skoletilbud - Thisted Museum

arkiv.thisted.bibliotek.dk

skoletilbud - Thisted Museum

skoletilbud

i thisted kommune 2008-2009

// tilbud fra de uformelle læringsmiljøer //


MUSEUMSCENTER HANSTHOLM

// skoletilbud

Museets hovedelement er en stor tysk bunker fra 2. Verdenskrig,

som rummede en af de store 38 cm skibskanoner,

der havde til opgave at spærre indsejlingen til Skagerrak.

Rundvisning i Museumsbunkeren

Fag: Historie

Den store kanon er ikke bevaret, men en del af bunkerens rum er ført

tilbage til deres oprindelige udseende med originalt udstyr, så man kan

få et levende indtryk af, hvordan de tyske soldater levede. I de øvrige rum

findes udstillinger, som belyser forskellige sider af befæstningsanlæggenes

historie.

Ved siden af bunkeren er opført en moderne udstillingsbygning, som

rummer en udstilling om Anden Verdenskrig og »Atlantvolden« foruden

toiletter og caféområde m.m.

Museumsbunkeren ligger i et 160.000 m² stort naturområde, som fungerer

som friluftsmuseum med veludbyggede stisystemer.

Museumscenter Hanstholm formidler historien om besættelsestiden med

særlig vægt på den tyske kystbefæstning. Med de fysiske rammer er det

naturligt at fortælle historien om de tyske soldaters liv som besættelsessoldater

i Danmark, men også forholdene for den civile befolkning i Hanstholm,

som endte med at blive tvangsforflyttet, bliver formidlet.

Guidede ture og arrangementer kan bestilles på tlf. 97 96 17 36 eller via vor

hjemmeside.

Klassetrin: 7.-9. klassetrin (indhold tilpasses målgruppen)

Hvor: Museumsbunkeren

Indhold: Rundvisningen består grundlæggende af en tur gennem bunkeren,

hvor de enkelte rums funktion bliver forklaret og demonstreret.

Man får bl.a. et levende indtryk af leveforholdene for de tyske soldater i

bunkeren.

Rundvisningen tager sit udgangspunkt i bunkerens og Hanstholms

historie under Besættelsen, men også mere generelle temaer vedr.

besættelsestiden behandles

– herunder den danske civilbefolknings

forhold.

Arbejder man med særlige

temaer indenfor besættelsestidens

historie, kan

disse også tages op efter

nærmere aftale.

Varighed: 1 time

// KONTAKT

Museumscenter Hanstholm

Molevej 29, 7730 Hanstholm . Tlf. 97 96 17 36

www.museumscenterhanstholm.dk

Pris: 400,- kr. for guiden

Selve entréen er gratis for

kommunale institutioner i

Thisted Kommune.


Limfjordscentret / Doverodde

Limfjordscentret er et natur, kultur- og aktivitetscenter, bygget

op omkring den gamle købmandsgård i Doverodde, som nu er indrettet

med udstillinger om natur og historie, akvarierum og forskellige

kreative værksteder.

Skoletjenesten på Limfjordscentret varetages af stedes naturvejleder,

som tilbyder forløb om livet i og landet omkring Limfjorden

på alle folkeskoleniveauer (med fællesmål i mente).

// skoletilbud

Fjord og hav

Livet på det lave vand

Iført vaders undersøges livet på det lave vand.

Vi bestemmer de dyr vi fanger og finder deres

plads i fjordens kredsløb.

Tidspunkt: Maj-september /

Målgruppe: 3.-6. kl.

Livet i fjorden

Iført vaders undersøges det lave vands forskellige levesteder. Vi taler

om tilpasninger, fødenet, invasive arter og menneskets påvirkninger.

Med planktonnet indsamles prøver som på centret undersøges gennem

mikroskop – på storskærm. Vi taler om hvad organisk materiale er og de

små organismers og havets betydning i kredsløbene.

Tidspunkt: April-oktober / Målgruppe: 7.-10. kl.

Fisker for en dag

Eleverne rygter forskellige

garn og ruser. Bagefter taler

vi om fangsten, fiskenes

levesteder og tilpasninger

samt fjordens tilstand. Vi

renser og flår fisk, som

koges/steges og spises.

Tidspunkt: April-oktober

/ Målgruppe: 5.-10. klassetrin

// KONTAKT

Limfjordscentret . Doverodde

Kontaktperson: Naturvejleder Johnny Madsen . Tlf. 9795 9266

naturvejleder@limfjordscenter.dk

Natur og mennesker

Sanser og fjorden

// skoletilbud

På en tur langs fjorden ser, dufter og smager vi. Bagefter laver

eleverne 2 slags kunst fra og om stranden/fjorden. Vi slutter omkring

bålet hvor alle får mulighed for at vise hvad de har lavet.

Tidspunkt: Hele året / Målgruppe: 1.-3. klasse

Sanser og skoven

På en tur gennem Limfjordscentrets lille skov ser, dufter og smager vi.

Bagefter laver eleverne 2 slags kunst om skoven. Vi slutter omkring bålet

hvor alle får mulighed for at vise hvad de har lavet.

Tidspunkt: Hele året / Målgruppe: 1.-3. klasse

Fra fjord til sund

Naturhistorisk tur, hvor eleverne høre om Limfjordens dannelse, udvikling

og betydningen af fjordens udvikling for de mennesker der boede og

bor omkring den. Vi starter på broen, hvor eleverne får en introduktion

og historien begynder. Derefter skal eleverne på opgaveløb rundt i Limfjordscentrets

udstillinger, hvor de lærer om naturen som grundvilkår for

menneskers levevis, samfundsudvikling og -relationer til andre lande. Vi

slutter med en opsamling.

Tidspunkt: Hele året / Målgruppe: 6.-8. klassetrin

Skoven og haven

Små dyr i skovbunden

Hvor mange forskellige dyr er

der i skoven? Vi starter med at gå

en tur på stien gennem Limfjordscentrets

lille skov. Bagefter

skal eleverne ud og lede. Vi ser på

dyrene og taler om deres funktion

i skoven. Til slut ser vi om der er

noget specielt i mine fælder og

gemmesteder.

Tidspunkt: Maj-september / Målgruppe: 3.-6. klasse

Planternes tilpasning

Eleverne deles i grupper, som efter en kort instruktion, hver får et sted

de skal beskrive, både m.h.t. hvilke arter de finder og de abiotiske forhold

de kan se. Vi går rundt til de forskellige steder, hvor eleverne fortælle om

deres iagttagelser. Som afslutning ser vi om der er sammenfald mellem

arter og får en snak om hvorfor/hvorfor ikke.

Tidspunkt: Maj-oktober / Målgruppe: 5-8 kl.

Andet

Matematik i skoven

Hvor høj er skrænten, hvor dyb er søen, eleverne genkender kendte matematiske

figurer og bruger deres teoretiske viden og praktiske sans, til

at konstruere redskaber, der kan hjælpe dem med at udregne forskellige

størrelser.

Tidspunkt: Hele året / Målgruppe: 8-10 klassetrin.

Samarbejde og konkurrence

Bygge tømmerflåder. I hold bygger eleverne tømmerflåder af rafter,

tønder og snor. Os så skal der sejles om kap på det lave vand ud for Limfjordscentret.

Dagen sluttes rundt om bålet evt. med naturvejlederens

berygtede naturgryde.

Tidspunkt: Juni-september / Målgruppe: 9-10 klassetrin


KIRSTEN KJAERS MUSEUM

Grafisk forløb på det

grafiske værksted

Et forløb på to dage.

Dag 1. besøg på skolen, introduktion

om grafik som kunstform i kunsthistorisk

perspektiv, og fremstilling af

trykplader.

Dag 2. kommer eleverne ud på

museet og arbejder med sine

trykplader.

(Alternativ et forløb på en dag med

monotypi (enkeltryk) på værkstedet.)

Målgruppe: fra 4. klasse

// skoletilbud

Kirsten Kjærs Museum er et privat kunstmuseum.

Hoveddelen af museet er portrætsamlingen af maleren Kirsten Kjær.

Derudover har museet fem gallerier / rum til separate udstillinger. 2001

blev det grafiske værksted og bronzeværkstedet taget i brug, ligesom

gæstehuset med 7 værelser gav plads til gæstende kunstnere.

Det grafiske værksted fungerer i dag for medlemmer som arbejder med

grafik, gæstegrafiker og i undervisningsforløb.

Museet ligger i naturskønne omgivelser, som appelerer til skulpturer i

landskabet/land art. Se mere på www.kkmuseum.dk

//

Landartdag

Dag 1. Eleverne introduceres for

kunst-begrebet landart på skolen,

lysbilleder, forsøg.

Dag 2. Eleverne kommer ud på museet,

der vi laver et konkret projekt

i landskabet. (Alternativ et forløb på

én dag på museet).

Målgruppe: fra 4. klasse

Portrættegning

Med udgangspunkt i den permanente

samling arbejder vi med

portrættegning.

Én dag, evt. med for-besøg på

skolen.

Målgruppe: fra 4. klasse

Andre muligheder

på respektive skole

Hvis skolen har et andet konkret

projekt som skal foregå på skolen

kan vi også arbejde der, f.eks.

udsmykning, maleri og anden billedfremstilling.

// KONTAKT

Kirsten Kjærs Museum

Kontaktperson: Underviser Pia Skogberg . Tlf. 5089 0003

skogberg@mail.dk · www.piaskogberg.dk

Undervisningssted:

Kirsten Kjærs Museum,

Langvadvej 64, 7741 Frøstrup

Pris i honorar: 350 kr pr. undervisningstime, inkl. forberedelser og evt.

møder, eksklusive materialer.

Bemærk: Jeg er tilmeldt BKF´s huskunstnerordning

(www.kunstraadet.dk), og ”Kunstner for ¼ pris”, Region Nord.


Naturvejlederen / thisted kommune

Hvilke fag kan naturvejlederen støtte og hjælpe læreren med?

Hovedsagelig vil det være indenfor naturfagene.

Skovens flora og fauna

(Eshøj, Sønderhå og Kronborg)

// skoletilbud

En vejledningstur hvor vi kommer rundt om det meste af det

vi støder på undervejs. Indholdet og niveau tilpasses til det enkelte hold.

Kan tilbydes hele året.

Biologi / Fysik / Geografi

Skovens fugle (Eshøj,

Sønderhå og Kronborg)

Øjne og ører som mennesker.

(Forår til midsommer).

Formeringsstrategier.

Evolution og tilpasning.

Mere specialicerede ture hvor vi

går mere i dybden med fuglene.

Hvilke krav stiller de forskellige

fugle til omgivelserne.

Hvordan skal fuglene tilpasse sig

til omgivelserne.

Men som den lokaltkendte og hjemmevante i naturen kan naturvejlederen

også være behjælpelig med at lave udeskoleundervisning i næsten

samtlige fag.

Matematik i naturen / Dansk i naturen / Litteratur i naturen (digtning og

sange) / Sprog i naturen / Historie i naturen / Idræt i naturen / Samfundsfag

i naturen / Andet.

Naturvejlederens stærke sider er at han ser sammenhængene i naturen.

Samspillet mellem det kulturpåvirkede landskab og naturens frie dynamik.

Nøgleord kan være: Landskabsforståelse (geografi og geologi, vejr og vind)

/ Kulturlandskabet / Skovens træer /Skovens dyr / Skovens plantesamfund

/ Strandens og fjordens dyr og planter / Dyr og planter i det åbne land.

Som inspiration til lærerne er der lavet en beskrivelse af en række nærområder,

der ligger indenfor enkelte skoler: gå, cykel eller busafstand.

Beskrivelserne giver en række eksempler på hvad der er mulighed for at

foretage sig på de enkelte områder.

// KONTAKT

Thisted Kommune Driftafdelingen

Kontaktperson: Naturvejleder Søren Kiel Andersen

Tlf. 23 38 76 02 / mail SKA@thisted.dk

Skovens træer (Eshøj, Sønderhå og Kronborg)

Biologi, geografi og mattematik.

Hvordan ser træerne ud? Hvad hedder de? Og hvorfor? Er der en speciel

historie? Hvor kommer træet fra? Hvad kan det bruges til?

Hvor højt er træet? Hvor tyk er træet? Hvad vejer træet? Hvordan regnes

det ud?

Årstiderne i skoven (Eshøj, Sønderhå og Kronborg)

- Skoven vågner op og alting myldrer frem (forår)

Kampen om pladsen – Kampen om lyset

- Livet leves og næste genneration sikres (sommer)

Vækst og formering

- Der gøres klar til vinteren (efterår)

Fedtreserver opbygges. Frø spredes og samles. Der frost- og tørkesikres.

- Overvintring og overlevelse (vinter)

Varm – Tør og Mæt

Fjorden og dens liv

(Eshøj, Synopal, Vildsund)

Livet langs stranden og under

vandet.

Muslinger, snegle, fisk, krabber

og krebsdyr.

Sommeraktiviteter hvor vi går i

vandet, med spande og net.

I baljer og fotobakker ser vi på

fangsten.

Strand og sten (Eshøj, Synopal, Hotel Limfjorden)

- Landskabets opbygning og nedbrydning

Det er her og nu det sker.

- Geologi og geografi

Hvor kommer det fra? Og hvordan er det havnet her?

- Bjergarter og forsteninger

Tiden som noget abstrakt og dog håndgribeligt.


thisted museum

Hele året:

Rundvisning i museets faste udstillinger

og byvandring i Thisted med

museumspædagogen.

Disse tilbud er gratis for kommunens

skoler, ligesom brugen

af museumspædagogen ude på

skolerne også er gratis service fra

museets side.

Ønskes der aktiviteter knyttet til et

museumsbesøg – ex. flinthugning

er prisen 150,00 kr.

// skoletilbud

Museet har til huse i en gammel kaffegrosserervilla midt i byen. I huset

er der indrettet permanente udstillinger om Thys oldtid: sten – bronze og

jernalder. Thisteds købstadshistorie og den thylandske bondekultur er

også emner for udstillinger og endelig er der mindestuer for forfatteren

J.P. Jacobsen og skolemanden Chr. Kold. Der er altid skiftende særudstillinger.

Der kan altid træffes aftaler om undervisningstilbud – både på museet –

eller ude på den enkelte skole ved at kontakte museumspædagogen.

//

// KONTAKT

Thisted Museum

Jernbanegade 4, 7700 Thisted, tlf. 9792 0577

Kontaktperson: Museumspædagog Svend Sørensen

svend@thistedmuseum.dk

September

– november 2008:

På museet vises en række fotos

af Thisted omkring 1919. Med

udgangspunkt i udstillingen arrangeres

der byvandring i fotografen Hugo Matthiessens fodspor, så

eleverne får et indtryk af de forandringer som det 20. århundrede har

udsat byen for.

Fag: Historie.

Niveau: Mellem- og overbygningstrin.

Pris: 200,00 kr. pr. byvandring pr. klasse.

Oktober 2008:

På museet vises en udstilling om broderi med udgangspunkt i museets

egen samling af broderier.

I forbindelse med udstillingen vil der være mulighed for rundvisning og

aktiviteter.

Fag: Håndarbejde / billedkunst / historie.

Niveau: Mellem og overbygningstrin/valgfag.

Pris: 250,00 kr. dobbelttime for en

klasse.

November

– december 2008:

Traditionen tro afvikles museets

julearrangement i ugerne op til jul.

I år vender museumsnissen Bertel

Risengrød tilbage og mon ikke han

laver ulykker og ”nissestreger”

som han plejer. Tilbud udsendes til

skolerne i november.

Fag: Alle.

Niveau: Indskoling og mellemtrin.

Pris: 150,00 kr. pr. klasse.


HANSTHOLM NATURSKOLE

Hanstholm naturskole er et gratis tilbud til Thisted Kommune.

Den har til huse i den gamle fyrmesterbolig i Hanstholm fyr, på kanten

af Nationalpark Thy. Organisatorisk er Hanstholm Naturskole en institution

under Børne-, familie og kulturforvaltningen i Thisted Kommune.

Naturskolen vil tilbyde naturvejledning inden for et bredt spekter af aktiviteter

og emner, med særligt fokus på kyst, klit og hav. Naturskolen deltager

dog gerne i forløb i skoler og daginstitutioners nærmiljø. Naturvejledning

foregår i naturen og ikke indendøre, - derfor er Naturskolen mobil.

Nedenfor er beskrivelser af

nogle forløb som kan bestilles

som de er, eller de kan være udgangspunkt

for videreudvikling

til et arrangement der passer

ind i jeres forløb. Hanstholm naturskole

vil løbende udvikle nye

forløb, og gør det gerne sammen

med din skole. Disse kan

senere stilles til rådighed for andre igennem f.eks. Hanstholm naturskoles

hjemmeside. Forløbene skal derfor ses, som en inspiration til en dialog

med naturvejlederen.

// skoletilbud

Smådyrsjagt eller krible-krable ture

Skolerne nærområder rummer næsten allesteder muligheder for

krible-krable ture. Relevante temaer kan være: Åens liv, Vandhuller,

Skovbunden eller Klitheden, som levested for insekter og andre smådyr.

Vi snakker om økologi og hvorfor dyrene ser ud som de gør. For de ældre

børn inddrages begreber som undersøgelse, statistik og hyppighed.

Limfjorden

Faunaundersøgelse – vi undersøger forskellige bundtyper: f.eks. ålegræsbed,

blødbund og hårdbund / brændingszone. Fangsten af dyr fra de

forskellige bundtyper sammenlignes og dyrene studeres i akvarier.

Tur om de fem have

”Danmark er en senglacial grusbunke” citat Margrethe Rex. Om nutidshav,

landskabets udformning, stenalderlandskab, Kridt / Tertiær – grænsen,

dinosaurusser, Bryozookalk og Stensalt. Fra Hanstholm Naturskole.

// KONTAKT

Hanstholm Naturskole

Tårnvej 23 · 7730 Hanstholm · Tlf. 99 17 30 53 / 40 29 29 83

Kontaktperson: Naturskoleleder Søren Krag

www.hanstholm-naturskole.dk · jsmk@thisted.dk

// skoletilbud

Fuglestemmer

– hvordan og hvorfor

Hvem siger hvad? Hvad betyder stemmerne, snakker solsorten fx med

musvitten? Hvorfor synger lærken hele foråret og sommeren? Turen

tager udgangspunkt i fuglestemmerne i skolens nærområde.

Vind og vejr

Hvad er en sky og hvordan opstår de? Hvorfor regner det og hvad sker

der når en sky kommer ind Skyer, vind, hvor meget blæser det og hvor?

Om vindtunneller, klitter, sandtransport og hvordan man måler vinden.

Eleverne laver selv forsøg vindmålere og prøver at lave vindtunneller på

stranden

Strandsten

Sorter sten efter farver, størrelser, art og dem du bedst kan lide. Vi kan

slibe sten direkte på stranden i fotobakker med karborundumpulver på

glasplade, eller lave flotte mønstre. Afhængigt af alder bygges ovenpå

med pladetektonik, vulkanitter, sedimentære bjergarter, konglomerater

m.v. Børnene lærer forskellige stenarter at kende, at sortere efter forskellige

kriterier (matematik), er aktive (motion), og kreative.

Alder: 0-5 klasse

Strandsafari

Vi går langs stranden og finder dyr og smukke sten og måske rav. Vi fortæller

historier om, hvad havet har skyllet op. Ser på måger og smådyr,

tegner dyr og undersøger, hvordan de er opbygget.

Alder: 0-2. klasse

Havnetur

Tur på Hanstholm havn, om fiskeri, fik, industri og byggeri naturkræfter.

Evt. besøg på virksomheder.

Mågesafari

Hvor der er mad er der måger! Måger er overalt, er store, ikke særligt

sky og nemme at kende. Nøgleord: adfærd, kendetegn, arter, hierarki,

psykologi, kommmunikation og flok-adfærd, fjer, vinger og flyvning. Relevante

fag kan f.eks. være billedkunst, natur og teknik, biologi.

Fyrtårn og fyrvæsen

Hvorfor har man fyrtårne og hvordan virker de? Om lys, lamper og linser,

sejlads og handel. Og historier om strandinger og andre tragedier. Fra

Hanstholm Naturskole.

Flint

Flint har mærkelige

former der tiltaler fantasien.

Men hvad er flint

egentlig? Og hvordan

har det været brugt

igennem tiden?


Heltborg museum

I den gamle skole i Heltborg er der indrettet museum, som viser udstillinger

om kunst, landbrug og jernalder. Museet rummer en stor samling af

kunstneren Jens Søndergaards malerier, og der er skiftende kunstudstillinger.

Ved museet er der opført en

rekonstrueret jernaldergård, som bruges

i forbindelse med historisk

værkstedaktivitet.

Museets historiske dukketeater drager

også ud til skolerne fra Heltborg

Museum.

Hele året:

Billedkunst: Der tilbydes

rundvisning og aktiviteter i

forbindelse med kunstsamlingen.

Der er mulighed for

at lave undervisningsforløb

efter behov i samarbejde med

museets medarbejdere.

Forløbene kan også tilbydes

i forbindelse med særudstillinger

om kunst – se her

museets hjemmeside – www.thistedmuseum.dk.

Fag: Billedkunst/dansk.

Niveau: Alle skoletrin.

Pris: 250,00 kr. for en dobbelttime.

// skoletilbud

En dag i jernaldergården:

Det historiske værksted tilbyder

et undervisningsforløb,

hvor eleverne beskæftiges

med madlavning, markarbejde,

håndværk og ritualer,

samtidig med at der via

fortællingen berettes om

jernalderen. Forløbet var min.

4 timer, idet processerne

omkring det praktiske er vigtig for forståelsen af historien.

Fag: Historie, dansk, sløjd, naturfag og hjemkundskab.

Niveau: Mellemtrin.

Pris: 500,00 for et forløb, som inkluderer et måltid.

Landbrug: I forbindelse med museets landbrugsudstilling tilbydes et undervisningsforløb

med rundvisning, visning af en film om børn på landet

og opgaveløsninger.

Fag: Dansk, historie og naturfag.

Niveau: Alle klassetrin.

Pris: 250,00 for en dobbelttime.

// KONTAKT

Heltborg Museum

Skårhøjvej 15, 7760 Hurup, tlf. 9795 2077 / heltborg@thistedmuseum.dk

Kontaktpersoner: Billedkunst – Poul Brandt,

Jernaldergård/historisk værksted – Jens Jørgen Olesen,

Landbrug og dukketeater – Tove Nielsen

Det historiske dukketeater:

Teateret kommer ud på den

enkelte skole og opfører et

stykke, samt efterfølgende

dialog med eleverne. Der er

tre stykker på repertoiret:

Prinsessen på ærten – for

indskolingstrinnet.

Det mystiske ur – om landboforhold

omkring år 1800 – for

mellemtrinet og Tyvens finger – om tro og overtro i middelalderen – for

mellemtrinet. For alle tre stykker er varigheden en undervisningstime og

prisen er pr. forestilling 300,00 kr. + kørsel. (Rabat ved flere forestillinger

på samme dag).


skov- og naturstyrelsen thy

Skov- og Naturstyrelsen

Thy, som hører

under Miljøministeriet,

forvalter skove og

naturarealer i Thy, Mors

og Hanherred.

Vores fornemste opgave er at levere natur og naturoplevelser til borgerne.

Det gør vi blandt andet gennem nye naturprojekter, som for eksempel

Sundby Sø og Åby Skoven, men også ved den regelmæssige pleje af skove

og naturområder og ved at sørge for, at der er adgangsmuligheder og faciliteter

til ophold og oplevelse i naturen.

Skov- og Naturstyrelsen Thy har et korps af uddannede naturvejledere. Guidede

ture, undervisning og arrangementer kan bestilles på tlf. 9797 7088.

Tilbud og muligheder – herunder de mange vandretursfoldere - finder du

på hjemmesiden skovognatur.dk/thy

Fugle i skoven

Fag: Matematik / Natur og teknik

/ Biologi

Klassetrin: 1. til 9. klassetrin

(indhold tilpasses målgruppen)

Hvor: Vilsbøl plantage.

Indhold: Fuglearter. Levesteder og levevis. Tilpasning.

Hvordan kender man arterne fra hinanden.

Hulrugende arter. Fremstilling

af fuglekasse.

Skovens kryb

Fag: Natur og Teknik / Biologi

Klassetrin: 1. til 5. klassetrin

(indhold tilpasses målgruppen)

Hvor: Tved, Vilsbøl eller Rønhede

plantage.

Indhold: Lær 5 almindelige

insekter og deres livscyklus at

kende.

Levevis: Hvor bor de, hvad lever de af.

Insekternes betydning for omsætning og næringsstof-kredsløb.

Lav en insektsuger. Byg en insektfælde.

Find og fang din egen skovflåt / skolopender / løbebille mv.

// KONTAKT

// skoletilbud

Skov- og Naturstyrelsen, Thy

Søholtvej 6 · 7700 Thisted · Tlf.: 97 97 70 88 · Mail: thy@sns.dk

Kontaktperson: Kim Christensen

Hav og klit

Fag: Natur og teknik / Biologi

Klassetrin: 1. til 10. klassetrin.

Hvor: P-pladsen ved Splittergab

(nord for Klitmøller)

Indhold: Opskyl.

Hvad er det, hvor kommer det fra.

Organisk og uorganisk.

Havstrømme, transport af materiale.

Forurening.

Strandens sten.

Bjergarter, sortere efter dannelse.

Sand. Sandflugt, klitter, klitdæmpning.

Klittens planter - plantebælter.

Udføre et stykke praktisk klitdæmpning.

Skovens træer

– fra frø til tømmer

Fag: Natur og Teknik / Biologi

Klassetrin: 1. til 10. klassetrin

(indhold tilpasses målgruppen)

Hvor: Tved, Vilsbøl eller Rønhede

plantage

Indhold: Forskellige træarter –

hvordan kender vi dem.

Træernes vækst og livsbehov.

Frøsætning og frøspredning,

spiring.

Pleje / tynding af skov. Hvorfor og

hvordan.

Eleverne prøver at fælde træer.

Høst. Et stort træ fældes.

Hvad bruges det til?

Fremtidens skove. Naturnær

skovdrift.

Evt. indsamles frø til såning i klassen

og senere udplantning.

// skoletilbud

Livet i vandhullet

Fag: Natur og Teknik / Biologi

Klassetrin: 1. til 7. klassetrin (indhold tilpasses målgruppen).

Hvor: Vilsbøl eller Rønhede plantage.

Indhold: Lær nogle almindelige vandplanter at kende.

Med net og ketsjer fanges vanddyr,

som studeres i akvarium.

Lær de mest almindelige vanddyr

og deres livscyklus at kende.

Levevis: Hvor bor de, hvad lever

de af?

Vandmiljø: Hvad fortæller dyr og

planter om vandmiljøet?

Hvilke faktorer påvirker vandmiljøet,

og kan vi gøre noget

ved det?


Vorupør museum

// skoletilbud

Hele året:

Der er mulighed for rundvisning på museet, og indholdet kan aftales individuelt

med museets medarbejdere alt afhængig af klassetrin og antal.

Pris: 200,00 kr.

Museet er indrettet i et gammelt bådebyggeri midt i byen ved kirken. Der

er udstillinger om fiskeri, redningsvæsen, bådebyggeri og den religiøse

vækkelse. Et gammeldags køkken og vaskehus bruges i forbindelse med

historisk værksted. Et besøg på museet giver også mulighed for at inddrage

byen og landingspladsen i et undervisningsforløb.

//

Historisk værksted: Museet tilbyder

et forløb omkring madlavning

og værkstedaktiviteter.

På det gamle brændekomfur

tilbereder eleverne traditionelle

egnsretter og på træværkstedet

bygges der både og slås reb.

Endelig er der også mulighed for

aktiviteter i det gamle vaskehus.

Fag: Historie, dansk, hjemkundskab

og sløjd.

Niveau: Indskolings – og mellemtrinet.

Pris: Efter aftale.

Kystbåden Thabor: På landingspladsen står museets fiskekutter ”Thabor”,

og der er mulighed for at besøge båden sammen med museets

medarbejder og høre historien om det gamle kystfiskeri, ligesom et

besøg i redningshuset kan arrangeres.

Fag: Historie.

Niveau: Alle klassetrin.

Pris: 200,00 kr.

// KONTAKT

Vorupør Museum

Vesterhavsgade 21, Nr. Vorupør, 7700 Thisted, tlf. 9793 8850

Kontaktperson: Eva Nielsen, vorup@thistedmuseum.dk


BRUG OS – VI

wadmann.dk

// kan supplere skoleundervisningen

// har fagligt uddannet personale

// kan opfylde specifikke ønsker

– og så synes vi, det er dejligt at formidle til børn!

Se disse og andre skoletilbud

www.thistedmuseum.dk

More magazines by this user
Similar magazines