24. april 2012 - KlubCMS - DBU

klubcms.dbu.dk

24. april 2012 - KlubCMS - DBU

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde

Data om mødet

Dato: 24. april 2012

Tid: 17.30 20.00

Sted: Pejsestuen

Mødedeltagere:

Jakob Koed (JK) Mødeleder

Søren Bendix (SB)

Jørgen Nielsen (JN)

Morten Hellested Johansen (MHJ)

Per Mortensen (PM)

Maj-Britt Clemmensen (MBC), Referent

Afbud:

Ina Winther Groth (IWG)

Brian Tronø (BT)

Dagsorden:

Referat

1. Dagsorden

- Godkendelse af dagsorden

- opfølgning på sidste møde

2. Økonomi

- Præsentation af ny bogholder

- Regnskaber

Jakob sagde velkommen

Dagsorden blev godkendt

Ikke relevant da det var den gamle bestyrelse.

- Jørgen præsenterede klubbens nye bogholder, som

hedder Tina L. Klubben har været godt tilfreds med den

tidligere bogholder Pia K. fra Næstved. Hendes øgede

arbejdspres samt afstanden til Borup har været

hovedårsagen til at ny bogholder har været ønsket.

Der vil være et overlap mellem Pia K. og Tina L. i maj

måned.

Tina L.: Bor på Havremarken i Borup og har 2 drenge

på hhv. 5 og 8 år. Hun har eget regnskabsfirma i Borup.

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig for Tina.

- Jørgen gennemgik regnskabet.

Klubben har konto i både Nordea og Danske Bank. Det

blev besluttet at lukke kontoen i Danske Bank og

fortsætte med de nuværende 2 konti i Nordea.

For at få mere fleksibilitet, erhverves 2 betalingskort.

Overordnet ser økonomien fornuftig ud, dog ønskes en

højere egen kapital. Forventer at gå ud af 2012 med et

overskud. Mål for størrelsen af egenkapitalen sættes på

bestyrelsesseminaret.

Side 1 af 4


3. Street Soccer - Street Soccer Projektet: Jakob orienterede, at han har

haft talt med Borup Skoles SFO, SSP og Flemming fra

DBU. Resultatet er, at SSP gerne vil deltage med 1

medarbejder/uge. SFOén støtter op om projektet, men

kan ikke forpligte sig pga. økonomien.

- Container projekt: Klubben har kr. 70.000 som er

øremærket til container projekt. Formålet er opbevaring

af bolde, kridtmaskinen, reklameskilte, skamler samt

maling og derfor ønskes der isolerede container.

Mulig placering til både Street Soccer og containere er

tænkt ved det første grønne areal for enden af

parkeringspladsen og der hvor den nuværende

container er placeret.

Der forventes, at kunne lave én samlet ansøgning til

Køge kommune for byggetilladelsen.

Per og Jakob er tovholder på projektet.

4. Orientering / Status

- HB Køge netværkssamarbejdet

- DBU Indbydelse

- Sponsorudvalget

- Ungdommerprojektet

- HB Køge netværkssamarbejdet: Fra det ½ årlige møde

orienterede Jakob om, at såfremt det blev besluttet

kunne klubben tjene penge ved flg. 2 aktiviteter:

A: Sponser Cykling.

B: Call me reklame - HB Køge. For hver gang der er en

af klubbens medlemmer der tegner et abonnement får

klubben 250 kr.

Vi besluttede, at det vurderes i orden at Call Me

reklamen kom ud som en nyhedsmail stilet mod de

voksne.

- DBU Indbydelse til bestyrelsen: Vi fik 5 billetter til

testkampen med landsholdet lørdag 2. juni.

Bestyrelsesmedlemmerne skal give Tilbagemelding i

indeværende uge til Jakob om evt. deltagelse.

[Aktion: ALLE]

- Sponsorudvalget: Jakob orienterede at

sponsorudvalget ønskede at vide niveauet på et

sponsorat. Derudover tager udvalget kontakt til diverse

sponsorer ud fra en prioriteret liste. De arbejder med at

få lavet sponsorskilte som kunne anvendes til

opvisningsstævner. Budskabet må dog ikke kunne ses

ude fra vejen og må max have en højde på 1.20 m.

På bestyrelsesmødet blev der talt om, at man kunne

sælge fodboldbanerne til sponsorerne.

- Ungdommer projektet: Jørgen orienterede, at der

mandag den 21/4 deltog 12 unge mennesker på 12/13

år samt lidt trænere. De blev uddannet til at kunne

dømme 3 og 5 mandsbold.

I Cafeen var der 5 unge mennesker der var lidt ældre

og de blev uddannet til at dømme 7 mandsbold. Der var

kun 2 der ikke ønskede at prøve kræfter som

ungdommer efter introduktionsmødet.

Side 2 af 4


5. Samarbejde

- Hovedforeningen

- Køge Kommune

- Løbeklubben

- Hovedforeningen: Jakob orienterede, at det lykkes at

få de nye vedtægter igennem, dvs.

Selvstændig: økonomi, tegningsret og vedtægter

Afdelingerne udarbejder en samarbejdsaftale med

hovedbestyrelsen som skal reguleres i

hovedbestyrelsen, dvs. der har været afholdt den sidste

hovedbestyrelse. Pt. Er Ina repræsentant i

hovedforeningen.

- Køge kommune: Jakob orienterede om, at det er en

kamp med Køge kommune ang. vedligeholdelsen af

vores baner. Teknisk forvaltning vil gerne gøre mere

end de gør, men de har ingen penge. Kommunen skal

vedligeholde bannerne, men der er intet skriftligt der

siger noget om til hvilket niveau.

Klubben presser dog fortsæt på for at forbedrede baner.

Banerne er blevet jævnt dårligere over tid.

Lysbanens dræn er højtsandsynligt ødelagt.

-Løbeklubben: Jakob har talt med formanden Thomas

fra løbeklubben ang. fremtidigt samarbejde om løb og

Fodbold fitness .

Det blev besluttet, at starte projektet op med

løbeklubben, såfremt de også mener det er en god idé-

Tilbuddet skal gælde for U13-14 og op efter- Det

forventes at være én dag om ugen.

6. Sager til beslutning

- Indkøb af lydudstyr

Indkøb af lydudstyr: Jakob orienterede, tidligere har

boldklubben lejet udstyret for kr. 2000 pr. gang ekskl.

at skulle hente og bringe det fra Kbh. Det koster kr.

10.000 + moms i indkøb. Uvildige har set på tilbuddet

og kommenteret at det er meget billigt, specielt fordi

tilbuddet også gælder sceneelementer.

Evt. kunne vi også leje det ud til andre i hoved BIF.

Det blev besluttet at sige ja til tilbuddet, men grundet

vores økonomi blev der lavet en aftale med

leverandøren om, at betale Kr. 5000 nu og resten til

sommer 2012.

Side 3 af 4


7. Kommende aktiviteter

- Bestyrelsesseminar

- Pigeraketten

- Mikrofodboldskolen

- Finalestævne

- Sct. Hans arrangement?

- Fodboldskole

- Vildbjerg Cup

- Pokaloverrækkelsesfest

- Kulturnat

- Bestyrelsesseminar 20. maj sandsynligvis Scandic

Hotel Ringsted med start kl. 8:30 til kl. ca. 18:00 hvor

der vil være aftensmad. Seminaret er delt op i 2 timers

blokke Lars Fogde deltager i et af modulerne. En mere

deltaljeret plan kommer på et senere tidspunkt.

- Pigeraketten: Er planlagt for U17 drenge og U18 piger

den 1. maj - Borup SFO.

- Mikrofodboldskole: Søren orienterede, at der er styr

på planlægningen og trænere. Der er solgt 23 billetter

og der er blot 1 billet tilbage.

Det skal overvejes til næste år, at starte

markedsføringen af mikrofodboldskolen i Borup lidt

tidligere, så der evt. kan tiltrække spillere til fra

naboklubberne.

- Finalestævne: Arbejdes der på.

-Sct. Hans arrangement: Lørdag den 23/6. Vi har fået

tilladelsen fra Køge kommune. Brian har talt med

spejderne om arrangementet. De har pt. Ikke endelig

sagt ja. SuperBest skal spørges om de vil bidrage til

arrangementet.

Der var tale om evt. tidlig bålstart af hensyn til de små

poder. Det blev besluttet at Sct. Hans arrangementet

skal afprøves.

- Fodboldskole: GÆST- HB-køge Spiller.

- Vildbjerg Cup: 2 busser af sted.

- Pokaloverrækkelsesfest: August

- Kulturnat: Sidste fredag i august. Ina koordinerer.

HB- køge spillere og evt. opvisningskamp.

8. Næste møde 20. maj fodboldsseminar

23. maj bestyrelsesmøde Ina og Jakob kan ikke og

derfor sendes en doodle ud med alternativ dato.

[Aktion: Jakob]

9. Eventuelt Kommunikationen internt mellem

bestyrelsesmedlemmerne foregår pt. via mail.

Per forventer ikke at komme til seminaret.

Side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines