tinnitus Sog S 2010.indd - Høreforeningen

hoereforeningen.dk

tinnitus Sog S 2010.indd - Høreforeningen

høreforeningen

Høreforeningen

- dit talerør

tinnitus

spørgsmål

&

svar


tinnitus / spørgsmål & svar

1 Hvad er tinnitus s. 4

2 Hvordan opleves tinnitus s. 4

3 Hvordan reagerer man, når man rammes

af tinnitus s. 5

4 Hvor almindelig er tinnitus, og hvem

rammes især s. 6

5 Sammenhæng mellem støj, hørelse og

tinnitus s. 7

6 Hvor kraftig en lyd kan et normalt øre tåle s. 8

7 Mulige årsager til tinnitus s. 10

8 Kan tinnitus være tegn på sygdom s. 11

9 Kan tinnitus forsvinde igen af sig selv s. 12

10 Bliver tinnitus værre med tiden s. 12

11 Påvirker tinnitus hørelsen s. 13

12 Kan man vænne sig til tinnitus s. 13

13 Findes der en behandling for tinnitus s. 14

14 Kan man operere for tinnitus s. 16

15 Findes der medicin mod tinnitus s. 16

16 Hjælper alternativ behandling s. 17

17 Hvad betyder placeboeffekt s. 17

18 Kan en psykolog hjælpe en tinnitusramt s. 18

19 Hvem kan man tale med s. 18

20 Hvad kan man selv gøre s. 20

21 Hvad er lydfølsomhed s. 21

22 Forskes der i tinnitus s. 21

23 Hvor kan man få mere hjælp s. 23

6. udgave.

Tekst: Høreforeningen

Grafisk Produktion: Formula A/S

Grafisk design: Hjo Grafik - www.hjo-grafik.dk

Udgivet 011 af:

Høreforeningen

Kløverprisvej 10B

650 Hvidovre

Tlf.: 36 75 4 00

E-mail: mail@hoereforeningen.dk

www.hoereforeningen.dk


høreforeningen

Da denne pjece om tinnitus i høj grad bygger

på spørgsmål, som behandlere og kontaktpersoner

ofte kommer ud for, vil mange

svar overlappe hinanden, således at en del

af svarene bliver gentaget i flere sammenhænge.

Det er uundgåeligt, hvis man vil

undgå henvisninger, som vil gøre pjecen

mindre overskuelig.

Tinnitus giver for de fleste mennesker ikke

anledning til større problemer, men for en

lille gruppe er tinnitus et meget generende

element i dagligdagen. Ofte er det svært at

finde personer, der har tilstrækkelig viden –

og tid – til at give kvalificerede svar på de

spørgsmål, der trænger sig på.

Der har i de senere år været meget opmærksomhed

om tinnitus. Mange mennesker

har på denne måde fået en betegnelse

– nemlig tinnitus - at hæfte på det problem,

de måske tidligere ikke rigtig har turdet

tale om.

Denne pjece er selvfølgelig ikke udtømmende,

men den giver et grundlag for at

forstå, hvad tinnitus er, og hvad man kan

gøre ved den.

Ved medlemskab af Høreforeningen støtter

man arbejdet for tinnitusramte.

3


tinnitus / spørgsmål & svar

1

Hvad er tinnitus

Tinnitus (øresusen, ringen for ørene osv.) er

en lyd, der kun eksisterer inde i hovedet på

den person, der hører den. Den skyldes ikke

en udefra kommende lydkilde og kan derfor

ikke måles objektivt eller registreres af andre

end den person, der har tinnitus.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at tinnitus er

et symptom og ikke en sygdom i sig selv.

Stort set alle mennesker har oplevet en

kortvarig susen eller ringen for ørene, fx efter

en kraftig lydpåvirkning som skud, kanonslag

eller lignende eller efter et slag, jvf.

udtrykket ”en syngende lussing”. Den er

som regel hurtigt væk igen og opleves sjældent

som noget problem, men hos nogle

forsvinder den ikke, eller den kommer tilbage

med mellemrum i længere perioder.

Hos de fleste er det dog ikke muligt at påvise

nogen præcis årsag til tinnitus. Lyden,

eller snarere støjen, kan have meget forskellig

karakter – brummen, susen, ringen, hylen

osv. Tinnitus kan være lokaliseret til det

ene eller begge ører. Mange oplever deres

tinnitus ”et sted inde i hovedet”.

2

Hvordan opleves tinnitus

Tinnitus kan være en brummen, susen, ringen,

hylen – konstant eller af varierende

styrke. Måske er lyden ikke til stede hele tiden,

men med mellemrum. Det kan være

svært at koncentrere sig hundrede procent

om andre ting, når støjen i hovedet er kraftig

og dominerende.

4


høreforeningen

Især i den første tid kan tinnitus komme til

at dominere ens hverdag totalt. Man er næsten

konstant opmærksom på, om lyden er

stærk eller svag. Har lyden ændret sig i forhold

til i går Er tinnitus lige så kraftig på

arbejdet, som når man sidder hjemme foran

fjernsynet Kan man koncentrere sig om det

vigtige møde i morgen Får man lige så

svært ved at sove i nat som de foregående

nætter

Det er naturligt, at man er meget opmærksom

på, hvordan tinnitus griber ind i ens

hverdag. Men det er meget vigtigt, at man

selv gør en indsats for, at tinnitus ikke kommer

til at dominere og styre hele ens tilværelse.

Langt fra alle generes af deres tinnitus.

Man kan til en vis grad sammenligne med

hovedpine. Også hovedpine kan variere

med hensyn til grad og hyppighed. Undertiden

forekommer den kun i mild grad og kun

sjældent, og giver dermed kun få gener i

hverdagen. Men den kan også ramme den

enkelte person i meget belastende form og

kan da gribe dybt ind i dagligdagen og virke

forringende på livskvaliteten.

3

Hvordan reagerer man, når

man rammes af tinnitus

Mange mennesker, der bliver ramt af tinnitus,

reagerer med uro og angst. Nærliggende

spørgsmål er: ”Hvad kommer det af”, ”Er det

farligt” og ikke mindst ”Forsvinder det igen”

5


tinnitus / spørgsmål & svar

Nogle kan være nervøse for, at de er på vej

mod et nervesammenbrud. Følelsen af at

være helt alene med problemet er ikke ualmindelig.

Det er derfor vigtigt, at mennesker

med tinnitus lige fra starten får grundig

information om, hvad tinnitus er og får

lejlighed til at tale med andre, der kender

problemet. Når man har fået svar på de

mest påtrængende spørgsmål og har erfaret,

at andre har været i stand til at komme

videre med deres liv, er man allerede godt

på vej til at få styr på sin egen tinnitus.

Statistikker viser i øvrigt, at risikoen for at få

et nervesammenbrud ikke er større for tinnitusramte

end for befolkningen i øvrigt.

4

Hvor almindelig er tinnitus,

og Hvem rammes især

Tinnitus er meget almindeligt forekommende

i alle befolkningsgrupper og uden

sikker kønsforskel. Det er svært at få præcise

oplysninger om hyppigheden, især da

mange har tinnitus i så let grad, at de kun

ved direkte forespørgsel bekræfter, at de har

”øresusen”. Man regner dog med, at der i

Danmark er ca. 500.000 mennesker med

tinnitus medens ”kun” ca. 50.000 er virkelig

generet af deres lidelse.

Tinnitus forekommer ofte sammen med

hørenedsættelse, og da ældre mennesker

oftere har hørenedsættelse end yngre, møder

man oftere tinnitus blandt ældre. En

anden forklaring kan være, at yngre menne-

6


høreforeningen

sker på arbejdsmarkedet ofte må koncentrere

sig om arbejdet i så høj grad, at de

”glemmer” deres tinnitus.

Stress kan skyldes en presset situation på

arbejdspladsen, i familien, i hjemmet, eller

angst og sorg. Stress kan forværre (og måske

udløse) tinnitus - tinnitus giver mere

stress - og man er inde i en ond cirkel.

5

sammenHæng mellem støj,

Hørelse og tinnitus

Man har ved forsøg vist, at af en gruppe

unge normalt hørende mennesker, som

blev lukket inde i et helt lydtæt rum, fik

95 % i løbet af mindre end 1/ time susen

for et eller begge ører. Man formoder, at når

hjernen ikke modtager nogle lydimpulser

udefra, vil den fejlfortolke nogle andre impulser

i hjernen som lyd. Der løber jo altid

en svag elektrisk strøm i eller på hjernen.

På en måde kan tinnitus altså opfattes som

noget normalt. Det bliver således også naturligt,

at mennesker med nedsat hørelse

oftere har tinnitus end dem med normal

hørelse.

Det er den almindelige opfattelse, at kraftig

lyd/støj-påvirkning selv i kort tid eller selv

moderat støj i længere tid kan forårsage

både hørenedsættelse og/eller tinnitus. Det

er her værd at gøre opmærksom på, at de

moderne musikafspillere fx mp3-afspillere,

der sender en kraftig lyd direkte ind i øregangen,

kan udgøre en risiko.

7


tinnitus / spørgsmål & svar

6

Hvor kraftig en lyd kan et

normalt øre tåle

Man risikerer at få hørenedsættelse og/eller

tinnitus, hvis man i for lang tid er udsat for

støj. Jo kraftigere lyden i omgivelserne er, jo

kortere tid kan ørerne tåle den.

Man måler lyd i decibel (dB). Bemærk at

skalaen er logaritmisk - hver gang lydeffekten

bliver fordoblet, øges dB-indekset med

tre. En fordobling af lydtrykket svarer til

seks dB. Det menneskelige øre opfatter ikke

nødvendigvis stigninger på tre eller seks dB

som en fordobling af lydstyrken. Ofte skal

der op til 10 dB, før vi opfatter lyden som

dobbelt så høj. Læs mere om decibel på

www.hoerelse.info.

På ”lydtermometret” her kan man se lydstyrke

for forskellige situationer, fx almindelig

samtale 60 dB. Man anser, at et menneske

kan tåle støj i omgivelserne på 5 dB i

højst timer pr døgn. Arbejder man ved højere

støjniveau, påbyder Arbejdstilsynet anvendelse

af høreværn. Så arbejder man timer

dagligt ved maximalt støjniveau og går

på diskotek nogle timer om aftenen, er der

faktisk risiko for, at ørerne kan tage skade.

Man sætter grænsen for, hvor meget støj

øret kan tåle uden at tage skade til:


85 dB i højst 8 timer pr. døgn

88 dB i højst 4 timer pr. døgn

91 dB i højst 2 timer pr. døgn

100 dB i højst 15 min. pr. døgn

112 dB i højst 1 min. pr. døgn


høreforeningen

Lydtermometer

db

skadeligt område

180

Kanonskud trommehinden

brister

risikozone

sikkert område

125

110

109

90

85

80

SmertegrænSe

Diskotek, hovedtelefoner,

rockbands, øvelokale

/3 volumen på mp3-afspiller

(fx. iPod)

Stærkt trafikeret gade, græsslåmaskine,

tung lastbil

Max tilladte lydstyrke på

arbejdsplads uden høreværn

Trafikeret gade, hårtørrer

60

50

Almindelig samtale

Dæmpet samtale

0

Hørbarhedsgrænse for et sundt øre

9


tinnitus / spørgsmål & svar

7

mulige årsager til tinnitus

Årsagerne til tinnitus er meget forskellige.

Som regel er det vanskeligt for en behandlende

læge at sige med sikkerhed, hvad der

er årsagen til den enkelte persons tinnitus.

Dette hænger naturligvis sammen med

den manglende mulighed for at måle eller

på anden måde registrere den tinnitus, som

opleves af personen selv. De fleste mennesker

med tinnitus må derfor acceptere, at

årsagen til deres tinnitus ikke kan bestemmes.

For ganske få år siden var der for fagfolk inden

for området ingen tvivl om, at støjskader

var en af de væsentligste årsager til tinnitus,

men dette synspunkt har inden for de

seneste år ændret sig.

Følgende liste skal tages som et udtryk for

mulige medvirkende årsager til tinnitus:

10

4 Lidelser i øret (det ydre øre, trommehinden,

mellemøret og det indre øre), herunder

nedsat hørelse og døvhed

4 Piskesmæld og kraniebrud

4 Virusinfektion

4 Problemer med blodkredsløbet og blodtrykket

4 Stofskiftesygdomme

4 Allergi

4 Visse former for medicin (mest kendt er

Albyl, Kodimagnyl samt andre mediciner,

der som virksomt stof indeholder

acetylsalicylsyre)

4 Spændinger i skulder-, hals- og kæbemuskler


høreforeningen

Men den egentlige årsag til, at tinnitus bliver

et problem, må ses som resultat af en

stress-situation (fysisk såvel som psykisk –

altså følelsesmæssig stress).

8

kan tinnitus være tegn på

sygdom

Det er kun sjældent muligt med sikkerhed

at påvise en årsag til, at den enkelte har

fået tinnitus. Formentlig er der tale om flere

faktorer, hvoraf støjskade kan være én. Der

er dog enkelte sjældne sygdomme, der kan

medføre en form for tinnitus, og da de kan

helbredes, er det vigtigt, at man bliver undersøgt

hos en ørelæge, dersom man har

fået tinnitus.

Forsnævring i blodkarrene på hals eller omkring

det indre øre kan undertiden give anledning

til en pulserende susen i et eller

begge ører.

I nogle tilfælde vurderer personalet på

audiologisk afdeling, at det vil være relevant

med en scanning for at udelukke, at

der er tale om en acusticusneurinom.

Acusticusneurinom er en sjældent forekommende,

godartet knude, der opstår i

den interne ørekanal, der fører fra det indre

øre til hjernen.

Menières sygdom viser sig ved anfald af svimmelhed,

tinnitus og hørenedsættelse og skyldes

forandringer i væsken i det indre øre. Nærmere

oplysning om denne sygdom kan findes

i en folder, som fås hos Høreforeningen.

11


tinnitus / spørgsmål & svar

9

kan tinnitus forsvinde igen af

sig selv

Alle mennesker kender til tinnitus. De fleste

har oplevet hylen eller susen for ørene i forbindelse

med nytårsfyrværkeri eller efter en

støjfyldt aften i byen. En del har måske

også oplevet tinnitus i forbindelse med forkølelse

eller mellemørebetændelse. I de tilfælde

er man i reglen kun generet af tinnitus

i kort tid, hvorefter den forsvinder af sig

selv. I de tilfælde, hvor tinnitus varer ved

igennem længere tid, er forholdet et andet.

Efter 10-1 måneder kaldes tinnitus for kronisk.

Dette betyder ikke uhelbredelig, men

blot at hjernen har sværere ved at udelukke

lyden, så den ikke længere opfattes.

I hjernestammen findes filtre, hvis opgave

det er at forhindre uønskede sanseindtryk i

at nå op til hjernebarken, hvor de opfattes.

Et menneske modtager i løbet af et døgn

milliarder af sanseindtryk. Det kan hjernen

overhovedet ikke nå at opfatte, og det er filtrenes

opgave at frasortere unødvendige/

ufarlige indtryk (fx tinnitus). Hvis man bliver

stresset, vil tinnitus måske atter dukke

frem, men forsvinder oftest hurtigt igen.

10

Bliver tinnitus værre med

tiden

Tinnitus kan variere meget i løbet af dagen

og fra dag til dag. De fleste oplever, at tinnitus

høres mest, når der er stille i omgivelserne,

samt når de bliver belastet eller presset.

1


høreforeningen

Som nævnt er tinnitus en subjektiv ”oplevelse”,

og den kan altså ikke høres af andre.

På forsøgsbasis har man ladet nogle tinnituspatienter

med en lydgenerator finde en

lyd, der i styrke og kvalitet ligner deres tinnituslyd,

og det har vist sig, at tinnitusstyrken

varierer meget lidt, til trods for at patienter

angiver store variationer. Det er

altså opfattelsen i hjernen, der varierer.

I modsætning til hvad man tidligere har

ment, anser man nu, at tinnitus mindskes

med årene. Måske vænner hjernen sig til lyden

– filtret i hjernestammen sorterer de

fleste lyde fra, og de opfattes ikke længere

som en trussel.

11

påvirker tinnitus Hørelsen

Tinnitus er ikke årsag til hørenedsættelse

eller døvhed, men tinnituslyden kan hos

nogle forstyrre lydopfattelsen og kan nedsætte

koncentrationsevnen; derfor kan det

være svært at samle sig om at lytte i længere

tid ad gangen, og tinnitus kan dermed

hæmme kommunikationen. Tinnitus er dog

især generende, når der er stille omkring en.

Derimod kan nedsat hørelse ofte forstærke

tinnitus, og i den situation vil et høreapparat

være en meget god hjælp.

12

kan man vænne sig til tinnitus

Langt de fleste vænner sig til deres tinnitus,

selv om det for nogle i starten synes helt

13


tinnitus / spørgsmål & svar

umuligt. Nogle klarer denne proces alene,

andre har stor gavn af hjælp fra ligestillede,

medens andre henter hjælp i behandlersystemet

- fra ørelæger, audiologer, hørepædagoger,

psykologer eller andre professionelle

samt Høreforeningens

kontaktpersoner.

Mange med tinnitus giver udtryk for, at de

ikke er blevet mødt med forståelse, når de

har forsøgt at drøfte deres tinnitus med pårørende

eller med fagfolk i dele af behandlersystemet.

Selv om dette er en beklagelig

oplevelse, må man generelt anbefale, at

man er åben om sin tinnitus.

Hvis man isolerer sig med sine tinnitusproblemer,

er der for alvor risiko for, at tinnitus

kommer til at dominere tilværelsen så meget,

at det bliver unødigt svært at vænne

sig til den.

Svar som ”Det må du lære at leve med” eller

”Det vænner du dig til” er ikke nogen dårlig

hjælp at give en tinnitusramt, men det fordrer,

at man samtidigt fortæller, at det kræver

en egenindsats og formentlig hjælp udefra,

og at man fortæller, hvor han/hun kan

få denne hjælp.

13

findes der en BeHandling for

tinnitus

Der findes ingen behandling, der med ét

slag kan fjerne tinnitus! Men mange med

tinnitus oplever, at de i lange perioder ikke

14


høreforeningen

lægger mærke til deres ”lyd”, og at de må

lytte efter for at konstatere, om den stadig

er der. Dette – at fjerne opmærksomheden

fra sin tinnitus – kan de fleste lære.

Hvis man foruden tinnitus har en hørenedsættelse

(der ikke behøver at være særlig

udtalt) vil et høreapparat ofte være en meget

god hjælp, idet forstærkning af de udefra

kommende lyde til et normalt niveau

ofte vil dæmpe tinnituslyden. Man kan også

kombinere høreapparatet med en lydgenerator,

der sender en svag støj i øret, hvilket

hos nogle kan bortlede opmærksomheden

fra tinnituslyden. Andre har glæde af blot

at have radioen tændt for at hæve ”baggrundslyden”

og dermed mindske tinnituslyden.

En del har besvær med at falde i søvn på

grund af deres tinnitus, mange af dem beroliges

af svag, stille musik, medens andre

hellere vil lytte til naturlyde, såsom bølgebrus,

vindsusen og lignende. For ikke at forstyrre

den, der evt. ligger i sengen ved siden

af, kan man få hovedpuder med indbygget

højttalere (kan skaffes via det lokale høreinstitut/kommunikationscenter).

Den bedste metode til behandling af tinnitus

er den såkaldte TRT-behandling (Tinnitus

Retraining Therapy = tinnitus genoptrænings

terapi). Den udføres af læge, audiolog

og psykolog i fællesskab, og strækker sig

ofte over 1-1,5 år. Denne behandling - eller

en variant af den – tilbydes af mange høreklinikker/høreinstitutter/kommunikations-

15


tinnitus / spørgsmål & svar

centre landet over. Behandlingen giver et

godt resultat i ca. 0 % af tilfældene.

14

kan man operere for tinnitus

Man kunne tro, at det i særligt belastende

tilfælde ville være en god idé at skære hørenerven

over og på den måde blive fri for en

plagsom tinnitus. Men for det første ville

det medføre døvhed på det pågældende

øre, og for det andet ville det ikke fjerne tinnitus.

Tværtimod ville denne sandsynligvis

forekomme værre, da øret ikke ville modtage

de sædvanlige impulser udefra.

Det er en kendt sag, at også helt døve mennesker

kan have tinnitus.

15

findes der medicin mod

tinnitus

Medicin hjælper sjældent på tinnitus. Meget

forskelligt har været forsøgt, men uden

overbevisende resultater.

Det kan i visse situationer være nødvendigt

at få hjælp til at falde til ro ved hjælp af beroligende

medicin eller i en periode at tage

lægeordineret sovemedicin, da manglende

søvn stresser organismen – hvilket forværrer

tinnitus. Det bør dog kun være i en overgangsperiode

for at bringe stressniveauet

ned.

Vær opmærksom på, at visse former for medicin

kan forværre tinnitus. Her kan specielt

nævnes acetylsalicylsyre, som findes i visse

16


høreforeningen

smertestillende tabletter samt i kamillete.

Desuden kan noget vanddrivende medicin

forværre tinnitus. Spørg lægen eller på apoteket.

16

Hjælper alternativ BeHandling

Man læser ofte, at alternative behandlere

tilbyder at fjerne tinnitus, men man må orientere

sig grundigt og være kritisk, da man

ellers risikerer at have ofret mange penge

til ingen nytte. Dermed være ikke sagt, at

ingen er blevet hjulpet af alternativ behandling,

men som en seriøs patientforening

kan Høreforeningen ikke anbefale disse behandlinger,

når der ikke er bevis for, at de

hjælper. Det må være op til den enkelte at

tage en sådan beslutning.

Hvad angår alternative former for medicin,

bør man altid spørge sin læge, da man kan

komme ud for, at den alternative medicin

ikke må tages sammen med den medicin,

man evt. får i forvejen.

Andre alternative behandlinger såsom akupunktur,

zoneterapi, laserbehandling, kranio-sacral-terapi

m.fl. har utvivlsomt hjulpet

enkelte tinnituspatienter, skønt der ikke

findes videnskabelige undersøgelser, der

kan bevise behandlingernes effekt.

17

Hvad Betyder placeBoeffekt

Ved placeboeffekt forstår man det fænomen,

at en ellers uvirksom behandling alli-

17


tinnitus / spørgsmål & svar

gevel hjælper en del mennesker. Man siger

blandt læger, at en hvilken som helst behandling

virker på ca. 5 % af de behandlede.

Derfor kan man naturligvis heller aldrig

afvise, at et menneske er blevet hjulpet af

en behandling, som fagfolk mener, er uden

effekt.

18

kan en psykolog Hjælpe en

tinnitusramt

Et menneske, der er hårdt ramt af tinnitus,

vil ofte føle, at tilværelsen er uudholdelig.

Alt er kaos, man kan ikke sove og ikke koncentrere

sig om nogen ting. Ofte kommer

tinnitus som en ekstra belastning oven i allerede

eksisterende problemer. Her vil en

psykolog ofte kunne hjælpe ved at give den

tinnitusramte nogle teknikker at arbejde

med for at mindske de traumatiske oplevelser.

Herved kan den ramte sættes i stand til

selv at bearbejde problemerne – arbejde aktivt,

i stedet for passivt at forvente, at andre

løser problemerne.

Til tider vil en psykolog, der giver hypnose,

kunne være til hjælp.

19

Hvem kan man tale med

Den første professionelle behandler, den

tinnitusramte søger, vil formentlig være

ørelægen. Denne vil undersøge og evt. henvise

til en øreafdeling for at udelukke, at der

ligger en behandlingskrævende sygdom til

grund for tinnitus’en. Dersom der foreligger

en hørenedsættelse, vil næste station være

høreklinikken for tilpasning af høreapparat

1


høreforeningen

og evt. en lydgenerator. På dette tidspunkt

vil de fleste nok have fået en henvisning til

et høreinstitut/kommunikationscenter (ellers

må man selv henvende sig), hvor man

de fleste steder vil gå i gang med en TRT-behandling

(eller en variant af denne) enten

individuelt eller i hold.

Høreforeningen har en række kontaktpersoner,

som kan træffes på tlf. 70 10 49 9. De

er uddannede til pr. telefon at give vejledning

om akut opståede problemer vedr. tinnitus

eller andre høreproblemer.

På Høreforeningens hjemmeside

www.hoereforeningen.dk kan man få mange

oplysninger om tinnitus og andre høre/

øreproblemer, ligesom man på hjemmesiden

kan få oplysninger om arrangementer i

de lokale afdelinger af Høreforeningen. Ligeledes

er man på Høreforeningens sekretariat,

tlf. 36 75 4 00, i almindelig kontortid parat

til at give vejledning om høreproblemer.

Castbjerggård redigerer en hjemmeside

www.hoerelse.info, der indeholder mange

interessante oplysninger.

EUTi er en europæisk sammenslutning af

nationale tinnitusforeninger, og Høreforeningen

er medlem af denne. EUTi støtter

forskning og sørger for udbredelse af kendskabet

til nyeste forskningsresultater. På

hjemmesiden www.eutinnitus.com findes

en lang række artikler.

19


tinnitus / spørgsmål & svar

20

Hvad kan man selv gøre

Primært må man sørge for at opsøge og

stille krav om relevant information. Derefter

må den enkelte, alt efter sit behov, benytte

de muligheder, der findes for yderligere

hjælp og vejledning.

Det er vigtigt, at man orienterer pårørende,

venner og kolleger om sin tinnitus og de

eventuelle særlige vanskeligheder, man

især i begyndelsen af forløbet oplever som

tinnitusramt.

Man må langt hen ad vejen være indstillet

på at være sin egen behandler. Det kan

være svært at fjerne tinnitus fuldstændig

gennem behandling, men generne kan begrænses

væsentligt, og derfor er den personlige

holdning til tinnitus og til de problemer,

den fører med sig, af stor betydning.

Den personlige holdning er medbestemmende

for, hvor meget tinnitus kommer til

at gribe ind i den enkeltes tilværelse. Hvis

man møder sin tinnitus med passivitet og

isolerer sig, er der stor risiko for, at tinnitus

vil kunne udvikle sig til en ond cirkel, som er

svær at bryde. Hvis man derimod forholder

sig aktivt og åbent til sin tinnitus, analyserer

sine egne reaktioner og handlemønstre,

indhenter viden og vejledning, er der stor

sandsynlighed for, at man får kontrol over

sin tinnitus. Dermed kommer tinnitus ikke

til at styre ens tilværelse mere, end man

selv giver den lov til.

0


høreforeningen

Det er vigtigt, at man ikke søger total stilhed,

men tværtimod sørger for lidt baggrundsstøj

såsom stille musik, naturens

lyde osv.

21

Hvad er lydfølsomHed

Et fænomen, der ofte ledsager tinnitus, er

lydfølsomhed (hyperacusis), som for mange

er et langt større problem end tinnitus.

Hvor tinnitus er en lyd, der kun findes i den

tinnitusramtes eget hoved, er lydfølsomhed

en fornemmelse af, at visse ganske almindelige

lyde høres ekstremt højt, så det næsten

gør ondt i øret. Det har intet at gøre

med lydstyrken, men kun med opfattelsen

af lyden. Man kan sige, at hjernen fejlfortolker

de informationer, den modtager. Det vil

for mange være nærliggende at gå rundt

med ørepropper for at mindske lyden – men

det er ikke den rette måde at bekæmpe problemet

på. Kun i de situationer, hvor man

ved, at man vil blive udsat for ekstrem støj,

kan ørepropper benyttes som en nødløsning.

Konstant brug vil blot forværre situationen.

I stedet anbefales TRT-behandling på et høreinstitut/kommunikationscenter/høreklinik.

22

forskes der i tinnitus

Der foregår til stadighed megen forskning

om tinnitus rundt om i verden. Nogle af de

bedste resultater er opnået ved et samarbejde

mellem amerikaneren Pawel Jastre-

1


tinnitus / spørgsmål & svar

boff og englænderen Jonathan Hazel. Det er

disse to, der har udviklet TRT-behandlingen

ud fra den såkaldte neuro-fysiologiske model.

Denne hjemmeside www.tinnitus.org

henviser til mange andre danske og udenlandske

hjemmesider med bl.a. forskningsresultater.

Høreforeningen er med til økonomisk at

støtte forskning i Danmark. Du er med dit

medlemskab af Høreforeningen også med

til at støtte forskningen.


høreforeningen

23

Hvor kan man få mere Hjælp

Høreforeningen

Sekretariatet

Kløverprisvej 10 B

2650 Hvidovre

Tlf. og fax: 36 75 4 00

E-mail: mail@hoereforeningen.dk

www.hoereforeningen.dk

Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Videnscenter for Hørehandicap ophørte som

selvstændigt center den 31. december 010.

Videnscentrets medarbejdere og aktiviteter

indgår herefter i Videnscenter for Handicap

og Socialpsykiatri i Servicestyrelsen.

Det nye videnscenter er placeret i hhv.

København, Århus og Aalborg.

Ny hovedadresse pr. 1. januar 011:

Servicestyrelsen

Edisonsvej 18. 1.

5000 Odense C

Tlf: 7 4 37 00

E-mail: info@servicestyrelsen.dk

Kontakttelefon:

Høreforeningen har en kontakttelefon, hvor

du kan komme til at tale med en person,

der kender tinnitusproblematikken. Kontakttelefonen

har nummer 70 10 49 9.

Høreforeningens Tinnitusudvalg

E-mail: tinnitusudvalg@hoereforeningen.dk

3


tinnitus / spørgsmål & svar

Høreforeningen

Kløverprisvej 10 B

650 Hvidovre

Tlf. 36 75 4 00, telefontid hverdage 10-14

mail@hoereforeningen.dk

www.hoereforeningen.dk

More magazines by this user
Similar magazines