Læs hele folderen med forsøget her! - St. Hippolyt

hippolyt.dk

Læs hele folderen med forsøget her! - St. Hippolyt

EquiGard ®

- hjælper mod forfangenhed!

Forfangenhed kan undgås

Forskningsresultater fra Københavns Universitet KU Life (2011)

1


Equine Metabolic Syndrom

som årsag til forfangenhed

En stor del af alle forfangenhedstilfælde

skyldes Equine Metabolic Syndrom

(EMS) - en mindre del hænger sammen

med Cushing Syndrom (ECS).

Hovedårsagen til forfangenhed hænger

i begge tilfælde sammen med en

vedvarende overproduktion af blodsukkerhormonet

insulin (= Hyperinsulinæmi),

der skyldes en forstyrret insulinfunktion

(=insulinresistens).

For at imødegå risikoen for forfangenhed

må følgende forholdsregler iagtt ages:

2

- ved overvægt skal kalorietildelingen

begrænses, ligesom tildelingen af

“insulinkrævende” foderbestanddele

skal reduceres (korn, græsning)

- den daglige foderration skal indeholde

letoptagelige mineraler, sporstoff er,

vitaminer og beskytt ende stoff er

(antioxidanter)

- hesten skal have daglig motion

Dett e vil bidrage til en forbedret insulinfunktion

og til normalisering af insulinspejlet,

hvorved risikoen for forfangenhed

vil reduceres.


Dysbiose

som årsag til forfangenhed

Forfangenhed kan også opstå pludseligt

som følge af en dramatisk blindtarmsforsuring

(fald i pH-værdien), der hænger

sammen med en pludselig forstyrrelse i

tarmfl oraen (=dysbiose) (Meyer-Coenen

2002 pp 186f).

Også fordøjelsesforstyrrelser som diarré

og kolik kan opstå som følge af en dysbiose.

Blindtarmen hos hesten - i modsætning

til mennesket - er et stort afsnit af

tyktarmen og har en central funktion for

den bakterieafh ængige næringsfordøjelse.

En dysbiose i tyktarmen kan skyldes

“græssukkeret” fruktan, men kan også

være forårsaget af et for højt indtag af

kornstivelse (Meyer-Coenen 2002 pp 179 f).

Særlig udsat er heste, der har en stivelsesfordøjelseskapacitet,

der ligger under

middel.

Sammensætning og deklaration for EquiGard ® kan ses på side 10.

Hvilke tilskudsfoderprodukter kan understøtt

e omstillingen i ernæringen?

For at kunne styre EMS er det - ud over at

reducere græsningstiden - en stor fordel

at anvende et tilskudsfoder med moderat

energi og lavt indhold af stivelse og sukker

sammen med hø. Fodring udelukkende

med hø vil som regel ikke kunne

dække behovet for sporstoff er og antioxidanter.

Et stivelses- og sukkerreduceret

tilskudsfoder er også velegnet til heste

med Cushing Syndrom (=ECS) og giver

ikke risiko for udløsning af en dysbiose.

Et sådant tilskudsfoder er EquiGard ® .

Læs den eft erfølgende studierapport og

bedøm selv, om EquiGard ® virkelig lever

op til disse udsagn.

3


Studie med EquiGard ®

Indenfor rammerne af et videnskabeligt

studie ved Københavns Universitet (KU

Life) (ledelse: Christine Brøkner, stud.

phd.) blev en fodring med hø og Equi-

Gard ® testet i sammenligning med tre

andre foderkombinationer. Blandt andet

underøgte man indfl ydelsen af fodringen

på tarmmiljøet, næringens fordøjelighed

samt forandringerne i blodet. På grundlag

af sådanne undersøgelser er det desuden

muligt at vurdere, hvorvidt en bestemt

foderration hos heste i risikozonen vil

kunne føre til en forstyrrelse af tarmfl oraen

(dysbiose) eller til insulinresistens.

En del af de fundne resultater er i mellemtiden

vurderet og off entliggjort.

4

Hvad blev undersøgt?

De fi re forskellige testfodere blev tildelt

parallelt over en forsøgsperiode på fi re

uger. Hver dagsration var opdelt på tre

enkeltmåltider. Forsøgshestene var fi re

trænede norske koldblodstravvallakker

(for yderligere resultater: se Brøkner 2011

på side 6, 7 og 8).

Forsøgshestene var sunde og raske og

viste ingen tegn på fordøjelses- eller stofskift

eforstyrrelser

Fire testfoderkombinationer

- fodringsperiode fi re uger for hver (dagsmængder)

Testfoder 1

4,2 kg EquiGard ®

6,5 kg timothé-hø

Testfoder 2 11,4 kg timothé-hø

mineraltilskud

Testfoder 3

Testfoder 4

2,6 kg havre

0,9 kg sukkerroesnitt er

6,5 kg timothéhø

mineraltilskud

2,0 kg byg (ubehandlet)

0,9 kg sukkerroesnitt er

6,5 kg timothé-hø

mineraltilskud


EquiGard ® indeholder allerede alle

vigtige mineraler, vitaminer og øvrige

vitalstoff er, og derfor blev der kun tildelt

mineralfoder sammen med de andre testfoderkombinationer.

Ill. 2

Udstyr til opsamling af

såvel gødning som urin til

fordøjelighedsmåling

Ved slutningen af hver fi re-uges forsøgsperiode

blev det aktuelle syre-baseforhold

(pH-værdien) og fordøjeligheden af forskel

lige fi berfraktioner bestemt

(se ill. 1 og 2).

Ill. 1

ved hjælp af en sonde måles

pH-værdien i blindtarmen

5


Foreløbige forsøgsresultater

(Brøkner 2011)

pH-måling: Ved slutningen af hvert

fodringsforløb blev for hver type i tilslutning

til morgenfodringen gennemført

en måling over 9 timer af pH-værdien

i blindtarmen. Det viste sig, at fodring

med EquiGard ® /hø gav det mindste

fald i pH-værdien (ill. 3). pH-værdierne

forblev endda noget højere end ved ren

høfodring. De relativt høje pH-værdier

bekræft er, at med EquiGard ® /hø var den

uønskede forsuring i blindtarmen lavest

af alle testfodere.

pH-værdier i blindtarmen

6

Tid eft er morgenfodring (timer)

Rationerne med korn/sukkerroesnitt er/hø

giver derimod som forventet anledning til

den kraft igste blindtarmsforsuring (ill. 3).

Det begrænsede antal heste i forsøget,

de moderate kornrationer og tildelingen

af hø i alle forsøgsgrupper betyder, at

forsøgsresultaterne ganske vist giver

tydelige resultater, uden at de dog er

statistisk signifi kante i gængs forstand.

EquiGard ® /hø

Ren høfodring

Ill. 3

pH-værdier eft er morgenfodring. EquiGard ® /hø-fodringen gav de mindste fald i pH-værdierne

Det bør understreges, at EquiGard ® /høfodringen

i det kritiske tidsrum op til 8

timer eft er fodring altid gav de fysiologisk

gunstigste pH-værdier (se ill. 3).

Disse resultater taler for, at med en

Havre/sukkerroesnitt

er/hø

Byg/sukkerroesnitt

er/hø

fodring med EquiGard ® /hø kan en

forstyr relse af den fysiologiske tarmfl

ora og en blindtarmsforsuring med

stor sikkerhed undgås. Denne antagelse

bekræft es i de senere forsøgsresultater.


Foreløbige forsøgsresultater

(Brøkner 2011)

Fiberfordøjelighed: I EquiGard ® /hørationen

blev i sammenligning med alle

de andre forsøgsfoderrationer målt langt

den bedste fi berfordøjelighed (se ill. 4).

Dett e kræver en fordøjelsesaktiv og

stabil tarmfl ora, der med denne fodring

havde de bedste muligheder for at kunne

udvikles.

Hø H-S-H B-S-H EquiGard ® -Hø %

Ikke-stivelses-polysaccharider 55 56 56 62 0,1

Vandopl. Ikke-stivelses-polysacc 41 85 82 86 >0,03

Cellulose 55 55 55 59 0,3

Totalfordøjelighed org. stof 60 65 65 65 0,05

Ill. 4

Fordøjelighed af plantefi brenes indholdsstoff er i procent af foderet.

Bedst fordøjelighed opnås med EquiGard ® /hø

(H-S-H: Havre-Sukkerroesnitt er-Hø, B-S-H-: Byg-Sukkerroesnitt er-Hø)

7


Foreløbige forsøgsresultater

(Brøkner 2011)

Dannelse af kortkædede fedtsyrer:

Foderbestanddele, der ikke bliver fordøjet

i tyndtarmen og derfra optaget i blodet,

gør videre til tyktarmen, hvor de udnytt es

af den mikrobielle tarmfl ora og dermed

også af hesten. Typiske næringsstoff er,

der udelukkende fordøjes af tarmfl oraen,

er fi brene. Tarmbakterierne omdanner

disse til kortkædede fedtsyrer (KKF), der

kan udnytt es af hestens organisme.

KKF er en biologisk meget værdifuld

energi kilde, da de i modsætning til stivelse

og sukker ikke belaster insulinfunktionen

og heller ikke bringer tarmfl oraens

stabilitet i fare. Fedtsyrerne er særligt

velegnede som “vedvarende brændstof”

for de grundlæggende livsfunktioner så

Total KKF mmol/l

8

Tid eft er morgenfodring (timer)

som hjertets arbejde, da de mere eller

mindre permanent er til rådighed for

organismen.

Arbejdet i København viste desuden,

at hos hestene, der blev fodret med de

kornholdige rationer, var niveauet af KKF

i blindtarmen relativt stærkt reduceret

forud for de enkelte fodringstidspunkter.

Tre timer eft er fodringen sås derimod en

stærkere stigning i KKF, hvoraf propionsyre

udgjorde en væsentlig andel. Ved ren

høfodring forblev KKF-spejlet derimod

stort set på det relativt lave startniveau,

der muliggør en begrænset energiforsyning

(se ill. 5).

EquiGard ® /hø

Ren høfodring

Havre/sukkerroesnitt

er/hø

Byg/sukkerroesnitt

er/hø

Ill. 5

Indhold af kortkædede fedtsyrer (KKF) i blindtarmens indhold. Forskelle eft er fodring med de fi re

forskellige forsøgsrationer. Fodring med EquiGard ® /hø medfører KKF-dannelse på middel niveau.

KKF-stigningen eft er fodring af de to kornholdige rationer eft er 3 timer er statistisk signifi kant


Var der noget påfaldende

i EquiGard ® /hø-gruppen?

KKF-værdierne i EquiGard ® /hø-gruppen

var allerede før morgenfodringen på et

godt middel-niveau, der steg beskedent

indtil 3 timer eft er fodringen, hvoreft er

det faldt beskedent (se ill. 5).

Kombinationen med EquiGard ® /hø

er således mest velegnet til at sikre en

tilstrækkelig og relativt konstant energiforsyning

via KKF.

Ansvarlig for dett e må blandt andet være

den varierede og afb alancerede sammensætning

af EquiGard ® . Derudover

bekræft er den gunstige KKF-dynamik, at

tarmfl oraen er i særdeles god form, når

hestene fodres med EquiGard ® /hø.

Blodsukker og kvælstof

I forbindelse med den uundgåelige stigning

i blodsukker- og insulinniveau kort

eft er fodring med korn gør København-

Hø H-S-H B-S-H EquiGard® /hø

Eft er EquiGard ® /hø-fodringen blev desuden

målt de laveste kvælstofværdier.

Det betyder, at også den kvælstofrelatere-

arbejdet det muligt at drage yderligere

følgeslutninger.

Ni timer eft er fodringen var blodsukkerværdierne

hos hestene, der havde

fået kornrationerne, let forhøjet i forhold

til udgangspunkett (se ill. 6). Dett e er

formodentlig en følge af den tidligere

nævnte øgede propionsyredannelse i

blindtarmen. Propionsyre kan nemlig i

leveren omdannes til glucose - en proces,

der giver stort udslag i form af en forsinket

blodsukkerstigning.

Hos sunde sportsheste, som her i dett e

forsøg, er dett e sikkert ikke noget problem.

Men hos heste med insulinresistens

kan den allerede eksisterende hyperinsulinæmi

yderligere forværres - en

uønsket eff ekt, der kan undgås ved at

fodre med Equi Gard ® /hø.

Ill. 6

Forandring i blodsukkerværdier

før (0)

og ni timer (9h) eft er

morgenfodring.

Kun hos de to

rationer med kornsukkerroesnitt

er (S)

steg blodglucosen

(statistisk signifi -

kant)

de belastning på lever og nyrer reduceres

med denne fodring.

9


Sammensætning og deklaration

for EquiGard ®

10

Equi Gard ® Müsli Equi Gard ® Pellts

Snitt et, varmluft tørret alpehø 22%,

æblekvas, sukkerroefi bre, hørfrø 4,4%,

æblesirup, majskim, blanding af koldpressede

planteolier (hørfrø-/solsikkekerne-/majskimolie)

3,5%, krydderurter

(kamille, fennikel, rosmarin, koriander,

Indholdsstoff er

Råprotein 9,6 %

Råfi bre 17,0 %

Råfedt 8,0 %

Råaske 12,5 %

Stivelse 7,0 %

Sukker 6,0 %

Ford. råprotein 77 g/kg

Ford. energi 8,5 MJ/kg

Kalcium 1,2 %

Fosfor 0,5 %

Magnesium 0,6 %

Natrium 0,5 %

bukkehornsfrø, marietidsel) 3%, snitt et

lucerne, ølgær, isomaltose prebiotisk

1,5%, vindrue kerneekstrakt, hvedeklid,

salt, havalgekalk, gulerødder, hvidløg,

havalgemel, hvedekim

Ernæringsfysiologiske

tilsætningsstoff er pr. kg

Vitamin A 16.000 IE

Vitamin D3 1.700 IE

Vitamin E 580 mg

Vitamin B1 11 mg

Vitamin B2 15 mg

Vitamin B6 7 mg

Vitamin B12 40 mcg

Biotin 420 mcg

Niacin 37 mg

Folinsyre 4 mg

Pantothensyre 18 mg

Cholinchlorid 200 mg

Sporstoff er pr. kg

Jern 200 mg

Zink 300 mg

Mangan 300 mg

Kobber 85 mg

Jod 2,0 mg

Kobalt 2,0 mg

Selen 1,2 mg


Er EquiGard ® egnet til

at forebygge forfangenhed?

Resultaterne fra forsøget i København

bekræft er, at med en kombination af

hø som grundfoder og EquiGard ® som

tilskudsfoder kan risikoen for forfangenhedsudløsende

blindtarms-dysbiose stort

set undgås.

På grund af det meget lave stivelsessukkerindhold

er det med denne foderkombination

ligeledes muligt at holde

blod sukkeret på et permanent moderat

niveau.

En sådan fodring er således velegnet

til at begrænse insulinresistens/hyperinsulinæmi

hos heste med EMS eller

Cushing Syndrom (ECS).

EquiGard ® kan dermed indsætt es som

et sikkert tilskudsfoder til alle heste,

der har en øget risiko for at udvikle en

foderbetinget forfangenhed.

11


Yderligere bemærkninger

om EquiGard ®

EquiGard ® er desuden kendetegnet ved

et moderat indhold af energi og protein.

Med EquiGard ® er det muligt at opnå

et stabilt KKF-niveau som basisenergi

og samtidig undgå kvælstofb elastning i

Salg og markedsføring i Skandinavien:

St. Hippolyt Danmarks A/S

Øgelundvej 7, Blåhøj

7330 Brande

Tel. +45 7020 5344

Fax +45 7534 5311

hippolyt@hippolyt.dk

www.hippolyt.dk

12

- begræsning af insulinresistens hos heste

med EMS eller Cushing Syndrom

- stimulering af vægtt ab hos fede heste

- opretholdelse af en fysiologisk korrekt tarmfl ora,

også ved tilbøjelighed til diarré og kolik

- eft er forfangenhed

- eft er kolik og kirurgiske indgreb

- ved boksro

- til anspændte og stressede heste

- til heste med muskelproblemer som rhabdomyolyse og PSSM

- til heste med lever- og nyreproblemer,

hvor der samtidig er behov for moderat energi tilførsel

Dr. Eberhard Moll

Christine Brøkner 2011

Kildehenvisninger:

1. Eberhard Moll: Fodret rund - fodret syg

Det metabolske syndrom og følgerne heraf. Futt erJournal 12, pp 10-16 (2007)

Se desuden under www.hippolyt.dk

2. Helmut Meyer, Manfred Coenen: Pferdefütt erung. Parey Buchverlag Berlin (2002)

3. Christine Brøkner et al.: The eff ect of caecal pH on in vivo fi bre digestibility in Norwegian trott er horses.

In: Applied equine nutrition and training. Arno Lindner (ed), Wageningen Academic Publishers (2011) pp 205-211.

Forskning, udvikling og produktion:

Mühle Ebert Dielheim GmbH

Talstraße 27

D-69234 Dielheim

Tel. (+49) 6222 990-0

Fax (+49) 6642 75111

info@muehle-ebert.de

www.muehle-ebert.de

organismen. Desuden tilfører EquiGard ®

livsvigtige mineral- og vitalstoff er og

er dermed velegnet som tilskudsfoder i

følgende situationer:

Projekter/EquiGard/Glucogard folder 2012

More magazines by this user
Similar magazines