BCN's årsberetning 2010 - Bevaringscenter Nordjylland

bcnord.dk

BCN's årsberetning 2010 - Bevaringscenter Nordjylland

Bestyrelse

I

2010 blev der nedsat en ny bestyrelse bestående

af seks medlemmer. Ifølge vedtægterne

for Bevaringscenter Nordjylland

skal bestyrelsen bestå af to repræsentanter for

de statsanerkendte museer og andre kulturbevarende

institutioner indenfor regionen, med

hvem bevaringscenteret har indgået samarbejdsaftale

samt tre repræsentanter for Kommunekontaktrådet

for Region Nordjylland.

Kommunekontaktrådet har dog valgt ikke længere

at udpege medlemmer til bestyrelsen.

På et valgmøde blandt brugerne blev der udpeget

en bestyrelse bestående af repræsentanter

for brugerne. Den nye bestyrelse skal fungere

som en midlertidig bestyrelse med mandat til

at arbejde for en større kommunal eller anden

ekstern repræsentation samt gennemføre den

nødvendige vedtægtsændring. Funktionsperioden

blev ikke fastlagt.

Den nye bestyrelse fik flg. sammensætning:

• Michael Ax, museumsleder, Skagen By- og

Egnsmuseum (formand)

• Aase Bak, museumsinspektør, KUNSTEN

• Bodil Frandsen, museumsinspektør, Nordjyllands

Historiske Museum

• Ole Jespersen, karetmager, Bevaringscenter

Nordjylland (medarbejderrepræsentant)

• Sine Kildeberg, museumsdirektør, Vendsyssel

Kunstmuseum

• Mogens Thøgersen, museumsdirektør, Vendsyssel

Historiske Museum (repræsentant for

NMU)

Bevaringscenter Nordjyllands leder,

Marianne Thorling Hadsund fungerer som

sekretær for bestyrelsen.

I 2010 blev der afholdt fire bestyrelsesmøder: 2.

marts, 22. juni, 7. september og 8. december.

Mødernes indhold var især bestyrelsens sammensætning

og konstituering, nye kontrakter

med brugerne, økonomi samt personaleforhold.

Konservator Hanne Billeschou Juhl deltog i

mødet den 8. december som stedfortræder for

Marianne Thorling Hadsund.

7

Champagnepropperne

sprang den 17. maj 2010 i

Skagen, da Bevaringscenter

Nordjyllands medarbejdere

gjorde et opsigtsvækkende

fund i Drachmanns Hus.

Læs mere side 12-15.

Foto: Ole Jespersen.

Årsberetning 2010

More magazines by this user
Similar magazines