Referat fra generalforsamlingen den 27.marts 2012 Valg ... - KlubCMS

klubcms.dbu.dk

Referat fra generalforsamlingen den 27.marts 2012 Valg ... - KlubCMS

Referat fra generalforsamlingen den 27.marts 2012

Formanden bød velkommen

Valg af dirigent

Carl Erik Jensen blev valgt

Bestyrelsen beretning

Beretningen blev oplæst af formanden:

Endnu et år er gået, og det er tid til generalforsamling. Traditionen tro er det formanden, der på

bestyrelsens vegne afgiver beretningen for året 2011.

Da jeg for 2 år siden var jeg i fuld gang med at afvikle mit arbejde i Middelfart Kommune, og

sagde ja til at blive suppleant til bestyrelsen, havde jeg ikke forventet, at jeg kun 2 år senere som

formand for bestyrelsen skulle afgive beretning på klubbens generalforsamling.

Men det er jo ikke altid tingene udvikler sig som forventet, og mit første år som formand har da

også budt på mange opgaver og udfordringer, ligesom det har budt på glæder og gode oplevelser.

Klubbens status:

Vi har i øjeblikket registreret 513 medlemmer i vort medlemskartotek., fordelt på 99 senior- og old

boys medlemmer og 414 ungdomsmedlemmer, heraf 322 drenge og 92 piger.

I seniorafdelingen er sluttede 1. holdet på 2. pladsen i serie 1, 2. holdet sluttede midt i rækken i serie

3, 3. holdet rykkede op i serie 4. Så her i forårssæsonen er klubben repræsenteret med hold i serie 1,

serie 3, serie 4 og der er også tilmeldt et hold i serie 6.

Førsteholdets placering i toppen af serie 1, samt de øvrige seniorholds placering finder bestyrelsen

fuldt tilfredsstillende. Træningen for seniorafdelingen blev indledt lørdag den 28. januar med et flot

fremmøde på mellem 40 og 50 spillere, der har været vist stor træningsflid i opstartsperioden, så

mon ikke alle er klar til sæsonstart i april.

For ungdomsafdelingen har vi fortsat samarbejdet med KFUM og FC Fredericia om U19 drenge,

U17 drenge og U18 piger, og det fortsætter i 2012 og fremefter. Vi skal senere i aften tage stilling til

et forslag om at udvide samarbejdet til også at omfatte U15, U14 og U13 drenge.

Der er i 2011 opnået mange flotte resultater. Her kan nævnes, at der op til sommerferien var hele 3

hold med FfF spillere repræsenteret i DBU's- Jyllands finaler. De 3 hold var FfF's U13 drenge i

mesterrække 2, FfF/KFUM's U15 piger og FC Fredericias U17 drenge. Det kan også nævnes, at

FfF/KFUM's U18 piger sluttede efteråret af med at blive kredsvindere i mesterrækken.

I de yngre rækker har vi aktiviteter for både piger og drenge i såvel 7 mands, 5 mands og i 3 bold

for de helt små.

Andre sportslige aktiviteter:

Det helt store sportsarrangement i 2011 var igen Madsby Pige Cup. For 16. gang afholdt klubben i


juni måned Madsby Pige Cup med deltagelse af mere end 150 hold, hvilket igen var

rekorddeltagelse. Stævnet blev afviklet med stor succes, det var atter et fantastisk sommervejr, så

alle pigerne samt trænere/ledere og forældre havde en fantastisk weekend, som klubben igen i år

høstede stor ros for.

I påsken kunne klubben sende 5 hold svarende til næsten 100 ungdomsspillere på en 4 dages tur til

Holland for at deltage i et stævne. Det er bestyrelsens hensigt , at klubbens spillere skal have

oplevelser i form af deltagelse i stævner og ture. Klubben yder et tilskud på 25 % af prisen. Til

gengæld forpligter spillerne/forældrene sig til at yde 4 timer hjælp ved et af klubbens arrangementer.

Det er naturligvis vores håb, at vi på den måde både kan give vores medlemmer en oplevelse, og

samtidig kan få frivillige hjælpere til vores arrangementer, som netop giver os mulighed for at

finansiere 25 % af udgiften til turene.

Af andre sportslige aktiviteter var vi over 2 dage i maj vært for DBU's Mikrofodboldskole og i

april og september for DBU's Pigeraketten.

Som tidligere nævnt har vi rigtig mange hold i gang i diverse turneringer, og derfor har også brug

mange trænere til alle disse hold. Vores trænere gør et kæmpearbejde med afvikling af vores

sportslige aktiviteter, og vi er derfor glade for, at vi ved hjælp af et tilskud på ca. 66.000 kr. fra Old

Boys Støtteforeningen i foråret 2011 kunne forsyne alle klubbens trænere med træningstøj.

FfF's Old Boys Støtteforening afholder hver søndag bankospil, med det formål at støtte ungdommen

i FfF. Dette er kun muligt fordi mange frivillige medhjælpere stiller op hver søndag aften til gavn

for fodboldungdommen i FfF.

I november 2011 var det 40 år siden, at støtteforeningen startede – vi ønsker stort tillykke med

jubilæet og tak til de mange frivillige hjælpere.

Klubhus og baneanlæg:

Renoveringen af klubhuset er fortsat i 2011, vi har fået udskiftet vinduer og døre, og vi har planlagt

isolering af taget og udskiftning af den udvendige trappe. Vi har i slutningen af året fået installeret

videoovervågning af området uden for klubhuset og ved kræmmerhuset.

I 2011 tog vi afsked med cafeteriabestyrer Gurli, som valgte at gå på efterløn. I den forbindelse

havde bestyrelsen store overvejelser omkring fremtiden for vores cafeteria, som ikke har kørt helt

optimalt.

Vi endte dog med en beslutning om at fortsætte med en fuldtidsansat bestyrer, og har fra i år ansat

Tina Maltesen, som vi byder velkommen til jobbet. Jeg vil derfor også her opfordre alle til at bakke

op om cafeteriet ved at komme her og bruge det, så klubben stadig kan have råd til at drive det med

en fuldtidsansat bestyrer.

Fodboldbanerne har været flittigt brugt, og specielt i juli og august var sommervejret meget vådt, så

banerne var hårdt belastede. Vi har heldigvis et fint samarbejde med kommunens folk, der passer

og plejer banerne, så vi kom godt igennem den våde periode Vores egne Carl Erik og Kim Falck gør

ligeledes et stort arbejde i forbindelse med pasning af banerne – og stort tak til Carl og Kim for det.

Anden aktivitet:

Vanen tro har vi også gang i andre aktiviteter end de sportslige. I uge 32 afholdtes for 19. gang


Fredericia Heste- og kræmmermarked. Fra torsdag til søndag blev der budt på de sædvanlige tiltag

som bankospil, koncert med ”Midt om natten”og lørdag og søndag åbnede alle kræmmerboderne,

mens Herning Tivoli Park holdt åben hele perioden.

Igen i år blev markedet afviklet med stor succes, hvilket ikke mindst skyldes de ca. 240 hjælpere,

der trofast stiller op og passer deres vagter, så alt kan fungere. Selvfølgelig en kæmpe tak til dem og

til arrangørgruppen, som står bag arrangementet.

I pinsen fik klubben mulighed for at stå for salg af øl og vand ved kommunens store Tallships

Arrangement. Et arrangement, der var stillet store forventninger til, men som måske ikke blev det

tilløbsstykke, som der var lagt op. Det lykkedes at mobilisere næsten 200 frivillige til hjælpe over

de 4 dage, som arrangementet varede, og der blev da et overskud, til gavn for klubben. Igen en stor

tak til de frivillige , som stillede sig til rådighed for klubben.

Økonomi:

Jeg vil her ikke komme nærmere ind på økonomien. Claus vil om et øjeblik gennemgå regnskabet

for 2011. Jeg vil blot konstatere, at klubben vil være ilde stedt uden tilskud fra aktiviteter som

Kræmmermarked, Madby Pige Cup med mere. Vi skal derfor hele tiden være opmærksom på tiltag

og muligheder for at finde nye indtægtskilder.

Fremtiden:

2012 bliver også et travlt år med mange aktiviteter. I påsken vil vi igen i år sende ungdomsspillere

til stævne i Holland. 4 hold med 75 – 80 spillere tager af sted fra fredag til mandag.

Der er planlagt Mikrofodboldskole den den 11. - 13. maj, Jyske 3-bold stævne den 17. maj (Kr.

Himmelfartsdag) og Pigeraketten den 18. maj. Madsby Pige Cup er den 1. - 3- juni.

Fredericia Heste- og Kræmmermarked går for 20. gang i luften torsdag til søndag i uge 32, og mon

ikke arrangørerne har tænkt på at gøre jubilæumsmarkedet endnu mere festligt.

Som noget helt nyt bliver der rockkoncert i Madsby. ”Royal Beer Rock Tour lægger vejen forbi

Madsby den 25. august og afvikler koncerten Madsby Rock.

Som det fremgår bliver der også i 2012 brug for alle de frivillige hænder, der kan skaffes. Jeg kan

kun opfordre så mange som muligt til melde sig under fanerne. Det at være med som frivillig

opfylder for mig at se to formål. Du er med til støtte op om at skaffe midler til gavn for

fodboldungdommen i FfF, og får samtidig nogle gode oplevelser sammen med andre frivillige og er

derved en del af det fællesskab, som vi sætter så stor pris på her i klubben.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, tak til alle ledere,

trænere og frivillige for deres indsats. Tak til klubbens medlemmer, samarbejdspartnere og

sponsorer for et godt samarbejde det forløbne år.

Det var alt.

Der var kommentar om en bedre koordinering omkring samarbejdsholdene, når

der skiftes træningssted (fra FfF til KFUM og omvendt)

Herefter blev beretningen godkendt enstemmigt


Forelæggelse af regnskab

Regnskabet blev forelagt af kasseren, resultatet blev et overskud på kr. 7.807.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt

(Regnskabet vedlægges)

Indkomne forslag

Der blev behandlet et forslag om overbygningsaftale med klubber i Fredericia (i første omgang

KFUM) for følgende aldersgrupper U13, U14 og U15 drenge.

Forslaget blev godkendt enstemmigt

(Forslaget vedlægges)

Valg til bestyrelsen:

Valg af formand for 2 år Torben Andersen blev valgt

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Henrik Outzen og Svend Erik Kristensen blev valgt

Valg af 2 suppleanter for 1 år Peter Larsen og Søren Thalund blev valgt

Valg af revisorsuppleant Niels Mosegård blev valgt.

Eventuelt

Traditionen tro kunne Benno Erdmann uddele årets kræmmerpris, som gik til Michael Kristoffersen.

Du har gennem mange år ydet en stor flot frivillig indsats ved kræmmermarkedet. Du har arbejdet

med mange af de praktiske ting, og uden din indsats har vi i hvert fald ikke haft strøm var en del af

Bennos ros til Michael Kristoffersen. Tillykke til Michael med prisen.

Der var en opsang til trænerne om at sørge for at bolde med mere er ordentligt rengjorte, når de

afleveres ved afslutning af udendørssæsonen.

Der var et ønske om stærkere lys i pærerne i vores lysanlæg.

Svend Erik overrakte Bjarke Holm pokal for hans indsats i oplandsturneringen.

Herefter kunne formanden afslutte generalforsamlingen med udbringning af et trefoldigt hurra for

klubben.

Fredericia, den 27. marts 2012

formand Torben Andersen

__________________________________

næstformand Svend Erik Kristensen

__________________________________


kasserer Claus Erdmann

__________________________________

sekretær Jesper Kongsted

___________________________________

bestyrelsesmedlem Henrik Outzen

bestyrelsesmedlem Benno Erdmann

___________________________________

___________________________________

bestyrelsesmedlem Timm Nikolajsen

__________________________________

More magazines by this user
Similar magazines