Læs hele folderen med forsøget her! - St. Hippolyt

hippolyt.dk

Læs hele folderen med forsøget her! - St. Hippolyt

Foreløbige forsøgsresultater

(Brøkner 2011)

pH-måling: Ved slutningen af hvert

fodringsforløb blev for hver type i tilslutning

til morgenfodringen gennemført

en måling over 9 timer af pH-værdien

i blindtarmen. Det viste sig, at fodring

med EquiGard ® /hø gav det mindste

fald i pH-værdien (ill. 3). pH-værdierne

forblev endda noget højere end ved ren

høfodring. De relativt høje pH-værdier

bekræft er, at med EquiGard ® /hø var den

uønskede forsuring i blindtarmen lavest

af alle testfodere.

pH-værdier i blindtarmen

6

Tid eft er morgenfodring (timer)

Rationerne med korn/sukkerroesnitt er/hø

giver derimod som forventet anledning til

den kraft igste blindtarmsforsuring (ill. 3).

Det begrænsede antal heste i forsøget,

de moderate kornrationer og tildelingen

af hø i alle forsøgsgrupper betyder, at

forsøgsresultaterne ganske vist giver

tydelige resultater, uden at de dog er

statistisk signifi kante i gængs forstand.

EquiGard ® /hø

Ren høfodring

Ill. 3

pH-værdier eft er morgenfodring. EquiGard ® /hø-fodringen gav de mindste fald i pH-værdierne

Det bør understreges, at EquiGard ® /høfodringen

i det kritiske tidsrum op til 8

timer eft er fodring altid gav de fysiologisk

gunstigste pH-værdier (se ill. 3).

Disse resultater taler for, at med en

Havre/sukkerroesnitt

er/hø

Byg/sukkerroesnitt

er/hø

fodring med EquiGard ® /hø kan en

forstyr relse af den fysiologiske tarmfl

ora og en blindtarmsforsuring med

stor sikkerhed undgås. Denne antagelse

bekræft es i de senere forsøgsresultater.

More magazines by this user
Similar magazines