TULE - Region Midtjylland

cfk.rm.dk

TULE - Region Midtjylland

TULE: Trivselsundersøgelse

& ledelsesevaluering

Vejledning for medarbejdere

TULE Sekretariatet

Regionshuset Århus

Olof Palmes Allé 15

8200 Århus N


TULE: Trivselsundersøgelse & ledelsesevaluering

Vejledning for medarbejdere

Tule Sekretariatet, 2011


Indholdsfortegnelse

FORMÅL OG BAGGRUND 5

FORSKELLEN PÅ TULE OG E-APV DELEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ 6

ANONYMITET I DIN BESVARELSE AF TULE 6

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SPØRGESKEMAET 7

SPILLEREGLER FOR UDFYLDELSE AF SPØRGESKEMAET 8

RAPPORTERING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 9

Bilag 1: Information til medarbejderne på arbejdspladser, der deltager i

Region Midtjyllands trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering TULE 10

3


Formål og baggrund

Formål med

vejledningen

Formålet med denne vejledning er at præsentere Region

Midtjyllands kombinerede trivselsundersøgelse og

ledelsesevaluering (TULE) for dig som medarbejder.

Se Bilag 1, hvis du ønsker at se det informationsbrev om TULE,

som ledelsen kan vælge at udlevere i afdelingen forud for

undersøgelsen.

Formål med

TULE

Med TULE undersøges trivsel og ledelse i ét samlet koncept.

Formålet med TULE er at undersøge, hvordan du som

medarbejder ser på den eksisterende trivsel og ledelse på din

arbejdsplads.

Undersøgelsen er et værktøj, der kan bruges til at udvikle og

forbedre både trivsel og ledelse i Region Midtjylland. Derudover

indeholder TULE otte spørgsmål fra Trivselmeter, som kan

bruges til at sammenligne trivsel i Region Midtjylland i forhold til

de andre regioner.

Et fælles

redskab

TULE er en ”temperaturmåling” på regionens arbejdspladser,

som giver et samlet billede af trivsel og ledelse på alle planer af

organisationen Region Midtjylland.

De overordnede resultater fra driftsenhedernes undersøgelser og

handleplaner vil blive rapporteret videre gennem

ledelsessystemet via dialogmøder med Direktionen. Dette vil

medvirke til at danne et samlet billede af trivslen og ledelsen.

Lokal dialog

TULE er et udviklingsredskab for hver enkelt deltagende

arbejdsplads. I det lokale arbejde med undersøgelsen er det

vigtigt at sikre en god proces. Ledelsen har ansvaret for, at det

allerede inden undersøgelsen er klarlagt og formidlet på

arbejdspladsen, hvordan undersøgelsen kan bruges og hvordan

opfølgningen vil blive organiseret.

Undersøgelsens resultater leverer ikke i sig selv den endegyldige

sandhed om arbejdspladsens trivsel og ledelse. Rapporten med

undersøgelsesresultaterne kan ikke stå alene, men skal altid

følges op af en dialog mellem medarbejdere og ledelse, hvor

resultaterne fortolkes.

Det er derfor vigtigt, at du som medarbejder deltager aktivt i

dialogen om resultaterne, så TULE bliver et redskab, der kan

bruges aktivt i arbejdet med den fælles udvikling af

arbejdspladsen.

5


Følge

udviklingen

over tid

Direktionen i Region Midtjylland har besluttet, at TULE skal

gennemføres på driftsenhederne hvert andet år. Dermed bliver

det muligt at måle, om trivsel og ledelse forbedres over tid på

den enkelte arbejdsplads og i hele organisationen.

Supplement til

øvrige

redskaber

TULE supplerer en række af arbejdspladsernes redskaber til

personale- og ledelsesudvikling, men erstatter dem ikke. Nogle

af temaerne i TULEs opfølgende dialog kan med fordel følges op

i udviklingssamtaler.

Forskellen på TULE og e-APV delen om psykisk arbejdsmiljø

e-APV og TULE

samtidig

Hvert andet år gennemfører alle arbejdspladser i Region

Midtjylland arbejdspladsvurderinger (e-APV), som er lovpligtige

undersøgelser af den enkelte medarbejders psykiske og

fysiske arbejdsmiljø. Resultaterne bliver afrapporteret til

arbejdsmiljøafdelingen i Region Midtjylland. I Region Midtjylland

har det enkelte HMU mulighed for at beslutte at gennemføre

TULE og e-APV samtidigt hvert andet år.

Når e-APV og TULE gennemføres samtidigt, skal du være

opmærksom på at udfylde alle spørgsmål i TULE. Hvis du som

medarbejder oplever problemstillinger i forhold til dit personlige

psykiske arbejdsmiljø, skal du også være opmærksom på at

udfylde APV’ens del om psykisk arbejdsmiljø. Oplever du ikke

problemstillinger i relation til sit psykiske arbejdsmiljø, kan du

dog undlade at udfylde den del af APV. Udfylder du APV

vedrørende psykisk arbejdsmiljø, er sikkerhedsgruppen

forpligtet til at udarbejde en konkret handleplan med henblik på

løsning af din problemstilling.

Anonymitet i din besvarelse af TULE

Anonymitet i

besvarelse af

TULE

– også for små

enheder

Som medarbejder deltager du anonymt i undersøgelsen.

Resultaterne vil blive præsenteret således, at enkeltpersoners

svar ikke kan genkendes. Rent praktisk sikres det ved, at der

som udgangspunkt kun sendes spørgeskemaer ud til grupper på

10 personer eller derover. Rapportering på grupper under 10

personer forekommer kun, hvis samtlige involverede

medarbejdere giver samtykke til, at der kan udarbejdes en

særskilt rapport.

Bliver der ikke udarbejdet en særskilt rapport for en mindre

arbejdspladsenhed, kan du som ansat i stedet modtage et

eksemplar af den overordnede rapport for hele arbejdspladsen.

Vi anbefaler, at du tager en kopi af spørgeskemaet inden

afsendelsen. Dermed har du og din ledelse mulighed for at

foretage en opfølgning på baggrund af din besvarelse. I den

elektroniske udgave af spørgeskemaet, er der mulighed for at

få en kopi af svarene på mail.

6


Anonymitet i

forbindelse med

baggrundsspørg

smål

Som del af spørgeskemaet stilles et begrænset antal

baggrundsspørgsmål, f.eks. stillingskategori, køn og alder. Det

er vigtigt at understrege, at udtræk af talmaterialet kun foregår

på et helt overordnet plan for hele driftsenheden (f.eks. en

hospitalsenhed). Baggrundsoplysningerne kommer ikke til at

fremgå af de lokale rapporter og kan således ikke føres tilbage

til enkeltpersoners besvarelse af spørgeskemaet.

Vejledning til udfyldelse af spørgeskemaet

Spørgeskemaet Spørgeskemaet til medarbejderne er opdelt i en

trivselsundersøgelse og en ledelsesevaluering.

Trivselsundersøgelsen har 18 specifikke udsagn og et udsagn

angående trivslen generelt på arbejdspladsen.

Ledelsesevalueringen har 14 specifikke udsagn og et udsagn

angående ledelsen generelt. Der måles både på tilfredshed og

vigtighed for trivslen.

Ud over de regionalt udviklede udsagn vedrørende trivsel,

indeholder spørgeskemaet ligeledes 8 nationale

trivselsspørgsmål, som stilles i forhold til

afdelingsledelsesniveauet (de regionale trivselsspørgsmål stilles

til nærmeste leder). Disse spørgsmål er udarbejdet af

Trivselmeter, og stilles i alle landets fem regioner med henblik

på sammenligning på landsplan. Trivselmeter-spørgsmålene

offentliggøres på regions- og landsniveau på Danske Regioners

hjemmeside, www.regioner.dk.

Både tilfredshed

og vigtighed

Når du udfylder spørgeskemaet, er det vigtigt at være

opmærksom på, at alle de regionale spørgsmål skal besvares ud

fra både tilfredshed og vigtighed.

Angivelse af

tilfredshed

Tilfredsheden angives ved et kryds i et af spørgeskemaets seks

kolonner til venstre i skemaet.

Deltageren bliver bedt om at tage stilling til, hvor godt de

forskellige udsagn passer til deltagerens leder/ledelsesgruppe,

og svarmulighederne er:

Passer

Præcist

Passer

slet ikke

Ved ikke

5 4 3 2 1


7


Angivelse af

vigtighed

Spørgsmålets vigtighed besvares ved at angive et tal fra 1-5

eller krydse af i ”ved ikke” i papirspørgeskemaets seks kolonner

til højre i skemaet.

Deltagerne bliver bedt om at tage stilling til hvor vigtigt det

enkelte udsagn er for deltagerens trivsel i forhold til

lederen/ledelsesgruppen. Svarmulighederne er:

Meget

vigtigt

Slet ikke

vigtigt

Ved ikke

5 4 3 2 1


Angivelse af

tilfredshed: De

8 Trivselmeter

spørgsmål

De 8 trivselsspørgsmål bagerst i skemaet er udarbejdet af

Trivselmeter, og stilles på alle arbejdspladser under Danske

Regioner. De 8 spørgsmål opgøres på en skala med 7

svarmuligheder fra 1-7. Til forskel fra de regionalt udviklede

spørgsmål måles der ikke vigtighed på de 8 Trivselmeter

spørgsmål. Svarmulighederne er:

I meget

høj grad

7 6 5 4 3 2

Slet ikke

1

Ved ikke


Helhedsvurdering

Både trivsels- og ledelsesspørgsmålene afsluttes med en

helhedsvurdering, hvor deltagerne overordnet kan vurdere

trivslen og ledelsen på arbejdspladsen på en skala fra 0 til 10,

hvor 10 er ”Enestående” og 0 er ”Uacceptabelt”.

Svarmulighederne er:

Enestående

10 9 […]

Uacceptabelt

0

Ved

ikke


Spilleregler for udfyldelse af spørgeskemaet

Definition af

Vær opmærksom på, at den leder/ledelse du skal evaluere

ledelse

fremgår følgende steder:

• Ved mailskema: I følgemailen og i hjælpeteksten før

ledelsesspørgsmålene.

• På papirskema: På forsiden af skemaet

8


Trivsel og

ledelse

er et

fælles ansvar

Ledelsen har i sidste instans ansvaret for trivsel og ledelse, men

en god trivsel og ledelse kræver en indsats fra alle parter.

I udfyldelsen af skemaet bør du derfor være opmærksom på, at

alle bidrager til en god trivsel. Ligeledes bør du være

opmærksom på, at lederskab kræver følgeskab og omvendt.

Det betyder, at lederen ikke er eneansvarlig for at sikre en

motiverende og inspirerende arbejdsplads.

Drejer sig om

generelle

forhold

Hensigten med TULE er at afdække din oplevelse af de generelle

forhold vedrørende trivsel og ledelse på arbejdspladsen. Nylige,

isolerede begivenheder bør således ikke overskygge mere

fasttømrede forhold.

Benyt

forskellige

svarmuligheder

Vær opmærksom på, at der er flere svarmuligheder, når du

udfylder skemaet. Dette er vigtigt i forhold til at få fremhævet

eventuelle forskelle i svarmønstre i afrapporteringen af

spørgsmålene.

Tag en kopi af

spørgeskemaet

Det anbefales at tage en mailkopi/kopi af spørgeskemaet inden

afsendelsen. Dette gør det nemmere at huske, hvad du har

svaret. For at have besvarelsen frisk i erindring, kan du

endvidere skrive på kopien hvilke tanker, spørgsmålet gav

anledning til, da du udfyldte spørgeskemaet.

Rapportering af undersøgelsens resultater

Rapporten

TULE Sekretariatet udsender rapporter senest fire arbejdsuger

efter udfyldelsen af spørgeskemaerne er afsluttet på

arbejdspladsenheden/ driftsenheden. Der udarbejdes rapporter

til hver enkelt arbejdspladsenhed, samt en rapport, der

sammenfatter resultaterne for hele arbejdspladsenheden/

driftsenheden.

Rapporten til den enkelte arbejdsplads præsenteres således, at

det er muligt for arbejdspladsens ledelse og medarbejdere selv

at vurdere arbejdspladsens stærke og svage sider.

Trivselsrapporten indeholder følgende talmateriale:

• baggrund for undersøgelsen

• helhedsvurdering af trivsel

• svar på de enkelte regionale trivselsudsagn

• helhedsvurdering af ledelsen –medarbejdernes svar

• svar på de enkelte udsagn vedrørende ledelse

• medarbejdernes prioritering af spørgsmålene

• svar på de otte nationale trivselsspørgsmål

• svar på eventuelle tilvalgte spørgsmål

9


Bilag 1: Information til medarbejderne på arbejdspladser, der deltager i

Region Midtjyllands trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering TULE

Formål og baggrund

Region Midtjylland gennemfører regelmæssigt

trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering (TULE).

TULE Sekretariatet står for gennemførelsen af

undersøgelserne. Hvordan der skal følges op på

resultaterne af undersøgelsen er et lokalt

anlæggende, som du vil blive informeret om på anden

vis.

Formålet med undersøgelsen er, at den skal kunne

bruges til at skabe et overblik over trivslen og

ledelsen på regionens forskellige arbejdspladser og

samtidig kunne anvendes som et redskab til udvikling

og forbedring på hver enkelt arbejdsplads.

Undersøgelsen er tænkt som en igangsættende og

opmærksomhedsskabende begivenhed, der sætter

fokus på trivsel og ledelse på arbejdspladsen set som

organisation. Resultaterne af undersøgelsen bør altid

følges op af dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Rapporter med resultater fra undersøgelsen bliver

sendt til ledelsen på arbejdspladsen ca. 4 uger efter

undersøgelsens afslutning, hvorefter alle

medarbejdere får udleveret et eksemplar af ”Rapport

for trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering”.

Vejledning til udfyldelse af spørgeskemaet

Spørgeskemaet består af 42 spørgsmål fordelt på 19

regionale trivselsspørgsmål, 15

ledelsesevalueringsspørgsmål og 8 nationale

trivselsspørgsmål. Du skal ved afkrydsningen erklære

dig mere eller mindre enig i spørgsmålene og

samtidig tage stilling til emnets vigtighed for din

trivsel og ledelse.

I udfyldelsen af skemaet bør der ses bort fra

isolerede begivenheder og i stedet tages

udgangspunkt i arbejdspladsen generelle trivsel.

Det er din egen personlige oplevelse af forholdene på

arbejdspladsen, der spørges til, og dermed ikke til

eventuelle gængse holdninger på arbejdspladsen.

Din deltagelse i TULE er anonym. Dette sikres ved, at

TULE Sekretariatet behandler de udfyldte

spørgeskemaer fortroligt, og at der for grupper på

under 10 personer kun kan rapporteres på

resultaterne, såfremt der er samtykke fra samtlige

medarbejdere.

Medarbejderne har også selv et ansvar for

trivsel og ledelse

Arbejdspladsens ledelse har i sidste instans ansvaret

for forholdene på arbejdspladsen, men at skabe en

god trivsel kræver også en indsats fra alle

medarbejderne. I udfyldelsen af skemaet bør du

være opmærksom på, at du også selv kan have et

medansvar for, at en lang række forhold fungerer

bedst muligt.

Ligesom Region Midtjylland ser det sådan, at

lederskab kræver følgeskab og omvendt. Det

betyder, at lederen ikke er eneansvarlig for at sikre

en motiverende og inspirerende arbejdsplads.

I den efterfølgende dialog om resultaterne er det

særligt vigtigt, at både ledelse og medarbejdere er

bevidste om, at en god trivsel og ledelse er et fælles

ansvar.

Handler ikke om ressourceproblematikken

Det kan hævdes, at årsagen til eventuelle trivsels- og

ledelsesproblemer er manglende tildeling af

ressourcer til arbejdspladsen. Spørgsmål om

budgetter, lønforhold og lignende bør dog generelt

diskuteres i andre fora end TULE.

Gode råd

Når din arbejdsplads skal følge op på undersøgelsen,

er det en fordel, at du kan huske, hvad du har svaret

og hvorfor. Som en hjælp til dette kan du tage en

mail/papir kopi af det udfyldte spørgeskema. Herefter

kan du notere, hvordan du forstår spørgsmålet, og du

kan notere overvejelser, som spørgsmålet giver

anledning til på det tidspunkt, du udfylder skemaet.

Din arbejdsplads kan vælge at gennemføre

undersøgelse af TULE samtidig med

arbejdspladsvurdering (APV).

Her er det vigtigt at holde sig for øje, at dit APV-svar

vedrørende psykisk arbejdsmiljø i modsætning til

TULE ikke er anonymt i relation til

Sikkerhedsgruppen. Til gengæld kan du med svar på

APV i fortrolighed få hjælp af Sikkerhedsgruppen til at

tage hånd om problemstillinger i dit psykiske

arbejdsmiljø, der konkret gør sig gældende for dig.

Yderligere information

Har du spørgsmål vedrørende TULE, bedes du i første

omgang rette henvendelse til kontaktpersonen på din

arbejdsplads. Du kan desuden henvende dig til Peder

Hau Lyng (8728 8131) eller Dorte Jørgensen (8728

4931) i TULE Sekretariatet.

10


TULE Sekretariatet 2011

11

More magazines by this user
Similar magazines