ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽ ﺗﻨﺴﯿﺲ - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

arums.ac.ir

ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻠﯽ ﺗﻨﺴﯿﺲ - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اثرات ضد باکتریایی.....‏

مقدمه

امروزه به علت بروز مقاومتهاي دارویی و توانایی

باکتريها در ایجاد عفونتهاي حاد،‏ استفاده از

گیاهان به منظور بررسی اثرات

ضدمیکروبی آنها،‏

مطرح شده است.‏ مطالعات متعددي اثبات کردهاند

که بسیاري از گیاهان توانایی بالایی علیه پاتوژنهاي

باکتریایی و قارچی انسانی دارند.‏

در بسیاري از

کشورهاي در حال توسعه روشهاي درمان

متکی بر گیاهان هنوز اعتبار دارد.‏

سازمان جهانی بهداشت بیش از

سنتی

طبق برآورد

پیمان عبداله زاده و همکاران 219

%80

مردم دنیا از

داروهاي گیاهی استفاده میکنند و حدود یک چهارم

از داروها حاوي ماده موثره مشتق از گیاهان هستند

و حدود

1400

متحده تولید میشوند

محصول گیاهی در اروپا و ایالات

.[1]

2

1

اوکالیپتوس از گیاهان خانواده مورد بوده و یکی از

معروفترین گیاهان دارویی است که از دیر باز

اثرات ضدمیکروبی آن مورد توجه بوده است.‏ این

گیاه منبع غنی از پلیفنلها و ترپنوئیدهاست و

ترکیب اصلی برگ

80

4

3

آن اکالیپتول یا سینئول (70 تا

درصد)‏ میباشد.‏ اعضاي این خانواده منبع مهمی

از روغنهاي ضروري با فعالیتهاي بیولوژیکی وسیع

از جمله خواص آنتی اکسیدانی،‏ ضدباکتریایی و

ضدقارچی میباشند.‏ گیاهان موجود در این خانواده

به طور وسیعی در داروسازي،‏ صنایع غذایی و لوازم

آرایشی کاربرد دارند.‏ روغنهاي ضروري برگهاي

گیاه اوکالیپتوس به طور وسیعی در سراسر جهان به

عنوان ضدعفونی کننده و کاهشدهنده علایم سرفه،‏

گلودرد،‏ آنفلوانزا،‏ گرفتگی سینوسها،‏ تب،‏ نفخ،‏

احتقان و سایر عفونتها به کار میروند [2-6].

بروسلاها باکتريهاي

غیر متحرك،‏ بدون اسپور،‏

گرم منفی به شکل کوکوباسیل یا میلهاي کوتاه

میباشند.‏ بر روي محیطهاي معمول باکتريشناسی

به کندي رشد میکنند و رشدشان به وسیله سرم و

خون تسهیل میگردد.‏ داراي متابولیسم هوازي بوده

و تحت شرایط بیهوازي

کامل رشد نمیکنند.‏

معمولاً‏ در حضور دي اکسید کربن رشد آنها افزایش

مییابد به طوري که وجود دي اکسید کربن براي

رشد برخی از سویهها ضروري است.‏ این باکتريها

انگل اجباري حیوانات و انسان

جایگاه آنها

عوامل بروسلوز

در درون سلولها

بروسلا آبورتوس میباشند.‏

هستند

میباشد.‏

که اختصاصاً‏

بیشترین

انسانی،‏ بروسلا ملی تنسیس و

بروسلوز در

انسانی،‏

بیماري به صورت یک مرحله حاد باکتریمی تظاهر

میکند که ممکن است در مدت چندین سال در

شکل یک مرحله مزمن ادامه یافته و

متعددي را گرفتار کند.‏

بافتهاي

تتراسایکلینها و ترجیحاً‏ داکسی سایکلین به طور کلی

در مقابل اکثر سویههاي بروسلا فعال هستند اما با

این حال از آنجایی که این آنتی بیوتیک یک داروي

باکتریواستاتیک است عود بیماري پس از یک پاسخ

موفقیت آمیز اولیه،‏ شایع میباشد.‏ ثابت شده است

که ترکیب داکسی سایکلین همراه با ریفامپین یا

جنتامایسین در این مورد موثر بوده و باعث کاهش

موارد عود بیماري میشود.‏ در مدت چند روز پس

از شروع درمان،‏ علایم بیماري ممکن است تخفیف

یابد اما در هر حال به لحاظ موقعیت داخل سلولی،‏

ارگانیسمها به سهولت ریشهکن نمیشوند.‏

براي

دستیابی به نتایج بهتر،‏ درمان باید طولانیتر باشد.‏ از

آنجایی که تتراسایکلینها براي

سمی هستند،‏ در زنان باردار و

کودکان

نوزادان

و جنینها

باید تري

متوپریم-سولفا متوکسازول را جایگزین داکسی

سایکلین نمود [7-8].

بنابراین استفاده از درمانهاي جایگزین براي کنترل

عفونتهاي ناشی از این باکتري ضروري به نظر می-‏

رسد.‏

هدف از این

بررسی،‏ یافتن مواد جدید با

فعالیت ضدمیکروبی علیه بروسلا بدون داشتن آثار

سوء میباشد.‏

1 Eucalyptus globulus

2 Myrtaceae

3 Eukalyptul

4 Cineole

More magazines by this user
Similar magazines