Årsrapporten kan downloades her - Køge Kyst

koegekyst.dk

Årsrapporten kan downloades her - Køge Kyst

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

CVR-nr. 31 86 10 63

Årsrapporten indeholder 20 sider


Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

Indhold

Påtegninger ......................................................................................................................... 2

Ledelsespåtegning ........................................................................................................... 2

Den uafhængige revisors erklæringer .............................................................................. 3

Selskabsoplysninger ............................................................................................................ 5

Ledelsesberetning ............................................................................................................... 7

Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2011 ................................................... 9

Anvendt regnskabspraksis ............................................................................................... 9

Resultatopgørelse .......................................................................................................... 13

Balance .......................................................................................................................... 14

Pengestrømsopgørelse .................................................................................................. 16

Noter .............................................................................................................................. 17

1


Påtegninger

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Køge Kyst P/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets

aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de

forhold, den omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 9. februar 2012

Direktion:

Jes Møller

Bestyrelse:

Jørgen Holger Nue Møller Mette Lis Andersen Flemming Christensen

Formand

Filip S. C. M. Zibrandtsen Claus Jakob Bøving Ravn Johnna Stark

Marie Borghild Hesselberg Stærke

Godkendt på generalforsamlingen, den 12. marts 2012.

…………………………….

Dirigent

2


Påtegninger

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Køge Kyst P/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Køge Kyst P/S for regnskabsåret 1. januar – 31.

december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,

pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den

interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores

revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om

revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder

etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,

om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb

og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors

vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern

kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et

retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af

virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens

valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er

rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som

grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets

aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i

overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke

foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på

3


denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i

overensstemmelse med årsregnskabet.

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

Hellerup, den 9. februar 2012

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Christian F. Jakobsen

statsautoriseret revisor

4


Selskabsoplysninger

Køge Kyst P/S

Havnen 39

4600 Køge

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

www.koegekyst.dk

CVR. nr. 31 86 10 63

Stiftet 29. januar 2009

Hjemsted

Regnskabsår

Ejerskab

Køge

1. januar – 31. december

Første regnskabsår 29. januar - 31. december 2009

50 % af aktierne ejes af Realdania By A/S (tidligere Realdania

Arealudvikling A/S)

Jarmers Plads 2, 1551 København V

50 % af aktierne ejes af Køge Kommune

Torvet 1, 4600 Køge

Bestyrelse

Jørgen Holger Nue Møller (formand)

Mette Lis Andersen

Flemming Christensen

Filip S. C. M. Zibrandtsen

Claus Jakob Bøving Ravn

Johnna Stark

Marie Borghild Hesselberg Stærke

Direktion

Jes Møller

Revision

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den 12. marts 2012

5


Hoved – og nøgletal

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

29.1-31.12

Mio. kr. 2011 2010 2009

Årets nettoomsætning (huslejeindtægter) 0,1 0,2 0,0

Resultat af ordinær primær drift -55,5 -3,7 -2,9

Resultat af finansielle poster 0,1 0,0 0,2

Årets resultat -55,4 -3,7 -2,7

Balancesum 236,3 272,6 258,8

Investeringer i materielle anlægsaktiver 3,1 1,1 0,0

Egenkapital 234,5 270,7 256,8

Egenkapitalandel af balancesum i % 99,2 % 99,3 % 99,2 %

6


Ledelsesberetning

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

Køge Kyst P/S ejes af Realdania By A/S (50 %) og Køge Kommune (50 %). Selskabet

blev stiftet 29. januar 2009.

Selskabets formål er at forestå byudvikling af et 24 ha stort areal mellem Køges bymidte

og vandet. Projektet omfatter gennemførelse af en international konkurrence, udarbejdelse

af udviklingsplan, salg af byggeretter, byggemodning og anlæg af infrastruktur.

Visionen for Køge Kyst er helt overordnet at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig

bydel, der styrker Køges rolle som center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og i den

samlede Øresundsregion. Byudviklingen finder sted på tre arealer, som alle ejes af Køge

Kyst P/S: Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden.

Organisation

Køge Kyst ledes af en bestyrelse med syv medlemmer, heraf en formand og tre

repræsentanter for hhv. Køge Kommune og Realdania By A/S. I det daglige ledes Køge

Kyst af en projektdirektør med et sekretariat bestående af fire medarbejdere.

Etape 0 og Tråden

Køge Kyst igangsatte i foråret 2011 ”Etape 0”, der har til formål at skabe liv i området,

allerede inden selve byggeriet går i gang. Det sker både for at gøre Køge Kyst til et

spændende sted i de kommende år, hvor området bliver præget af byggeprojekter – og for

på sigt at optimere betingelserne for bylivet i den nye bydel.

Sammen med borgere og aktører etablerer og afprøver Køge Kyst nye byrum, aktiviteter

og oplevelser - primært langs ”Tråden”, som er et nyt markeret forløb mellem Torvet og

Køge Bugt og et første skridt på vejen til at nedbryde jernbanens barrierevirkning i Køge.

Udviklingsplan

Med afsæt i resultatet af parallelkonkurrencen i 2010 har Køge Kyst udarbejdet en endelig,

samlet udviklingsplan for området. Udviklingsplanen lægger rammerne for den videre

byudvikling med en fysisk plan, implementeringsstrategier for visionspunkter mv. og en

tids- og etapeplan.

På baggrund af intentionerne i udviklingsplanen har Køge Kommune iværksat planarbejdet

med et kommuneplantillæg og lokalplanerne for de første etaper.

Investorkontakter og salgsaktiviteter

Køge Kyst har i efteråret 2011 påbegyndt arbejdet med at forberede en målrettet indsats

over for potentielle investorer.

Økonomi

Det danske ejendomsmarked er karakteriseret ved faldende realpriser, et lavt antal

handler og et stort antal ejendomme til salg på grund af den generelle økonomiske

afmatning. Som følge heraf og i lyset af prisindikationer fra markedet samt effekten af den

nye momslov fra 2009 har ledelsen besluttet at nedskrive den regnskabsmæssige værdi af

7


Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

arealerne i udviklingsområdet med 49 mio. kr., svarende til ca. 18 % af den

regnskabsmæssige værdi. Nedskrivningen indgår i resultatopgørelsens bruttoresultat.

Årets resultat udgjorde tkr. -55.408, og er negativt påvirket af den ovenfor omtalte

nedskrivning. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2011 tkr. 234.495. Ledelsen anser

årets resultat for tilfredsstillende set i lyset af den aktuelle økonomiske og

markedsmæssige situation.

For året 2012 forventes et mindre regnskabsmæssigt overskud fra salg af byggeretter og

kapitalejerne har aftalt indskud af 15,5 mio. kr.

Det samlede projekt forventes at løbe frem mod 2035. Som det er sædvanligt for

selskaber, der beskæftiger sig med denne type aktivitet, vil økonomien de første år være

præget af en række investeringer i forundersøgelser, midlertidige foranstaltninger og

byggemodning. På lidt længere sigt forventes disse aktiviteter at generere indtægter

gennem salg af byggeretter, hvorefter der kan ske tilbageførsel af investeret kapital og

afkast til ejerne i Køge Kommune og Realdania By A/S.

Usikkerhed ved indregning og måling

Ved indregning af arealernes værdi i selskabets balance, anvendes kostprisen, dvs.

købsprisen tillagt værdien af efterfølgende forbedringer. Dog anvendes

nettorealisationsværdien, hvis denne vurderes at være lavere end kostprisen.

Nettorealisationsværdien er den forventede salgspris vurderet på baggrund af et skøn over

de fremtidige pengestrømme. Dette skøn strækker sig over de næste 25 år med den

usikkerhed, der naturligt følger af en så lang tidshorisont.

Særlige risici

Selskabet opererer på ejendomsmarkedet med de dermed forbundne risici.

Efterfølgende begivenheder

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet andre begivenheder, der er af

væsentlig betydning for selskabets stilling.

8


Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2011

Anvendt regnskabspraksis

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

Årsrapporten for Køge Kyst P/S for 1. januar – 31. december 2011 er aflagt i

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-

virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt,

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles

pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har

en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil

fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første

indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer,

inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på

balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indeholder lejeindtægter vedrørende udlejning af grunde og bygninger

til tredje mand.

Personaleomkostninger

I personaleomkostninger indregnes omkostninger til ledelsen, personale, pension samt

øvrige sociale omkostninger. Omkostninger der kan henføres direkte til en værditilvækst

på selskabets arealer aktiveres som en del af den regnskabsmæssige værdi af arealerne.

Andre eksterne omkostninger

I andre eksterne omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til administration,

kontorlokaler, kontorhold, advokatomkostninger og IT-omkostninger mv.

9


Finansielle poster

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og

omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Selskabets indkomst beskattes hos ejerne ud fra ejerandel. Som følge heraf indregnes der

ikke skat i selskabets resultatopgørelse og balance.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostprisen samt omkostninger direkte tilknyttet

anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug med fradrag af akkumulerede

afskrivninger.

Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid.

Den forventede brugstid er:

Indretning af lejede lokaler

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 år

3 – 5 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem

salgsprisen med fradrag af salgsudgifter og den regnskabsmæssige værdi på

salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under ”Afskrivninger”.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender og deposita måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis

svarer til nominel værdi.

Beholdning af arealer

Beholdning af arealer omfatter grunde, der er erhvervet til udvikling og videresalg.

Arealer indregnes ved køb til kostpris inklusive transaktionsomkostninger og måles

efterfølgende til kostpris.

Omkostninger, herunder de indkøbte konsulent- og entreprenørydelser samt de

personaleomkostninger, der tilfører et areal blivende nye eller forbedrede egenskaber i

forhold til anskaffelsestidspunktet, tillægges den regnskabsmæssige værdi.

Der foretages løbende vurdering af, om kostprisen for arealerne overstiger

nettorealisationsværdien. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives

arealerne til denne lavere værdi.

10


Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger

vedrørende det efterfølgende regnskabsår, herunder forudbetalt løn, forsikringspræmier

og abonnementer.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående hos kreditinstitutter.

Egenkapital

Egenkapital omfatter selskabskapital og andre reserver.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til

nominel værdi.

Kortfristede gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, gæld til tilknyttede

virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer

til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser Køge Kyst P/S’ pengestrømme fra drifts-, investerings- og

finansieringsaktivitet for året samt virksomhedens likvider primo og ultimo året.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktivitet opgøres med udgangspunkt i årets resultat reguleret for ikkekontante

finansielle driftsposter og ændringer i driftskapitalen.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af

anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse af aktiekapital samt

afdrag på rentebærende gæld.

11


Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

Likvider

Likvider omfatter indestående i kreditinstitutter.

Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings

”Anbefalinger & Nøgletal 2010”

Virksomhedens særlige aktivitet medfører, at det ikke giver mening at udregne sædvanlige

nøgletal udover egenkapitalandelen.

Det i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Egenkapitalandel Egenkapital ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo

12


Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2011

Resultatopgørelse

(Beløb i tkr.)

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

Note 2011 2010

Nettoomsætning 129 172

Nedskrivning på beholdning af arealer 49.000 0

Bruttoresultat -48.871 172

Andre eksterne omkostninger 5.207 3.192

Personaleomkostninger 1 972 614

Afskrivninger 4 428 88

Resultat før finansielle poster -55.478 -3.722

Finansielle indtægter 2 77 47

Finansielle omkostninger 3 7 7

Årets resultat -55.408 -3.682

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat -55.408 -3.682

-55.408 -3.682

13


Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2011

Balance

(Beløb i tkr.)

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

AKTIVER Note 2011 2010

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler 134 210

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3.579 833

Materielle anlægsaktiver i alt 4 3.713 1.043

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender 5.646 5.607

Deposita 62 62

Finansielle anlægsaktiver i alt 5 5.708 5.669

Anlægsaktiver i alt 9.421 6.712

Omsætningsaktiver

Beholdning af arealer 6 220.797 261.086

Tilgodehavender

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 0 115

Andre tilgodehavender 719 0

Periodeafgrænsningsposter 152 28

Tilgodehavender i alt 871 143

Likvide beholdninger 5.242 4.621

Omsætningsaktiver i alt 226.910 265.850

AKTIVER I ALT 236.331 272.562

14


Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2011

(Beløb i tkr.)

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

PASSIVER Note 2011 2010

Selskabskapital 62.750 43.550

Overført resultat 171.746 227.154

Egenkapital i alt 7 234.496 270.704

Langfristede gældsforpligtelser

Deposita 8 47 47

Langfristede gældsforpligtelser i alt 47 47

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.451 1.514

Gæld til associerede virksomheder 39 5

Anden gæld 298 292

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.788 1.811

PASSIVER I ALT 236.331 272.562

Eventualforpligtelser 9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10

Nærtstående parter 11

Ejerforhold 12

15


Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2011

Pengestrømsopgørelse

(Beløb i tkr.)

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

2011 2010

Årets resultat -55.408 -3.682

Afskrivninger 428 87

Ændring i beholdning af arealer 40.289 -13.873

Ændring i øvrig driftskapital -751 -324

Pengestrøm fra driftsaktivitet -15.442 -17.792

Køb af materielle anlægsaktiver -3.097 -1.094

Forøgelse af finansielle anlægsaktiver -40 -3.920

Pengestrøm til investeringsaktivitet -3.137 -5.014

Kapitalforhøjelse 19.200 17.600

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 19.200 17.600

Årets pengestrøm 621 -5.206

Likvider, primo 4.621 9.827

Likvider, ultimo 5.242 4.621

16


Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2011

Noter

(Beløb i tkr.)

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

2011 2010

1 Personaleomkostninger

Lønninger 3.508 2.268

Pensioner 320 162

Andre omkostninger til social sikring 18 7

Øvrige personaleomkostninger 84 62

Aktiveret løn og gager mv. -2.958 -1.885

972 614

Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til

heltidsbeskæftigede 4 3

Vederlag til direktion og bestyrelse 1.445 1.093

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 98b, stk. 3, er vederlag til Direktion og

Bestyrelse slået sammen.

2 Finansielle indtægter

Renter bankkonti 76 47

Andre renteindtægter 1 0

77 47

3 Finansielle omkostninger

Andre renteomkostninger 0 0

Øvrige finansielle omkostninger 7 7

7 7

17


Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2011

Noter

(Beløb i tkr.)

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

Materi 4 Materielle anlægsaktiver

Andre

anlæg,

driftsmateriel

og

inventar

Indretning

af lejede

lokaler

Kostpris primo 909 228

Tilgang 3.097 0

Kostpris ultimo 4.006 228

Afskrivninger primo 76 18

Årets afskrivninger 351 76

Afskrivninger ultimo 427 94

Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.579 134

Afskrives over 3 – 5 år 3 år

5 Finansielle anlægsaktiver

Andre

tilgodehavender

Deposita

Kostpris primo 5.607 62

Tilgang 39 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 5.646 62

6 Beholdning af arealer

Selskabets arealer forventes afstået løbende frem til år 2035.

18


Årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2011

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

Noter

(Beløb i tkr.)

7 Egenkapital

Selskabskapital

resultat m.m. I alt

Overført

Egenkapital primo 43.550 227.154 270.704

Kapitalforhøjelse 19.200 0 19.200

Årets resultat 0 -55.408 -55.408

Egenkapital ultimo 62.750 171.746 234.496

Aktiekapital

Aktiekapitalen udgør 62.750.000 kr. fordelt i aktier á 1.000 kr. og multipla heraf.

Bevægelser på selskabskapitalen de seneste fire år:

Aktiekapital 29. januar 2009, stiftelse 25.950.000

Aktiekapital 28. april 2010, kontant kapitalforhøjelse 17.600.000

Aktiekapital 3. januar 2011, kontant kapitalforhøjelse 19.200.000

62.750.000

8 Langfristet gældsforpligtelse

Det forventes, at den langfristede gældsforpligtelse forfalder mellem 1 år og 5 år.

9 Eventualforpligtelser

Selskabet har en huslejeforpligtelse på 290 tkr., hvoraf 229 tkr. forfalder inden for 1

år.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

11 Nærtstående parter

Ingen nærtstående parter har bestemmende indflydelse på Køge Kyst P/S.

19


12 Ejerforhold

Køge Kyst P/S

Årsrapport for 2011

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejede mere end

5 % af stemmerne eller aktiekapitalen:

Køge Kommune

Realdania By A/S

Torvet 1 Jarmers Plads 2

4600 Køge 1551 København V

20

More magazines by this user
Similar magazines