(Microsoft PowerPoint - Specialr\345dgivningen, Holb\346k, 1. dec ...

hjaelpemidler.com

(Microsoft PowerPoint - Specialr\345dgivningen, Holb\346k, 1. dec ...

Velkommen

til temamøde

1. december 2008

Specialrådgivningen i Holbæk

Handicap & Hjælpemidler

VISO og specialrådgivning

Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og

Unge

Elisabeth Nørgård Andreasen, Konsulent VISO

Voksne


Programmet for i dag

• Hvad er VISO

• Udfordringer i forhold til lovgivningen omkring VISO

• Sagsgang i VISO

• Hvordan kan en VISO sag se ud

• VISO en netværksorganisation –

specialister/leverandører og vidensfunktion


Kommunalreformen

• Kommunerne det fulde ansvar

• Amterne nedlægges

• Bekymring for de specialiserede og komplicerede

rådgivnings- og udredningsforløb

• Bekymring fra brugerorganisationer og politiske partier


Servicestyrelsen og VISO

Etableret 1. januar 2007

i forbindelse

med kommunalreformen

VISO er en del af Servicestyrelsen


Hvad er VISO?

”Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation”

Gratis, landsdækkende specialrådgivning til kommuner,

borgere, institutioner og tilbud, når den rette ekspertise

ikke findes i kommunen.

Opsamler, udvikler og formidler viden inden for

specialrådgivningsområdet.


VISO´s formål

§ 2. VISO har til formål

1) at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private

tilbud med vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og

komplicerede enkeltsager og bistå kommunen med vejledende

udredning af dens borgere i de få mest specialiserede og

komplicerede enkeltsager på det sociale område, hvor den fornødne

ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte

kommune eller i regionens tilbud,…

(Bekendtgørelse nr. 161 om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation – VISO)


Velfærdsministerens initiativer

• At de faglige netværk i højere grad inddrages i visitationen

• At rådgivningsforløbene løber så længe der er brug for det

• At VISO´s faglige netværk involveres i at kvalificere kommunen til at

blive bedre til at yde specialrådgivning i nye sager

• At den kommunale sagsbehandler kan kontakte VISO om alle

emner og spørgsmål indenfor specialrådgivning


Sagsgang

Rådgivning eller

udredning i direkte

dialog med

henvender

1.

Kommune,

tilbud/institution

eller borger

henvender sig

til VISO

Ønsker bistand i en

sag, hvor den rette

ekspertise ikke

findes i kommunen

3.

Specialister

leverer rådgivning

og udredning

Aftaler

ydelser med

en eller flere

specialister

2.

VISO vurderer,

visiterer og

sammensætter

ydelser i dialog

med henvender og

specialister


Specialisterne

VISO har kontrakt med ca. 132 specialister i hele landet.

Eksempler på specialister:

Center for Autisme.

Rehabiliteringscenter for muskelsvind

Center for Specialrådgivning,

Handicap & Hjælpemidler.

Hjælpemiddelcentralen Rødovre

Center for Syn og Kommunikation, Århus

Sølund

Platanhaven


En VISO-sag

Flere problemkomplekser og ringe effekt af sædvanlige

metoder og hidtidig indsats

Behov for specialister

med forskellig faglig ekspertise

Såvel en personsag som en sag,

der vedrører en gruppe borgere med

samme problemstillinger.


Hvad er ikke en VISO-sag?

En borgers sag bliver ikke en VISO-sag af:

• Borgeren har en bestemt diagnose

• Borgeren er utilfreds med sin kommunes indsats og

samarbejde

• Borgeren ønsker at klage over kommunens

sagsbehandling og afgørelse

• Brug for lovfortolkning


Målgrupper

Børn, unge og voksne med

handicap

Udsatte børn, unge og voksne

Specialundervisning og

specialpædagogisk bistand

til børn, unge og voksne


Hvilke problemstillinger bruges VISO

typisk til?

Børn- og unge:

Hjerneskader

Autisme

ADHD

Omsorgssvigtede børn

Anbringelser

Voksne:

Hjerneskader (ofte i kombination med nedenstående)

Sindslidelse

Misbrug

Konfliktskabende adfærd

Nedsat psykisk funktionsevne

ADHD (ofte i kombination med misbrug, forsørgelses- eller

boligproblematikker)


Specialrådgivning

VISO tilbyder to ydelser:

Rådgivning og/eller

Udredning


Udredning

En helhedsorienteret og koordineret undersøgelse af en

borgers situation eller afdækning af undervisningsbehov.

Peger på muligheder, som kan afhjælpe borgeren.

Kun kommuner

kan anmode om

en udredning.


Rådgivning

VISOs rådgivning kan være kortere- eller længerevarende

forløb og giver øget forståelse for:

De problemstillinger, der kendetegner sagen.

Hvilke kompensations- og/eller støttebehov,

borgeren har.

Hvor og hvordan borgeren bedst får dækket sit

kompensations- og/eller støttebehov.

Borgere, kommuner, institutioner

og tilbud kan anmode om gratis

rådgivning, når den rette ekspertise

ikke findes i kommunen.


CASE

• Henvender: Kommunen.

• Problematik: Ung mand på 21 år, der pga. en arvelig sygdom er svært

hørehæmmet, blind på højre øje og kun har lidt syn på det venstre øje. Han

har balancebesvær, spasticitet og kraftnedsættelse. Kognitivt

velfungerende. Modtager førtidspension. Han bor p.t. ved sine onkel og

tante, da han ikke længere er i stand til at bo ved sin mor, som bor i en 1.

sals lejlighed.

• Hvad ønskes hjælp til: Udredning af støttebehov og afdækning af hvilke

botilbud der kunne være relevante.

• Hvad gør sagen til en VISO sag: Kompliceret problemstilling pga. de

forskellige funktionsnedsættelser. Kommunen er ikke i stand til at udrede

sagen.

• Ydelsen: En til udredning af støttebehov i forhold praktisk/pædagogisk

hjælp i et kommende botilbud samt udredning/rådgivning i forhold til

afdækning af behovet for IKT hjælpemidler.


CASE

• Henvender: Kommunen

• Problematik: 40-årig kvinde der bor på plejehjem pga. blodprop i hjernen =

hjerneskade. Kvinden giver via kropssprog udtryk for utilfredshed med at være på

plejehjemmet. Det virker som om kvinden er i bedring på det kognitive område, men

at hendes funktionsevne langsomt forringes på det fysiske område.

• Hvad ønskes hjælp til: Udredning af aktuelle støttebehov.

• Hvad gør sagen til en VISO sag: Graden af kvindens funktionsnedsættelse samt

det, at kommunen er ikke i stand til at udrede kvindens støttebehov.

• Ydelsen: Udredning af kvindens fysiske status og kognitive/mentale status samt

udredning af kommunikation. Rådgivning/undervisning af personalet i forhold til

implementering af handleplan.


CASE

Henvender: Kommunal ergoterapeut

Problematik: 62 årig tetraplegiker (gammel skade). Skal have ny kørestol, da den

gamle er slidt - han har en dårlig siddestilling. Er ved at være ”nedslidt”, har taget en

del på i vægt, og har udviklet en scoliose. Han ønsker ikke en bredere kørestol end

nuværende.

Hvad ønskes hjælp til: At finde en egnet kørestol og afhjælpe den dårlige

siddestilling.

Hvad gør sagen til en VISO sag: Kommunal ergoterapeut samt den lokale

Hjælpemiddelrådgivning, som Kommunen har tegnet abonnement ved har ikke kunnet

løse problemet. Hornbæk Fysiurgisk Hospital har heller ikke kunne rådgive

kommunen.

Ydelsen: Analyse af problematikken, siddestillingsanalyse og rådgivning til kommunen i

forhold til at omsætte løsningsmulighederne i praksis.


Hvem har myndigheden?

• Kommunerne har det fulde myndighedsansvar på det

sociale område og specialundervisningsområdet.

• VISO er en støttefunktion –

hjælper med at løfte specialrådgivningsopgaven

og kvalificerer beslutningsgrundlaget, når den rette

ekspertise ikke findes i kommunen.


VISO – en netværksorganisation

SPECIALISTER

VISO I ODENSE

(DEN CENTRALE ENHED)

VIDENSCENTRE


VISOs organisering

Den centrale enhed i Odense med 36 ansatte

3 faglige miljøer: VISO-børn og unge, VISO-voksne og VISOspecialundervisning.

I alt 19 konsulenter, 2 faglige ledere og 3 kontorchefer.

Konsulenterne er socialrådgivere, pædagoger, psykologer, ergoterapeuter,

talehørelærer mm.

En kontraktgruppe (1 faglig leder,

2 juridiske konsulenter og 1 adm. ass.)

6 akademiske konsulenter med tværgående

funktioner (udviklingsteam) og 2 adm. ass.

VISO har en vagtordning. Man kan ringe ind dagligt ml. 9 og 15.30. VISOs

faglige konsulenter varetager alle telefoniske henvendelser.


Specialisterne

VISO har kontrakt med ca. 132 specialister i hele landet.

Eksempler på specialister:

Center for Autisme.

Rehabiliteringscenter for muskelsvind

Center for Specialrådgivning,

Handicap & Hjælpemidler.

Hjælpemiddelcentralen Rødovre

Center for Syn og Kommunikation, Århus

Sølund

Platanhaven


Vidensfunktionen

Vidensfunktionen varetages bl.a. den centrale enhed, leverandørnetværket

og af følgende 14 organisationer:

Videnscenter for Autisme

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Videnscenter for hørehandicap

Videnscenter for Døvblindeblevne

Videnscenter for Døvblindefødte

Videnscenter om Epilepsi

Videnscenter for Hjerneskade

Dansk Videnscenter for Ordblindhed

Dansk Videnscenter for Stammen

Videnscenter for Synshandicap

VIKOM (Videnscenter om kommunikation og multiple funktionsnedsættelser hos børn og unge uden et talesprog)

Hjælpemiddelinstituttet

Center for Små Handicapgrupper

Videnscenter for Socialpsykiatri


Fakta

VISO har nu haft henvendelser fra 97 kommuner og sager

fra 93 kommuner.

Henvendelser fordelt på områder:

Voksne 1616

Børn 1288

Specialundervisning 547

Andet og ikke angivet 244

I alt 3695

(jan. 2007 – oktober 2008)


Mere information

Ring til VISO på tlf. 72 42 37 00

Klik ind på www.servicestyrelsen.dk/viso

More magazines by this user
Similar magazines