25.02.2015 Views

Familieregister - Bedsted Sogns

Familieregister - Bedsted Sogns

Familieregister - Bedsted Sogns

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Familieregister</strong> 1210 - 1599<br />

<strong>Familieregister</strong>et indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse,<br />

hans hustrus navn, hendes fødsel og død, ægteparrets forældre samt deres børn. Man kan herfra arbejde sig<br />

både frem og tilbage i tid, dels til begge ægtefællers forældre (F:), dels til børnenes egne familier, såfremt<br />

der til disse er knyttet et navn med fed skrift og et fødselsårstal i parentes.<br />

Registret er opbygget kronologisk ud fra mandens fødselsår. I de tilfælde, hvor fødselsåret ikke kendes<br />

præcist, er der angivet et teoretisk fødselsårstal, vist med et c (= cirka) foran. Årstallene i parentes efter et<br />

navn er, hvis intet andet nævnes, personens fødselsår og dødsår.<br />

Registret er udarbejdet på grundlag af oplysninger hentet først og fremmest fra <strong>Bedsted</strong> sogns kirkebøger<br />

over fødte, viede og døde. Der er dog også benyttet andre kilder, såsom diplomer, jordebøger, skyld- og<br />

panteprotokoller m.v.<br />

1210<br />

*<br />

Asser Ingridsen (c1210 -), gårdmand i Arndrup, nævnt 1266, en aristokratisk familie<br />

F: Ingrid ”Gamle". Da det kun er hende, der nævnes, kan det skyldes, at hendes mand er død for længe siden, eller<br />

også at Ingrid Gamle var af finere familie, muligvis af lavadelig slægt.<br />

Carl Langholz mener, at denne familie muligvis er efterkommere efter slægten Urne, af den grund, at Arndrup,<br />

ligesom urnerne, har noget med ørnen at gøre (oplysning fra dec. 2007).<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Nicolaus Assersen (c1240 -), gårdmand i Arndrup<br />

2. Peter Assersen (c1240 -). Gårdmand i Arndrup<br />

3. Johannes Assersen (c1240 -), gårdmand i Arndrup. Han er måske identisk med Jens Kat (nævnt 1266)<br />

4. Anna Assersdatter (c1240 -). Hun solgte 1280 til Løgumkloster 1/3 af sin hovedgård Kærgård ved Løjtved i<br />

Nr. Løgum sogn med mølle og en å, der løb til møllen samt 1/6 af en otting i Løjtved Mark, som hun tidligere<br />

havde købt af munkene i Løgum (Rigsarkivet: Kongens arkiv, slesvigsk og holstenske regnskaber før 1580.<br />

Tønder Lens pengeregnskab 1543, side 176)<br />

*<br />

1230<br />

*<br />

Terkild (c1230 - 10. marts 1300), præst i <strong>Bedsted</strong>. Han blev "begravet den 12. dag udi marts måned anno 1300 foran<br />

alteret i Egvad kirke. Herefter blev Ravsted udskilt og fik sin egen præst"<br />

"Hr. Terkild holdt messe i Hellevad om morgenen, i <strong>Bedsted</strong> om eftermiddagen, i Ravsted om aftenen og i Egvad hen<br />

mod midnatstide. - Om landskabet fortælles der, at, når Hr. Terkild således skulle til messe i <strong>Bedsted</strong>, var der endnu<br />

helt op til år 1300 så tætte skove mellem Hellevad og <strong>Bedsted</strong>, at han kunne køre hele vejen, uden at solen kunne<br />

skinne på ham, dog med undtagelse af et sted, ved Svejlund Stok, hvor der var en lysning" (Frode Gribsvad: "Nogle<br />

spredte træk af Hellevad og Egvad sogns historie", i "Vor Hjemstavn" 1927-32)<br />

*<br />

1240<br />

*<br />

Nicolaus Assersen (c1240 -), gårdmand i Arndrup, nævnt 1266.<br />

Nicolaus, søn af Asser Ingridsen, solgte i år 1266 sit curia (=gods) i Øster Terp til klostret i Løgum, på i alt 14 otting<br />

land, Arndrup Mølle samt 2 otting land for 640 mark pfenninge". (H.N.A. Jensen: "Versuch einer kirchl. Statistik d.<br />

Herzogthums Schleswig", 1840, side 289).<br />

I Terp drejede det sig om gården Nerballegård som fribonden Daniel Hinrichsen (-1804) i Kollund købte til sine 2<br />

sønner Jep og Franz ca 1800. Franz fik Nerballe med 250 tdr. land. Forinden blev der frastykket 300 tdr. land, hvorpå<br />

Tannenhof blev oprettet. Den fik Jep Hinrichsen (Johannes von Schrøders topografi 1837)<br />

F: gårdmand i Arndrup, Asser Ingridsen (c 1210-)<br />

*<br />

Johannes Assersen (c1240 -), ridder og gårdmand på "Vestergård" i Arndrup, nævnt 1269<br />

F: Asser Ingridsen (c1210-)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1? Nicolaus Hansen (c1270 -), gårdmand i Arndrup<br />

*<br />

Peter Assersen (c1240 -), gårdmand i Arndrup


F: ridder og bonde i Arndrup, Asser Ingridsen (c1210-)<br />

*<br />

1270<br />

*<br />

Nicolaus Hansen (Niels Hynssen) (c1270 -), gårdmand i Arndrup, nævnt i et Løgumbrev 1349. Han er muligvis også<br />

identisk med Niels Henzesen i Arndrup<br />

F? gårdmand i Arndrup, Johannes Assersen (c1240-)<br />

*<br />

1300<br />

*<br />

Peder Fod (c1300 -), gårdmand på <strong>Bedsted</strong> Mark, nævnt i Løgumbogen 29. nov. 1345 og 13. nov. 1345: "til en værdi<br />

af en halv mark rug i årlig afgift"<br />

*<br />

Jacob (c1300 -), præst i <strong>Bedsted</strong>, nævnt i et diplom, udstedt på Trøjborg 10. marts 1347<br />

*<br />

Niels Mertsen (Niels Martensen) (c1300 -), gårdmand i Vellerup (<strong>Bedsted</strong>?). (Scriptores Rerum Danicarum, bd. 8,<br />

side 147 og i Danmarks Riges Breve 1360, nr. 329)<br />

Han var gårdmand (bonde) i Vellerup, men efter hans død flyttede enken til <strong>Bedsted</strong>, eller måske boede de i <strong>Bedsted</strong><br />

og havde tillige en gård i Vellerup<br />

Gift med<br />

NN (- c1360). Hun hængte sig ca. 1360, hvorefter al hendes gods blev skænket til klostret i Løgum<br />

*<br />

1330<br />

*<br />

Erik Valdemarsen (c1330 -)<br />

F: ridder og ejer af Arnholm ved Arrild, Valdemar Sappi (c1310-1368) og Ingeborg (-)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Peder Eriksen Sappi (c1350 -). Gift med Sophie Henriksdatter Serlin (c1350-)<br />

*<br />

1350<br />

*<br />

Peder Eriksen Sappi (c1350 – efter 1397), ejer af Solvig<br />

F: Erik Valdemarsen (c1330 -) og NN (-)<br />

Gift med<br />

Sophie Henriksdatter Serlin (c1350-)<br />

1. Anne Pedersdatter Sappi (c1380-). Gift med ridder Mads Gjordsen (c1380-)<br />

*<br />

1380<br />

*<br />

Mads Gjordsen (c1380 -), ridder, nævnt 1409-25<br />

Gift med<br />

Anne Pedersdatter Sappi (c1380 -), arving til Solvig, datter af ejer af Solvig, Peder Eriksen Sappi (c1350-) og Sophie<br />

Henriksdatter Serlin (-)<br />

1. Bege Madsdatter (c1410 -). Gift med høvedsmand på Trøjborg, Gunde Nielsen Lange (-1477)<br />

2. Claus Madsen Gjordsen (c1420 -), ejer af Solvig. Gift med Anne Eriksdatter (-)<br />

*<br />

1395<br />

*<br />

Peter Tordsen (c1395 – Hajstrup før 1470), dræbt af sin egen gårdskarl på gården af en økse, ejer af Hajstrup<br />

F: væbner og rådmand, Tord Iversen (c1365-)<br />

Gift med<br />

NN (Ytzen/Jytsen)<br />

1. Henrik Petersen (c1435 -), ejer af Hajstrup. Gift med Ellen (-)<br />

2. Nis Petersen (-), gårdmand i Esmarch i Angel<br />

3. Jep Petersen (-)<br />

*<br />

1410<br />

*<br />

Jens Bunde (c1410 - 1496), præst i Hellevad-Egvad og <strong>Bedsted</strong> 1444-60. Blev begravet i Egvad


Den forrige? præst flyttede 1411 fra Egvad til Hellevad, for bedre at kunne besørge de to andre sogne, men også fordi<br />

polakkerne havde ødelagt byen Egvad. Egvad blev nemlig ifølge traditionen ødelagt under Erik af Pommerns<br />

langvarige krige mod holstenerne. (H.V. Gregersen: "Niels Heldvad". 1957 og Dansk Præste- og sognehistorie 1980).<br />

(Frode Gribsvad: Præstegården blev uforvarende afbrændt af Ribebispens svende, hvorfor Jens Bunde drog til<br />

Mariager Kloster, hvor han døde som munk 1496)<br />

*<br />

1420<br />

*<br />

Claus Dithmer (Clawes Dythmer) (c1420 - 1486), præst i Hellevad, Egvad og <strong>Bedsted</strong> fra 1460-86.<br />

"Han lod præstegården genopbygge. I 1486 rejste han til Haderslev for at blive kureret for vattersot af en "medico",<br />

men døde i Haderslev samme år". (Dansk præste- og sognehistorie, 1980 + Frode Gribsvad)<br />

*<br />

Claus Gjordsen (c1420 – 1460), ejer af Solvig<br />

F: ridder Mads Gjordsen (c1380-) og Anne Pedersdatter Sappi (c1380-)<br />

Gift med<br />

Anne Eriksdatter (c1430 -) af Hostrup sogn<br />

1. Adelheid Gjordsen (c1470 -). Gift med ejer af Solvig, Erik Sture (c1470-)<br />

2. Eggert Gjordsen (c1470 – 1500). Gift med Anna Fasti (-1516)<br />

*<br />

1430<br />

*<br />

Iver NN (c1430 -) i Hellevad?<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Mathias Iversen (c1460 -), katolsk præst i Hellevad, Egvad og <strong>Bedsted</strong> fra 1486.<br />

2. NN Iversen (NN Ivari) (c1460 -), i Hellevad?<br />

*<br />

1435<br />

*<br />

Oue NN (c1435 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>?<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Martin Ouesen (c1470 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong> sogn<br />

2. Peter Ouesen (c1480 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Henrik Petersen (c1435 -), ejer af Hajstrup<br />

F: ejer af Hajstrup, Peter Tordsen (c1395-)<br />

Gift med<br />

Ellen (-) fra Vollerup<br />

1. Peter Henriksen (-)<br />

2. Nis Henriksen (1478 -), ejer af Hajstrup samt herredsfoged. Gift med Anna<br />

*<br />

1440<br />

*<br />

Marten Jensen (c1440 -), gårdmand og sandemand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1477 og 1512<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Jens Martensen (c1470 -), gårdmand og sandemand i <strong>Bedsted</strong><br />

2? Nis Martensen (c1480 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Anders NN (c1440 -), møller i Arndrup<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Per Andersen (c1470 -), gårdmand i Mårbæk, nævnt 1546<br />

*<br />

1450<br />

*<br />

Jeb Madsen (Jeb Mattsen, Madtsen eller Mattissen) (c1450 -), præst i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1512 og 23. feb. 1514<br />

*<br />

1455


*<br />

Olle Ditmersen (Tønder c1455 – Tønder efter 1500), borgmester i Tønder omkring 1500, blev kaldt ”Old Ditmers”<br />

så hans rigtige navn kendes ikke, idet slægten synes at have opfattet Ditmersen som en art slægtsnavn. Ingen af<br />

børnene hedder, så vidt man ved, Ditmer til fornavn. Både han og hustruen betegnes som værende ud af de fornemste<br />

slægter i Tønder<br />

Gift med<br />

Maren (Marina) (c1460 -)<br />

1. Hans Ditmersen (Tønder senest 1478 – efter 1520), nævnes som købmand i Tønder 1498 og borgmester 1520<br />

2. Niels (Regels) Ditmersen (Tønder senest 1486 – efter 1525), nævnes som købmand i Tønder 1506 og som<br />

kirkeværge 1521 og 1525<br />

3. Laurs Ditmersen (Tønder 1493 -), sognepræst i Hellevad og Egvad fra 1514<br />

4. Jørgen Ditmersen (Tønder – efter 1533), købmand og rådmand i Tønder. Leverer i år 1533, 2 centner<br />

vinduesglas til restaurering af slottet<br />

5. Barbara Ollesdatter (-)<br />

6. Jep Ditmersen (c1480 -), borgmester i Tønder. Gift med NN (-)<br />

*<br />

1460<br />

*<br />

Svend Ericksen (c1460 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnes 2. maj 1512 som 1 af 12 dannemænd (S.R.D., bd. 8, side<br />

154). Har 13. juli 1517 en ejendom i <strong>Bedsted</strong>, der årlig yder 2 mark i årlig skyld (S.R.D., bd. 8 side 168 B-)<br />

*<br />

Jeb Jebsen (c1460 -), gårdmand i Terp, nævnt 1505<br />

*<br />

Mathias Iversen (Matz Iwersen, Matthias Ivari) (c1460 -), præst i Hellevad og Egvad fra 1486-1514, og i <strong>Bedsted</strong> fra<br />

1486-1496. Optegnelser af Niels Heldvad i Hellevad kirkebog. (Dansk præst- og sognehistorie 1980)<br />

"Han var en hye (høj) velacht mand i kirken, til hest og fod, på jagt og hvor det skulle være, thi præsten havde fri jagt<br />

med 3 mynder og fri skyden. Denne frihed blev regnet for en uvurderlig ting.<br />

I 1514 drog han til Jylland, i sit fædrene land og fik Gamst kirke og dens annekskirke. Den næste præst var Laurs<br />

Dythmer, præst i Hellevad og Egvad fra 1514-65. Han var en brodersøn af Matz Iwersen. Laurs Dythmers kaldsbrev<br />

er bevaret. Heri står bl.a. at han blev kaldet til præst efter Matz Iwersens frivillige afkald. Han blev til sine dages ende<br />

i Hellevad, idet han ved reformationen gik over til Lutherdommen" (Dansk præste- og sognehistorie. 1980)<br />

Her som de fleste andre steder i det gamle Slesvig var tilslutningen til Luthers lære næppe blevet følt som et<br />

kirkebrud i egentlig forstand, men snarere som en art fornyelse inden for kirken. Den mest iøjnefaldende forskel fra<br />

tidligere var at præsterne nu kunne indgå i lovformelige ægteskaber. (Frode Gribsvad: Vor Hjemstavn 1927-32 +<br />

H.V. Gregersen: Niels Heldvad 1957)<br />

*<br />

NN Iversen (NN Ivari) (c1460 -), i Hellevad?<br />

F: Iver NN (c1430-)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. NN (-). Gift med sognepræst i hellevad og Egvad sogne, Laurs Ditmersen (1493-)<br />

*<br />

Terkel Jensen (c1460 -), gårdmand i Terp, nævnt 1505<br />

*<br />

Anders Persen (c1460 -), gårdmand i Terp, nævnt 2. maj 1512 som dannemand i S.R.D. bd. 8, side 154C, samt i en<br />

skattesag fra 1539<br />

*<br />

Hans Andersen (c1460 -), gårdmand i Terp, nævnt 1512<br />

*<br />

Las NN (c1460 -), gårdmand i Gravlund, nævnt 1512<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1? Peter Lassen (c1470 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Jens Andersen (c1460 -), gårdmand i Terp, nævnt 1512 (Se 1470)<br />

*<br />

Bent Nielsen (Bendet Nielsen) (c1460 -), gårdmand i Terp, nævnt 1512 og 1546<br />

*<br />

Truels Nielsen (c1460 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1512<br />

Gift med<br />

NN (-)


1? Niels Truelsen (Negel Trulsen) (c1490 -) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1548<br />

*<br />

Jeb Persen (c1460 -), sandsynligvis fra <strong>Bedsted</strong> sogn, og nævnes i Løgumbogen 1512<br />

*<br />

Anders Visbjerg (c1460 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong> sogn eller i Visbjerg?, nævnt i Løgumbogen 1512<br />

*<br />

Paul Jepsen (c1460 -), nævnt 1514<br />

*<br />

Mette Jebs (c1460 -), nævnt 1514<br />

*<br />

Ib Matzen (c1460 - c1512), præst i <strong>Bedsted</strong> fra 1496-1512. Han blev af ukendt årsag slået ihjel af sin bror, måske i<br />

1512. Han var den første selvstændige sognepræst i <strong>Bedsted</strong>. (Hellevad kirkekrønike)<br />

*<br />

1465<br />

*<br />

Ebbe Jensen (Ebbi Jensen) (c1465 -), gårdmand og sandemand i Mårbæk, nævnt i Løgumbogen 1505, 1512, 1535 og<br />

1546<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Truels Ebsen (c1490 -), gårdmand i Mårbæk<br />

2. Jeb Ebbesen (c1490 -), gårdmand i Mårbæk, nævnt 1512<br />

3. Povl Ebbesen (c1490 -), gårdmand i Mårbæk, nævnt 1512<br />

*<br />

1470<br />

*<br />

Per Andersen (c1470 -), kgl. gårdmand (1 otting) i Mårbæk, nævnt 1514 og 1546. (se 1490)<br />

F: sandsynligvis møller i Arndrup Mølle, Anders (c1440-)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1? Rasmus Petersen (c1510 -), kgl. gårdmand i Mårbæk<br />

*<br />

Thomas Olufsen (Tammes Olofsen) (c1470 -), gårdmand i Terp, nævnt 1505, 1512, 1531, 1535, 1539 og 1548<br />

*<br />

Anders Jensen (c1470 -), gårdmand i Terp, nævnt 1531. (se også Anders Jessen, nævnt 1535)<br />

*<br />

Jens Martensen (c1470 - c1535/39), gårdmand og sandemand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1512 og 1535<br />

F: sandemand og gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Marten Jensen (c1440-)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Jeb Jensen (c1500 -), gårdmand og herredsfoged i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Peter Lassen (Per Lassen) (c1470 -), gårdmand i Mårbæk, nævnt i Løgumbogen 1512, 1531 og 1535<br />

F: sandsynligvis gårdmand i Gravlund, Las NN (c1460-)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Las Petersen (c1500 -), gårdmand i Mårbæk<br />

*<br />

Martin Ouesen (Martin Owisen eller Ousen) (c1470 -), gårdmand i Terp/<strong>Bedsted</strong>. Nævnes 1512 som gårdmand i<br />

Terp, 1535 i <strong>Bedsted</strong>. Muligvis tale om den samme person<br />

F: muligvis forbindelse til Oue NN (c1435-)<br />

*<br />

Jep Matzen (c1470 -), gårdmand i Terp, nævnt 1535<br />

*<br />

Anders Jessen (c1470 -), gårdmand i Terp, nævnt 1535. (Se Anders Jensen i Terp nævnt 1531)<br />

*<br />

Jes Andersen (c1470 -), gårdmand i Terp, nævnt 1535 (Se 1460)<br />

*<br />

Erik Sture (c1470 -), ejer af Solvig, nævnt 1469 (Danmarks Adels Årbog)<br />

Gift med<br />

Adelheid Gjordsen (c1470 -), datter af ejer af Solvig, Claus Gjordsen (c1420-) og Anne Eriksdatter (c1430-)<br />

1. NN (c1505 -). Gift med Peder Vind (c1500-)


*<br />

1478<br />

*<br />

Nis Henriksen (Hajstrup c1478 – Hajstrup 2. dec. 1554), begravet i Bylderup kirke, ejer af Hajstrup i Bylderup sogn,<br />

Vrågård i Burkal sogn og Vollerup Frigård, herredsfoged i Slogs herred<br />

F: ejer af Hajstrup, Henrik Petersen (c1435-) og Ellen (-) fra Vollerup<br />

Gift ca. 1516 med<br />

Anna (c1495 -), begravet i Bylderup kirke, fra Vellerup i Agerskov sogn<br />

1. Henrik Nissen (c1520 - 1560), amtsskriver i Tønder samt rådmand og borgmester. Gift med Marine<br />

2. Peter Nissen (-)<br />

3. Anna Nisdatter (c1520 -). Gift med gårdmand i Kollund, Jes Boysen (c1510-)<br />

4. Cathrine Nisdatter (-). Gift med Andreas Sønksen<br />

5. Hans Nissen (1535 – 1574), ejer af Hajstrup. Gift med Marina Redlefsen fra Tønder<br />

6. Kirstine Nisdatter (-). Gift med Hans Feddersen i Flensborg<br />

*<br />

1480<br />

*<br />

Peter Ouesen (c1480 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Der er nok en forbindelse til Oue Hansen (c1580-) i Terp og Peder<br />

Ouesen (c1625-)<br />

F: sandsynligvis Oue NN (c1435-) i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Jeb Nielsen (c1480 -), gårdmand i Terp, nævnt 1546. Han er sandsynligvis identisk med den Jeb Nielsen, nævnt i<br />

Løgumbogen 1512)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1? Mathias Jebsen (1510 -), gårdmand i Terp<br />

*<br />

Jens Nielsen eller Jens Nissen (Jens Negelsen) (c1480 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1539<br />

*<br />

Nis Martensen (c1480 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1539<br />

F? gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Marten Jensen (c1440-) i <strong>Bedsted</strong><br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1? Jens Nissen (c1500 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Svend Bundesen (Seuerin Bundsen) (c1480 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1539<br />

*<br />

Oue Madsen (Ouhe Matzen) (c1480 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1539<br />

*<br />

Marten Bundesen (Marten Bundsen) (c1480 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1539<br />

*<br />

Jep Iversen (c1480 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1535 og 1539<br />

*<br />

Hans Thomsen (Hans Tamsen) (c1480 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1535 og 1539<br />

*<br />

Mads Schrøder (Matz Scroder) (c1480 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1535 og 1539<br />

*<br />

Peter Madsen (Peter Matzen) (c1480 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1535 og 1539<br />

*<br />

Anders Petersen (c1480 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1539<br />

*<br />

Jep Ditmersen (c1480 -), borgmester i Tønder<br />

F: borgmester i Tønder, Olle Ditmersen (c1455-) og NN (-)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Barbara Ditmersen (c1510 -). Gift med borger i Tønder, Peder Iversen (c1520-)<br />

2. Margrethe Ditmersen (c1510-). Gift med Jacob Schmidt (Goldschmidt) (c1500-)<br />

*<br />

1490<br />

*<br />

Hans Jensen (c1490 -), præst i <strong>Bedsted</strong>. Er med stor sandsynlighed <strong>Bedsted</strong>s første protestantiske præst. Om han er


en af de mange katolske præster, der aflagde ed og derefter fortsatte præstegerningen efter reformationen, vides ikke.<br />

Eller om hans forgænger var en af de 4 præster, der ikke ville aflægge ed, og derfor måtte gå af og overlade embedet<br />

til Hans Jensen<br />

I Haderslev provsti ved vi, at de gamle katolske præster kunne få lov til at blive, dersom de var villige til at tiltræde<br />

de såkaldte "Haderslev-artikler", om at forkynde Guds ord rent samt sværge en ny embedsed. Det gjorde alle med<br />

undtagelse af 4 præster (H. V. Gregersen: Niels Heldvad. 1957). Det er nærliggende at tro, at Hans Jensen måske er<br />

bror til Claus Jensen, degn i Højst (se Anders Schmidts bøger (nr. 101e) på Landsarkivet i Aabenraa, side 336). Heri<br />

omtales en vidt udbredt slægt<br />

*<br />

Jep Møller (c1490 -), møller i Arndrup, nævnt 1546<br />

*<br />

Niels Truelsen (Negels Trulsen) (c1490 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1548<br />

*<br />

Peter Schmidt (Peter Smydt) (c1490 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1548<br />

*<br />

Mathias Paulsen (Mattis Pauelsen) (c1490 -), gårdmand i Gravlund, nævnt 1548<br />

*<br />

Knud Christensen (c1490 -), gårdmand i Gravlund, nævnt 1548<br />

*<br />

Hans Jebsen (c1490 -), gårdmand i Terp, nævnt 1548<br />

*<br />

Jens Jessen (c1490 -), gårdmand i Terp, nævnt 1548 og 1567/68<br />

*<br />

Povl Ebbesen (c1490 -), gårdmand i Mårbæk, nævnt 1512. Er vist nok en bror til Jep Ebbesen og søn af sandemand<br />

og gårdmand i Mårbæk, Ebbe Jensen (c1465-)<br />

*<br />

Jeb Ebbesen (c1490 -), gårdmand i Mårbæk, nævnt 1512. Er vist nok bror til Povl Ebbesen og søn af gårdmand i<br />

Mårbæk, Ebbe Jensen (c1465-)<br />

*<br />

Truels Ebsen (Truvels Ebsen) (c1490 -), nævnt 1539 som gårdmand i Mårbæk<br />

F? gårdmand og sandemand i Mårbæk, Ebbe Jensen (c1465-)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1? NN (Truelsen), født ca 1525. Gift med NN (-)<br />

A? (Ebbe NN), født ca 1560. Gift med NN (-)<br />

a? Hans Ebsen, født ca 1590.<br />

*<br />

Peter Andersen (c1490 -), gårdmand i Terp, nævnt 1535 og 1548<br />

*<br />

Jeb Jessen (c1490 -), gårdmand i Terp, nævnt 1548<br />

*<br />

Anders Jessen (Anders Jesses) (c1490 -), gårdmand i Terp, nævnt 1548<br />

*<br />

Nis Jepsen (c1490 -), gårdmand i Terp, nævnt 1548<br />

*<br />

Jep Hansen (c1490 -), gårdmand i Terp, nævnt 1548<br />

*<br />

Riggel Madsen (Riggel Matzen) (c1490 -), gårdmand i Terp, nævnt 1535 og 1548<br />

*<br />

Anders Jensen (”den unge”) (c1490 -), gårdmand i Terp, nævnt 1535 og 1548<br />

*<br />

Bunde Tarstensen (c1490 -), gårdmand i Terp, nævnt 1548<br />

*<br />

Thomas Nielsen (Tammis Negelsen) (c1490 -), gårdmand i Arndrup, nævnt 1548<br />

*<br />

Jep Jebsen (c1490 -), gårdmand i Arndrup, nævnt 1548<br />

*<br />

Gerdt Odtzen (c1490 -), gårdmand i Arndrup, nævnt 1548<br />

*<br />

Michel NN (c1490 -), gårdmand i Arndrup<br />

Gift med


Kirstine Michels (Kyerstyne Mickels) (c1490 -), gårdmand i Arndrup, nævnt 1548<br />

*<br />

1493<br />

*<br />

Laurs Ditmersen (Lauritz Dithmarsen) (Tønder 1493 – Hellevad 25. juni 1565), katolsk præst i Hellevad og Egvad<br />

sogne fra 1514, derefter luthersk præst samme sted til 1565<br />

F: borgmester i Tønder omkring 1500, Olle Ditmersen (c1463-) og Maren (-)<br />

Gift med<br />

NN Iversdatter? (-), datter af NN Ivari (c1460-) og NN (-)<br />

1. Mette Lauritsdatter (c1530 -). Gift med faderens efterfølger i præsteembedet, Hans Nielsen (c1530-)<br />

*<br />

1500<br />

*<br />

Las Petersen (c1500 -), gårdmand i Mårbæk, nævnt 1539<br />

F: sandsynligvis Peter Lassen (c1470-) i Mårbæk<br />

*<br />

Jeb Jensen (c1500 – c1550), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1539<br />

F: sandemand og gårdmand i <strong>Bedsted</strong> Jens Martensen (c1470-)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Jens Jebsen (c1530 -), gårdmand og herredsfoged i <strong>Bedsted</strong>. Gift med NN Nisdatter (c1535-1594)<br />

*<br />

Jens Nissen eller Nielsen (Jens Negelsen) (c1500 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1539<br />

F? gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Nis Martensen (c1470-)<br />

*<br />

Jep Andersen (c1500 -), gårdmand i Terp, nævnt 1548 og 1567/68<br />

*<br />

Peder Vind (c1500 -)<br />

Gift med<br />

NN (c1505 -), datter af ejeren af godset Solvig, Erik Sture (c1470-) og Adelheid Gjordsen (c1470-) (Danmarks Adels<br />

Årbog)<br />

1. Erik Pedersen Vind (c1540 -), arveforpagter i Løgumkloster. Gift med Cathrine Pedersdatter (c1550-)<br />

*<br />

Jacob Schmidt (Jacob Goldschmidt) (c1500 -), Tønder<br />

F: Jens Hansen Schmidt (-) og Vibeke (-)<br />

Gift med<br />

Margrethe Ditmersen (c1510 -), datter af Jep Ditmersen (c1480-) og NN (-)<br />

1. Cathrine Jacobsdatter Schmidt (Tønder c1530 -). Gift med Jørgen Mulsing (c1520-)<br />

*<br />

1510<br />

*<br />

Jes Boysen (c1510 – c1604), gårdmand i Kollund, herredsfoged i Vis herred efter faderen fra 1572-1604<br />

F: bonde i Kollund, Boye Jessen (c1445-) og NN Bunde (-)<br />

Gift med<br />

Anna Nisdatter Henriksen (c1520 – 1601), datter af herredsfoged i Slogs herred og gårdmand i Hajstrup, Nis<br />

Henriksen (c1478-1554) og Anna (c1495-)<br />

1. Peter Boysen (c1545 -), bonde i Kollund<br />

2. Nis Boysen (c1545 – 25. feb. 1601), skipper i Flensborg<br />

3. Henrik Boysen (c1550 -), birkefoged i Løgumkloster. Gift med Christine Clausdatter Bruun (c1555-)<br />

*<br />

Rasmus Petersen (c1510 -), kgl. gårdmand i Mårbæk, nævnt 1548<br />

F: sandsynligvis kgl. gårdmand i Mårbæk, Per (Peter) Andersen (c1470-)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Peter (R)Asmussen (c1550 -), gårdmand i Mårbæk, nævnt 1607<br />

*<br />

Jep Hansen (Jep Hierressen) (c1510 -), gårdmand i Terp, nævnt 1567/68. Er måske identisk med Jep Hansen, nævnt<br />

1548<br />

*<br />

Mathias Jebsen (Mattis Jebsen) (c1510 -), gårdmand i Terp, nævnt 1548<br />

F: gårdmand i Terp, Jeb Nielsen (c1480-)


*<br />

Hans Thomsen (Hans Thammissen eller Thamsen) (c1510 -), gårdmand i Terp, nævnt 1567 og 1568<br />

*<br />

Hans Jepsen (c1510 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1567/68<br />

*<br />

1520<br />

*<br />

Hans Andersen (c1520 -), hertugelig gårdmand i <strong>Bedsted</strong> sammen med Michel Jørgensen af en 3-ottings gård, nævnt<br />

1609. Er måske også identisk med Hans Andersen, nævnt i <strong>Bedsted</strong> 1567/68<br />

*<br />

Broder Bertelsen (født i Aabenraa c1520 -), præst i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1569. Studerede i Rostock 6. maj 1564<br />

Gift med<br />

Anne (- 1624), datter af NN. Hun gift 2. g. med præsten i <strong>Bedsted</strong>, Jens Petersen (c1561-). (Th. O. Achelis: Matrikel<br />

Der Schleswigschen Studenten 1517-1740)<br />

*<br />

Hans (Jensen) (c1520 -), gårdmand i Terp<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Jens Hansen (c1550 -), herredsfoged og gårdmand i Terp. Gift med NN Jensdatter (c1560-)<br />

*<br />

Peder Iversen (c1520 -), borger i Tønder, nævnes 1556 som medlem af fastelanslauget<br />

F: Iver Pedersen (-)<br />

Gift med<br />

Barbara Ditmersen (c1520 -), datter af borgmester i Tønder, Jep Ditmersen (c1480-)<br />

1. Cathrine Pedersdatter (c1545 -). Gift med arveforpagter i Løgumkloster, Erik Pedersen Vind (c1540-)<br />

2. Iver Pedersen (-), amtsskriver i Løgumkloster (Jonathan Smith: Slesvigske amtsforvaltere, København 1954)<br />

*<br />

Jørgen Mulsing (c1520 - 1596), Tønder<br />

Gift med<br />

Cathrine Jacobsdatter Schmidt (Tønder c1530 -), datter af Jacob Schmidt (c1500-) og Margrethe Ditmersen (c1510-)<br />

1. Catharina Jørgensdatter Mulsing (c1550 -). Gift med Claus Pedersen Bruun (1535-)<br />

*<br />

1530<br />

*<br />

Jens Jebsen (c1530 – 7. dec. 1606), gårdmand (5½ otting) i <strong>Bedsted</strong> og herredsfoged i Sdr. Rangstrup herred<br />

1561-1606. Han ledede herredstinget 13. nov. og 18. nov. 1567, 21. okt. og 3. nov. 1568 samt 1. juli 1574, ifølge<br />

nogle sagsakter<br />

F: gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Jeb Jensen (c1500-), nævnt 1539<br />

Gift ca 1560 med<br />

NN Nisdatter Brun (c1535/40 - 12. juli 1594), datter af bonde i Søderup ved Hjordkær, Nis Jensen og Maren<br />

Eskildsdatter, samt en søster til præsten i Hellevad, Hans Nissen (1534-1590)<br />

1. Bertram Jensen (c1560 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Jeng Hansdatter (-)<br />

2. Johannes Prætorius I (1561 -), præst i Øster Højst 1592-1645. Gift 1. g. med Catharina Thomæ (c1565 - 8.<br />

feb. 1608). Gift 2. g. med Mette Hansdatter (1570-)<br />

3. NN Jensdatter (c1560 -). Gift med gårdmand i Terp, Jens Hansen (c1550-)<br />

4. Anne Jensdatter (c1565 -). Gift 1. g. med møller i Hellevad, Marquard Hansen (c1561-). Gift 2. g. med<br />

efterfølgeren på møllen i Hellevad, Jes Iversen (c1561-)<br />

5. Nis Jensen (- 22. apr. 1593), dræbt på sin fars gård i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Hans Schumaker (Hans Schomacker = Hans Suder) (c1530 -), kgl. gårdmand i <strong>Bedsted</strong> (½ otting), nævnt 1567 og<br />

1607. Er identisk med Hans Suder (Peter Kr. Iversen: Tre gottorpske jordebøger, side 46 og 183)<br />

*<br />

Hans Nielsen (Hans Nissen) (c1530 – 24. okt. 1590), sognepræst i Hellevad fra ca. 1565-1590<br />

Gift med<br />

Mette Lauritsdatter (c1530 -), datter af sognepræst i Hellevad, Lauritz Ditmersen (1493-1565)<br />

1. Niels Heldevad (c1560 -), sognepræst i Hellevad. Gift med Gertrud Jørgensdatter (-) fra Slesvig<br />

*<br />

Ludolf Petersen (Ludolphus Petri) (c1530 -), præst i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1573. (Arends II, side 158 + N.A.H. Jensen side<br />

292 + Dansk Præst- og Sognehistorie 1980)<br />

*<br />

1535


*<br />

Hans Nissen (Hajstrupgård 1535 – 31. feb. 1574), begravet i Arrild, ejer af Hajstrup i Bylderup sogn og Vrågård i<br />

Burkal sogn, samt herredsfoged i Slogs herred<br />

F: herredsfoged i Slogs herred og gårdmand i Hajstrup, Nis Henriksen (1478-1554) og Anna (c1495-) fra Vellerup<br />

Gift 1555 med<br />

Marine Petersdatter Redlefsen (c1535 – 18. feb. 1594), begravet i Arrild kirke, datter af rådmand i Tønder, Peter<br />

Redlefsen (-)<br />

1. Nis Hansen (1558 – 1616), ejer af Hajstrup<br />

2. Carsten Hansen (c1560 -), ejer af Vollerup Frigård. Gift med Ingeborg<br />

3. Hinrich Hansen (-). Gift med Anna Petersen<br />

4. Anna Hansdatter (-). Gift med rådmand i Tønder, Jesper Pedersen<br />

5. Kathrine (-). Gift med sognepræst og provst i Skærbæk, Andreas Jacobsen (c1560-1619)<br />

6. Marine Hansdatter (-). Gift med bonde i Roost, Hans Outzen (1556-1609)<br />

7. Mette Hansdatter (1570 -). Gift med præsten i Højst Johannes Prætorius I (1561-)<br />

*<br />

Claus Pedersen Bruun (Sottrup 1535 – Tønder), købmand i Tønder<br />

Gift med<br />

Catharina Jørgensdatter Mulsing (c1545-), datter af Jørgen Mulsing (c1520-) og Cathrine Jacobsdatter Schmidt<br />

(c1530-)<br />

1. Christine Clausdatter Bruun (Tønder c1560 -). Gift med birkefoged i Løgumkloster, Henrik Boysen (c1550-)<br />

2. Maren Clausdatter Bruun (Tønder c1570 – efter 1635). Gift med købmand og borgmester i Tønder fra 1613<br />

Jørgen Beier (-)<br />

*<br />

1540<br />

*<br />

Erik Pedersen Vind (c1540 - Løgumkloster c1577), fra 1570 arveforpagter af den fyrstelige vandmølle i<br />

Løgumkloster, den gamle Kloster Vandmølle, som på daværende tidspunkt var Danmarks største vandmølleanlæg<br />

F: formentlig Peder Vind (c1500-) og NN Gift med<br />

Cathrine Pedersdatter (c1545 - efter 1605), datter af borger i Tønder, Peder Iversen (c1520-) og Barbara Ditmersen<br />

(c1510-). Hun gift 2. g. med Claus NN (-), der muligvis er identisk med kornskriver i Tørning len, Claus Johansen<br />

Schnell<br />

1 Peder Eriksen Vind (c1580 -), møller i Løgumkloster. Gift med Elisabeth Hinrichsdatter (c1585-), datter af<br />

birkefoged i Løgumkloster, Hindrich Boysen (c1550-)<br />

2. NN Eriksdatter Vind (Løgumkloster c1582 -). Boede på Fårgård i Nørre Løgum sogn. Gift med Mathias<br />

Tygesen (-c1580). Fårgård har oprindeligt været et schæferi under Løgum Kloster. Som den først kendte<br />

besidder nævnes i 1548 Peder Ebsen. I 1607 nævnes Hans Petersen. Birkefoged Mathias Tuxen, NN<br />

Eriksdatter Winds svigerfar skødede i 1642 gården sammen med et kådnersted til sønnen, birkefoged Erik<br />

Mathiesen (-1665), derefter dennes svigersøn, birkefoged Hans Andersen fra Ballum (-1700), og endelig<br />

dennes søn, birkefoged Chresten Hansen (-1753). I 1723 var udsæden 16. tdr. 5 skæpper rug, 6 tdr. byg, 3 tdr.<br />

boghvede og 2 tdr. havre. Besætningen var 8 heste, 8 køer, 12 stude, 22 stk. ungkvæg, 15 får og 4 svin.<br />

Høbjærgningen var 53 læs, samt afgrøden fra lejede slæt-arealer, altså en stor ejendom.<br />

I 1753 overtages gården af en slægtning, birkefoged og kancelli-råd Detlef Outzen fra Roost (-1785), der i<br />

1757 byggede det endnu stående stuehus. Derefter sønnen, birkefoged Hans Outzen (-1807), der fik frataget<br />

birkefogedembedet. Hans enke solgte gården til forpagter Andreas Clausen fra Gram (-1814), og hermed<br />

forlod gården familien Winds efterkommere. Den anseelige, grundmurede, hvidkalkede, stråtækte<br />

hovedbygning er opført af birkefoged Detlef Outzen i 1757. Den nydelige længe har halvvalme, smal<br />

frontispice og enkel portindramning. Avlsbygningerne er opført 1913, 1922 og 1935. Ved gården står en<br />

gruppe brandtræer. (Kilde: Bjarne Wind)<br />

A. Erik Mathiesen (Fårgård c1600 - 1659). Birkefoged, bosat på Fårgård. Gift med Maria Bruun, født ca.<br />

1600, død 1666.<br />

a. Catharina Eriksdatter, født ca. 1640 i Fårgård. Gift 1665 med birkefoged på Fårgård, Hans<br />

Andersen, født Vesterende i Ballum, død 1700.<br />

1. Gunder Helene Hansdatter, født ca. 1670, død 1750<br />

2. Chresten Hansen, født 1671, død 1753. Birkefoged på Fårgård<br />

3. Christoffer Andreæ Bruun, født 1673, død i Hjordkær 19. dec. 1746.<br />

4. Gyde Hansdatter<br />

5. Mette Christine Hansdatter, født 1682, død i Astrup i Brøns 1760<br />

b. Sara Eriksdatter.<br />

3. NN Eriksdatter Vind (c1580 -). Gift? med møller i Arndrup Mølle, Hans Boysen Møller (c1575-)<br />

--<br />

4. Johan Clausen (1601 – 1655), amtsskriver i Løgumkloster


5. Maren Clausdatter (-). Gift med borgmester i Tønder, Hans von der Wisch (-)<br />

*<br />

1550<br />

*<br />

Jens Hansen (Johannes Hansen) (c1550 - 1626), gårdmand i Terp og herredsfoged 1612-26. Overtog<br />

herredsfogedembedet efter svogeren i <strong>Bedsted</strong>. Nævnes som gårdmand (4 ottinger) i Terp sammen med Severin<br />

Hansen. Han havde desuden frihed for alle skatter (P. Kr. Iversen side 152 og 174). Der var i øvrigt to personer i Terp<br />

med navnet Jens Hansen i 1607-09<br />

F: gårdmand i Terp, Hans (Jensen) (c1520-) og NN Jensdatter?<br />

Gift med<br />

NN Jensdatter (c 1560 -), datter af herredsfoged i <strong>Bedsted</strong>, Jens Jebsen (c1530-1606)<br />

1. Jens Hansen (c1570 - c1626), gårdmand i Terp<br />

2. Iver Johannes Hansen (1574 - 8. okt. 1638), præst i Ensted 1604-38, gift 1. g. med NN Michelsdatter. Gift<br />

2. g. med Birgitte NN (-)<br />

3. Hans Jensen (c1580 -), gårdmand i Terp<br />

*<br />

Hinrich Boysen (c1550 – c1621), birkefoged i Løgumkloster 1593-1621, samt kådner, ifølge jordbogen fra 1609,<br />

samt sandemand nævnt 1581. Blev kaldt “Hinrich Boysen de olde”<br />

F: gårdmand i Kollund og herredsfoged i Vis herred, Jes Boysen (c1510-c1604) og Anna Nisdatter (c1520-1601)<br />

Gift i Flensborg 14. okt. 1575 med<br />

Christine Clausdatter Bruun (c1560 – Løgumkloster), datter af købmand i Tønder, Claus Pedersen Bruun (1535-) og<br />

Cathrine Mulsing (c1545-)<br />

1. Hinrich Boysen (c1580 -), kaldet “Den yngre”, ejer af to kåd i Løgumkloster ifølge jordbogen. Gift med<br />

Maren, en enke efter NN Bruun, og mor til præst i Nr. Løgum og Løgumkloster, Christian Bruun<br />

2. Elisabeth (c1585 -). Gift med møller i Løgumkloster, Peder Eriksen Vind (c1580-)<br />

3. Anna (-). Gift med husfoged i Løgumkloster, Ulrich Zitscher (-)<br />

4. Nis Boysen (c1610 -), gårdmand i Løgumkloster. Søgte i 1621 om at måtte blive sin fars efterfølger i embedet<br />

som birkedommer. Gift med Sidsel Lorentsdatter (-)<br />

A. Lorentz Boysen. Gårdmand i Løgumkloster. Gift 1. g. med NN Wilhelmsdatter, datter af amtsskriver<br />

Vilhelm Nissen. Gift 2. g. ca 1650 med Magdalene Bruun (-), datter af præst i Nr. Løgum og<br />

Løgumkloster, Christian Bruun (-) og Sara Boysen (c1625-1697)<br />

Magdalene Bruun gift 2. g. 5. juni 1661 med præst i Bevtoft og Tirslund fra 1658-1704, Jørgen Boysen<br />

(1631-1704), søn af diakon i Øsby, Jacob Philipsen Boysen og Kirstine Pedersdatter<br />

5. Peter Boysen (-). Nævnt 1. juni 1633 som arving efter Maren, enken efter Hinrich Boysen den Yngre<br />

6. Hans Boysen (Møller) (c1575 -), møller i Arndrup. Gift med NN Eriksdatter Vind (-)<br />

*<br />

Bodil Hanses (Botheldt Hanses) (c1550 -), hertugelig gårdmand (1 otting) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1609<br />

*<br />

Michel Petersen (c1550 -), nævnt 1607 som gårdmand i Mårbæk<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Claus Michelsen (c1580 -), gårdmand i Terp / Mårbæk. Gift med Ellen<br />

*<br />

Marten Nissen (c1550 -), hertugelig gårdmand (2 ottinger) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1609. (P. Kr. I. side 150)<br />

*<br />

Peter Asmussen (c1550 -), kgl. gårdmand (halvgård) i Mårbæk, nævnt 1607. Sandsynligvis farfar til gårdmand i<br />

Mårbæk, Peter Jessen (c1601-)<br />

F: sandsynligvis gårdmand i Mårbæk, Rasmus Petersen (c1510-)<br />

*<br />

1560<br />

*<br />

Hans Nissen (c1560 -), kgl. gårdmand i Arndrup, nævnt 1607<br />

*<br />

Peter Arendrup (= Peter Jebsen) (c1560 -), kgl. gårdmand i Arndrup, nævnt 1607. Han og hustruen blev begravet i<br />

Flensborg. (<strong>Bedsted</strong> sogn side 245)<br />

Gift med<br />

Mette (-)<br />

1. Marie Arendrup (11. nov. 1607 -). Gift 1626 med købmand i Flensborg, Asmus Lorentzen (1599-)<br />

*<br />

Niels Heldevad (Nicolaus Helvaderus) (c1560 - 23. aug. 1634), sognepræst i Hellevad og Egvad sogne efter sin fars<br />

død 1590 til 1612. Han begyndte straks i 1590 at udgive sine tyske, og senere også danske almanakker med sine


mange praktiske oplysninger og spådomme om vejret, landeplager, himmellegemernes indbyrdes stilling osv. Han<br />

gav sig også af med at bestemme menneskers horoskoper udfra fødselsøjeblikket, hvilket kom til at koste ham<br />

præsteembede, efter at han havde stillet en ”uheldig nativitet” for den gottorpske Hertug Johan Adolfs gemeimeråd,<br />

Johan Von Wowern. Hertugen indsatte ham dog igen 1611, men allerede året efter blev han atter afsat, vistnok fordi<br />

Helvaderus som lutheraner ikke ville bøje sig for det gottorpske kirkestyre, der var udpræget reformert.<br />

Niels Heldevad opholdt sig fra 1613-15 i Svendborg. Støttet af fynske adelspersoner, der henledte Christian IV s<br />

opmærksomhed på ham, udnævntes han af kongen til kalendariograf, og Heldevad tog derefter ophold i København,<br />

hvor han døde 1634. Kongen tog ham ofte med på sine rejser, og Heldevad, der var humorist, havde mange tilhørere.<br />

Om aftenen samledes Københavnske borgere med ham i vinkældre, hvor de ved rigeligt traktement lokkede hans<br />

sprudlende vid frem, indtil deres koner kom og hentede dem hjem, hvilket fik han til at skrive i almanakken: ”Hvo<br />

som haver en ond kvinde, han gå betiden tho Huse”. I sin almanak for 1634 indledede han med en undersøgelse af,<br />

hvorfra de onde kvinder stammer. Af hans almanakker blev der i 1625 trykt 60.000 eksemplarer, og i 1629 alene i<br />

Hamborg 100.000 eksemplarer. Han har skrevet et godt bidrag til kirkeskikkenes historie, en formular- og brevbog,<br />

en tysk tragedie, der opførtes 1618, og hans asketiske skrifter vandt også stor udbredelse. (Admiral Richelieus<br />

Anetavle, København 1931)<br />

F: sognepræst i Hellevad, Hans Nielsen (c1530-1590) og Mette Lauritsdatter (-)<br />

Gift med<br />

Gertrud Jørgensdatter Hacke (- 1631) fra Slesvig<br />

1. Marie (-). Gift med trompetblæser i København Cort NN (-)<br />

2. Laurits Nielsen Heldevad (-), kapellan ved Nicolaj kirke i Svendborg 1625 og sognepræst samme sted 1628<br />

*<br />

Hans Paulsen (Hans Pawellsen) (c1560 -), kgl. gårdmand i Arndrup, nævnt 1607 sammen med Hans Nissen<br />

*<br />

Niels Hansen (Niels Lugum) (c 1560 -), kgl. gårdmand i Arndrup, nævnt 1607. Han kendes fra en retsprotokol fra<br />

Slogs herreds for 31. aug. 1608, hvor han "lyser en uægte søn, som han har fået med NN Martinsdatter, i kuld og<br />

køn", ifølge datidens sprogbrug"<br />

*<br />

Torsten (Tersten) Martensen (c1560 -), kgl. gårdmand i Terp, nævnt 1607<br />

*<br />

Mathias Jebsen (Mattes Jebsen) (c 1560 -), kgl. gårdmand i Terp, nævnt 1607<br />

*<br />

Andreas Jebsen (c1560 -), kgl. gårdmand (1/4 gårdmand) i Gravlund, nævnt 1607<br />

*<br />

Hans Hinrichsen (c1560 -), kgl. gårdmand (1/4 gårdmand) i Gravlund, nævnt 1607<br />

*<br />

Christen Michelsen (c1560 -) nævnt 1609 som kådner i <strong>Bedsted</strong> (Se P. Kr. I. side 150)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1? Hans Christensen (c1601 -), kådner i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Hans Michelsen (c1560 -), kgl. gårdmand i Gravlund (halvgård), nævnt 1607<br />

*<br />

Laurs Schrøder (c1560 -), kgl. kådner i Gravlund, nævnt 1607<br />

*<br />

Ester Pauls (c1560 -), kgl. gårdmand i Gravlund (1/4), nævnt 1607<br />

*<br />

Jens Mattesen (c1560 -), kgl. gårdmand (1/4 gårdmand) i Gravlund, nævnt 1607<br />

*<br />

Tyge Hansen (Tuge Hansen) (c1560 -), kgl. gårdmand (½ gårdmand) i Gravlund, nævnt 1607<br />

*<br />

Jep Nissen (c1560 -), hertugelig gårdmand (1 otting) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1609. (P. Kr. I. side 149)<br />

*<br />

Mads Petersen (Matz Petersen) (c1560 -), hertugelig gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1609. Han havde i 1609 1 otting<br />

selv samt en 2-ottinggård sammen med Jes Bartelsen (P. Kr. I. side 149)<br />

*<br />

Jep Knudsen (c1560 -), hertugelig gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1609. Han havde i 1609 en 2 1/2 ottingsgård sammen<br />

med Mattis Iversen (se P. Kr. I. side 149)<br />

*<br />

Mathias Iversen (Mattis Iversen) (c1560 -), hertugelig gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1609. Havde en 2 ½ ottingsgård<br />

sammen med Jep Knudsen. (P. Kr. I. side 149)<br />

*


Jep Hansen (c1560 -), hertugelig kådner i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1609. (P. Kr. I. side 150)<br />

*<br />

Asmus Laursen (Asmus Louwsen) (c1560 -), hertugelig kådner i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1609. (P. Kr. I. side 150)<br />

*<br />

Niels Hansen (c1560 -), hertugelig kådner i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1609. (P. Kr. I. side 150)<br />

*<br />

Dines Christensen (c1560 -), kgl. kådner i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1607. (P. Kr. I. side 54)<br />

*<br />

Hans Kallesen (Hans Kallisen) (c1560 -), kgl. gårdmand (1/3) i Mårbæk, nævnt 1607 og 1641. Har gården sammen<br />

med Peter Asmussen (c1550-) og senere Peter Jessen (c1601-)<br />

*<br />

Jep Hansen (c1560 -), hertugelig gårdmand i Terp, nævnt 1609. Har gården (4 ottinger) sammen med Marten<br />

Petersen (c1570-)<br />

*<br />

Peter Hansen (c1560 -), hertugelig gårdmand i Terp, nævnt 1607. Har gården (4 ottinger) sammen med Jens Hansen<br />

og Hans Andersen (P. Kr. Iversen side 152)<br />

*<br />

Hans Andersen (c1560 -), hertugelig gårdmand i Terp, nævnt 1607. Har gården (4 ottinger) sammen med Jens<br />

Hansen og Peter Hansen<br />

*<br />

Severin Hansen (c1560 -), gårdmand i Terp, nævnes 1607-09 som gårdmand (4 ottinger) sammen med Jens Hansen<br />

(P. Kr. I. side 152)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1? Hans Sørensen (c1590 -), gårdmand i Terp<br />

*<br />

Bertram Jensen (c1560 - 22. maj 1611), hertugelig gårdmand i <strong>Bedsted</strong> og herredsfoged i Sdr. Rangstrup herred,<br />

nævnt 1609<br />

F: gårdmand og herredsfoged i <strong>Bedsted</strong>, Jens Jebsen (c1530-1606) og NN Nisdatter (-1594)<br />

Gift 15. juni 1595 med<br />

Jeng (Inger) Hansdatter (c1570 -)<br />

1. Jens Bertramsen (c1596 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

2. NN Bertramsdatter (-). Gift med gårdmand i Ulstrup, Tersten Ouesen (c1580-)<br />

3. NN Bertramsdatter (1601 - 1659). Gift med gårdmand i Genner, Dines Jensen (c1597-)<br />

4. Bertram Bertramsen (c1611 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Jens Hansen (c1560 -), hertugelig gårdmand i Terp, nævnt 1607. Er gårdmand (4 ottinger) sammen med Severin<br />

Hansen. (Se også Jens Hansen (c1570-)<br />

*<br />

Jep Andersen (c1560 -), kgl. gårdmand (4 ottinger) i Terp, før eller efter Jep Petersen, og i fællesskab med Hans<br />

Petersen. (P. Kr. I. side 46 og 183)<br />

*<br />

Michel Jørgensen (c1560 -), hertugelig gårdmand (3 ottinger) i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1609 sammen med Hans Andersens<br />

børn, i alt 3 ottinger (P. Kr. I side 149)<br />

*<br />

Hans Jessen (c1560 -), kgl. gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1607<br />

*<br />

1561<br />

*<br />

Jens Petersen (Johannes Petri) (Emmerlev c1561 – 5. apr. 1641), studerede til præst i Rostock maj 1585, ordineret<br />

1588, præst i <strong>Bedsted</strong> 1588-1641 (Sjd. Mdrskr. 1942, side 257-67), han og hustruen blev begravet inde i kirken<br />

(Danmarks Kirker 1956, <strong>Bedsted</strong> sogn)<br />

F: provst i Emmerlev fra 1566 til 1597, Peter Andersen (c1530-1597) og NN Hansdatter, der 1. g. var gift med<br />

præsten i Emmerlev Jens Jebsen. (A. Schmidt: Anetavle for 4 nordslesvigske ægtepar. Heri Præsteslægten fra<br />

Emmerlev. Nr. 101e på Landsarkivet i Aabenraa)<br />

Gift med<br />

Anne NN (- <strong>Bedsted</strong> 1624), datter af NN. Hun gift 1. g. med præsten i <strong>Bedsted</strong>, Broder Bertelsen (c1520-)<br />

(Aabenraa Annaler)<br />

1. Peter Jensen (Petrus Johannis) (<strong>Bedsted</strong> c1590 - 1669), studerede til præst i Königsberg 1649, diakon i<br />

Schwabstedt 1652, begravet 3. nov. 1669 (Arends, bd., II, side 146)<br />

2. Botelt Jensdatter (døbt 3. dec. 1589 - ), døbt af pastor Johannes Genner (Black Hansen 1954: Aabenraa


Annaler)<br />

*<br />

Johannes Prætorius I (1561 - 14. sept. 1645), begravet 22. okt. 1645, præst i Højst 1592-1645<br />

F: gårdmand i <strong>Bedsted</strong> Jens Jepsen (c1530-1606) og NN Nisdatter (-1594)<br />

Gift 1. g. c 1589 med<br />

Catharina Thomæ (c 1550 - 8. feb. 1608), datter af præsten i Højst fra 1544 -1592, Petrus Thomsen (Thomæ)<br />

(1509-1592) fra He ved Skjern Å i Hing herred, der var søn af arvebonden Thomas Thomsen<br />

Gift 2. g. 16. okt. 1608 med<br />

Mette Hansdatter (c1570 - 17. marts 1659), datter af herredsfoged i Slogs herred, Hans Nissen (1535-1574) og Marine<br />

Petersdatter (c1535-1594)<br />

1. Christian Prætorius (13. sept. 1590 -)<br />

--<br />

2. Peter Prætorius (14. aug. 1609 – Flensborg 1652)<br />

3. Johannes Prætorius II (21. maj 1611 -), præst i Højst. Gift med Ellen Terstensdatter (c1615-)<br />

4. Jacob Prætorius (13. marts 1613 - 1687). Bosat i Højst<br />

5. Catharina (26. nov. 1615 - ). Gift med præsten i Bylderup, Enevold Lauritsen (c1605-)<br />

*<br />

Marquard Hansen (c1561 -), møller i Hellevad Vandmølle<br />

F: arvefæster af Hellevad Vandmølle, Hans Jensen (Holdensen) (c1520-) og NN Petersdatter Marquardsen i<br />

Barsmark<br />

Gift med<br />

NN Jensdatter (c1565 -), datter af gårdmand og herredsfoged i <strong>Bedsted</strong>, Jens Jebsen (c1530-1606) og NN Nisdatter.<br />

Hun blev gift 2. g. ca 1604 med møller i Hellevad, Jes Iversen (c1561-)<br />

*<br />

Jes Iversen (c1561 -), møller i Hellevad Vandmølle. Se Marquard Hansen (c1561-)<br />

Gift ca 1604 med<br />

NN Jensdatter (c1565 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Jens Jepsen (c1530-1606) og NN Nisdatter (-1594)<br />

*<br />

1570<br />

*<br />

Tycke Jebsen (c1570 -), hertugelig gårdmand i Mårbæk, nævnt 1609 og 1629<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1? Matz Tücksen (c1600 -), gårdmand i Mårbæk<br />

*<br />

Peter Clemmensen (Peter Clemmentsen) (c1570 -), Tønder eller Kogsbøl kådner i Terp, nævnt 1609. (P. Kr. I. side<br />

184)<br />

*<br />

Peter Schrøder (c1570 -), kgl. kådner i Terp, nævnt 1609. (P. Kr. I. side 183)<br />

*<br />

Jens Paulsen (Jens Pawelsen) (c1570 -), hertugelig kådner i Terp, nævnt 1609. (P. Kr. I. side 152)<br />

*<br />

Jes Bartelsen (c1570 -), nævnt 1609 som gårdmand i Terp sammen med Matz Petersen (2 ottinger)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1? Bartolt Jessen (c1601 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong><br />

*<br />

Andreas Tøjsen (Andres Teusen) (c1570 -), hertugelig gårdmand i Terp, nævnt 1609, sammen med Nis Teusen og<br />

Ove Hansen (4 ottinger). (P. Kr. I. side 152)<br />

*<br />

Jep Petersen (c1570 -), kgl. gårdmand (2 ottinger) i Terp, nævnt 1607. Nævnes sammen med Hans Petersen på en 4<br />

ottingsgård. Se <strong>Bedsted</strong> sogn side 834. (Han kendes fra P. Kr. I. bog, men måske er det en fejl og hedder i stedet Jep<br />

Andersen (c1560-)<br />

*<br />

Nis Tøjsen (Nis Teusen) (c1570 -), nævnt 1609 som hertugelig gårdmand i Terp sammen med Andres Teusen og Ove<br />

Hansen (de havde tilsammen 4 ottinger) (P. Kr. I side 152)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Hans Nissen (c1601 -), gårdmand i Terp<br />

*<br />

Jeb Riggelsen (c1570 -), hertugelig gårdmand (2 ottinger) i Terp, nævnt 1609 og 1641


*<br />

Las Hansen (c1570 -), Tønder eller Kogsbøl gårdmand (2 ottinger) i Terp, nævnt 1607 og 1641<br />

*<br />

Marten Petersen (c1570 -), gårdmand (2 ottinger) i Terp, nævnt 1609, 1629 og 1641. I 1609 nævnes han sammen<br />

med Jep Hansen (4 ottinger)<br />

*<br />

Peter Hansen (c1570 -), hertugelig kådner i <strong>Bedsted</strong>, nævnt 1609 og 1641<br />

*<br />

Peter Paulsen (c1570 -), hertugelig gårdmand i Terp, nævnt 1609 sammen med Mathias Petersen (4 ottinger) og<br />

1629 (P. Kr. I. side 152)<br />

*<br />

Jens Hansen (c1570 -), nævnt 1609 som hertugelig gårdmand i Terp, nævnes at være gårdmand (4 ottinger) i Terp<br />

sammen med Peter Hansen og Hans Andersen (Der er i øvrigt 2 personer i Terp med navnet Jens Hansen i 1607-09)<br />

Se også Jens Hansen (c1560-) (P. Kr. Iversen side x)<br />

F? Jens Hansen (c1550-) og NN Jensdatter (c1560-)<br />

*<br />

Hans Erichsen (c1570 -), hertugelig gårdmand i Terp, nævnt 1609 sammen med Jep Riggelsen (4 ottinger) og 1629<br />

(P. Kr. Iversen side 151)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1? Erich Hansen (c1601 -), nævnt 1641 som gårdmand i Terp<br />

*<br />

Iver Johannes Hansen (Terp c1574 - 8. okt. 1638), præst i Ensted 1604-38. (Se <strong>Bedsted</strong> sogn side 430, side 87-88<br />

og side 390). (Se <strong>Bedsted</strong> sogn side 87-88, 390, 430)<br />

F: gårdmand i Terp, Jens (Johannes) Hansen (c1550-1626) og NN Jensdatter (c1560-)<br />

Gift 1. g. med<br />

NN Michelsdatter (-)<br />

Gift 2. g. ca 1620 med<br />

Birgitte NN, sandsynligvis datter af gårdmand i Mårbæk, Ebbe (Hansen) NN (c1560-). Hun blev gift 2. g. med Jens<br />

Petersen Møller (c1605-)<br />

1. Michael Iversen (1608 - 1663), præst i Holbøl<br />

2. Hans Iversen (1615 - 1670), præst i Ensted<br />

3. Johan Mohrbeck (1625 -), borgmester i Malmø. Gift med Marie Boldicke<br />

*<br />

1575<br />

*<br />

Hans Boyesen (Møller) (c1575 – c1630), kgl. gårdmand i <strong>Bedsted</strong> og møller i Arndrup Mølle, nævnt 1607, 1622 og<br />

1626. (Se P. Kr. I. side 46 samt side 50, 54 og 183) Breve om ombygningen i det Gottorpske fyrstearkiv. Heri en<br />

pakke ang. sager vedr. møller samt oplysninger fra Svend Jacobsen via Jesper Vind, Rødovre)<br />

F? birkedommer i Løgumkloster, Hinrich Boysen (c1550-c1621) og Christine Clausdatter Bruun (c1555-)<br />

Gift med ?<br />

NN Eriksdatter Vind (-), datter af møller i Løgumkloster, Erik Pedersen Vind (c1540-1577) og Cathrine Pedersdatter<br />

(c1550-)<br />

1. Asmus Hansen Vind (c1601 -), møller i Arndrup Mølle og gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Bodil Pedersdatter<br />

2. Nis Hansen (Vind) (c1605 -), Arndrup Mølle<br />

*<br />

Jacob NN (c1575 -), gårdmand i Mårbæk<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Peter Jacobsen (Petrus Jacobi) (c1605 -), præst (Achelis nr. 1769)<br />

*<br />

1580<br />

*<br />

Peder Eriksen Vind (Løgumkloster c1580 – Løgumkloster 1626), død af ”hæftig feber”, arveforpagter af den<br />

fyrstelige vandmølle i Løgumkloster og halvgårdmand, som han overtog efter sin mor, nævnt i Løgumkloster<br />

jordebog 1607 under navnet Peter Erichsen sammen med ejendommens udsædsopgivelser. Det fremgår heraf dels at<br />

ejendommen var en halvgård, dels at ejendommens beregnede udsæd udgjorde i alt 51 skæpper: 15 skæpper rug, 12<br />

skæpper byg og 24 læs hø.<br />

I efteråret 1608 fremkommer Peter Vind, hans svigerfar Henrik Boysen, Hans Synden og hans svoger Mathias<br />

Tygesen med en række anklager for bl. a. tyveri og voldtægt mod amtsskriver Wolf Kalundt, der blev afskediget i<br />

1609


Den 1. juni 1619 klager nogle indbyggere i Løgumkloster til hertugen af Glücksburg over Peder Vind, fordi han ikke<br />

standsede møllen i maj måned. Den 7. juli meddeler hertugen i en skrivelse til amtsskriveren, at han skal påminde<br />

Peder Vind om, hvordan han skal forholde sig med møllesluserne<br />

F? møller i Løgumkloster, Erik Vind (c1540-1577) og Cathrine Pedersdatter (c1550-)<br />

Gift ca. 1600 med<br />

Elisabeth Hinrichsdatter Boysen (c1595 - død efter 1673), datter af birkefoged i Løgumkloster, Hinrich Boysen<br />

(c1550-c1621) og Christine Clausdatter Bruun (-). Hun videreførte mølledriften efter mandens død. Hun døde først<br />

efter 1673 da hun deltog ved sønnen Eriks begravelse i Brede (Erik Vinds ligprædiken fra 9. sept. 1673 er bevaret og<br />

findes i det Kgl. Bibliotek)<br />

1. Christine Pedersdatter Vind (c1600 – Løgumkloster 1706), 106 år. Gift 1. g. med møller i Løgumkloster fra<br />

1638, Johan Mayland (-c1673).<br />

2. Erik Vind (11. dec. 1610 – 2. sept. 1673), begravet inde i kirken i Brede 9. sept. 1673, sognepræst i Brede<br />

3. Niels Pedersen Vind (c1612 -), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>. Gift med Maren, Laus Bertram Jensens datter?<br />

*<br />

Oue Hansen (c1580 -), hertugelig gårdmand i Terp, nævnt 1609, 1629 og i 1641 sammen med Claus Michelsen og<br />

Hans Nissen (4 ottinger)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Peder Ouesen (c1625 -), gårdmand i Terp<br />

*<br />

Claus Michelsen (c1580 -), gårdmand i Terp og i Mårbæk, nævnt 1629 og 1641. Han skænker i 1638 sammen med<br />

sin hustru to messinglysestager og et processionskrucifiks til <strong>Bedsted</strong> kirke<br />

F? gårdmand i Mårbæk og Terp, Michel Petersen (c1550-)<br />

Gift med<br />

Ellen NN (-)<br />

*<br />

Mathias Petersen (c1580 -), nævnt 1609 som gårdmand i Terp (4 ottinger) sammen med Peter Pawelsen<br />

*<br />

Tersten Ouesen (c1580 -), gårdmand i Ulstrup<br />

F: bonde i Ulstrup, Nr. Løgum sogn Owe Terstensen (c1550-), der er søn af Tersten Pellesen (c1510-), der igen er<br />

søn af Pelle i Ulstrup og gift med en datter af Tersten Pedersen (c1450-) i Roost. (Henning Haugaard, nr. 50.816)<br />

Gift ca 1615 med<br />

NN Bertramsdatter (c1600 – c1640), datter af gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Bertram Jensen (c1560-1611) og Jeng Hansdatter<br />

(-)<br />

1. Ellen Terstensdatter (c1620 -). Gift med præst i Højst, Johannes Prætorius II (1611-)<br />

*<br />

Hans Petersen (c1580 -), nævnt 1607 som kgl. gårdmand i Terp sammen med Jep Petersen<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1? NN Hansdatter (-). Gift med gårdmand i Terp, Mathias Hansen (c1610-)<br />

*<br />

Marten Petersen (c1580 -), nævnt 1609 som gårdmand (2 ottinger) i Terp sammen med Jep Hansen (4 ottinger),<br />

også nævnt 1629 og 1641<br />

*<br />

Jep Thomsen (c1580 -), gårdmand (2 ottinger) i Terp, nævnt 1609, 1629 og 1641<br />

*<br />

Povel Jessen (c1580 -), gårdmand i Mårbæk, nævnt 1629 og 1641<br />

*<br />

Thomas Petersen (c1580 -), gårdmand (2 ottinger) i Terp, nævnt 1607 og 1641<br />

*<br />

Hans Jensen (c1580 - 1645), gårdmand i Terp og herredsfoged 1627-45<br />

I et brev fra 1640-erne beklager Hans Jensen i Øster Terp sammen med andre fogeder sig over deres økonomiske<br />

forhold. I dette brev omtaler han sin far og bedstefar Jens Jebsen i <strong>Bedsted</strong>, som var herredsfogeder før ham, og som<br />

havde langt bedre forhold. det var efter at Torstensons troppers hærgen i Sønderjylland i forbindelse med 30 års<br />

krigen. Det var ikke så sært det stod sløjt til! (Sønderjysk månedsskrift 1951)<br />

F: herredsfoged i Terp, Jens Hansen (c1550-1626) og NN Jensdatter (c1550-)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1. Mathias Hansen (c1610 -), gårdmand og herredsfoged i Terp. Gift 1. g. med NN. Gift 2. g. med Marie<br />

Elisabeth Fabricius (c1650-)<br />

2. Jens Hansen (c1615 -), gårdmand og herredsfoged i Terp. Gift med NN


*<br />

1590<br />

*<br />

Hans Sørensen (c1590 -), hertugelig gårdmand (2 ottinger) i Terp, nævnt 1629 og 1641<br />

F: sandsynligvis gårdmand i Terp, Søren (Severin) Hansen (c1560-)<br />

*<br />

Carsten Jensen (c1590 - 1637), købmand og kæmner i Tønder. (Anders Schmidt: Anetavle for 4 nordslesvigske<br />

ægtepar, 1986. Nr. 101e på Landsarkivet i Aabenraa)<br />

F: Jens Hansen i Rudbøl og Herlich<br />

Gift ca 1620 med<br />

Gude Frodesdatter Schmidt (1595 - 1644)<br />

1. Frode (c1621 -)<br />

2. Hans = Johan Christian Fabricius (23. apr. 1624 - 9. juni 1686), præst i Løjt<br />

3. Anna (9. apr. 1631 -). Gift med Peter Claudius<br />

4. Elsabe (11. dec. 1633 -). Gift med sognepræst fra 1651-87 i Burkal, Andreas Ambders. Han skrev 1649 og<br />

1675 bogen ”Die Tundersche Undsterbliche Sterlichkeit”. Bogen, der var 3 cm tyk og 15 ½ cm x 10 ½ cm<br />

Forefindes på Landsarkivet i Aabenraa<br />

5. Marine (-). Gift med købmand i Tønder, Josias Kiel<br />

6. Herlich Carstensdatter Schmidt (1628 -). Gift med sognepræst i <strong>Bedsted</strong>, Reinhold Reimers (1617-)<br />

7. Margrethe (-)<br />

*<br />

Hans Ebsen (c1590 -), gårdmand i Mårbæk, nævnt 1629. Han er sandsynligvis et barnebarn eller oldebarn af Jep-,<br />

Truels- eller Povl Ebbesen (c1490-)<br />

F? gårdmand i Mårbæk, (Ebbe NN) (Se Truels Ebsen 1490)<br />

Gift med<br />

NN (-)<br />

1? Ebbe Hansen (Ebbi Hansen) (c1620 -), gårdmand i Mårbæk<br />

*<br />

Peder Pedersen (c1590 -), urmager i Gravlund. Fremstillede i 1630-erne et sejerværk til Døstrup kirke. Det tog ham<br />

14 dage at sætte uret op i kirken. (Danmarks Kirker, Tønder amt II, side 1517 og Jens Lampe i Sønderjysk<br />

Månedsskrift 1982 side 81)<br />

*<br />

Hans Brodersen (c1590 -), urmager i Gravlund 1641. Han nævnes som sejrmager i Gravlund da han reparerer Ribe<br />

Domkirkes tårnur. Mellem 1640-48 arbejdede han med at fremstille et sejerværk og et solur til Sct. Nicolaj kirke i<br />

Aabenraa. Ny timeslagsklokke. Pris for disse 3 ting kostede 57 daler og 32 skilling (Jens Lampe i Sønderjysk<br />

Månedsskrift 1982, side 75)<br />

*<br />

Peter Jensen (Petrus Johannis) (c1590 - 3. nov. 1669), diakon i Schwabstedt<br />

F: præst i <strong>Bedsted</strong>, Jens Petersen (c1561-1641) og Anne (-1624)<br />

*<br />

1594<br />

*<br />

Peder Clausen (Sønderborg 9. nov. 1594 - 1676), begravet 7. juni. Kapellan i Oksbøl 1623. Fra ca. 1630 sognepræst<br />

i Oksbøl og indtil sin død 1676 (Arends I, side 146)<br />

F: tingskriver Claus Pedersen (-) og Maria Mathiasdatter Brandt (-)<br />

Gift 1. g. med<br />

Dorthea Monrad (1604 - 1643), datter af sognepræst i Ketting, Johannes D. Monrad og (gift 5. okt. 1623) Anna<br />

Voget.<br />

Gift 2. g. med<br />

Sophie Hedvig, datter af Nicolaj Bruun (-). Hun gift 2. g. 5. juni 1680 med køkkenskriver på Nordborg Slot, Frederik<br />

Lorenzen.<br />

1. Nicolaus Pedersen (Nicolaus Petræus) (Oksbøl ca. 1630 - ), præst i <strong>Bedsted</strong> 1659-89. Gift to gange, 1. g. i<br />

1661 med Herlich Carstensdatter Schmidt (1628-c1668). 2.g. ca. 1670 med (Benedicte) NN (-)<br />

2. Johannes Pedersen (-), præst<br />

3. NN (-). Gift med præsten Morten Nielsen.<br />

*<br />

1596<br />

*<br />

Jens Bertramsen (c1596 - c1635), gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, nævnes 1633 ifølge Carl Langholz<br />

F: gårdmand i <strong>Bedsted</strong>, Bertram Jensen (c1560-1611) og Jeng Hansdatter (-)<br />

*


1597<br />

*<br />

Dines Jensen (c1597 -), gårdmand i Genner<br />

Gift med<br />

NN Bertramsdatter (c1601 - 1659), datter af gårdmand og herredsfoged i <strong>Bedsted</strong>, Bertram Jensen (c1560-1611) og<br />

Inger (Jeng) (Hansdatter) (-)<br />

*<br />

1599<br />

*<br />

Asmus Lorentzen (Rens 12. feb. 1599 - 23. apr. 1678), købmand i Flensborg, begravet i Flensborg. (<strong>Bedsted</strong> sogn<br />

side 245). (Dansk Biografisk Leksikon)<br />

F: Lorenz Asmussen og Cathrine Lorentzen<br />

Gift 26. nov. 1626 med<br />

Marie Arendrup (11. nov. 1607 - 8. feb. 1671), datter af kgl. gårdmand i Arndrup, Peter Arendrup (c1560-) og Mette<br />

1. Lorentz Asmussen Arendrup (-)<br />

2. Mette Asmussen Arendrup (-)<br />

3. Peter Asmussen Arendrup (-)<br />

4. Catharina Asmussen Arendrup (-)<br />

5. Margaretha Asmussen Arendrup (-)<br />

6. Maria Asmussen Arendrup (-)<br />

*<br />

*

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!