong>provst</strong> <strong>for</strong> Gentofte <strong>provst</strong>i<br />

Fakta<br />

Stillingen <strong>som</strong> <strong>provst</strong> i Gentofte Provsti er ledig til besættelse.<br />

Stillingen er en tjenestemandsstilling klassificeret i lø<strong>nr</strong>amme 37 med årligt tillæg på 32.200 kr.<br />

Stillingen er tilknyttet sognepræste<strong>stillingen</strong> i Hellerup pastorat.<br />

Tjenesteboligen er beliggende Ahlmanns Alle 14, Hellerup.<br />

Provstikontoret og Hellerup sognegård er beliggende Margrethevej 7 B, Hellerup.<br />

Det <strong>for</strong>ventes, at den administrative / ledelsesmæssige del af <strong>stillingen</strong> vil udgøre 50 %.<br />

En del af <strong>provst</strong>ens sognepræstefunktioner vil blive varetaget af en hjælpepræst.<br />

Gentofte <strong>provst</strong>i er sammenfaldende med Gentofte Kommune, der udgør ligning<strong>som</strong>rådet.<br />

Befolkningstallet er 72.227, hvoraf 52.424 er medlemmer af folkekirken - svarende til en<br />

medlemsprocent på 72,58. (Tallene er pr. 1. januar 2012.)<br />

Der er der 9 sogne og 9 kirker i <strong>provst</strong>iet. Herudover er Sct. Lukas Stiftelsens Kirke beliggende<br />

i <strong>provst</strong>iet.<br />

Der er 20 præster i <strong>provst</strong>iet <strong>for</strong>delt på 17 tjenestemænd og 3 overenskomstansatte præster.<br />

Der er 4 kirkegårde i <strong>provst</strong>iet, der alle er kommunale.<br />

Kirkeskatten er med 0,42 % (20<strong>13</strong>) landets laveste kirkeskatteprocent. Det samlede<br />

ligningsbeløb <strong>for</strong> den lokale kirkeskat udgjorde i 2012 ca. 60 mio.kr. inkl. landskirkeskat.<br />

Der er 41 kirkefunktionærer ved kirkerne.<br />

Til <strong>provst</strong>iets og <strong>provst</strong>iudvalgets administration er tilknyttet en <strong>provst</strong>isekretær på 20 timer<br />

ugentligt.<br />

Karakteristik af <strong>provst</strong>iet<br />

Provstiet består af Gentofte Kommune, der er et fuldt udbygget bymæssigt område.<br />

Den gennemsnitlige husstandsindkomst er en af landets højeste og indbyggerne er generelt<br />

meget veluddannede.


Det kirkelige liv i <strong>provst</strong>iet er bredt folkekirkeligt uden særligt retningspræg. Der er mange<br />

kirkelige møder og kirkekoncerter.<br />

Der er 4 gymnasier, 11 kommuneskoler, 1 specialskole, 1 ungdomsskole samt 7 privatskoler<br />

(frie grundskoler) i Gentofte Kommune.<br />

Gentofte Hospital og 6 plejehjem er beliggende i Gentofte Kommune.<br />

Der er 18 spejdergrupper i kommunen.<br />

Generelle kompetencer<br />

Provsten skal være teologisk velfunderet <strong>for</strong> at kunne opmuntre og understøtte det teologiske<br />

arbejde i sognene.<br />

Provsten skal have eller erhverve sig godt kendskab til økonomi, regnskab og bygninger.<br />

Provsten skal på biskoppens vegne føre det daglige tilsyn med præster og menighedsråd - og<br />

have gode samarbejdsevner.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!