fusionsredegørelse - KlubCMS - DBU

klubcms.dbu.dk

fusionsredegørelse - KlubCMS - DBU

Advokatfirmaet Drachmann

Skolegade 24

4800 Nykøbing Falster

CVR-nr. 21 63 41 90

Telefon 54 84 50 50

Fax 54 84 50 99

www.drachmann.com

J.nr.: JP-11856-36

Advokat (H), partner

Jacob Ploug

jp@drachmann.com

F U S I O N S R E D E G Ø R E L S E

for bestyrelsen i Nykøbing Falster Boldklub af 1901, CVR–nr. 28714815 vedrørende fusion mellem

Nykøbing Falster Boldklub af 1901 (B.1901) og Boldklubben af 1921, Nykøbing F., (B.1921)

CVR-nr. 12585012.

---oOo---

Bestyrelsen i B.1901 har jf. principperne i bekendtgørelse nr. 249 af 23. marts 2006 om opløsning

af erhvervsdrivende fonde, navnlig bekendtgørelsens § 15, udarbejdet nærværende fusionsredegørelse,

hvori der nærmere redegøres for fusionen af B.1901 og B.1921.

B.1901 og B.1921 ophæves ved fusion, og klubbernes aktiviteter overtages af en nystiftet boldklub

under navnet Nykøbing FC, Guldborgsund.

A Beskrivelse af baggrund for fusionen

Mange ting har i de senere år ændret sig i dansk fodbold, og tiden er nu til, at vi alle må se

fremad og erkende, at den eneste vej til sikring af vores fælles mål er i fællesskab at skabe en

ny storklub.

B.1901 og B.1921 har begge som formål at skabe rammer for medlemmernes dyrkelse af idræt,

herunder særligt fodbold. Da begge boldklubber således har samme virkefelt, er det bestyrelsens

opfattelse, at en fusion vil give bedre muligheder for at varetage medlemmernes interesser

for både bredde og eliteidræt.


Efter fusionen vil den ny boldklub i Nykøbing have ca. 1.000 aktive og 350 passive medlemmer

og vil blive landsdelens største fodboldklub.

Ved at stå sammen vil klubben kunne tage de mange udfordringer op og skabe en klub, der tilgodeser

alle medlemmer og giver plads til alle og muligheder for de bedste til at udvikle sig.

Samtidig vil klubben sikre styrken til at kunne fastholde divisionsstatus på herreseniorsiden og

på lidt længere sigt få divisionsstatus på dameseniorsiden.

Den nye fodboldklub vil have fokus på både det sociale, bredden og på eliten. Klubben skal være

til for ungdommen og alle dem, der elsker at spille fodbold, og det vigtigste vil være, at den

skal give plads til alle drenge og piger, og at den skal være det naturlige mødested for nærvær

og kammeratskab for alle.

Vi må samtidig erkende, at der med de større fodboldklubbers stadig stigende arbejde på at tiltrække

eliteungdomsspillere fra de mindre klubber skal gøres en stor indsats for at kunne fastholde

de bedste ungdomsspillere i vores landsdel. Endvidere har DBU gennem de seneste år

skabt en række væsentlige ændringer i talentudviklingsarbejdet og ikke mindst i turneringsstrukturen.

Disse ændringer betyder, at en fodboldklub skal have en helt klar organisation på plads,

og at trænerne for de bedste ungdomshold skal have en certificeret træneruddannelse, såfremt

ungdomsspillerne, f.eks. U 17 og U 19, kan få licens til at spille i de respektive ligaer.

De store krav, som der i øvrigt stilles fra DBU om udvikling af elitespillere, gør, at det i endnu

højere grad vil være af afgørende betydning for de to klubber at skabe blandt andet et bredere

økonomisk, udviklingsmæssigt og organisatorisk fundament i form af sammenlægning af de to

klubber.

Fusionen har således til formål at skabe det bedst mulige sociale, sportslige og økonomiske

fundament til at kunne sikre,

at ungdommen har et naturligt mødested, hvor det er sjovt at spille fodbold,

at der er en stor spillermæssig bredde i klubben

at der er stor social aktivitet

at landsdelen kan fastholde de bedste ungdomsspillere

at klubben vil kunne gøre sig gældende i de bedste ungdomsrækker

at klubben kan være med til at udvikle spillere til divisionsfodbold.

Der henvises i øvrigt til den af bestyrelserne i de to foreninger vedtagne fusionsplan.

B. Gennemførelse.

Fusionen gennemføres ved, at Nykøbing FC, Guldborgsund, overtager aktiverne i B.1901 og

B.1921. Nykøbing FC, Guldborgsund, overtager, i det omfang der indhentes samtykke, tillige

gældsforpligtelser, der påhviler B.1901 og B.1921, fra tidspunktet for fusionen.

-2-


C. Fælles revideret regnskabsopstilling.

Nærværende fusionsredegørelse vedhæftes en fælles regnskabsopstilling pr. 1. januar 2012.

Regnskabsopstilling pr. 1. januar 2012 er ikke revideret, da de bagved liggende regnskaber for

klubberne ikke er reviderede endnu.

D. Erklæring vedrørende boldklubbens kreditorer.

Det er bestyrelsernes opfattelse, at fusionen ikke kan antages at medføre en forringelse af mulighederne

for fyldestgørelse af boldklubbens kreditorer.

E. Beslutningskompetence.

Beslutning om fusion træffes med det i vedtægterne anførte nødvendige flertal.

F. Materiale til gennemsyn.

På boldklubbernes kontor vil senest 1 uge før generalforsamlingerne, hvor fusionen skal godkendes,

være fremlagt følgende materiale til gennemsyn for boldklubbernes medlemmer:

Fusionsplan underskrevet af bestyrelserne i B.1901 og B.1921.

De tre seneste årsregnskaber for B.1901 og B.1921.

Denne fusionsredegørelse med vedhæftet fælles regnskabsopstilling pr. 1. januar 2012.

Således vedtaget af bestyrelsen i B.1901

Nykøbing F., den / 2012

________________________ _____________________ _____________________

________________________ _____________________ ______________________

-3-

More magazines by this user
Similar magazines