25.02.2015 Views

Indhold hefte 1-32.pdf - Bedsted Sogns

Indhold hefte 1-32.pdf - Bedsted Sogns

Indhold hefte 1-32.pdf - Bedsted Sogns

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Overskrifter i ”<strong>Bedsted</strong> <strong>Sogns</strong> Historie”, nr. 1-32<br />

Hefte 1 (tallene efter overskriften henviser til sidetallet i <strong>hefte</strong>t)<br />

Forord, 1<br />

<strong>Bedsted</strong> sogn, 2<br />

Præstegårdens historie, 5<br />

Angående huset, Sivkrovej 29, 14<br />

Kirkebogsnote, 14<br />

En barnemishandlerske i <strong>Bedsted</strong>, 15<br />

Udstykningen af Gravlund Mark i 1950-erne, 16<br />

Bageriet i <strong>Bedsted</strong>, 18<br />

Rimet om Jørgen Brand, 21<br />

Sogneoplysninger fra 1837, 22<br />

Johan Th. Lundbyes død, 28<br />

Sagn om vættesmed i Mårbæk Bjerg, 28<br />

Sagn om kirkeklokken, der menes støbt i Helligdal, 29<br />

Avisnoter, 30<br />

Hefte 2<br />

Byremse, 30<br />

Kirkestatistik for 1980, 31<br />

Kirkegade i <strong>Bedsted</strong> omkring 1915,32<br />

Bebyggelsen i sognet gennem tiderne. Om byernes alder, navne og betydning, 33<br />

Det stod i avisen, 49<br />

Skoleforhold i degn Jepsens tid, 50<br />

Studehandel, 51<br />

Første verdenskrigs optakt ifølge Nic. C. Nielsens dagbøger, 52<br />

Vejvisersten fra 1785, 56<br />

Begravelsesskik i <strong>Bedsted</strong> i 1700-tallet, 57<br />

Dødsvarsel af roser, 58<br />

Sagn om oprindelsen til landsbyernes navne, 59<br />

Sagn om brandtræer, 60<br />

Hefte 3<br />

Et skolebillede fra <strong>Bedsted</strong> (1), 61<br />

Krigsskaderne efter 30-årskrigen, 62<br />

Gårdbrand i Terp i 1758, 63<br />

Sønder Rangstrup Herred, 64<br />

Herredsfogedgården i <strong>Bedsted</strong>, 68<br />

Rim om Sivkro, 79<br />

Sognerådsvalget i 1954, 80<br />

Historie om Peter Vinther, 81<br />

Fodboldresultater i 1954, 81<br />

Mindestene, 83<br />

Da <strong>Bedsted</strong> havde to præster, 87<br />

Sagn om Bolbro, 89<br />

Sagn om genganger på Hyholm, 90<br />

Forvarsel om Hans Johannsen, 90<br />

Hefte 4<br />

E dreng o e præst, 91<br />

Kirken, 92<br />

Sagn om klokkeindskrift, 109<br />

Dagligdagsforhold i <strong>Bedsted</strong> 1979, 111<br />

Om kirkens urørlige ting og andre indkomster, 116<br />

Klokkeringningstraditionen, 120<br />

Hefte 5<br />

Sognets tilblivelse, udseende og anvendelse, 121<br />

Landsbyforhold før udskiftningen ud fra Mejers kort fra 1641, 130<br />

Byvedtægter fra <strong>Bedsted</strong> 1722, 138<br />

Herredsfogedgården i Terp, 139


Tannenhof, 143<br />

Nerballegård, 146<br />

Sagn om Kosakpøt, 149<br />

Avisnote: Spire af 2000 år gammelt frø, 149<br />

Arndrup i forrige århundrede, 150<br />

Agerinddelingen i <strong>Bedsted</strong> 1784, 151<br />

Sagn om Kisbæk, 152<br />

Hefte 6<br />

Et skolebillede (2), 153<br />

Pastoratets segl og dets betydning, 154<br />

Præsterne ved <strong>Bedsted</strong> kirke, 155<br />

Præstekaldets indtægter i 1860, 170<br />

Præstevalg i 1700-tallet, 174<br />

Husbesidderne i <strong>Bedsted</strong> omkring 1910, 176<br />

Krigsfangelejren ved Øster Terp 1915-19, 178<br />

Grænsen mellem konge- og hertugdømmet, 181<br />

Historie om Marcus Marquardsen, 182<br />

To bronzeøkse-fund, 182<br />

Ordspil om Klovtoft, Hellevad og <strong>Bedsted</strong>, 184<br />

Sagn om præsten Gunge, 184<br />

Hefte 7<br />

Da Gustav Kaiser kom med tog til <strong>Bedsted</strong>, 185<br />

Aabenraa Amts Jernbaner 1901-26, 186<br />

Andre navne for æ toch, og om hvad det sagde!, 193<br />

Amtsbanens stationer, 194<br />

Sivkro Station, 195<br />

<strong>Bedsted</strong>-Løgum Station, 196<br />

Øster Terp Station, 199<br />

Sønder-Gravlund Station, 201<br />

Historie om Peter Høeck, 202<br />

En strækarbejder ved amtsbanen fortæller (af Mathias Willumsen), 203<br />

Militærbanen Øster Terp - Branderup 1916-19, 206<br />

Russiske krigsfanger, der aldrig vendte tilbage, 208<br />

Færdselsvejene i sognet, 209<br />

Postvæsenet, 213<br />

Ginegård, 215<br />

Fire nybyggerfamilier i Øster Terp 1964, 216<br />

Hefte 8<br />

Et skolebillede (3), 217<br />

Aabenraa amt, 218<br />

Arndrup Mølle, 219<br />

Usædsopgivelser hos de kgl. undersåtter i <strong>Bedsted</strong> sogn 1607, 231<br />

De nationale tilhørsforhold siden 1871, 232<br />

<strong>Bedsted</strong>-oste er en stor salgsvare i Vesttyskland, 235<br />

Mejeriet i <strong>Bedsted</strong>, 236<br />

Telefonvæsenet, 241<br />

Sogneoplysninger fra 1864, 244<br />

Arendrup-slægten fra Arndrup, 245<br />

Jernfremstilling i <strong>Bedsted</strong> i germansk jernalder, 246<br />

Rim om folk i <strong>Bedsted</strong> i 1930-erne, 247<br />

Sagn om bjergfolk i Korup, 248<br />

Sagn om sejlads på Arnåen, 248<br />

Hefte 9<br />

Kristeligt Dagblads vugge stod i <strong>Bedsted</strong>, 249<br />

Holms gård i <strong>Bedsted</strong>, 251<br />

Om Jesper Christensens op- og nedtur, 256<br />

DSB`s Klosterbane 1927-36, 258<br />

Forvarsel om statsbanetoget, 263<br />

<strong>Bedsted</strong> Løgum Station, 264


Omsøgning om trinbræt i Gravlund 1927, 267<br />

Sognereguleringer i 1500-tallet, 268<br />

Barved Syssel, 269<br />

Ind - og udpendling i <strong>Bedsted</strong> 1979, 270<br />

Dagbladenes udbredelse, 272<br />

Søren Kierkegaards slægtninge i <strong>Bedsted</strong> sogn, 273<br />

Søren Kierkegaards far var fårehyrde i Terp!, 278<br />

Ligsten i Nerballegårds have, 279<br />

Sagn om bjergfolk i Mårbæk, 280<br />

Sagn om de underjordiske i Svejlund, 280<br />

Hefte 10<br />

Sognets centre: Forsamlingshuset og Missionshuset, 281<br />

Aktiviteter i og omkring forsamlingshuset, 284<br />

Aktiviteter i og omkring missionshuset, 292<br />

Forsamlingshuset, 302<br />

Missionshuset, 307<br />

Religiøse forhold siden 1848, 313<br />

Solgårdens alterparti, 320<br />

Den nyapostolske kirke, 321<br />

Religiøse forhold i 1700-tallet, 325<br />

Missionshusets inventar 1903, 326<br />

Hefte 11<br />

Kommunalvæsenet, 327<br />

Sognerådsformænd 1920-70, 334<br />

Borgmestre siden 1970, 335<br />

Østergård i <strong>Bedsted</strong>, 336<br />

Gården, bd. I, blad 10 i <strong>Bedsted</strong>, 343<br />

Befolkningsudviklingen, 347<br />

Vestergård i <strong>Bedsted</strong>, 352<br />

Kirkeværgers og sognemænds pligter, 355<br />

Løgumkloster kommunes byvåben, 356<br />

Kommunalvalget 1974, 357<br />

Befolkningsfordelingen 1977, 358<br />

Hefte 12<br />

Centralskolens 25 års jubilæum, 359<br />

Sognets skolehistorie før 1814, 361<br />

Skolevæsenet efter 1814, 369<br />

<strong>Bedsted</strong>-piger Danmarks næstbedste i 1984, 379<br />

Degnekaldets indtægter 1860, 380<br />

Skoleforhold i <strong>Bedsted</strong> 1868, 383<br />

Skoleforhold i Terp 1868, 385<br />

Lærere i Terp, 388<br />

Degne og førstelærere i <strong>Bedsted</strong>, 390<br />

Skoleforhold i 1761, 395<br />

Lærere ved <strong>Bedsted</strong> skole 1962-87, 396<br />

Undervisningsplaner 1922, 397<br />

Udpluk fra skoleprotokollerne, 399<br />

Centralskolens første dag, 24. aug. 1962, 402<br />

Centralskolens indvielse 12. aug. 1963, 403<br />

Dronning Ingrids besøg i <strong>Bedsted</strong> 1964, 404<br />

Hefte 13<br />

Huths "Nerballe-suite for klaver" fra 1921, 405<br />

Den tyske privatskole i Terp 1918-74, 407<br />

Da foredragsholderen tog fejl af forsamlingshuset og den tyske skole, 415<br />

Gravlund, 416<br />

Pedersens gård (bd. I, bl. 5) i Gravlund, 421<br />

Skøde på Gravlund 1477, 427<br />

Lovhævd på Gravlund 1514, 428<br />

Jordbogsuddrag 1535-48, 429


Belæste sønner fra sognet 1561-1874, 430<br />

Amtsrådsmedlemmer fra <strong>Bedsted</strong> sogn, 438<br />

Jul i den tyske skole 1927, 439<br />

Rim om folk i Arndrup omkring 1900, 440<br />

Hefte 14<br />

Sivkrovej - Dengang og nu, 441<br />

Domænegårde i Nordslesvig, 442<br />

Nationalitetsforhold i 1935, 443<br />

Søndergård i Terp, 444<br />

Mejeriet Nordstjernen i Terp, 450<br />

Bebyggelsesnavne i <strong>Bedsted</strong> sogn, 454<br />

<strong>Bedsted</strong> sogn 1935, 465<br />

Om kirkens rørlige ting 1860, 467<br />

Mejeriejer dræbt af giftige syredampe, 472<br />

Mejeriejer Peter Thorndahls jordefærd, 472<br />

Bebyggelsesnavne i <strong>Bedsted</strong> sogn 1936, 473<br />

Stemmetal til folketinget siden 1924, 476<br />

Hefte 15<br />

Mergelbaneaktivitet 1929-36, 477<br />

Betjeningsinstruks for sporskæring ved Sivkro 1933, 480<br />

Sivkro, 481<br />

Naturnavne i <strong>Bedsted</strong> sogn, 488<br />

Naturnavne i Arndrup, 488<br />

Naturnavne i <strong>Bedsted</strong>, 489<br />

Naturnavne i Gravlund, 493<br />

Naturnavne i Mårbæk, 495<br />

Naturnavne i Øster Terp, 496<br />

Sagnet om Brudevæle i Terp, 502<br />

Balters på Sivkro, 503<br />

Helligkilde, offersted eller kirke i Terp?, 507<br />

Rentegården i <strong>Bedsted</strong> Nørrekær, 510<br />

Hefte 16<br />

Skulpturen i Solgårdens have, 511<br />

Solgårdens 30 års jubilæum 1990, 512<br />

Skiftedag på plejehjemmet: Farvel og go´dag, 514<br />

Plejehjemmet Solgården, 515<br />

Solgårdens indvielse 21. nov. 1960, 527<br />

Solgårdens 15 års dag, 530<br />

Beboere på Solgården fortæller, 531<br />

Fattigvæsenet gennem tiderne, 534<br />

Historie om Gamle Ingeborg, 544<br />

Fattiggården Sivborg, 545<br />

Fattigregnskab for 1850, 548<br />

Hefte 17<br />

Et skolebillede (15), 549<br />

Vejvisersten fra 1787, 550<br />

Rutebildrift gennem sognet, 551<br />

Hybschmanns købmandsbutik 1910-82, 557<br />

Købmandsbutikken på Lundbyesvej, 562<br />

Jessen Hansens gård i <strong>Bedsted</strong>, 566<br />

Om vækkelsens start i <strong>Bedsted</strong> (2), 572<br />

Herredssegl og -kort, 581<br />

Sandemandshvervet, 582<br />

Jens Peter Holm: Klog mand i Arndrup, 583<br />

Jordskælv i Agerskov 1757, 584<br />

Pyramidekraft I Øster Terp, 585<br />

Tur til Helligkilden i Hellevad, 586<br />

Frostskader 31. maj 1819, 588<br />

Tiedje-Linien - alternativt grænseforslag 1920, 589


Poststempler og -mærker, 592<br />

Købmandsbranchen i <strong>Bedsted</strong> 1980, 595<br />

Nyt købmandspar ind bag disken, 597<br />

Busruter i Løgumkloster Kommune 1979, 598<br />

Hefte 18<br />

Guldhalsring fra 400-tallet, 599<br />

Nederballes bebyggelse, 600<br />

Laustens gård i Terp, 603<br />

Guldfund i Søderup, 610<br />

Erindringer om Jacobsen-slægten i Terp, 611<br />

Anders Løbners liv og levnet, 616<br />

Varsel om kirkeklokken, 620<br />

Løbners smedje i <strong>Bedsted</strong>, 621<br />

BE-LØ, 630<br />

Sognet set fra Bovlund Bjerg, 637<br />

Oldtidsfund 1, 640<br />

Arresthuset på Terp Vestermark, 642<br />

Interview med Christine Nørskau, 643<br />

Overfald på gendarm omkring 1890, 645<br />

Da smeden helbredte præstens gris, 646<br />

Hefte 19<br />

Et skolebillede (16), 647<br />

Kirkeklokken i <strong>Bedsted</strong>, 648<br />

Soldater gennem <strong>Bedsted</strong> 1808, 650<br />

Sognefogedhvervet, 651<br />

Sognefogeder, 653<br />

Sognefogedgården i Terp, 657<br />

Varsel af sort ligvogn, 664<br />

Varsel af tordenforbandelse, 664<br />

Sognets officielle stempler, 665<br />

Nationalismen i 1800-tallet, 666<br />

Hinrichsens legat for tro tyende 1868, 675<br />

Hinrichsens legat for fattige 1868, 679<br />

Peter Petersens legat for husarme 1872, 681<br />

Om præsten Ludvig Schrader, 684<br />

Altertavlen og dens persongalleri, 686<br />

Brodersen-slægtens stamfar, 692<br />

Drengestreger på <strong>Bedsted</strong> Bjerg 1909, 693<br />

Testamente fra 1763, 694<br />

Hefte 20<br />

Sang til <strong>Bedsted</strong> sogn, 695<br />

Ugeaviser og tidsskrifter, 696<br />

Ringridningens historie, 700<br />

Ungdoms- og idrætsforeningens historie, 704<br />

Udpluk fra BUIF´s protokoller, 718<br />

Statut for fællesfattigkommunen <strong>Bedsted</strong> af 1871, 721<br />

Helgener i den katolske tid, 722<br />

Vejrregler i gamle dage, 731<br />

Ordsprog, 732<br />

Rejsebiografen i forsamlingshuset, 733<br />

<strong>Bedsted</strong> Lø - sangen, 734<br />

Hefte 21<br />

Rim fra Mårbæk omkring 1910, 735<br />

Sagn om vætter i Mårbæk, 735<br />

Mårbæks historie, 736<br />

Brodersens gård (A) i Mårbæk, 742<br />

Jørgensens gård (B) i Mårbæk, 750<br />

Møllers gård (C) i Mårbæk, 758<br />

Kanalgravning i Terp i 1950-erne, 766


Bækgård (D) i Mårbæk, 767<br />

Da Martin Madsen så en høg i sin hønsegård, 776<br />

Mårbæk Bjerg (af Nic. C. Nielsen), 777<br />

<strong>Bedsted</strong> sogn 1929, 783<br />

Hefte 22<br />

Om antallet af inderstehuse i <strong>Bedsted</strong> 1729, 785<br />

Erhvervsudviklingen i sognet gennem tiderne, 786<br />

Køb af hyrdehus i <strong>Bedsted</strong> 1771, 805<br />

Erhvervsudviklingen i <strong>Bedsted</strong> 1900-79 (af Gudrun Gormsen), 806<br />

Sørensens manufakturforretning, 812<br />

Winds gartnerforretning, 815<br />

Sølbecks radio- og cykelforretning, 818<br />

Jordlejekontrakt fra 1726, 819<br />

Clausens slagterforretning, 820<br />

Maren Nielsens Tatol, 823<br />

Hans Rasmussens købmandsbutik, 825<br />

Servicefagenes situation i <strong>Bedsted</strong> 1979 (af Gudrun Gormsen), 827<br />

<strong>Bedsted</strong> sogn 1607-09, 830<br />

Pantsættelse af <strong>Bedsted</strong> sogn 1392, 837<br />

<strong>Bedsted</strong> sogn 1965, 838<br />

Hefte 23<br />

Husbrand i Terp, 843<br />

<strong>Bedsted</strong> Frivillige Brandværn, 844<br />

Ildebrande, 858<br />

Brandvarsler, 872<br />

Ulykker, krig, epidemier og anden nød, 873<br />

Ulykker og andre hændelser med dødelig udgang, 878<br />

Om Sinnet Ivers død i Terp 1758, 885<br />

Selvmordernes historie, 886<br />

Forvarsel om brand, 887<br />

<strong>Bedsted</strong> præstegård og veterinærvidenskaben (af Børge Buhl), 888<br />

Attest for en smittefri ko, 891<br />

Tillæg til brandvedtægt for <strong>Bedsted</strong> kommune 1954, 892<br />

Brandvedtægter for <strong>Bedsted</strong> kommune 1960, 895<br />

Blind alarm (digt af Hans Bahnsen), 897<br />

Brandmænd gennem 50 år: 1947-97, 900<br />

Hefte 24<br />

Mindeblad over 3 års krigen, 901<br />

Johan Th. Lundbye som menneske og kunstner, 902<br />

Johan Th. Lundbyes slægt, 909<br />

Beretninger om Lundbyes død og begravelse 26. april 1848, 913<br />

Treårskrigen 1848-50, 919<br />

Slaget ved <strong>Bedsted</strong> 4. juni 1848, 922<br />

Var Øster Terp et selvstændigt kirkesogn?, 925<br />

Hulrum under kirkens gulv, 929<br />

Kirkens inventar, 930<br />

Kirkens aflagte inventar, 939<br />

Kirken var oprindelig en stormands kirke?, 942<br />

Withs indberetning til Oldsagskommissionen 1808, 945<br />

Mindesmærket for Lundbye, 947<br />

Lundbye portrætter, 949<br />

Om maleren, Johan Th. Lundbye, ved 4. maj jubilæet på Solgården 1995, 951<br />

Døde Lundbye af et vådeskud eller var det selvmord? (af Ib Ostenfeld), 953<br />

Det tragiske vådeskud ved <strong>Bedsted</strong> (af Vagn Lundbye), 955<br />

Krügers stafetlinie 1848, 956<br />

Hefte 25<br />

Skolebillede fra Terp (17), 957<br />

<strong>Bedsted</strong> sogn 1906, 958<br />

Overballegård i Øster Terp, 961


Kanontorden i Dybbøl kunne høres i <strong>Bedsted</strong>, 971<br />

En Wilken slægt fra Løgumkloster og Terp, 972<br />

En faderskabssag, 977<br />

Veteraner fra Napoleonskrigene, 978<br />

Da Anna Cathrine Urbansen i 1811 fik et chatol af kongen, 982<br />

Folketællingen i <strong>Bedsted</strong> sogn 1769, 986<br />

Ejendomsbesiddere i <strong>Bedsted</strong> sogn 1876, 989<br />

Enggård i Terp, 995<br />

<strong>Bedsted</strong> Kro, 995<br />

Kirkestatistik 1838, 1002<br />

Paulsens vognmandsfirma, 1003<br />

Madsens El-forretning, 1007<br />

Petersens bagerforretning, 1009<br />

Hedehuset på <strong>Bedsted</strong> Nørremark, 1012<br />

Hefte 26<br />

Arndrup (digt af Johan Jepsen), 1013<br />

Arndrups historie, 1015<br />

Sagnet om æ skræddervandsted i Arndrup, 1024<br />

Ejendommene i Arndrup, 1025<br />

Arndrupgård, 1036<br />

Møllers gård i Arndrup, 1045<br />

Gården Heiselvej 4 i Arndrup, 1052<br />

Aftenklokken (digt af Johan Jepsen), 1057<br />

Arbejde og pligter som dreng i Arndrup (af Carl Johannsen, Svendborg), 1058<br />

Da Jens Michelsen i Arndrup søgte om orlov, 1060<br />

Hans Kikkenborg på Arndrup Mark, 1061<br />

Jepsen slægten fra Hokkerup, 1063<br />

Arndrup Mølle (2), 1066<br />

Slægten Arndrup, 1069<br />

Solviggården i Arndrup, 1070<br />

Æ Kong af Arndrup, 1073<br />

Kommunevalg i <strong>Bedsted</strong> i 1930-erne (digt af Johan Jepsen), 1074<br />

Hefte 27<br />

Et skolebillede (18), 1075<br />

Gammelgård i Øster Terp, 1076<br />

Østergård i Terp, 1085<br />

Forvarsel, 1088<br />

Løgumbogen af 1578, 1089<br />

Indvielse af træskulptur af Brorson 29. okt. 2000, 1100<br />

Johan Andreas Ohrt, orgelbygger fra <strong>Bedsted</strong>, 1105<br />

Begravelse i <strong>Bedsted</strong> indirekte årsag til Hedtoft Regeringens fald i 1950, 1109<br />

J.B. Møller Aps, 1110<br />

Sognerådsvalget 1954, 1116<br />

Historie om Asmus Hinrichsen, 1116<br />

Peter S. Bøjes snedkerforretning, 1117<br />

Brødrene Stamp Enemarks frisørsalon og skomagerbutik, 1119<br />

Overenskomst mellem Andreas Langkjær og bønderne i <strong>Bedsted</strong> 1851, 1121<br />

Andreas Langkjærs kvitteringsbog, 1121<br />

Skrædder Martin Gubis kassebog 1907-11, 1124<br />

Mindevers over afdøde, 1127<br />

Pestilenselys, 1129<br />

Diplom udstedt på Trøjborg 10. marts 1347, 1130<br />

Hefte 28<br />

Konfirmandbillede 1948, 1131<br />

Sagn om Tønder og Rørkær, 1131<br />

Brodersens gård på Terp Vestermark, 1132<br />

Udvandrere fra <strong>Bedsted</strong> sogn, 1140<br />

Varsel om hus og jernbane i Klovtoft, 1147<br />

Deltagere i Verdenskrigen 1914-18, 1148<br />

Christian Jensen i Asminderød, 1163


Rim om Kyndelmisse fra Klovtoft, 1165<br />

Pasbjergs ansøgning om <strong>Bedsted</strong> præstekald, 1166<br />

Lysepinde i brug i Klovtoft, 1167<br />

Underskriftindsamling for lærer Jes Paulsen 1840, 1168<br />

Alexander Petersens triste skæbne, 1172<br />

Fire brødre Petersen, der udvandrede fra Terp, 1173<br />

Wilhelm Peter Hansen blev urmager i Amerika, 1179<br />

Mindeord over Søren Andresen, Terp, 1183<br />

Om en folketælling i Terp i tysk tid, 1184<br />

Hefte 29<br />

Konfirmationsbillede 1939, 1185<br />

Korporal død efter slaget i <strong>Bedsted</strong> 1848, 1185<br />

Øster Terp Kro, 1186<br />

Legater i <strong>Bedsted</strong> sogn, 1190<br />

Lundbyes 12 dage som soldat, 1191<br />

Slaget ved <strong>Bedsted</strong> 4. juni 1848 (2), 1196<br />

Overtro om vorter, 1202<br />

Johannes Prætorius og kirkebogen i Højst, 1203<br />

Slægten Prætorius, 1210<br />

<strong>Bedsted</strong> sogn i 1700-tallet (Af Hans Petersen), 1211<br />

Gærder og hegn, 1216<br />

Kisbæk - den omstridte bæk, 1217<br />

Transformatortårnenes historie, 1220<br />

Spectroplast A/S i <strong>Bedsted</strong> 1971-96, 1221<br />

Peter Petersen, gårdmand og kaptajn i <strong>Bedsted</strong>, 1224<br />

Rim og remser, 1225<br />

Nic. C. Nielsens liv og levnet, 1227<br />

Vongshøj (Novelle af Nic. C. Nielsen), 1231<br />

Hvad den gamle præstegård fortalte (Digt af Nic. C. Nielsen), 1233<br />

Brev: Til Herrens venner i Nordslesvig, 1235<br />

Regnskab for missionshusets opførelse i 1896, 1236<br />

Kort over Haderslev, Aabenraa og Løgumkloster amter 1820, 1238<br />

Sagn fra Klovtoft, 1238<br />

Hefte 30<br />

<strong>Bedsted</strong> eller <strong>Bedsted</strong> Lø?, 1239<br />

Skous gård i Øster Terp, 1240<br />

Eskild Eskildsen om Øster Terp i gamle dage, 1247<br />

Forsvundne bygninger i <strong>Bedsted</strong> sogn, 1248<br />

Oldtidsfund (2), 1265<br />

Stenfund fra Alslev og Øster Højst, 1269<br />

Fund fra historisk tid, 1270<br />

Draveds historie gennem 12.000 år (Af Allan Honoré, Løgumkloster), 1274<br />

<strong>Bedsted</strong> kirke omkring år 1900, 1276<br />

Overtro om ugler, 1276<br />

Hefte 31<br />

<strong>Bedsted</strong> Multihals tilblivelse (Digt af Birger Jessen Hansen), 1277<br />

Helvaderus reddede 11 kvinder fra døden, 1279<br />

<strong>Bedsted</strong> Lø Grusværker siden 1955, 1280<br />

Istiden skabte gruset, 1283<br />

Varsel af utæt radiator, 1284<br />

Folketællingen i <strong>Bedsted</strong> sogn 1845, 1285<br />

Hvordan Tannenhof fik sit navn, 1297<br />

29 landkommuner i den tyske tid, 1297<br />

Sognepræst Andreas Petersens selvbiografi, 1298<br />

Sagn om at fare vild i Svejlund Bjerg, 1303<br />

Erik Viborg - portræt af præstesønnen fra <strong>Bedsted</strong> (2) (Af Bent Fugl), 1304<br />

Citat af Erik Viborg, 1309<br />

Sagn om troldfolk, der smeder i Svejlund Bjerg, 1309<br />

Fire bryllupper indgået mellem 2 familier 1751-1768, 1310<br />

Orgelindvielse i <strong>Bedsted</strong> kirke 3. dec. 2000, 1312


<strong>Bedsted</strong> <strong>Sogns</strong> Bibelforening af 1816, 1314<br />

<strong>Bedsted</strong> <strong>Sogns</strong> Hesteforsikrings Forening af 1912, 1315<br />

Visitationer under krigen 1939-45, 1317<br />

Hefte 32<br />

Skolebillede fra <strong>Bedsted</strong> 1959 (19), 1317<br />

Arndrup er navngivet af Kong Arns efterkommere!, 1319<br />

Fra landsbyhyrde til markmand - om Enevold Bendorff, 1322<br />

Amtsvejmand Hans Jørgen Tryk i <strong>Bedsted</strong>, 1314<br />

Aje og Lise Friedrichsens høkerbutik (af Hans Chr. Lassen, Rinkenæs), 1325<br />

Sicherungsstellung Nord, 1330<br />

Patruljering fra en Zeppelin over krigsfangelejren i Terp 1915 og om Zeppelinbasen i Tønder, 1336<br />

Historien om en tidligere klokke i Garyp (af Cees Blom, Garijp), 1337<br />

Klokken i <strong>Bedsted</strong> nærmere en fuld opklaring, 1340<br />

Ekspropriationer på DSB banen 1926, 1342<br />

Kådner kontrakt fra 1770, 1349<br />

Det sønderjyske kaffebords historie, 1351<br />

Kaffepunch eller farisæer, 1353<br />

Vandløbsforhold i <strong>Bedsted</strong> 1857, 1354<br />

Kirkeklokken støbt af Herman Klinge, 1355<br />

Anekdote fra smedjen i <strong>Bedsted</strong> 1936, 1356<br />

Tillægs<strong>hefte</strong>rne<br />

Tillægs<strong>hefte</strong> 6<br />

Brorson-slægten, 1<br />

Nicolaj Brorsons kaldelse til præst i <strong>Bedsted</strong>, 3<br />

Brorsons egen udlægning af hverdagen, 3<br />

Udgivet skrift om Anne Christine Brorsons død, 5<br />

Hans Adolf Brorson: En kommende salmedigter?, 7<br />

Sagn om Anne Christines død og begravelse, 8<br />

Et møde mellem Brorson og Spangenberg, 9<br />

Striden mellem Brorson og provst Kock, 9<br />

Brorsons afsked med menigheden i <strong>Bedsted</strong>, 12<br />

Nicolaj Brorsons besøg i <strong>Bedsted</strong> 1739, 13<br />

Aagaards beskrivelse af Brorson ca 1825, 14<br />

Brorsons salme i "Den Danske Salmebog", 14<br />

Barfoeds roman om "Det rare trekløver", 15<br />

Tillægs<strong>hefte</strong> 10A<br />

<strong>Bedsted</strong>: Det splittede sogn eller samspillet mellem sognets centre, 33<br />

Byfestkomiteen, 42<br />

Fællesskaber og nabolag, 46<br />

Sogneundersøgelsen: Resumé og konklusion, 54<br />

Missionshusets vedtægter 1903, 60<br />

Forsamlingshusets vedtægter 1937, 61<br />

Byfestkomiteens vedtægter 1983, 63<br />

Forsamlingshusets indvielse 1937, 65<br />

Avisnoter om missionshuset, 69<br />

Anmeldelse af bogen: "Fire Landsbyer", 70<br />

Tillægs<strong>hefte</strong> 10B<br />

Om vækkelsens start i <strong>Bedsted</strong>, 71<br />

Om vækkelsens start i Nr. Løgum, 87<br />

Tillægs<strong>hefte</strong> 11<br />

Haugaard-slægten i <strong>Bedsted</strong> sogn, 103<br />

Østergårds ejere og deres slægtsforhold, 111<br />

Østergårds jordhandler siden 1854, 131<br />

Overladelseskontrakt af 15. april 1861, 133<br />

Overladelseskontrakt af 25. april 1871, 134


Auktionsbogsudskrift af 21. juni 1928, 135<br />

Overdragelsesskøde af 25. jan. 1968, 137<br />

Tillægs<strong>hefte</strong> 13<br />

Erindringer fra Gravlund i 1800-tallet (af Jens Jørgensen Lorentzen), 139<br />

Erindringer fra Gravlund i 1900-tallet (af Meta Petersen), 146<br />

Erindringer fra <strong>Bedsted</strong> sogn 1918-32 (af Ella og Alfred Huth), 153<br />

Huths samlede værker: En kronologisk fortegnelse, 160<br />

Den tyske skoles indvielse 4. juli 1926, 162<br />

Tillægs<strong>hefte</strong> 15<br />

Navnet <strong>Bedsted</strong>: Videnskabeligt betragtet, 167<br />

Stednavne rundt omkring <strong>Bedsted</strong> sogn, 168<br />

Sønderjyske stednavne, 176<br />

Tillægs<strong>hefte</strong> 20A<br />

Fester, skikke og traditioner i årets løb og livet igennem, 201<br />

Tillægs<strong>hefte</strong> 20B<br />

Foreninger og sammenslutninger, 261<br />

Tillægs<strong>hefte</strong> 26<br />

Johannes Tonnesen (af Peter Hansen, Hellevad), 307<br />

Oplevelse ved Korskro (af Johannes Tonnesen), 312<br />

Besøg hos Jørgen Brand (af Johannes Tonnesen), 313<br />

Besøg hos Niels Husar (af Johannes Tonnesen), 316<br />

Da vækkelsen kom til Arndrup (af Johannes Tonnesen), 318<br />

Besøg hos Hans Kikkenborg (af Johannes Tonnesen), 322<br />

Jacob af Queensland (af Johannes Tonnesen), 323<br />

Religiøse modsætninger i Arndrup (af Johannes Tonnesen), 326<br />

Tillægs<strong>hefte</strong> 30A<br />

Sogneatlas for <strong>Bedsted</strong> sogn, 333<br />

Tillægs<strong>hefte</strong> 30B<br />

Sogneatlas for <strong>Bedsted</strong> sogn, fortsat, 371

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!