"Den farverige middelalder" i pdf. - Nationalmuseet

skoletjenesten.dk

"Den farverige middelalder" i pdf. - Nationalmuseet

Jesu familie, relief - Rodsted nedlagte kirke o. 1500. Nationalmuseet Beslag til skrin med årets arbejder, 1300-tallet. Nationalmuseet nere i middelalderen var langt det meste jord ejet af herremænd, kongemagt eller kirke, men disse havde så forpagtere (bryder) siddende på storgårde, der igen var overordnet en række landboer, der sad som fæstere af mere eller mindre husmandsagtige småbrug. Hertil kom i den tidligste middelalder også en gruppe af slaver (»trælle«), som Kirken dog efterhånden af etiske grunde fik afskaffet. I den tidlige middelalder var nye dyrkningsmetoder indført – først og fremmest brugen af den hestetrukne muldfjælsplov, der vendte jordflagerne effektivt. Det havde givet grundlag for en støt voksende befolkning, som nødvendiggjorde nyopdyrkning af stadig mere marginale jorde og en underopdeling af de gamle landbogårde i mindre brug. Dette system brød sammen midt i 1300-tallet som følge af en landbrugskrise i kombination med omfattende pestepidemier. Katastroferne fik den positive bivirkning, at der – for dem, der overlevede – blev meget bedre muligheder for at få en ordentlig gård med et ordentligt jordtilliggende til en rimelig fæsteafgift. Var godsejeren ublu i sine krav, kunne man altid flytte til et andet sted! Talrige smågårde og nogle marginale landsbyer blev opgivet, og i stedet opstod det senere velkendte system af landsbyer med en række lige store gårde, der drev jorden i fællesskab. livsvilkår Menneskets livsvilkår stod skarpt tegnet. At sygdom og død var alle menneskers lod, adskiller ikke middelalderen fra vor tid, men mens vi op imod år 2000 gør, hvad vi kan for at fortrænge kendsgerningen og leve i illusionen om evig ungdom, var det hverken tænkeligt – eller ønskeligt – for 1000 år siden. Sygdom lod sig ikke gemme væk på institutioner, men var en del af dagligdagen. Og dødsfald var – på linie med fødsler – sociale begivenheder, hvor venner og slægt samledes for at vise deres deltagelse og yde støtte. De stærke sociale netværk, kombineret med Kirkens praktiske og religiøse ramme om alle tilværelsens aspekter, gav mulighed for en afklaret accept af en omskiftelig tilværelse: med jævnligt tilbagevendende sygdomsepidemier og med stor afhængighed af vejrliget og afgrødernes trivsel. Den gennemsnitlige levealder er udfra undersøgelser af skeletmateriale blevet anslået så lavt som omkring 20 år, men tallet dækker over store variationer i dødeligheden. Fødslerne var en risikabel affære for både moder og barn, og der var stor overdødelighed af småbørn, formentlig også mere, end det fremgår af det udgravede skeletmateriale, for de spinkle spædbarnsknogler er ikke altid godt bevaret i jorden. De børn, der overlevede de første leveår, kunne dog nok se frem til at blive et halvt hundrede år, og der er også mange kendte eksempler på mennesker, der blev virkelig gamle: 70-80 år. Den mest berygtede sygdomsepidemi i middelalderen var pesten, den sorte død, som hærgede første gang ved midten af 1300-tallet, men i øvrigt kom igen med jævne mellemrum i de følgende århundreder. I løbet af få år døde hen imod halvdelen af Europas befolkning på grund af den uhyggelige sygdom, der smittede via lopper fra inficerede rotter. Katastrofen rystede mennesker og samfund, men i forhold til, hvordan moderne danskere ville reagere på en tilsvarende situation, var middel- 4

More magazines by this user
Similar magazines