Referat Ryslinge BK bestyrelsesmøde 06112012 - KlubCMS - DBU

klubcms.dbu.dk

Referat Ryslinge BK bestyrelsesmøde 06112012 - KlubCMS - DBU

Referat Ryslinge BK bestyrelsesmøde 6. november 2012

Deltagere:

Gitte Bastholm – kasserer

Henning Maegaard – næstformand

Martin Larsen

Per Hanfgarn

Kim Skovby

Carsten Høj Larsen - afbud

Niels Bak

Louise Bøjden – sekretær

1. Godkendelse af referat fra sidst.

Godkendt og underskrevet.

2. Formandsposten og generalforsamlingen

Annonce indrykket.

RBV ønsker ikke sammenlægning med RB. Vil evt. gerne stå for hele

sponsoropgaven.

Kim spørger Lars Bo og Heidi Skov.

Martin sender mail til alle pode-forældrene.

1 til bestyrelsen i stedet for Steen og Martin og 2 suppleant i stedet for

Niels. Vi mangler også en formand, som vælges på

generalforsamlingen.

Evt. Niels og Martin som suppleanter, så mangler der kun 1

bestyrelsesmedlem.

Kunne vi skære ned på medlemmerne i bestyrelsen ? Det kræver

ekstraordinær generalforsamling for at ændre vedtægterne.

Tage initiativ til at holde formandsmøder med de øvrige foreningers

formænd i byen. Evt. samarbejde om aktiviteter og komme med fælles

udmeldinger.

Hvem vil fortsætte i 2013:

Gitte: valg, men fortsætter

Henning: ikke på valg, fortsætter

Martin: ikke på valg, men ønsker at stoppe.

Per: fortsætter

Kim: ikke på valg, men fortsætter

Carsten: fortsætter

Niels: vil gerne stoppe (pt. suppleant)

Louise: fortsætter

Vi mangler derfor 2 personer til bestyrelsen og 1 suppleant.

29. november kl. 19.30, vi mødes kl. 19.00


Formandsposten skal deles op, uanset hvem der bliver formand:

FC Midtfyn - Kim

Øens Hold - Niels

Indkøb - Henning

Presse - Louise

Børneattester - Ungdomsudvalget

Klubbladsindlæg – Martin

3. Indendørs

Er der styr på træningen mv?

Fastholde lørdagen til arrangementer, f.eks. ”julenissestævne” d. 15/12

fra 10-12. Æbleskiver og saft. Sponsoreret af RBV. Louise spørger

Niels Eis om æbleskiver mv. + møde bagefter.

4. Økonomi

Der er sendt kontingenter ud.

Udligningsmøde med FC Midtfyn i morgen.

Pt. udgifter på 82.000 kr. på FC Midtfyn. Fordelingsnøgle med 1/3.

Gitte tager med til mødet

Elregning på fra kommunen på lysbanen.

Gitte har besøgt Steen med en kurv. Nøgler og mapper afleveres til

Gitte / Henning.

Der udbetales dommerpenge, og telefonpenge mv. Louise godkender.

Dommerafregningen.

Sponsorer – gæld til RBV på 50.000 kr. Vi afdrager løbende med

reklamer på multibanen.

Aftalen med SPORTEN udløber 31/12-2012. Henning kontakter

SPORTEN og en anden udbyder, for at tjekke prisen.

Ryslinge-løbet gjort op. Overskud på ca. 6.000 kr. til deling.

Kontingentsatserne – ens med FC Midtfyn-klubberme. Kan vi skrive

dem på hjemmesiden, samt retningslinier hvor for hvornår der

opkræves mv. Gitte sender links til andre sider hvor kontingentreglerne

er beskrevet.

Regnskab for RB: bilag sendes til Gitte mht. indtægter og udgifter. Der

kommer et lille overskud. Nedgang i medlemmerne, men ikke brugt så

mange penge.

5. Klubblad

Deadline d. 23.november

Ønske om at gennemlæse klubbladet inden det bliver trykt. 2 dage til at

melde tilbage. Per giver ønsket videre til Poul Hadberg.

Martin laver indlæg fra bestyrelsen. Kim rykker trænerne. Per laver

indlæg om afslutningen med billeder og om julestævnet. Niels skriver

om Ryslingeløbet. Idrætsfestival. Henning om multibanen med planter.

Gitte om økonomi.

6. Ungdomsudvalg

Niels: 2 x U12 spillere skifter klub.


Niels: Samarbejde med Gislev på evt. U-12 årgangen. Vi har pt. 4

spillere. Evt. fællestræninger eller slå holdene sammen. Niels snakker

med Claus Skovgård i Gislev om det er en ide.

Målet for den nye bestyrelse: vi skal have flere medlemmer via

uddannede trænere. Møde hvor vi kun snakker ideer!!!!

Oplevelser, sammenhold. Her i byen spiller vi fodbold !!

Møde bagefter med Niels Nielsen, DBU FYN.

Evaluering af fælles afslutningstur til OB. Positive tilbagemeldinger.

Søgt Microfodboldskole med 24 deltagere i uge 21.

Pigeraket søges også. Kim søger.

7. FC Midtfyn

Minus møde siden sidst – måske holder de møde i aften.

Der er taget en snak med U-14 træneren omkring udfordringerne mht

opførsel.

8. Multibanen

Der plantes snarest omkring banen.

9. Eventuelt

Per fortalte om I-groups, i stedet for de mange mails. Per sender

invitation rundt. Så bruger vi dette i stedet for at sende alle mails rundt.

Dommerudfordringen: vi inviterer dommerne ned i januar/februar og

laver en ordentlig plan for foråret. Der sendes mail/brev til dommerne

nu her, for at fortælle at vi forbedre dommerpåsætningen i foråret, for

at holde dem interesseret. Derudover arbejdes der på et

kamplederkursus i februar.

10. Næste møde

Generalforsamlingen – vi mødes kl. 19.00.

15. december efter jule-stævnet.

More magazines by this user
Similar magazines