16.02.2015 Views

Inspirationskatalog - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inspirationskatalog - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inspirationskatalog - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inspirationskatalog


Indholdsfortegnelse

Netværksarbejde Side 1

Tværgående samarbejde Side 5

Specialisering Side 7

Praktisk støtte Side 9

Netærkssekretariat Side 11


Inspirationskatalog

JYFE netværk for udvikling af specialiseret bostøtte til voksne med ADHD er afsluttet i efteråret 2012.

Netværket har været arnested for udvikling og afprøvning af metoder og indsatser overfor målgruppen

over en toårig periode. Netværket har været samlet i alt seks gange på tre dagsseminarer og tre

døgnseminarer. Imellem seminarerne har netværksdeltagerne arbejdet med deres projekter i hjemkommunerne,

mens der har været mulighed for at indhente konsulentbistand fra CFK - Folkesundhed og

Kvalitetsudvikling.

Dette katalog er et inspirationskatalog over de projekter, som netværksdeltagerne har bragt ind og

udviklet i netværket. Det er noteret under beskrivelsen af hvert projekt, hvem der har arbejdet med

projektet i netværket, så det er muligt at tage kontakt til netværksdeltagerne for at få mere viden om

de enkelte projekter.

For mere viden om netværket, om netværksdeltagernes oplevelse af arbejdsformen samt evaluering

på metode, deltager- og borgerniveau se Afsluttende evaluering - JYFE netværk for udvikling af specialiseret

bostøtte til voksne med ADHD, (Søbjerg, Lene Mosegaard og Petersen, Christiane Bundegaard

2012).


Netværksarbejde

Tre kommuner har arbejdet med at udvikle et cafétilbud til unge med ADHD eller lignende symptomer

med formålet at mødes og danne relationer med andre unge fra målgruppen. Tilbuddet i Favrskov Kommune

har fokus på at mødes og spise sammen og på at tilbyde psykoedukation til målgruppen. I Viborg

Kommune er formålet en uvisiteret café med rum for selve mødet mellem de unge samt tilbud om oplæg,

samtaler og vejledning til målgruppen. Det tredje tilbud i Skanderborg kommune har det sociale

fællesskab som hovedformål og mødes om en filmaften, socialt samvær med mere. Alle tre steder har

deltagerne indflydelse på henholdsvis mad, indhold i oplæg og gruppedrøftelse, film eller andre temaer.

Madklub

I Favrskov er der madklub en gang hver anden uge, madklubben har fungeret i halvandet år i november

2012 og kører stadig. Deltagerne i madklubben bliver hentet fra hele kommunen. Kommunen har et

stort opland, så kommunen tilbyder taxaservice til de unge for, at de har mulighed for at deltage. Formålet

med madklubben har været, at deltagerne på kort sigt jævnligt har fået noget ordentligt at spise,

som de selv har været med til at tilberede. Dermed får de også erfaring med madlavning. Derudover

er et andet kortsigtet formål at tilbyde deltagerne at møde andre unge med lignende tilværelser med

henblik på venskab og samvær og at dele viden om symptomer, medicin, håndteringsstrategier samt

psykoedukative drøftelser ”rundt om bordet” med personalet.

På længere sigt er formålet med madklubben, at deltagerne bliver bedre til at lave mad og dermed får

lyst og mulighed for sundere madvaner i hverdagen. Der er også en forhåbning om, at de unge knytter

faste bånd, får venskaber med hinanden og dermed personlige netværk. Endelig er et langsigtet formål

at tilbyde mulighed for personlig udvikling ved hjælp af løbende drøftelser om deltagernes personlige

håndteringsstrategier og psykoedukation om blandt andet kernesymptomer, tillægskomplikationer og

håndtering af følelsesudbrud.

Madklub og Psykoedukation

unge med ADHD/

Asperger

Favrskov Kommune,

Social og Sundhed

Ove Højer

Teamleder, Handicap

og Psykiatri, ADHD/

Autisme spektrum

8964 1630

2925 6587

okhj@favrskov.dk

Inger Hansen Bostøttemedarbejder 2925 6584 iha@favrskov.dk

Helle K. Videriksen Bostøttemedarbejder 5156 6383 hkvi@favrskov.dk

1


Uvisiteret café

I Viborg Kommune har bostøtten udviklet et cafétilbud til borgere med ADHD og deres pårørende. Caféen

har åben hver mandag fra 15-17. Caféen er uvisiteret, det er derfor hverken nødvendigt at have en

henvisning fra kommunen eller en egentlig diagnose for at deltage. Det betyder, at der ikke er mødepligt

og ingen systematisk opfølgning på eventuelle samtaler, vejledninger, oplæg eller andet. I projektperioden

har der været to medarbejdere til stede i caféen hver gang (hvoraf den ene var fagkoordinator) for

at kunne tilbyde deltagerne individuelle samtaler og stadig have en medarbejder repræsenteret i caféen.

Cafeen er nu gået fra projekt til drift, og der blev i den forbindelse skåret ned fra to til en medarbejder

per gang. Ca. 50 forskellige deltagere benytter caféen med forskelligt interval. Gennemsnitligt er der

otte deltagere per gang.

Målet med caféen er, at deltagerne får mulighed for at møde andre med samme daglige udfordringer,

erfaringsudveksling, skabe netværk og relationer samt få rådgivning og guidning. Desuden har pårørende

mulighed for at få et bredere kendskab til et liv med ADHD, møde andre pårørende samt drage

nytte af andres erfaringer. Det langsigtede mål er at forebygge social isolation, og at der bliver et større

kendskab og forståelse for et liv med ADHD i Viborg Kommune.

Bostøtten i Viborg har evalueret caféen ved at interviewe deltagerne individuelt og i en fokusgruppe.

Evalueringen viser, at deltagerne er meget tilfredse med tilbuddet, som de i høj grad har taget ejerskab

over. Der er for eksempel supplerende tilbud om bowling og biografture, som deltagerne selv har taget

initiativ til og selv sørger for at tilbyde. Derudover har deltagerne oprettet en facebook-gruppe, som

bruges flittigt. Evalueringen viser ligeledes, at deltagerne er meget glade for muligheden for at mødes

med ligesindede. Flere deltagere fortæller, at det er et sted, hvor de har mulighed for at være sig selv

uden at blive set skævt til.

Ved evalueringen af cafétilbuddet blev muligheden for at få en enesamtale og især vejledning ved den

tidligere fagkoordinator vurderet meget højt. Muligheden gav borgere, som ikke kunne få bostøtte i

kommunen, mulighed for at få det kommunale system forklaret og få hjælp til, hvilken forvaltning, afdeling

og medarbejder borgeren kunne kontakte for fx at søge om hjælpemidler til uddannelse, mentor

til at klare sig på arbejdsmarkedet med mere.

ADHD-café hvor borgere

med ADHD + pårørende

deltager – uvisiteret

Viborg Kommune,

Job og Velfærd

Anette Thesbjerg

Bostøttemedarbejder

Assistent

3085 8934 at5@viborg.dk

Anne Brun-Houen

Bostøttemedarbejder

Ergoterapeut

a1h@viborg.dk

Jeanette Tougaard

Bostøttemedarbejder

Ergoterapeut

Anne Dorte

Simonsen

Bostøttemedarbejder

Ergoterapeut

adf@viborg.dk

2


Café

I Skanderborg kommune findes også et cafétilbud til borgere med ADHD, som to af netværksdeltagerne

fra Skanderborg har arbejdet med. Formålet med caféen er at skabe et fristed for voksne med ADHD,

hvor der bliver tilbudt forskellige aktiviteter. Aktiviteterne bliver aftalt med cafédeltagerne for en måned

af gangen. Caféen besøges af ca. 5-7 brugere hver gang, som alle er visiteret gennem deres sagsbehandler,

typisk får deltagerne også bostøtte. Caféen har åben en gang om ugen, torsdag fra kl. 16-19.

En almindelig caféeftermiddag starter med at der bliver lavet mad, cafédeltagerne spiser sammen, og

derefter afholdes planlagte aktiviteter, som kan være fx spil, gåture, bowling, svømmehal, biograf etc.

Cafédeltagerne giver udtryk for, at stedet er vigtigt for dem, da de her kan komme og være sig selv. De

fortæller, at det opleves som et forum, hvor de ikke skal forklare sig, hvilket nogen ofte føler, de skal i

andre sociale sammenhænge. Det har betydning at mødes med andre med samme problematikker, som

de selv har, og deltagerne oplever, at de har noget at give hinanden.

Visiteret café

Skanderborg

Kommune,

Fagsekretrariatet

Handicap og Socialpsykiatri

Bente Østrup

Brøgger

Leder af Socialpsykiatrien

87942230

22687750

bente.oestrup@skanderborg.dk

Line Riis

Hjemmevejleder,

Team Skanderborg

51292775 line.riis@skanderborg.dk

Pia Sig Dinesen

Hjemmevejleder,

Team Skanderborg

30580954 pia.sig.dinesen@skanderborg.dk

3


Tværgående samarbejde

Især to kommuner har arbejdet målrettet med at etablere deres specialiserede tilbud til borgere med

ADHD som en del af en tværgående indsats mellem alle relevante parter indenfor kommunen eller på

tværs af alle borgerens relevante samarbejdspartnere. Jammerbugt kommune har arbejdet på at etablere

faste og formelle samarbejdsrelationer internt i kommunen og et mødeforum, hvor alle kommunens

afdelinger er repræsenteret og klar til at drøfte tværgående indsatsmuligheder. I Ringkøbing-Skjern

Kommune har bostøtten arbejdet målrettet med at udvikle en specialiseret bostøtteydelse overfor borgere

med ADHD og Autismespektrum forstyrrelser, der som sit primære formål leverer støtteindsatser,

som hænger sammen med alle borgerens andre indsatser fra kommune, region, netværk/familie eller

private aktører som fx ADHD-foreningen.

Samarbejde på tværs, ungegrupper

I Jammerbugt kommune har udviklingsprojektet i netværket haft som formål at understøtte etablering

af en fast samarbejdsstruktur omkring borgere med ADHD i kommunen. Projektet er ikke orienteret

imod enkelte borgere, men imod optimering og koordinering af tværgående muligheder for borgere, til

gavn for og i samarbejde med den enkelte borger og evt. dennes netværk. Der er fokus på unge med

ADHD (men ikke udelukkende), fordi tilbud og indsatser overfor unge skal koordineres tværgående med

voksenområdet, hvis den unge skal have mulighed for at få samme eller tilsvarende indsatser via tilbud

i Handicap og Socialpsykiatriafdelingen som i afdelingen Børn og Familie.

Ved netværkets afslutning mødes den tværgående koordinationsgruppe en gang om måneden. Afdelingen

Handicap og Socialpsykiatri, (hvori bostøtten til voksne med ADHD er forankret) er repræsenteret

med to medarbejdere. Det er denne afdeling, der er initiativtager, og ledelsen af det tværgående netværkssamarbejde

er forankret hos lederen af Handicap og Socialpsykiatri. Børne- og familieafdelingen

er repræsenteret med to medarbejdere, Jobcentret deltager med en medarbejder og myndighedsområdet

deltager ligeledes med en medarbejder.

Det har været erfaringen i Jammerbugt, at det koordinerede samarbejde har haft stor betydning for

forståelsen af indsatserne og ekspertisen i kommunens forskellige afdelinger. Det er desuden erfaringen,

at konkrete aftaler om samarbejde krakelerer ved organisationsændringer, hvilket betyder at der skal

startes forfra. Formelle skriftlige samarbejdsaftaler eller kontrakter mellem afdelingerne, som ikke er

personafhængige, kan afhjælpe personafhængigheden.

Samarbejde på tværs,

ungegrupper

Jammerbugt Kommune,

Socialforvaltningen

Lene Fuglsang Leder Socialpsykiatri 7257 7231

4191 2231

Conny Gulstad

Bostøttemedarbejder

og SKP

lfu@jammerbugt.dk

4191 1745 cgu@jammerbugt.dk

Mette Djernis Bostøttemedarbejder 4191 1760 med@jammerbugt.dk

5


Sammenhængende indsatser

I Ringkøbing-Skjern Kommune har bostøtten arbejdet målrettet med at gøre specialiseret bostøttte til

voksne med ADHD til en tværgående ydelse efter tankegangen, at borgere med ADHD har svært ved

selv at koordinere deres indsatser fra kommunen og andre aktører. Derudover har kommunen en idé

om, at der er mere kvalitet i en koordineret indsats, og omkostninger kan reduceres, når medarbejderne

kan undgå dobbeltarbejde.

Bostøtten har via netværksseminarerne arbejdet med at synliggøre en indgang i kommunen for borgere

med ADHD. Dermed har der været en tillægsopgave i at motivere kommunens øvrige afdelinger til at

koordinere med bostøtten og sørge for, at sagsbehandlerne og andre ved, hvem de skal henvende sig

til. Bostøtten indledte netværksarbejdet med et stort oplysningsarbejde indenfor kommunens egne afdelinger

ved at holde oplæg i afdelingerne og ved at ledsage borgerne, til møder med andre afdelinger.

På den måde har bostøtten etableret et fast net af samarbejdspartnere, som ved, hvad bostøtten kan

tilbyde, og som derfor henvender sig for at koordinere indsatser overfor borgere med ADHD. Derudover

har bostøtten etableret et fast samarbejde for pårørende ved at invitere til at dele generel viden samt

koordinere familiens og kommunale indsatser, hvis borgeren har givet lov til at dele viden om den enkelte.

Bostøtten arbejder også sammen med private virksomheder og foreninger og sørger for at anvende og

trække på den viden som ADHD-foreningen løbende indsamler og tilbyder at videreformidle. Ringkøbing-

Skjern Kommune har desuden etableret et formelt samarbejde med team for ADHD i Regionspsykiatrien

Vest og deltager sammen med regionen i et projekt, hvor kommune, region og borger i fællesskab afprøver

et IT-redskab til en samlet kommunal, regional og personlig handleplan for borgerens indsatser.

Alle tre parter har lige adgang til handleplanen. Borgeren kan derfor følge med i, hvad der koordineres

omkring borgeren, og borgeren kan blande sig på lige linje med de øvrige parter. IT-redskabet er under

afprøvning og bliver evalueret i løbet af december 2012. Selve samarbejdsprojektet og arbejdet med en

fælles handleplan evalueres af Metodecentret i løbet af første kvartal af 2013. Evalueringsrapporten kan

derefter hentes via Metodecentrets hjemmeside (www.metodecentret.dk).

Sammenhængende

indsatser

Ringkøbing-Skjern

Kommune,

Voksenhandicap

og Socialpsykiatri

Jesper Astrup

Daglig leder, ADHD-/

Autismespektrumspecialet

9731 3217

2056 5709

jesper.beck.astrup@rksk.dk

Ercan Alici Hjemmevejleder 2056 5708 ercan.alici@rksk.dk

Kåre Larsen Pædagog 2056 5706 kaare.larsen@rksk.dk

6


Praktisk støtte

To projekter i to kommuner har arbejdet målrettet med at finde den rette form at tilbyde borgere praktisk

støtte til daglige gøremål. Et projekt arbejder med strukturforståelse og motivation ved at undersøge,

hvad der skal til for den enkelte for at få praktisk arbejde gjort. Det andet projekt undersøger,

hvorvidt en smartphone kan hjælpe borgerne med at understøtte struktur i hverdagen.

Projekt opvask, rengøring og go’ start på dagen

I Struer Kommune har hjemmevejlederne arbejdet med at undersøge borgeres oplevelse af strukturstøtte

til dagligt arbejde med opvask, rengøring samt oplevelsen af, hvad der skal til for, at deres borgere

med ADHD oplever en god start på dagen. Der er foretaget en evaluering af strukturstøtten efter

tre måneders afprøvning af metoder, hvor deltagerne udfyldte registreringsskemaer undervejs. Evalueringen

viser, at det har været virkningsfuldt for borgerne at fastholde fokus på de konkrete opgaver,

som de arbejder med. Det konkrete fokus har bevirket, at borgerne er lykkedes med en meget stor del

af arbejdspunkterne. De fortæller, at det skyldes struktur og strategier, og de har efterfølgende formået

at holde fokus.

Projektet bestod af en tre-måneders registreringsperiode, hvor borgerne udfyldte målrettede spørgeskemaer

om deres oplevelser og erfaringer med henholdsvis opvask, rengøring en god start på dagen.

Bostøttevejledningen blev derefter målrettet i forhold til borgerens besvarelser og kommentarer i spørgeskemaerne.

I registreringsperioden for en god start på dagen har borgerne for eksempel noteret,

hvornår de gik i seng og faldt i søvn, samt hvornår de stod op, og hvad der var afgørende for, at de kom

op. Endelig er registreringerne blevet brugt af hjemmevejlederen til at drøfte med den enkelte borger,

hvad der skal til for at vedkommende får en god start på dagen.

Hjemmevejlederne har erfaret, at selve registreringsperioden skal være kortere end tre måneder, da det

var meget lang tid for borgerne at huske at udfylde skemaer. Samlet mener borgerne, at det har været

svært over tid at holde fokus og udfylde registreringsskemaerne. Det har dog for enkelte af borgene

skabt en synlighed over, hvor svær en konkret opgave kan være at komme i gang med og efterfølgende

udføre. Ifølge vejlederne er der en generel motivation i at arbejde med denne projektform. Flere af

borgerne har efterfølgende foreslået konkrete opgaver, de gerne vil arbejde med på denne måde, eksempelvis

økonomi og sund kost.

Opvask, rengøring,

en go’ start på

dagen

Struer Kommune,

Handicap og

Psykiatri

Lene Hornstrup

Jeanette Jensen

Handicap- og Psykiatrichef,

teamleder

9684 8330 jesper.beck.astrup@rksk.dk

Camilla Kristensen Hjemmevejleder 2465 3544 cak@struer.dk

Hanne Achadia

Nygaard

Hjemmevejleder 2420 4951 hny@struer.dk

7


Smartphone

Skanderborg Kommune deltog oprindeligt fra to forskellige afdelinger i kommunen og arbejdede derfor

indledningsvist med to mindre projekter. De to adskilte afdelinger blev lagt sammen i løbet af projektperioden

og medbragte i den forbindelse et fælles projekt ind i netværket, hvor borgere får udleveret en

smartphone til strukturstøtte. Projektet har en lidt anden karakter end de fleste andre i netværket, fordi

det køres på organisationsniveau og derfor ikke er båret alene af projektdeltagerne. Projektdeltagerne

er markmedarbejdere og tovholdere i projektet og arbejder således til daglig med en gruppe udvalgte

borgere, som har fået udleveret en smartphone til daglig strukturstøtte.

Erfaringerne fra projektet er ind til videre, at borgerne oplever sig mere selvhjulpne og medarbejderne

oplever, at de ikke skal bruge nær så meget tid på at minde borgerne om, at de skal stå op, til møder

og lignede. Derudover har telefonen haft stor betydning for borgernes mulighed for at komme i kontakt

med deres netværk og kontaktperson, da mange er på kontanthjælp og hverken har råd til fast internetforbindelse

eller mobilabonnement. Det gælder også den anden vej, at kontaktpersoner kan komme

i kontakt med borgerne, og det har for mange medarbejdere i sig selv lettet deres arbejde.

Der foretages en afsluttende evaluering af projektet i første kvartal 2013, denne og midtvejsevaluering

kan rekvireres via www.metodecentret.dk.

Smartphone

Skanderborg Kommune,

Fagsekretariatet Handicap

og Socialpsykiatri

Bente Østrup Brøgger

Leder af

Socialpsykiatrien

8794 2230

2268 7750

bente.oestrup@

skanderborg.dk

Line Riis

Hjemmevejleder,

Team Skanderborg

5129 2775 line.riis@

skanderborg.dk

Pia Sig Dinesen

Hjemmevejleder,

Team Skanderborg

3058 0954 pia.sig.dinesen@

skanderborg.dk

Henriette Brondbjerg

Leth

Medarbejder,

Socialpsykiatrien

4096 4804 henriette.leth@

skanderborg.dk

Morten Mortensen

Bostøtte,

Socialpsykiatrien

2440 7792 mortenbach.mortensen@

skanderborg.dk

8


Specialisering

Der er fokus på kvalitet og omkostningseffektivitet i kommunale løsninger i disse år, det har der og

været for netværket. To projekter har haft fokus på at fastholde og udvikle kvaliteten i bostøtten overfor

flere borgere sidste som beskrives i dette inspirationskatalog. Aalborg arbejdet med at tilbyde bostøtte

til 33 % flere borgere for de samme penge og med fortsat kvalitet og mening i arbejdet. I Hjørring har

fokus for netværksarbejdet været at oprette et bosted, hvorfra bostøtte og dagtilbud også fungerer, her

er det således samlingen af aktiviteter, der muliggør specialisering og omkostningseffektivitet. Derudover

har Hjørring arbejdet med at gøre viften af tilbud til voksne med ADHD bredere.

At yde bostøtte til 33 % flere

I Aalborg Kommune har bostøtten udviklet sig i takt med tidsånden. Omkostningseffektiviteten for bostøttens

arbejde er øget til at rumme 33 % flere borgere for samme beløb. Der er tre væsentlige faktorer,

som har haft betydning for at denne udvikling er lykkedes. For det første er bostøtten blevet geografisk

opdelt, så det er muligt at komme rundt til borgerne på cykel. Den anden faktor er en udvidelse

af bostøttens ATA-tid (ansigt til ansigt-tid), så bostøtten har mere tid sammen med borgerne og mindre

tid til administration. For at dette lykkes uden at tiden til administration bliver syltet, er der taget nye IT

redskaber i brug. Alle bostøttemedarbejdere har fået en bærbar computer med netværksforbindelse således,

at alle aftaler og drøftelser kan noteres i systemet i det sidste kvarter ude hos de enkelte borgere.

Bostøtten i Aalborg arbejder også med at tilbyde borgerne vejledning via alternative løsninger. Det gør

bostøttens arbejde mere målrettet og effektivt hvis borgeren har mulighed for at få hjælp til at huske

struktur og arbejdsgange andre steder end fra bostøtten. Der er for eksempel mulighed for at lave piktogrammer,

som lægges ind på et netværk og hentes ved at scanne en QR kode, som er placeret der,

hvor borgere har brug for vejledningen.

Endelig har bostøtten og myndighedsafdelingen indgået et samarbejde omkring borgere, når flere medlemmer

i en familie har brug for støtte, hvilket giver mere fleksibilitet i fordelingen af støtten. Der er

fokus på at lave tidlige indsatser også i samarbejde med familieafdelingen og på at pointen med bostøttearbejde

er, at det skal give mening for medarbejder og for borger.

At yde bostøtte til 33 %

flere til de samme penge

Aalborg Kommune Morten Berg Møller Afdelingsleder,

Bostøtte Team A

9931 7128

2520 0878

ADKD-aeh@aalborg.dk

9


Etablering af bofællesskab med støttecenter til voksne med ADHD

I Hjørring Kommune har bostøtten brugt netværksfaciliteterne til at udvikle et koncept for et kombineret

bosted og dagtilbud med bostøtte til voksne med ADHD. Medarbejderne har spurgt de borgere, som de

arbejder med i bostøtten, om borgernes vurdering af deres personlige behov for et bosted, dagtilbud

samt deres ideer til indhold i aktiviteter. Derudover er borgerne blevet spurgt til om de kan undvære

noget bostøtte hjemme, hvis de har et dagtilbud, hvad der skal til for, at de kan undvære noget bostøtte,

samt hvordan et dagtilbud kan få betydning for mængden af bostøtte derhjemme.

Borgerne er på den måde blevet inddraget i selve processen og etableringen af faciliteter og aktiviteter

i dagtilbuddet. Derudover kender bostøtten borgernes oplevelse af, hvad de tror de kan få ud af et dagtilbud,

om de har et ønske om at bruge det, og hvad der skal til for at de vil anvende det. Det kan være

en stor hjælp for bostøtten til at vælge de rette muligheder og faciliteter til dagtilbuddet. En borger ved

for eksempel med sig selv, at han har brug for at blive hentet, hvis han skal komme i et dagtilbud. En

anden fortæller, at hvis hendes behov for træning i praktiske opgaver kan foregå i dagtilbuddet, og hvis

hun ved at møde andre unge bliver mindre ensom og får venner på dagtilbuddet, så kan det være, at

hun får brug for mindre bostøtte hjemme.

Mange af de adspurgte borgere fra Hjørring, nævner mulighed for samtaler med deres faste kontaktperson,

som en meget betydningsfuld del af et dagtilbud for dem. Derudover ønsker borgerne mulighed for

at opsøge venskaber og mulighed for at være mindre ensomme i hverdagen. Der er også mange, som

nævner, at træning i praktiske opgaver i fællesskab ville være en fordel. Herunder fremhæves fælles

madlavning og mulighed for at lave en café, hvor borgerne kan drøfte relevante emner for målgruppen

styret af personalet. Ikke mindst nævnes undervisning i ADHD som en meget meningsfuld aktivitet af

flere borgere, og der suppleres med forslag til undervisning i angst, struktur og planlægning, motivation

mm.

Etablering af bofællesskab

med støttecenter

til voksne med ADHD

Hjørring Kommune,

Sundheds-, Ældre- og

Handicapforvaltning

Else Marie Bach

Afdelingsleder,

Socialpsykiatri

7233 5651

4122 5641

else.marie.bach@

hjoerring.dk

Dennis Poulsen Bostøttemedarbejder 4193 7179

Torsten

Starcke-Jensen

Bostøttemedarbejder 4193 7184

Birgitte Larsen

Bofællesskabsmedarbejder

4193 6859 birgitte.toft.larsen@

hjoerring.dk

10


Netværkssekretariat

Netværksfacilitator,

konsulentbistand

Region Midtjylland,

CFK - Folkesundhed

og Kvalitetsudvikling

Christiane Bundegaard Konsulent 7841 4038 Christiane.petersen@stab.rm.dk

Lene Mosegaard

Søbjerg

Forsker 7841 436 Lene.soebjerg@stab.rm.dk

11


Kontakt

Christiane Bundegaard Petersen

christiane.bundegaard@stab.rm.dk

Tlf. 7841 4038

CFKFolkesundhed og Kvalitetsudvikling

Olof Palmes Allé 15

8200 Aarhus N

12


www.cfk.rm.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!