Hent i PDF-format - Kommunernes Skolebiblioteksforening

ksbf.dk

Hent i PDF-format - Kommunernes Skolebiblioteksforening

MIT BARNS

LÆRING

hvordan kan jeg via

skolebestyrelsen sikre

god læring?

? og Svar

Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005


Velkommen i skolebestyrelsen

Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt arbejde foran sig.

Skolebestyrelsen skal være opmærksom på hele skolens liv – på personalet og eleverne, på skolens funktioner

og tilbud og på de måder, skolen tilrettelægger sit virke.

Skolebiblioteket – andre steder kendt som det pædagogiske servicecenter, mediateket, pædagogisk udviklingscenter

eller læringscentret – spiller en større og større rolle for elevernes læring og for lærernes undervisningstilrettelæggelse.

Samtidig er det stedet, hvor formidling af nye undervisningsmidler, kollegavejledning,

pædagogisk udvikling, elevernes møde med litteraturen og projektudvikling foregår.

Her i hæftet har vi valgt at benytte betegnelserne skolebibliotek og læringscenter.

Med dette hæfte ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at inspirere de nye skolebestyrelser til den

del af arbejdet, som retter sig mod skolebiblioteket – skolens læringscenter – og mod skolens pædagogiske

udvikling.

Kommunernes Skolebiblioteksforening udgiver i 2006 en række beslægtede publikationer.

Teksten er udarbejdet af udviklingschef

Karin Gaardsted og redaktør Gitte Frausing,

Kommunernes Skolebiblioteksforening,

efter oplæg fra foreningens faglige udvalg.

Hæftet er udgivet med støtte fra Tips og

Lotto.

ISBN-10: 87-87284-37-5

ISBN-13: 978-87-87284-37-0

Forsideillustration:

Billedskolen for Børn, Viborg

Fotos fra Søndre Skoles PUC, Viborg:

Karin Gaardsted

www. ksbf.dk

Tryk og layout: Glumsø Bogtrykkeri A/S.

2 ? OG SVAR


Hva´ sku´ det være

• Skal alle elever fra vores skole være gode, sikre læsere?

• Skal alle elever fra vores skole kunne håndtere it og medier?

• Skal alle elever fra vores skole kunne gennemskue Internettets faldgruber?

• Skal eleverne være dygtige til at videregive den viden, de har tilegnet sig?

• Skal vores skole tage individuelle hensyn til læring?

• Skal vores børn opleve et kulturelt fællesskab i skolen?

• Skal vores børn mestre at arbejde både selvstændigt og i fællesskab med andre?

Hvis JA, kan skolebestyrelsen med fordel prioritere at

udvikle skolebiblioteket til at blive et egentligt læringscenter

på skolen, fordi erfaringer viser, at læringscentret

kan sikre:

- At skolen får en højere fælles standard for elevernes

it- og medieundervisning.

- At eleverne bliver bedre til at søge, finde, sortere,

gennemskue, kassere og udvælge informationer

på Internettet.

- At den enkelte elev får individuel vejledning i

opgaveløsning.

- At tidsvarende bøger og materialer er til rådighed.

- At alle får adgang til at låne bøger til fritidslæsning.

- At skolens ekspertise samles og udnyttes bedst

muligt.

- At alle elever kommer i forbindelse med kulturelle

oplevelser: teater, film, forfattere, koncerter m.v.

- At alle elever kan søge hjælp og vejledning, f.eks. i

form af lektiecafé.

- At skolen får mest muligt for pengene.

? OG SVAR 3


Hvordan kan læringscentret fungere?

Når skolebiblioteket fungerer som læringscenter, udføres basisfunktioner som udlån af bøger og andre

materialer, udstillingsvirksomhed, hjælp og vejledning til materialesøgning m.v.

Der ud over kan læringscentret varetage en række udviklingsfunktioner, som blandt andet betyder, at

- det kan målrette specielle tilbud, så alle elever nås – derved åbnes mulighed for at bryde den negative

sociale arv.

- det koordinerer og udnytter ressourcerne, så skolen får mest ud af de midler, der er til rådighed.

- det er det sted, der giver alle elever lige adgang til Internet, læsning og informationssøgning. For mange

børn er læringscentret det eneste bibliotek, de benytter.

- det er garant for, at lærerne får redskaber og

materialer, der sætter dem i stand til at sikre

tværfaglighed og nå de nationale fag- og trinmål.

- det stimulerer mange forskellige læringsstile og

understøtter differentiering i undervisningen.

- det arbejder indad i skolen og udad mod samfundet,

hvor det kan danne bro til lokalsamfundet

samt være forbindelsesled til kulturinstitutioner

lokalt, regionalt og nationalt.

- det samler og formidler oplysninger om den

lokale kulturarv.

- det fungerer som koordinator for skolens internationale

arbejde.

- det afholder kurser for både elever og lærere om

bl.a. kvalificeret søgning på Internettet og brugen

af medier.

- det understøtter innovativt og projektorienteret

arbejde.

- det sikrer videndeling blandt personalet og genererer

dermed pædagogisk udvikling.

4 ? OG SVAR


Skolens hjerte

Lidt populært sagt kan man karakterisere læringscentret som skolens hjerte. Det er her, alle elever og lærere

kommer. Kulturministeriets nye kulturvaneundersøgelse har vist, at hele 75 % af alle elever kommer på

skolebiblioteket hver uge, og en skole har for nylig optalt, at der gennemsnitligt kommer 70 personer på

deres læringscenter i hver time!

Mange steder fungerer stedet som skolens torv, som det forlængede klasseværelse og som kulturelt samlingspunkt.

Ord som lærested og værested forbindes ofte med læringscentret. Stedet, som pirrer elevernes

nysgerrighed og lærelyst.

Som følge af samfundets rivende udvikling stilles der større og større krav om, at skolens læringscenter

giver mulighed for, at eleverne kan indsamle, bearbejde og videreformidle information – fra forskellige medier

– på forskellige måder – og ved hjælp af forskellige læringsstile.

? OG SVAR 5


Personalet

For at skolebiblioteket kan opfylde kravene som læringscenter, er det vigtigt, at personalet er et team med

den rigtige sammensætning og den fornødne uddannelse. Teamet bør afspejle bred faglighed, ekspertise og

stor professionalisme inden for felterne: bøger, medier, andre undervisningsmaterialer, it, Internet og kulturformidling.

Et team bestående af skolebibliotekarer og it- og medieansvarlige giver dynamik og skaber synergi i vejledningen

af såvel elever som kolleger.

Skolebibliotekaren bør have gennemført skolebibliotekaruddannelsen. Uddannelsen er i 2005 blevet revideret

og er nu helt opdateret med hensyn til de opgaver, der naturligt ligger i centret.

Uddannelsens sidste del inkluderer bl.a. kollegavejledning, som i fremtiden vil komme til at spille en fremtrædende

rolle.

Et tæt parløb med skolens ledelse fremmer mulighederne for at tage initiativer, der inspirerer lærerne til

udvikling af deres undervisning.

Ved at inddrage læringscentret i skolebestyrelsens arbejde lettes vejen til at opfylde skolens målsætning.

6 ? OG SVAR


Ta´ på rundtur

Lad jer invitere ind på læringscentret.

Hold et skolebestyrelsesmøde på skolebiblioteket!

Orienter jer om, hvor langt jeres skolebibliotek er

nået på vejen mod at blive et læringscenter.

Lad evt. elevrepræsentanterne i skolebestyrelsen

stå for planlægningen af rundvisningen sammen

med skolebibliotekarerne.

Skolebestyrelsens ansvar

I Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen

nr. 174 af 13. marts 1995 hedder det blandt andet:

§ 12: Skolebestyrelsen godkender […] de undervisningsmidler,

der indgår i skolebiblioteket.

Stk. 2: Skolebestyrelsen kan […] fastsætte principper

for skolens undervisningsmidler. Skolebestyrelsen kan

desuden fastsætte principper for skolebibliotekets

virksomhed inden for de af kommunalbestyrelsen

fastsatte rammer.

Som det fremgår af bekendtgørelsen, er det skolebestyrelsens

ansvar at tage stilling til principper for

anskaffelse af materialer inden for kontroversielle

områder som sex, religion og politik.

? OG SVAR 7


Udgivet af:

Kommunernes Skolebiblioteksforening

Åboulevard 5, 2. th.

1635 København V

Tlf.: 3311 1391

Fax: 3311 1390

ksbf@ksbf.dk

www.ksbf.dk

ISBN-10: 87-87284-37-5

ISBN-13: 978-87-87284-37-0

Kommunernes Skolebiblioteksforenings faglige udvalg består af:

Elsebeth Hansen, Nyborg Kommune, Lilly Hansen, Solrød Kommune,

Ole Larsen, Fredericia Kommune, Bo Refer, Bjerringbro Kommune,

Annette Roed, Bramming Kommune, Ninna Stryhn, Københavns Kommune,

Lone Thomsen, Mariager Kommune

More magazines by this user
Similar magazines