Flemming Nielsen, Mette Ekstrøm Jensen, Marlene ... - Vadum Skole

vadumskole.dk

Flemming Nielsen, Mette Ekstrøm Jensen, Marlene ... - Vadum Skole

Møde

Skolebestyrelsen

Tid Mandag den 29. november 2010 kl. 17 – 20

Sted

Deltagere

Afbud

Personalerummet Vadum Skole

Flemming Nielsen, Mette Ekstrøm Jensen, Marlene Qvist Simoni, Rikke Vingaard

Nørbalk, Michael Kjærsgaard Nielsen, Henrik Krag Andersen, Anne Mette Boel

Skovbjerg, Kirsten Hurup (1. supl.), Søren Jung Pedersen, Connie Pedersen, Simon

Møller (1. supl.), elevrepræsentanter, Ulla Loft, Kirsten Dall.

(Dusleder Lene Henriksen og Trivselsperson Elsebeth Kragholm er inviteret

til at deltage i relevante dele af mødet)

Søren Jung Pedersen

Sagsnr. 2010-3665 / 2010-348651

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt

2. Aktioner fra sidst:

Høringssvar vedrørende Timetildelingsmodel og Kvalitetsrapport 2010 udarbejdet

og indsendt.

3. Nyt fra eleverne:

Elevrepræsentanterne fremlægger forslag til ny ”sneordning” udarbejdet af elevrådet.

”Sneordningen” er at betragte, som et tillæg til skolens samværsregler.

Elevråd og ledelse indstiller ordningen til godkendelse i Bestyrelsen.

Alle gårdvagters anvisninger skal følges.

Tilføjet: alle andre steder må der ikke kastes med sne.

Godkendt med denne ændring.

4. Skole- og Kulturudvalget har vedtaget at sende et forslag om en ny vej i forbindelse

med visitation af børn med særlige behov i høring.

(Høringsmateriale vedlagt i bilag)

Ud over det vedhæftede høringsmateriale har Skole- og Kulturudvalget valgt at

sende følgende i høring:

Vadum Skole Søndermarken 29 9827 1811

9430 Vadum


At det bør overvejes, at hele AKT området med undtagelse af: (Ny Start, Kivaen,

Gårdskolen, Praktikklassen og Metroen) skal omfattes fra kommende skoleår

At revisitationen sker i tæt dialog med forældrene

Deadline for indsendelse af høringssvar er fredag den 3. december 2010.

Stikord:

Kræver holdningsbearbejdelse hos nogle lærere/pædagoger

Meget information til forældregruppen og klassen

Uddannelse til personalet

Godt at pengene følger elever og at eleven bliver i lokalmiljøet

De eksisterende specialskoler bevares

Bekymring for klassen

Bekymring for elevens rolle

Elever i specialtilbud kan ”være normale i det unormale”

Hvis ” det ikke går” på normalskolen - hvordan går det med selvtilliden hos eleven?

Opgave i frikvarter, DUS og fritid

At pengene følger eleven giver mulighed for holddannelse

Bonusordning. Bør deles ud som de øvrige penge, så de kommer eleven til gode

Overhead (materiale, lejrskole, ekskursion) bør også følge eleven

Fordeling af ressourcerne mellem skole og DUS bør omfordeles (den største del

(obligatorisk) tilbringer eleven i skoledelen)

Høringssvar udarbejdes af skolens ledelse. Udsendes til bestyrelsen (frist 3. december)

5. Rullende skolestart.

Folkeskoleloven åbner mulighed for at elever starter i børnehaveklasse efter et

”rulleprincip” i løbet af året frem for den nuværende ordning, hvor alle elever indskrives

til start 1. august i et skoleår.

Skolebestyrelsesmedlem Mette Ekstrøm har bedt skolens ledelse komme med en

redegørelse omkring ordningen og de pædagogiske fordele den rummer.

Bestyrelsen er positiv overfor videre arbejdet med rullende skolestart til og med 2.

årgang.

6. Elevgennemstrømning i løbet af et skoleår.

Skolebestyrelsesmedlem Mette Ekstrøm har bedt skolens ledelse komme med en

redegørelse omkring omfang og årsager til at nogle elever flytter skole i løbet af et

skoleår.

Skoleleder Kirsten Dall redegjorde for ”elevbevægelser” i de sidste to skole

år.

Det er vigtigt at få fortalt den gode historie.

7. Trivselsarbejde på Vadum Skole.

Afledt af punkterne 4, 5 og 6 er Trivselsperson Elsebeth Kragholm er inviteret til at

fortælle om trivselskontorets arbejde og eksisterende trivsels initiativer på skolen.

(Liste over opgaver på Trivselskontoret vedlagt i bilag)

Trivselsperson Elsebeth Kragholm orienterede om trivselsarbejdet på Vadum skole

(trivselsperson, trivselsdag, trivselsforum, familieklasse, elevrådsarbejde, termometerundersøgelse,

lektiepatrulje, legepatrulje, trivselskontoret, perronen)

212/3


8. Opgørelse over antallet af idrætstime.

Skolebestyrelsesmedlem Mette Ekstrøm har bedt om en oversigt over antallet af

idrætstimer på alle årgange.

(Timefordelingsplan for skoleåret 2010 / 2011 vedlagt i bilag)

Opgørelsen af idrætstimer er sendt ud som bilag. Der har desuden været to lektioner

svømning på 4. årgang.

9. Kort nyt fra:

a. Formanden:

Intet nyt

b. Skolens ledelse:

Der er ophængt fire tavler angående byggeri.

Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg til ansættelse af ny lærer: Anne

Mette Boel, Flemming Nielsen

c. Personalerepræsentanten:

I DUS er juleemnet gået i gang. Torsdag den 16. december er der julehygge

i DUS. Der er udsendt indbydelse.

Der er julepyntet i mellemste og ældste afdeling.

d. Øvrige:

10. Næste møde: Mandag den 24. januar 2010 kl. 17 – 19

Mødet forlænges med spisning

11. Eventuelt:

Herunder rundvisning på skolen.

213/3

More magazines by this user
Similar magazines