Hent i PDF-format - Kommunernes Skolebiblioteksforening

ksbf.dk

Hent i PDF-format - Kommunernes Skolebiblioteksforening

Skolebiblioteket og Styrelsesvedtægten Kommunernes Skolebiblioteksforening 2010


Hvorfor og hvordan? Når skolebibliotekerne skrives ind i bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolen, er det vigtig at gøre sig klart, at der er emner, som skal være en del af styrelsesvedtægten og emner, som kan være det. Af Bekendtgørelsen om skolebiblioteker i folkeskolen § 10. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ordningen af skolebibliotekerne i kommunen, herunder om: Samarbejdet med folkebiblioteket, jf. § 14, Fremgangsmåden for udpegning af skolebibliotekarer og for ansættelse af eventuelt andet personale ved skolebiblioteket. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillige træffe beslutning om: Særlige ordninger for den overordnede administration af skolebiblioteksvirksomheden i kommunen, herunder om nedsættelse af et materialeudvalg, der stiller vejledende forslag til skolerne om materialeanskaffelser, og om ansættelse af særligt sagkyndige ved kommunens skolevæsen, f.eks. skolekonsulenter for skolebiblioteksvirksomhed. Fælles retningslinjer for skolebibliotekerne om f.eks. indkøb og biblioteksteknisk klargøring af materialer, koordinering af indberetning til biblioteksafgiften og for skolebibliotekets funktioner, jf. § 5, stk. 1 og 2. § 11. I bilag til styrelsesvedtægten optages bestemmelser om: Skolebiblioteksbetjeningen af skoler uden selvstændig ledelse, jf. § 2, stk. 1. Eventuelle kommunale fællessamlinger og pædagogiske centraler og disses placering, jf. § 2, stk. 3 og 4. Undervisning i biblioteks- og materialekundskab, jf. § 8 og evt. om ordningen for hjemlån, jf. § 7.


Ved at have en veldefineret styrelsesvedtægt sætter man fokus på kommunens skolebiblioteksvirksomhed og gør den synlig på det formelle plan. Dette kan medvirke til at: • Kommunens ressourcer bliver brugt mere hensigtsmæssigt. • Målrette styringen af skolebiblioteket, af skolevæsnet og af den kommunale skoleudvikling. • Skabe grobund for et frugtbart samarbejde med kommunens folkebiblioteker. • Synliggøre skolebibliotekets rolle i det kommunale skolevæsen. • Rationalisere de administrative opgaver i forbindelse med skolebiblioteket. Jo mere velbeskrevne de kommunale rammer er, i jo højere grad er det muligt at opnå et fælles skolevæsen. Dette kan give bedre resultater og øge muligheden for samarbejde både internt i kommunen og med eksterne parter.


Eksempel på styrelsesvedtægt Struktur Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og hører under skolens ledelse. Skolebibliotekerne indgår i et tæt samarbejde på kommunalt plan. Skolebibliotekskonsulenten og den pædagogiske IT-konsulent står i spidsen for at koordinere det fælleskommunale arbejde og varetager de centralt placerede opgaver. Virksomhed Skolebibliotekerne fungerer som en del af det nationale bibliotekssystem. Skolebibliotekerne samarbejder indbyrdes, med folkebiblioteket og Center for Undervisningsmidler. Skolebibliotekernes daglige funktioner koncentreres blandt andet om: • At understøtte folkeskolens formål og medvirke til at fremme elevernes alsidige udvikling ved bl.a. at øge deres læseog lærelyst. • At bidrage til skoleudvikling og nye pædagogiske tiltag i samarbejde med skolens ledelse og pædagogiske personale. • At stille alle typer analoge og digitale læremidler og læringsressourcer til rådighed for undervisningen og vejlede i brugen heraf. • At fungere som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø. Skolebiblioteket skal være tilgængeligt for skolens elever og pædagogiske personale i hele skoletiden.


Budget Byrådet beslutter i forbindelse med folkeskolens budget, hvilken budgetramme, der afsættes til det fælles skolebiblioteksbudget. Personale Til skolebiblioteket knyttes lærere, der kan varetage de mangeartede funktioner. Det drejer sig om skolebibliotekarer, der skal have gennemgået uddannelsen som skolebibliotekarer eller have forpligtet sig hertil eller på anden måde have kvalificeret sig (Bek. §9), pædagogiske it-vejledere, læsevejledere og andre ressourcepersoner. Så vidt muligt sammensættes teamet således, at alle skolens fagområder (det humanistiske, naturfaglige og praktisk/musiske) dækkes ind.


Samarbejde og udvikling For at sikre en fortsat dialog og udvikling af skolebibliotekerne afholdes jævnligt tema- eller netværksmøder for grupper af medarbejdere i skolebiblioteket. Der arrangeres endvidere lejlighedsvis fælles møder for alle medarbejdere i skolebiblioteket, nogle af disse kan involvere skolens ledelse. Skoleudvikling og skolebiblioteket går hånd i hånd. Skolebiblioteket samarbejder med hele skolen og kan fungere som bindeled mellem ledelsen og resten af skolen. Det er derfor vigtigt, at man er omhyggelig med at definere, hvilken form for skolebiblioteksvirksomhed, man ønsker i sin kommune, når man udarbejder bilag til styrelsesvedtægten. Se flere eksempler på skolebiblioteket i styrelsesvedtægten på www.ksbf.dk Teksten i denne folder er udarbejdet i samarbejde med foreningens faglige udvalg. Medlemmerne af fagligt udvalg kan også ses på foreningens hjemmeside.


Af Folkeskoleloven § 19 Stk. 2. Ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om skolebibliotekernes formål og funktion. § 40, stk. 2 8) Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler, herunder specialpædagogisk bistand efter § 4, stk.1, henvisning til undervisning på andre skoler, retningslinjer om indskrivning og optagelse samt skolebiblioteksordningen i kommunen.


Kommunernes Skolebiblioteksforening er en skolepolitisk interesseorganisation repræsenteret ved lokale politikere og faglige embedsmænd. Foreningen arbejder for, at alle folkeskoler i Danmark har de bedst mulige skolebiblioteker, der kan fungere som læringscentre og kulturformidlere og dermed sikre, at alle børn i landet får mest muligt ud af deres skolegang. International forskning viser, at skolebiblioteker kan medvirke til, at alle elevers resultater forbedres markant, at integration fremmes, og at negativ social arv brydes. Foreningen ser det som en vigtig opgave at formidle viden på området så bredt som muligt. Foreningen udøver bl.a. sin virksomhed gennem samarbejde med en række instanser og organisationer såvel lokalt som nationalt og internationalt, ligesom den udgiver forskellige publikationer med relevans for skoleudvikling. Læs mere om foreningen på www.ksbf.dk. Kommunernes Skolebiblioteksforening Åboulevard 5, 2. th., 1635 København V Tlf. 33 11 13 91 ksbf@ksbf.dk www.ksbf.dk • Børn & Unge • Skole & Kultur • • Politik & Faglighed Læring & Forskning • Litteratur & Teknologi • • Udvikling & Tendenser Pædagogik & Evaluering • Internationalisering & Formidling Tryk og layout: Tina Bligaard, Glumsø Bogtrykkeri A/S, 2010

More magazines by this user
Similar magazines