præsentationsfolderen "Køge Kyst - Udvikling af en levende og ...

koegekyst.dk

præsentationsfolderen "Køge Kyst - Udvikling af en levende og ...

Store muligheder i Køge

Køge er på én gang en del af Hovedstadsområdet og

et selvstændigt bysamfund med en historisk og kulturel

egenart. Muligheden for at skabe byudvikling i Køge er

enestående, bl.a. fordi byen har et stort potentiale for

vækst som trafikknudepunkt på Sjælland og med en beliggenhed

på hovedfærdselsåren mellem Øresundsbroen

og den kommende Femernbro.

Potentialet er ikke blevet mindre efter de politiske beslutninger

om en ny jernbanelinje mellem København og

Ringsted via Køge og placeringen af et nyt hovedsygehus

i byen.

Erhvervshavnen

Køge Kommune har længe arbejdet ud fra en bevidst

strategi om at omdanne området mellem bymidten og

vandet, samtidig med at den aktive erhvervshavn skal

udvikles. Derfor anlægges et nyt havneområde nord for

bymidten, hvor erhvervsaktiviteterne i fremtiden skal

være koncentreret.

Køge Kyst-projektet netop nu

I 2010 har Køge Kyst gennemført en parallelkonkurrence

for tværfaglige hold fra ind- og udland med det formål

at indhente de bedste bud på en udviklingsplan for området.

Frem mod foråret 2011 arbejder Køge Kyst videre

mod en endelig udviklingsplan med baggrund i forslag

fra holdene.

Herefter skal der udarbejdes kommuneplantillæg og

lokalplaner for de enkelte etaper, og området skal fra

2012 byggemodnes og sælges etapevis som byggeretter

til investorer.

BYLIV OG KULTURARV FORENES PÅ HAVNEN

Søndre Havn bliver et bylaboratorium med plads til både by og havn, mange typer af nye boligejere

og -lejere med stor variation i indkomst og behov, kunst- og fritidsforeninger, kreative virksomheder,

vandsportsentusiaster og ældre, der – ligesom alle andre - kan nyde godt af nærheden til de mange mindre

og rolige grønne lommeparker.

Omkring ØA bygningen trækkes havnekajen tilbage, og skaber et nyt rum med vandet som det centrale

element. Trinnene, der fører ned til vandkanten er udført i træ, der dels gør dem behagelige at sidde på og

refererer til Køge havns historie som træindustrihavn.

KULTURSTRØGET - HELHEDSGREB

Kulturstien langs havneløbet aktiveres ved brug af de eksisterende skinner langs havnekajen. Togvogne

med bænke, interaktive lysmaster eller små kiosker kan flyttes omkring efter behov. På den måde

er rummet altid i forandring og nye anvendelsesmuligheder kan opstå. Det centrale banelegeme på

Sønderhavn, hvor skinnerne tidligere førte gods til den bagvedliggende industri, genetableres som en grøn

kile, hvor strandengen fortsættes gennem den nye bydel. Den grønne kile forbindes med vandet ved ØA

bygningen og videre til marinaen og Køge å. Beplantningen i den grønne kile føres videre fra strandengen

i form af nåletræer og græstyper fra strandengen.

ILLUSTRATIONER

Find flere oplysninger på www.koegekyst.dk

Her kan du blandt meget andet se konkurrenceforslagene og

dommerbetænkningen, tilmelde dig et nyhedsbrev eller

offentliggøre et indlæg i Køge Kysts Dialogforum.

Køge Kyst P/S

Havnen 39, 4600 Køge

kontakt@koegekyst.dk

Projektchef

Jes Møller

Tlf. 24 94 39 00

Chefkonsulent

Byudvikling, kultur og byliv

Siv Raun Andersen

Tlf. 24 94 39 01

Chefkonsulent

Planlægning, trafik og miljø

Gry Mylov

Tlf. 24 94 39 02

Projektsekretær

Vibeke Troensegaard

Tlf. 24 94 39 03

STATIONSALMINDINGEN SYD

Naturens nærvær i de nye bydele er ikke bare masser

af grønt. Det er naturens processer, der synliggøres

som håndtering af vand efter regn, der gøres til en

attraktion som vand i byrummene, minibiotoper

og næring til byens mange nye træer. Det er og

naturens nærvær som del af en ny hverdag, der i

boligkvarterne bliver en blanding af by- og landliv

med korte afstande til handel, strand og tog.

BORGERINDDRAGELSE – KØGE KYST

KVARTER B - ÅSTOFTE

Den rumlige komposition af bygninger, byrum og

færdsel har betydning for indbyggernes adfærd. Vi

ved, at ca. 30 mennesker i en klyngebebyggelse er

grænsen for, hvor mange man kan have et naboforhold

til. Derfor foreslår vi klynger af bebyggelser,

der er kittet sammen til en større helhed. I hver

klynge kan der bo 30-35 beboere. Områdets karakter

er en blanding af enkelt byggeri, kolonihaver og tæt

natur. Vi kender tilsvarende områder i Europa som fx

Ypenberg i Holland.

TEAM SLA · Køge Kyst · s 17

ADEPT Rambøll Noema Research and Planning og Topotek1 i samarbejde med Transsolar Aquap Imitio Brugger & Nielsen Bbn consult SIDE 42

DIALOGBÆNKE PÅ HAVNE PLADSEN

Layout: Make®

Illustrationer: Køge Kyst, Vandkunsten, Adept og SLA.

© Køge Kyst, oktober 2010

Vores vision for Køge som den mangfoldige by understøttes af en særlig borger-inddragelsesstrategi. Denne

strategi har to primære formål, nemlig:

• At sikre, at planlægningen af Køge Kyst-området udtænkes og implemen-teres i samarbejde med lokale

borgere og interessenter, på en måde hvor disses idéer, ønsker og bekymringer spiller en aktiv rolle i den

Det er hensig

potentielle in

dækning bla

af Køge Kyst

forhånd a


Køge Kyst

Over de næste 20-25 år skal Køges centrale havne- og

stationsområde udvikles til en enestående og attraktiv

bydel, der binder bymidten og havneområdet i den

gamle købstad sammen.

I alt ca. 240.000 kvadratmeter skal omdannes med

boliger, arbejdspladser, butikker og kultur. Bydelen skal

bære præg af kvalitet i byudviklingen og samspil med

den historiske bymidte, og den skal være bæredygtig i

både miljømæssig, social, sundhedsmæssig og økonomisk

forstand. Byggeaktiviteterne forventes påbegyndt i

2012.

Køge Kyst-projektet gennemføres i et partnerskab

mellem Køge Kommune og Realdania Arealudvikling.

Visionen

Visionen for Køge Kyst er at skabe en enestående,

attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle

som center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og

i den samlede Øresundsregion.

Byudviklingen skal realisere seks visionspunkter:

• Kulturen bliver drivkraft for byudviklingen

• Detailhandel styrker Køge som attraktiv handelsby

• Infrastrukturen udvikles som et aktiv for byen

• Byudvikling, byomdannelse og bybygning udføres

kreativt og i høj kvalitet

• Byens borgere og øvrige aktører deltager aktivt i

byudvikling og byomdannelse

• Bæredygtighed i ordets bredeste forstand udgør et

overordnet princip for byudvikling og byomdannelse

COLLSTROPGRUNDEN

STATIONSOMRÅDET

SØNDRE HAVN

Køge Kyst-området

Køge Kyst-området består af tre delområder:

Søndre Havn skal rumme nye kvarterer med

en mangfoldighed af boliger, kulturtilbud,

kontorarbejdspladser og serviceerhverv.

Nærheden til både havn, strand og omgivende

natur skal udnyttes.

Stationsområdet skal rumme et helt nyt handelskvarter,

som med en høj koncentration af butikker

og stærk tilknytning til den eksisterende bymidte

skal styrke byens handelsliv.

Collstropgrunden, som i dag er parkeringsplads,

skal rumme et nyt stærkt erhvervsmiljø.

Området som helhed strækker sig fra bymidten

til Køge Bugt. Målet er, at delområderne hænger

naturligt sammen indbyrdes og med resten af

Køge by.

More magazines by this user
Similar magazines