ÅRSBERETNING 2007 - Bevaringscenter Nordjylland

bcnord.dk

ÅRSBERETNING 2007 - Bevaringscenter Nordjylland

ÅRSBERETNING 2007

Bevaringscenter Nordjylland


Årsberetning 2007

Generelt

Bevaringscenter Nordjylland (BCN) er en selvejende

institution, som har til formål at yde bevaringsfaglig

bistand til de museer og andre kulturbevarende

institutioner, som har indgået samarbejdsaftale

med centret. Centerets drift finansieres

dels gennem offentlige tilskud, dels gennem betaling

for ydelser fra de tilknyttede institutioner. Desuden

er BCN afhængig af indtægter fra kunder

udenfor museumsverdenen, f.eks. kirker, institutioner

og private.

Bevaringscenter Nordjylland afløser den tidligere

nordjyske bevaringsinstitution, Nordjyllands Amts

Konserveringsværksted, som blev nedlagt i forbindelse

med kommunalreformen 1. januar 2007.

Det faste personale består af 4 fagkonservatorer og

en sekretær på deltid. Desuden har der i 2007 været

flere midlertidigt ansatte fagkonservatorer og andet

personale.

Organisation og

samarbejdsaftaler

Bevaringscenter Nordjylland ledes af en bestyrelse

på 5 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af kommunerne

i Region Nordjylland gennem Kommunekontaktrådet.

2 medlemmer udpeges af de statsanerkendte

museer og andre kulturbevarende institutioner

i regionen, med hvem centeret har indgået

samarbejdsaftale.

Samarbejdet mellem BCN og brugerne foregik i

2007 på samme vilkår som det tidligere samarbejde

mellem Nordjyllands Amts Konserveringsværksted

og brugerne. Dette gav mulighed for, at brugerne og

BCN i fællesskab i løbet af året kunne udarbejde et

nyt grundlag for det fremtidige samarbejde.

Forslaget lå færdigt i januar 2008 og blev godkendt

af BCN’s bestyrelse. Det vil derfor træde i kraft fra

2008. De vigtigste elementer er følgende: Der indgås

individuelle kontrakter mellem BCN og brugerne.

Kontrakterne fastsætter en betaling for en

bestemt andel af BCN’s arbejde. I andelen indgår

både individuelle timer og fællestimer. En del af

arbejdstiden på BCN er afsat til rekvireret arbejde

for at sikre en tilstrækkelig indtægt til at kunne

fastholde det eksisterende personale og dermed den

faglige bredde i tilbuddet til brugerne.

Økonomi

I forbindelse med kommunalreformen og amternes

nedlæggelse 1. januar 2007 blev det tidligere amtstilskud

til driften overtaget af Staten i en overgangsperiode.

Men i den forbindelse skete der desværre

også en reduktion af det tilskud, som hidtil

var kommet via museerne. Hvis BCN skal opretholdes

på det sædvanlige niveau, må der altså fremover

kunne hentes en indtægt udefra.

I 2007 var indtægterne fra det rekvirerede arbejde

på et relativt lavt niveau. En uventet stor ekstraindtægt

hjalp dog på balancen: I samarbejde med

revisor blev vores momsforhold gennemgået omhyggeligt,

og resultatet var en udbetaling af momsrefusion

for de seneste 3 år på i alt næsten 100.000

kr. Sammen med en generel tilbageholdenhed og

sparsommelighed medvirkede dette til, at året trods

en indledende bekymring sluttede med et pænt resultat.

Arbejde for museerne

Trods en god og engageret indsats fra hele personalet

lykkedes det ikke i 2007 at nå at udføre det

forventede antal timer på ”kvoten”; de timer, som

de enkelte brugere har købt via deres bidrag til

driften. En væsentlig grund til dette var, at opgaverne

gennem årene har ændret karakter, således at

de opgaver, der traditionelt er blevet defineret som

”kvotearbejde”, er blevet færre i forhold til de opgaver,

som personalet har udført, uden at kunne føre

dem på kvoteregnskabet. Problemet har været voksende

i en årrække og har medført en del frustration

internt, hvor personalet har følt, at man knap nok

”slog til”, selvom man konstant var i sving og havde

fokus på opgaverne og brugernes ønsker og behov.

Dette forhold er der blevet rettet op på med den nye

samarbejdsaftale, som er indgået mellem BCN og

brugerne. I den nye ordning medregnes både opgaver

for den enkelte bruger og opgaver, som

komme alle til gode. På den måde kan BCN både

udføre de opgaver, som brugerne faktisk efterspørger

og samtidig leve op til aftalerne vedr. produktion.

Ved årets slutning havde nogle brugere som altid

brugt flere timer, end deres kvote indeholdt, og

andre havde brugt færre. Disse forskelle er modregnet

i andelene i 2008, så ingen vil miste eller

tjene på overgangen til den nye ordning. De timer,

som manglede i den samlede opgørelse, bliver i

2008 betalt af BCN via ekstraansættelser.

Rekvireret arbejde

Det rekvirerede arbejde havde i 2007 et normalt

omfang. Dette skyldes en stigning i private opgaver,

idet det rekvirerede arbejde, bortset fra en enkelt

større arkæologisk opgave, kom fra private

rekvirenter. I slutningen af året fik BCN en stor

2


opgave for Sønderborg Slot. Arbejdet vil vare frem

til foråret 2009.

Den nye samarbejdsaftale giver mulighed for, at

BCN kan være mere opsøgende i forhold til eksterne

kunder, og vi forventer derfor også fremover

at kunne tiltrække flere kunder.

Andet

I foråret medvirkede BCN i en række udsendelser

på radioens P1. Udsendelserne indgik i programserien

”Et øjeblik”. Alle tog udgangspunkt i en

enkelt genstand og dens historie og behandling, men

handlede også om arbejdet som konservator.

I juni afholdt BCN’s personale et vellykket kursus

for brugerne om pakning af museumsgenstande.

Kurset blev overtegnet og vil derfor blive gentaget i

begyndelsen af 2008. I forbindelse med kurset blev

der udgivet et metodeblad om velegnede materialer.

Metodebladet indeholder bl.a. vareprøver og forhandlerlister

og vil være et godt redskab i forbindelse

med materialevalg og indkøb på museerne.

Der er stadig interesse for at besøge værkstedet, og

vi havde i årets løb flere rundvisninger. For at skabe

yderligere interesse og opmærksomhed planlægger

vi et afholde et Åbent Hus arrangement i løbet af

2008.

I 2007 introducerede vi et digitalt nyhedsbrev;

”BCN-News”. Det udsendes til alle brugerinstitutionerne

og deres ansatte samt til øvrige museer

i regionen og andre interesserede. Her fortælles der

om nyansættelser, kurser, materialer og meget

andet, ligesom vi via nyhedsbrevet kan orientere om

f.eks. det beredskab, som vi etablerer i længere

ferieperioder for at sikre, at brugerne altid kan få

hjælp i en akut situation. Nyhedsbrevet er blevet

meget positivt modtaget. Det udsendes ca. én gang

om måneden.

Maleri. Privat eje.

3


Bilag til årsberetning 2007

Organisation

Bevaringscenter Nordjylland (BCN) er en selvejende

institution, som har til formål at yde bevaringsfaglig

bistand til de museer og andre kulturbevarende

institutioner, som har indgået samarbejdsaftale

med centret. Centerets drift finansieres

dels gennem offentlige tilskud, dels gennem betaling

for ydelser fra de tilknyttede institutioner. Desuden

er BCN afhængig af indtægter fra kunder

udenfor museumsverdenen, f.eks. kirker, institutioner

og private.

Bevaringscenter Nordjylland afløser den tidligere

nordjyske bevaringsinstitution, Nordjyllands Amts

Konserveringsværksted, som blev nedlagt i forbindelse

med kommunalreformen 1. januar 2007.

Vedtægterne for centeret blev i løbet af 2007 godkendt

af både bestyrelsen og Kulturarvsstyrelsen,

som er BCN’s hovedtilskudsyder.

BCN ligger i Hammer Bakker på Storemosevej 8 i

Vodskov. Bygningen ejes af Aalborg Kommune og

udlejes til bevaringscentret.

Bestyrelse

Bevaringscenter Nordjylland ledes af en bestyrelse

på 5 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af kommunerne

i Region Nordjylland gennem Kommunekontaktrådet.

2 medlemmer udpeges af de statsanerkendte

museer og andre kulturbevarende institutioner

i regionen, med hvem centeret har indgået

samarbejdsaftale. Bestyrelsen vælges for den kommunale

valgperiode, første gang dog for perioden 1.

januar 2007 - 31. december 2009.

I 2007 bestod bestyrelsen af :

• Lise Andersen, museumsinspektør,

Nordjyllands Historiske Museum

• Michael Ax, museumsleder,

Skagen By- og Egnsmuseum (formand)

• Poul Larsen, byrådsmedlem, Rebild Kommune

• Jens Lauritzen, borgmester,

Vesthimmerlands Kommune

• Per Noe, kommunalbestyrelsesmedlem,

Morsø Kommune

BCN’s daglige leder fungerer som sekretær for

bestyrelsen. I 2007 blev der afholdt 4 møder i

BCN’s bestyrelse. Mødernes emner var især vedtægter

og samarbejdsstruktur samt økonomi.

Samarbejdsstruktur

Samarbejdet mellem BCN og brugerne foregik i

2007 på samme vilkår som det tidligere samarbejde

mellem Nordjyllands Amts Konserveringsværksted

og brugerne. Dette gav mulighed for, at brugerne og

BCN i fællesskab i løbet af året kunne udarbejde et

nyt grundlag for det fremtidige samarbejde. I efteråret

blev der afholdt et møde i ”Dialogforum” med

deltagelse af brugerne og BCN. Her blev der nedsat

en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til

en ny samarbejdsstruktur.

Arbejdsgruppen bestod af:

BCN’s bestyrelse

• Michael Ax, formand

• Poul Larsen

BCN’s brugere

• Trine Nielsen, Try Museum

• Lars Nørbach, Nordjyllands Historiske

Museum

BCN

• Lisbeth Præstegaard Jensen

• Marianne Hadsund

Forslaget lå færdigt i januar 2008 og blev godkendt

af BCN’s bestyrelse. Det vil derfor træde i kraft fra

2008. De vigtigste elementer er følgende: Der indgås

individuelle kontrakter mellem BCN og brugerne.

Kontrakterne fastsætter en betaling for en

bestemt andel af BCN’s arbejde. I andelen indgår

både individuelle timer og fællestimer. En del af

arbejdstiden på BCN er afsat til rekvireret arbejde

for at sikre en tilstrækkelig indtægt til at kunne

fastholde det eksisterende personale og dermed den

faglige bredde i tilbuddet til brugerne.

4


Personale

Sekretær Ane Hvorslev var i 2007 ansat 15 timer

om ugen i stedet for de 10 timer, som er afsat i

normeringen. De ekstra timer blev betalt af overskuddet

fra det rekvirerede arbejde i 2006.

Konserveringstekniker Hanne Billeschou Juhl gik

på orlov fra den 1. august. Hannes orlov varer frem

til den 30. september 2008. I orlovsperioden vil

Hanne færdiggøre sine kandidatstudier ved Konservatorskolen.

Konserveringstekniker Lone Billeschou Juhl var ansat

hele året. Ansættelsen blev betalt af indtægter fra

rekvireret arbejde samt af lønmidler, som blev

frigjort ved Hanne Billeschou Juhls studieorlov.

Malerikonservator Cecil Krarup Andersen var ansat

i perioden fra den 1. januar til den 31. januar. Hun

forlod BCN for at tiltræde fast ansættelse andetsteds.

Ansættelsen blev betalt af indtægter fra

rekvireret arbejde.

Konserveringstekniker Solange Marquet blev ansat

den 1. august. Ansættelsen løber ind i det nye år.

Solange kommer fra Belgien og er uddannet til

konservering og restaurering af malerier. Ansættelsen

i 2007 var betalt af rekvirerede opgaver samt

overførte lønmidler fra 2006.

Karetmager Ole Jespersen blev ansat den 1. december

og frem til foråret 2009. Ole er ansat som

”vikar” for Pascal, som skal bruge sin tid på en stor

rekvireret opgave for Sønderborg Slot.

Vores konserveringsassistent gennem mange år,

Karsten Andersen, valgte i begyndelsen af året at

opsige sin stilling på BCN for at tiltræde sin

”drømmestilling”. Karsten var ansat i flexjob, men

efter de nedskæringer i driftstilskuddet til BCN,

som fulgte med kommunalreformen, var det desværre

ikke muligt at genbesætte stillingen. Vi må

derfor prøve at klare os uden en Karsten indtil videre.

Dorte Nørgaard, som stod for rengøringen på værkstedet

valgte ligeledes at opsige sin stilling i foråret.

Rengøringen blev derefter overtaget af SCC-Danmark

ApS.

Det fastansatte personale i 2007 bestod af:

• Marianne T. Hadsund, konservator

• Hanne Billeschou Juhl, konserveringstekniker,

orlov fra 1. august

• Lisbeth Præstegaard Jensen,

konserveringstekniker

• Pascal Faudot, møbelsnedker

• Ane Hvorslev, sekretær,

deltid 15 timer om ugen

• Karsten Ø. Andersen, konserveringsassistent,

fratrådt 28.02.

• Dorte Nørgaard, rengøring, deltid 7 timer om

ugen, fratrådt 28.02.

Det løstansatte personale i 2007 bestod af:

• Lone Billeschou Juhl, konserveringstekniker,

01.01.-31.12.

• Cecil Krarup Andersen, konservator,

01.01.-31.01.

• Solange Marquet, konserveringstekniker,

01.08.-31.12.

• Ole Jespersen, karetmager,

01.12-31.12.

Medlemskab af organisationer

• Arbeitsgemeinschaft der Restauratoren

• Dansk Husflidsselskab

• Konservatorernes Efteruddannelsespulje (KEP)

Lisbeth Præstegaard Jensen er medlem af

KEP's bestyrelse.

• Nordisk Konservatorforbund (NKF)

Værkstedets personale deltager i arbejdsgrupperne

for tekstil og papir

• Organisationen Danske Museer (ODM)

Marianne Hadsund er aktiv i følgende netværk:

Fagpolitisk netværk for bevaringsområdet og

Tværfagligt netværk for museernes samlinger,

hvor hun er medlem af styregruppen.

• Dansk Tekstilhistorisk Forening

• International Council of Museums

• The International Institute for Conservation of

Historic and Artistic Works

• Museumstjenesten

• Svenska Hemslöjdsforeningarnas Riksförbund

• The Institute of Paper Conservation

• Jysk Arkæologisk Selskab

BCN deltager desuden i møder i Nordjyske Museers

Udviklingsråd.

5


Fra arkivet på VHM fik vi i 2007 denne mystiske genstand ind. Umiddelbart ligner det en rulle med tynd, høj kvalitet ståltråd. på siden af rullen

står der ”Beo-cord”.

Arkivet havde fået oplyst, at der var lyd på, fra en navngiven begivenhed. Det viste sig ganske rigtigt at være et trådbånd, produceret af B&O

fra 1948. Trådbåndet som bærer af lydinformation blev opfundet af danskeren Valdemar Poulsen, som tog patent på sin ”Telegrafon” i 1899.

Læs mere om Valdemar Poulsens Telegrafon på www. rostra.dk/louis/andreart og vælg Valdemar Poulsen. Trådbåndet er nu sendt videre til

Nasjonalbiblioteket i Rana, Norge, som har specialiseret sig i afspilning og digitalisering af sjældne medier.

Vandskader og andre akutte skader holder ikke altid ferie som os andre. Det måtte vi sande to gange i den regnfulde sommer 2007. Heldigvis

var der en konservator på arbejde på BCN, som kunne hjælpe i begge tilfælde.

Efter den oplevelse besluttede vi, at der fremover skal være et beredskab i ferieperioder i form af en tændt mobiltelefon med en konservator

på linjen! Her kan de faste brugere få hurtig rådgivning og hjælp, hvis uheldet er ude.

Når ulykken først er sket, er det vigtigt at sætte ind omgående for at forhindre skaden i at udvikle sig. Det ses tydeligt på disse ”hvide”

underbenklæder, hvor vandskaden blev opdaget for sent.

6


Arbejdet på værkstedet

Arbejde for brugerne, opgaver afsluttet i 2007

Limfjordsmuseet

• Bemalet langbord, Hessel

• Snedkermæssig sikring af møbler i udstillingen,

Hessel

• Maleri på lærred

Andet

• 2 konsulentbesøg på Herregården Hessel

Sæby Museum

• Ur

• Maleri på lærred

Andet

• Konsulentbesøg

• Gennemgang af 290 tekstilers egnethed til

udstilling

Try Museum

• Indrammet illustration

• Svampeskadet fotografi

• Kiste

Skrin fra Skagen By- og Egnsmuseum før og efter konservering

Skagen By- og Egnsmuseum

• 2 glaspladenegativer

• Farvelitografi

• Farvelagt tryk

• Diplom

• Lille karvskåret, bemalet skrin

• Tryk

• Stol

• 2 stole i røde farver

• Ur

• Puster

• Vugge

• Sengehest

• Træskovl

Andet

• Overslag på konserveringsopgave

Sydhimmerlands Museum

Andet

• Rådgivning om arbejdssikkerhed

Vendsyssel Historiske Museum

• Genkonservering af Hvilshøj-karret

• Stort foto behandlet på arkivet

• Målebånd til kreaturer

• Istandsættelse af museets udstilling af

landbrugsredskaber

• Gårdmaleri, akvarel

• Gennemgang og sikring af vognsamling

• Gennemgang og sikring af udstillede møbler i

Provstegården

• Fattigbøsse i messing

• Skabschatol

• Portræt udført med pastel/kul ovenpå saltpositiv

• 7 protokoller restaureret

• Vandskadet glaspladenegativ

• Olmerdugsdyner

• Sølvsmykke med valkyrie, detektorfund,

Vrejlev, germansk jernalder

• 3 jernknive, bæltespænde og bronzenål, Vester

Mellerup og Østergård, jernalder

• Tegning over Dyrskuepladsen på pergamynpapir

• Banecykel

• Maleri, olie på lærred, sign. Kongsmar

Frysedesinfektion

• Uldent undertøj

• Vægt fra mejeri

• Kasse til stemmesedler

Andet

• Regenerering og udskiftning af silicagel i

klimaskabe

Vesthimmerlands Museum

• Fotografering af arkæologiske genstande til

foredrag

• Arkæologiske ravperler, 24 numre

7


• Diverse arkæologiske genstande bl.a. jern,

bronze og glas. 17 numre

• Kæber, stejler og tænder fra forskellige dyr

samt tørveprøver

Andet

• Tilbud på behandling af 5 bronzealderurner

med låg og harpikstætning

• Konsulentbesøg

• Konsulentbesøg i forbindelse med

kvalitetsvurdering

Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg

• Istandsættelse og pakning af genstande til juleudstilling

• Præparat med ovalt jernspænde med tekstil, 2

jernknive med bevaret træstruktur, ældre germansk

jernalder, Postgården

• Istandsættelse og pakning af genstande til udstilling

i forhal

• Kæmpekar med organisk magring, ældre

romersk jernalder, Overbygård

• 6 kar fra nedbrændt kælder, ældre romersk jernalder,

Overbygård

• 6 kar hvoraf 1 med forkullet korn, ældre

romersk jernalder, Overbygård

• Gennemgang af keramikmateriale til permanent

udstilling, Overbygård

• 3 ravperler

• 2 stykker uforarbejdet rav, ældre jernalder,

Vester Hassing

• Tekstilprøver udtaget til undersøgelse på Teknologisk

Institut, Rovsbjerghøj

• Ramme

• 5 lerkar i præparater fra jordfæstegrav, ældre

romersk jernalder, Støvring

• Evt. nål til fibula, jern, bronzealderbebyggelse,

Støvring

• Bronzefragmenter i præparat, bronzealder,

Støvring

• Tråd i kobberlegering, middelalder, Adelgade

25-27, Hobro

• Klædeplombe af bly, middelalder, Adelgade

23, Hobro

• Pilespids med dølle, jern, middelalder,

Tranegade 6b, Nibe

• Juvelskrin beklædt med skildpadde og med

bronzebeslag

• Brændt humant knoglemateriale, tekstilfragmenter

fra fint klæde og metalfragmenter fra

østlandskedel, romersk jernalder, Rovsbjerghøj

• Grube med skårmateriale fra mindst 18 kar,

yngre bronzealder, Støvring

• 4 genstande af kobberlegering og jern, middelalder,

Algade

• Gotisk skab til indmuring

• Jernnøgle med kobberindlægninger,

middelalder, Budolfi Plads

• Stik i ramme

• Blyantstegning

• Del af glaseret fad i flere stykker, Glargårde

• Pasglas og tråd, Glargårde

• Del af ovn med glas, Glargårde

• Akvarel af DSSF, Nørresundby

• 2 portrætter i blyant og akvarel i messingrammer

• Montering af fragmenteret arkæologisk spand,

Vokslev

• Akvarel i ramme

• Oliemaleri på egetræspanel, har tilhørt Budolfi

Kirke

• Stolspore af bronze, ryttergrav fra ældre

romersk jernalder, Vester Hassing

• Diverse genstande af jern, kobber, bly samt en

krabbeklo, middelalder, Algade 5

• Fragmenter af 3 korsformede fibler med

bevaret tekstil samt perler, ældre germansk

jernalder, Sdr. Tranders

• Perler af glas, bronze og rav, 3 korsformede

fibler, tenvægt af sten, bronzenål og jernkniv,

ældre germansk jernalder, Sdr. Tranders

• Årlig rengøring af Apotekersamlingen

Andet

• Udarbejdelse af tilbud i forbindelse med

arkæologisk undersøgelse, Jyllandsvej

• Hjælp til opsætning af udstilling i Det gamle

Rådhus i Aalborg

• Udarbejdelse af tilbud i forbindelse med

arkæologisk undersøgelse, Møgelhøjgård

• Regenerering af silicagel til feltkasser

• Regenerering af en stor tønde silicagel til

klimaskabe

• Træprøver modtaget og pakket til opbevaring

• Udarbejdelse af tilbud i forbindelse med

arkæologisk undersøgelse, Sdr. Onsild

• Afhentning på Moesgård af elletræ til rekonstruktioner

• APB, gennemgang af kemikalier samt bortskaffelse

Aalborg Stadsarkiv

• Tilbud på frysetørring af vandskadede aviser

• 2 protokoller fra Tönnies negativarkiv

• Gennemgang af klima i negativmagasin samt

løbende målinger

Nordjyllands Kunstmuseum

• Stor samling grafik gennemgået og tilstandsvurderet.

24 tegninger udført af Lundstrøm

befriet for hængsler og tape

8


Rekvirerede opgaver afsluttet i 2007

Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg

• 2 lerkar fra jordfæstegrave, Støvring

• Stor mængde skårmateriale, Støvring

• Bronzegenstand i præparat

• Ravperler, 14 numre samt lerkarskår, stenalder

• Fremstilling af magasinkasse, Tviehøj Dall

• Spydspids, beslag til sværd, kniv og ringe,

førromersk jernalder, Tviehøj Dall

• Enægget sværd med diverse sværdophæng,

spydspids, stor kniv keramik og knoglemateriale,

førromersk jernalder, Tviehøj Dall

• Skrin og spand, vikingetid, Vokslev

• Beslag til skrin, jern med ornamenteret bronzefolie

Nordjyllands Historiske Museum/

S. C. Strøybergs Fond til bevarelse af Jens Bangs

Stenhus

• Maleri af Jens Bangs Stenhus

Sæby Museum/Sæbygård

• Konsulentbesøg

Aalborg Stadsarkiv

• Rapport over akut vandskade og permanente

fugtproblemer i fotomagasinet

Drachmanns Hus, Skagen

• Konsulentbesøg i forbindelse med udbredt

angreb af borebiller

Hune Kirke

• 2 malerier af Hune Kirke, olie på lærred

Helstrup Kirke

• Restaurering af lydhimmel og prædikestol

Lokalhistoriske Arkiv for Frejlev, Nørholm og

Sønderholm Sogne

• Konsulentbesøg

Private

• Maleri, tempera på masonit, af Karl Nielsen

• 2 portrætter, olie på lærred

• Porcelænsfad

• 5 malerier på lærred, olie og akryl

• 2 malerier, akryl på lærred, af hhv. Nielsen og

Noordman

• Dåbsattest

• 2 malerier

• Fad

• Blyantstegning

• 2 vitrineskabe

• Radering

Restaurering af prædikestol i Helstrup Kirke

9


Møder

Udover møderne i BCN's bestyrelse og værkstedets

egne personalemøder har værkstedets personale deltaget

i følgende møder:

Hele Personalet

23.05. Personaledag; vision for BCN

Marianne T. Hadsund

28.02. ODM’s bevaringsnetværk

08.03. Møde med de nordjyske kunstmuseer om

samarbejde med BCN

22.03. Nordjyske Museers Udviklingsråd, forårsmøde

30.08. Principper for tilbudsgivning, arbejdsgruppe

under ODM’s bevaringsnetværk.

29.10. Dialogforum

09.11. Bevaringscentrenes fremtid

Arr.: Konserveringscenteret i Vejle

Kurser

Hele Personalet

23.11. Digital fotografering, billedbehandling

og lagring på BCN,

v. Jens Nymose

29.11. Klimastyring; teori og praktiske eksempler,

v. Per Hadsund, NHM

Marianne T. Hadsund

28.09-30.09 Møde og kursus, Nordisk Museumsledernetværk,

København

09.10. Detergenter i tekstilkonservering

Arr.: KEP

Lisbeth Præstegaard Jensen

Febr.-Marts Lovpligtigt kursus i arbejdssikkerhed

12.11 Ny struktur for samarbejdet ml. BCN og

brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum

27.11. Nordjyske Museers Udviklingsråd, efterårsmøde

11.12. Ny struktur for samarbejdet mellem BCN

og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum

Lisbeth P. Jensen

12.11. Ny struktur for samarbejdet mellem BCN

og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum

11.12. Ny struktur for samarbejdet mellem BCN

og brugerne, arbejdsgruppe under Dialogforum

01.03. Hvordan (langtids)bevarer vi digitalt

materiale

09.10. Detergenter i tekstilkonservering

Arr.: KEP (koordinator)

10-11.10. Projektledelse

Arr.: Teknisk Landsforbund

08-09.11 Konservering af transparent papir

Arr. IADA, Berlin

Hanne Billeschou Juhl

10.04-25.04 Udvidet materiale- og nedbrydningslære

(2. dels kursus)

Arr.: Konservatorskolen

Pascal Faudot

10-11.10. Projektledelse

Arr.: Teknisk Landsforbund

Pakkekursus for museernes personale i september

måned. Kurset formede sig som en gennemgang af

udstillings- og pakkemateriale. Der blev givet anvisninger

på, hvordan de forskellige genstandsgrupper

støttes og pakkes for at undgå skader. Der

blev i forbindelse med kurset udarbejdet et metodeblad

i form af et hæfte med materialeprøver og

leverandørlister

10


Foredrag og Undervisning m.m.

Marianne T. Hadsund

23.01. Arbejdspladsvurdering. 2. dels kursus på Konservatorskolen

04.07. Åbent Hus på Vesthimmerlands Museum; ”En aften om bevaring”

Lone Billeschou Juhl, Lisbeth P. Jensen, Hanne Billeschou Juhl, Pascal Faudot

18.06. Pakning af museumsgenstande, kursus for BCN’s brugere

Hanne Billeschou Juhl

07.06. Jysk Arkæologisk Selskab; ”Vokslevfundet – skrin og spand fra vikingetiden”

Artikel til ”Vendsyssel Nu og Da”; ”Et gammelt fund i ny belysning”

11

More magazines by this user
Similar magazines