25.02.2015 Views

Brudstykker af - bedstedsogn.dk

Brudstykker af - bedstedsogn.dk

Brudstykker af - bedstedsogn.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Brudstykker</strong> <strong>af</strong><br />

SOGNS HISTORIE<br />

Samlet, bearbejdet og udgivet <strong>af</strong><br />

Henning Haugaard<br />

TILLÆG B TIL NR. 20 • DECEMBER 1994


260<br />

Indhold<br />

- Foreninger og sammenslutninger 261<br />

Forsidebilledet<br />

Sangforeningen i Bedsted på udflugt til Knappen ved Aabenraa omkring<br />

1940.<br />

På billedet ses fra venstre: Thomas Brodersen, Kristian Wilkens, Kirstine<br />

Jessen Hansen, Kirstine Wilkens, Margrethe Damm, Kjestine Marie<br />

Sørensen, Johanne Brodersen, Anne Nissen, Thilde Brodersen, Gudrun<br />

Bøje, Peter Bøje og Anne Løbner.<br />

Siddende fra venstre: dirigent og formand for foreningen, pastor Jørgen<br />

Høher, søster Marie Christine Andersen, Bitten Høher, Mathias Brodersen,<br />

Christian Nissen og Alfred Løbner.<br />

Billedet er lånt at Kristian Wilkens, Bedsted.<br />

Meddelelser<br />

Dette tillægshefte omhandler udelukkende de mange foreninger og<br />

sammenslutninger, der har eksisteret eller stadig eksisterer, og som på en<br />

eller anden måde har relationer til Bedsted sogn. Under arbejdet med dette<br />

emne dukkede der hele tiden "nye" foreninger op, således at nærværende<br />

hefte endte med i alt 141 numre fordelt på 46 sider. Skulle det alligevel vise<br />

sig, at en eller anden forening er blevet glemt, hører jeg gerne fra jer om<br />

den.<br />

I den digitale udgave er alle de mange foreninger logoer udeladt.<br />

Med venlig hilsen<br />

Henning Haugaard<br />

ISSN 1903 – 8828


261<br />

Foreninger og sammenslutninger<br />

I midten <strong>af</strong> 1800-tallet kom det såkaldte folkelige gennembrud, der var resultatet <strong>af</strong> en lang<br />

udvikling med rødder tilbage til landboreformernes tid og skoleloven <strong>af</strong> 1814. Kort efter opstod de<br />

første folkelige bevægelser med bl.a. krav om frihed, lighed og broderskab, og i forlængelse her<strong>af</strong><br />

opstod nationalitetsfølelsen. Det udmundede igen i oprettelsen <strong>af</strong> flere folkelige bevægelser, der<br />

dækkede stort set alle samfundets områder.<br />

Inden for landbruget vandt andelstanken frem i form <strong>af</strong> andelsmejerier og andelsslagterier, og på<br />

grund <strong>af</strong> Sønderjyllands indlemmelse i det tyske rige opstod især mange nationale bevægelser,<br />

såsom Sprogforeningen, Vælgerforeningen og Skoleforeningen. Disse overordnede foreninger<br />

skabte et tæt netværk <strong>af</strong> tillidsmænd og medlemmer ud over hele landsdelen. Også efter 1920<br />

opstod der fortsat nationale foreninger med bl.a. Det Unge Grænseværn og Danske Samfund, der<br />

også organiseredes i lokalforeninger. En forening som Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere<br />

var også et resultat <strong>af</strong> landsdelens specielle forhold.<br />

På de fleste andre områder ligner foreningsstrukturen i Sønderjylland det øvrige land. Der findes<br />

foreninger med politiske formål, kulturelle formål, økonomiske formål samt foreninger med<br />

fritidsaktiviteter som formål, som f. eks. idrætsforeningerne.<br />

Alle disse mange forskelligartede foreninger spiller endnu en væsentlig rolle i vor hverdag, og<br />

deres betydning som initiativtagere og igangsættere inden for såvel den private som den offentlige<br />

sektor har været og er særdeles stor. Ikke med urette kaldes Danmark også foreningernes land.<br />

Befolkningens store engagement i foreningslivet har været en væsentlig faktor for udviklingen <strong>af</strong><br />

vort politiske system og dets måde at fungere på.<br />

Alle i den danske befolkning er stort set medlem <strong>af</strong> mindst en forening. Via dette<br />

foreningsarbejde lærte og lærer befolkningen de elementer, der er forudsætningen for det<br />

demokratiske system, såvel i lokalsamfundet som på landsplan.<br />

I de mange foreninger mødtes og mødes man ofte på tværs <strong>af</strong> sociale og økonomiske skel,<br />

hvilket også er medvirkende til en bredere forståelse for samfundets sammensætning. Bedsted sogn<br />

er her ingen undtagelse. Også her findes mange foreninger og <strong>af</strong> vidt forskellig karakter. Nogle<br />

foreninger er ophørt med at eksistere mens andre er <strong>af</strong> nyere dato.<br />

Nedenfor er gjort et forsøg på at nævne, så vidt det er muligt, alle de foreninger og<br />

sammenslutninger, nuværende som nedlagte, og som på en eller anden måde har en berøringsflade<br />

til Bedsted sogn. Alle foreninger omtales i korte træk med foreningsnavn, stiftelsesåret,<br />

formålsparagr<strong>af</strong>, enkelte vigtige historiske træk samt liste over foreningens formænd, så vidt<br />

oplysningerne haves.<br />

Foreningerne er nævnt i alfabetisk orden efter stikord:<br />

1. Afholdsforeningen<br />

Stiftet på landsplan i Vejle 17. april 1879. Var en frivillig sammenslutning <strong>af</strong> personer, der <strong>af</strong>stod<br />

fra at nyde spiritus, og som gennem agitation og ved forbud søgte at bekæmpe alkoholmisbrug.


262<br />

Afholdsforeninger blev almindelige i Danmark fra omkring 1840, og navnlig i Slesvig og Holsten<br />

blev der stiftet et stort antal mådeholdsforeninger, som de blev kaldt i begyndelsen<br />

Efter 1920 tog det umådeholdne drikken <strong>af</strong>, først og fremmest på grund <strong>af</strong>, at al spiritus blev pålagt<br />

store skatter.<br />

Der kendes ingen oplysninger om <strong>af</strong>holdsforeningen i Bedsted sogn.<br />

2. Biblioteksforeningen for Bedsted sogn<br />

Blev stiftet i årene omkring 1930 og igen nedlagt i 1950-erne, hvor bibliotekerne da overgik til<br />

kommunalt regi.<br />

Formænd: - Harald Lindberg Andersen -1942-<br />

- Edvin Larsen, Øster Terp -1947-<br />

3. Bedsted Le Bol<strong>dk</strong>lub. (B 1952)<br />

Stiftet 1952. Formål: At fremme fodboldsporten indenfor Bedsted sogn. Foreningen brød ud fra<br />

sognets ungdoms- og idrætsforening, da man ikke mente fodboldspillet blev værdsat højt nok. I<br />

1964 havde foreningen 16 medlemmer, der udgjorde et seniorhold. Samme år blev klubben atter<br />

sammenlagt med BUIF. (Foreningens protokol).<br />

Formænd: - Hans Stamp Enemark, Bedsted 1952-1954<br />

- Peter Brodersen, Bedsted 1954-1964<br />

4. Bedsted Lø Borgerforening<br />

I al almindelighed dannedes borgerforeningerne ofte ved sammenlægning <strong>af</strong> forskellige<br />

håndværkerforeninger eller lav.<br />

Borgerforeningen i Bedsted arbejdede bl.a. for gadernes pasning og udsmykning og ved juletid at<br />

opstille et juletræ med lys i, i anlægget overfor bageren. Pengene in<strong>dk</strong>om bl.a. ved <strong>af</strong>holdelse <strong>af</strong><br />

andespil. I 1948 bestod bestyrelsen <strong>af</strong> sne<strong>dk</strong>er Peter Bøje, postbud Hartvig Bahnsen, møller<br />

Hermann Hansen, landmand Anton Godbersen og arbejdsmand Simon Plüger (Jyske Tidende, dec.<br />

1948). Foreningen eksisterede endnu i 1962, men ellers vides der intet om denne.<br />

5. Bedsted Sogns Borgerforening<br />

Stiftet 22. sept. 1983. Formål: På bredest mulig basis at iværksætte aktiviteter og arrangementer <strong>af</strong><br />

bade folkelig og kulturel art, som er med til at styrke og gavne sognefællesskabet.<br />

Borgerforeningens hovedopgave er med jævne mellemrum at arrangere byfester (p.t. hvert 2. år).<br />

Derfor benyttede foreningen også i starten navnet: Bedsted Byfestkomite, men det blev ændret i<br />

1990 for ikke at udsende ”forkerte” signaler.<br />

For tiden er 10 <strong>af</strong> sognets foreninger repræsenteret i Borgerforeningen. Da byens posthus i 1992<br />

blev nedlagt fik foreningen i stedet oprettet et postotek, det første <strong>af</strong> sin art i Danmark. Det har til<br />

huse på Bedsted skole og er en blanding <strong>af</strong> bibliotek og posthus. Af andre ting kan nævnes, at<br />

foreningen også i 1992 fik overdraget opsynet med genbrugspladsen på Sivkrovej og i 1994<br />

arrangerede den for første gang en hobby- og sysselmesse med stor succes i Bedsted skole.<br />

Formænd: - Frederik Birkler, Bedsted 1983-1992<br />

- Lejf Meyer, Bedsted 1992- 1997<br />

- Christian Christensen, Bedsted 1997-<br />

- Hanne Bøhnke<br />

- Pia Jensen


263<br />

6. Bedsted Frivillige Brandværn<br />

Stiftet 17. okt. 1947. De frivillige brandværn er et særligt sønderjysk begreb. Mandskabet er<br />

uniformeret og dets opgave - er på bedste vis at klare den lokale brandslukning.<br />

Løgumkloster kommune udgør i slukningsdistrikt med Løgumkloster Brandværn som hovedværn<br />

med Øster Højst - og Bedsted Brandværn som hjælpeværn. I alt 7 kommuner i det sydvestlige<br />

Sønderjylland er i fællesskab underlagt Tønder Slangecentral.<br />

I 1980 kunne Bedsted Brandværn indvi en helt ny og større Brandstation på Nørrevirke til<br />

erstatning for den gamle, der lå overfor kroen i Kirkegade. (Oplysninger fra Henning Andersen).<br />

Der kan læses mere om brandværnets historie i et senere hefte.<br />

Bran<strong>dk</strong>aptajner:<br />

- Andreas Jensen, Bedsted 1947-1960<br />

- Thomas Iversen, Bedsted 1960-1963<br />

- Hans Stamp Enemark, Bedsted 1963-1972<br />

- Marcus Hansen, Bedsted 1972-1976<br />

- Hans Enemark, Bedsted 1976-1979<br />

- Johan Enemark, Bedsted 1979-1984<br />

- Hans Ejner Hansen, Bedsted 1984-1989<br />

- Henning Andersen, Bedsted 1989-1999<br />

- Jens Christian Møller 1999-2002<br />

- Lasse Kosenaa 2002-2003<br />

- Hans Sørensen 2003-2006<br />

- Bent Thomsen 2006-<br />

7. Forenede Danske Brugsforeninger (DFB)<br />

Super Brugsen i Løgumkloster. Oprettet på initiativ <strong>af</strong> Jørgen A. Nissen i 1959. Den første danske<br />

brugsforening blev oprettet i Thisted i 1866. I dag findes der landet over i alt 953 medlemsbutikker,<br />

heriblandt Super Brugsen i Løgumkloster, der har til huse i Østergade 25. Super Brugsen blev<br />

udvidet i 1994, hvorefter den så fik et butiksareal på 1035 m². Samtidigt nævnes det at forretningen<br />

har 26 ansatte med Arne Lindskov Andersen som butiksleder. (oplysninger fra Peter Gasberg).<br />

Formænd: - Jørgen A. Nissen, Løgumkloster 1959-1981<br />

- Peter Gasberg, Bedsted 1981-1986<br />

- Knud Koudahl, Løgumkloster 1986-1994<br />

- Jørgen Jørgensen, Løgumkloster 1994-<br />

8. Bedsted Børnekreds<br />

Stiftet 8. nov. 1976 på initiativ <strong>af</strong> Stinne Paulsen og Dorit Christensen, Bedsted. Formål: Et<br />

kirkeligt arbejde, der bygger videre på det fundament børnene har fået i dåben. Derudover, at skabe<br />

forståelse for, at også børn kan hjælpe andre børn (Ydre Mission), både med praktisk hjælp samt<br />

med at fortælle budskabet om Jesus videre.<br />

Børnekredsen blev i fællesskab fra starten ledet <strong>af</strong> Stinne Paulsen, Dorit Christensen, Birthe<br />

Overgaard, Inge Gormsen, Anny Christensen, Karen Margrethe Bjerregaard, Gerda Jensen og<br />

Cathrine Jensen. Møderne holdtes rundt om i hjemmene, men siden oprettelsen <strong>af</strong> ”Kik Ind” i 1988<br />

er de nu henlagt hertil under ledelse <strong>af</strong> yngre kræfter. Kredsen <strong>af</strong> børn er ret konstant: 20-30, og<br />

som samles en gang om ugen. (Oplysninger fra Birthe Overgaard og Dorit Christensen).


264<br />

9. Danmarks Samfundet<br />

Stiftet 1908. Formål: At styrke og ved lige holde det danske fædrelandssind, baseret på upolitisk<br />

grundlag og med Dannebrog som det centrale og nationale symbol.<br />

Det er en landsdækkende organisation med lokal<strong>af</strong>delinger over hele landet. Lokal<strong>af</strong>delingen består<br />

<strong>af</strong> Tinglev, Skærbæk og Løgumkloster kommuner. Sønderjylland udgør 5 lokal<strong>af</strong>delinger.<br />

økonomien klares først og fremmest <strong>af</strong> den årlige landsindsamling den 15. juni, der siden starten<br />

blev kaldt Valdemarsdagen, hvor der sælges små flag. Tilladelsen hertil blev givet <strong>af</strong> kong Christian<br />

10. i 1912. De in<strong>dk</strong>omne midler bruges fortrinsvis til ansk<strong>af</strong>felse <strong>af</strong> faner og flag, som skænkes til<br />

foreninger og organisationer efter forudgående ansøgning. Der uddeles gennemsnitligt 6 flag og<br />

faner om året. En fane koster eksempelvis 4500 kr.<br />

Det ældste danske flag var ravnebanneret, en rød dug med Odins ravn broderet i sort, kaldt<br />

Danebroge, dvs. danernes mærke. Efter kristendommens indførelse måtte ravnen vige for det<br />

kristne korssymbol, og Dannebrog med det hvide kors på rød bund blev sandsynligvis i<br />

korsfarertiden brugt i forbindelse med forsøg på at kristne det hedenske Estland (Jvf. sagnet om<br />

Dannebrog).<br />

Omkring 1375 ses Dannebrog <strong>af</strong>bildet for første gang, og blev da betegnet som kongen <strong>af</strong><br />

Danmarks flag. ("Sådan bør man bruge Dannebrog" samt oplysninger fra Peter Madsen).<br />

Formand: - Peter Madsen, Løgumkloster 1965-<br />

10. De Sønderjyske Danske Samfund<br />

Lokal<strong>af</strong>deling for Bedsted sogn stiftet 18. okt. 1933. Formål: At arrangere nationale<br />

sammenkomster såsom <strong>af</strong>stemningsfester, genforeningsfester, kongens fødselsdag, samt <strong>af</strong>holdelse<br />

<strong>af</strong> foredrags<strong>af</strong>tener med hovedsagelig nationale emner. Foreningen blev organiseret sogns vis i<br />

lokalforeninger. Ved starten var der 32 lokal<strong>af</strong>delinger. I 1942 var samtlige sogne i Sønderjylland<br />

organiseret med i alt 80.000 medlemmer.<br />

Den 15. juni 1935 holdt foreningen i Bedsted fx en genforeningsfest på mødepladsen i Tannenhof<br />

Skov. Af hensyn til skovens vildt bedes deltagerne alene holde sig til vejen dertil, beder forpagter<br />

Fritz Ulrich. Foreningen i Bedsted sogn blev nedlagt i 1947. (Jyske Tidende, den 12. juni 1935 samt<br />

oplysninger fra Iver Gubi).<br />

Formænd: - Jens Møller, Mårbæk 1933-<br />

- Iver Gubi, Bedsted -1943-<br />

- Otto Junker, Bedsted Bjerg -1947<br />

11. Foreningen <strong>af</strong> Danske i Bedsted Sogn<br />

Stiftet 27. maj 1937. Formål med forsamlingshuset: At tjene som samlingssted for oplysende,<br />

kristelige, folkelige og selskabelige sammenkomster.<br />

Foreningen holder til i, og driver Bedsted sogns Forsamlingshus. I 1979 havde foreningen 250-300<br />

medlemmer. Se mere om forsamlingshuset side 302-306. (Foreningsarkiver Acc 95 1936-69: 2<br />

protokoller. Landsarkivet).<br />

Formænd: - Christian Andersen. Mårbæk 1937-1957<br />

- Hans Skou, Øster Terp 1957-1958<br />

- Gunnar Junker, Visbjerg 1958-1961<br />

- Peter Jensen, Øster Terp 1961-1966<br />

- Hans Skou (junior), Øster Terp 1966-1976<br />

- Peter Brodersen, Bedsted 1976-1987<br />

- Peter Nielsen, Gravlund 1987-1991


265<br />

- Anders Schmidt, Øster Terp 1991-<br />

12. Midtsønderjyllands Elektricitetsforsyning. (MSE)<br />

Stiftet på Agerskov Kro 22. jan. 1920, hvor 58 interessenter, der repræsenterede forskellige<br />

midtsønderjyske områder, var mødt op.<br />

Området blev elektricifiseret i 1925. Området strækker sig fra Askov i nord til Bedsted sogn og<br />

Korup i syd. Repræsentantskabet består <strong>af</strong> brugere fra de forskellige distrikter, som området er<br />

opdelt i. Bedsted sogn udgør distrikterne med numrene 80, 84 og 85.<br />

Elektricitetsselskabet har hovedsæde i Agerskov, Præstegårdsvej 9. (H. P. Jensen: "Da MSE blev<br />

til". 1985).<br />

Formænd: - Martin Refslund Poulsen, Bovlund 1920-1922<br />

- Jørgen Gram, Gabøl 1922-<br />

- H. Kronborg Nielsen, Rødekro -1985-<br />

- Erik Bastrup Olsen -1993-<br />

Transformatorstationen i Mårbæk ved Hellevadvej. Foto: H. Haugaard, juni 1992.<br />

13. Kloster Kvadrillen<br />

Folkedanseforening med hjemsted i Løgumkloster. Stiftet 9. nov. 1960. Formål: At styrke<br />

folkedans, og arbejde for dens udbredelse og kendskab til den. (Oplysninger fra Peter Mortensen).<br />

Formænd: - Hans Erik Hansen, Løgumkloster 1960-1968<br />

- Lassen Hansen, Nr. Hede 1968-1970<br />

- Hans Jørgen Hansen, Visbjerg 1970-1972<br />

- Hans Erik Hansen (2. gang) 1972-1978<br />

- Aage Andresen, Løgumkloster 1978-1980<br />

- Svend Aage Nissen, Løjtved 1980-1981<br />

- Jonny Brink, Løgumgårde 1981-1982<br />

- Eigil Hansen, Løgumgårde 1982-1986<br />

- Heinrich Edlefsen, Visby 1986-1989<br />

- Peter Mortensen, Løgumbjerg 1989-


266<br />

14. Foredragsforening for Agerskov m. fl. sogne<br />

Stiftet 1889. I oktober 1893 havde foreningen 270 medlemmer, hvor<strong>af</strong> nogle stykker var fra<br />

Bedsted sogn. (Hans Schultz Hansen: ”Det Nordslesvigske Landbrug og Den Danske Bevægelse,<br />

1880-1914”. 1985).<br />

15. De Danske Forsvarsbrødre. (D.F.B.)<br />

Stiftet i Tønder 18. jan. 1921. Formål: At værne og forsvare alt, hvad vi som danskere sætter højt,<br />

og at DFB knytte medlemmerne sammen i kammeratlig samvær.<br />

De Danske Forsvarsbrødre er en slags efterkommere <strong>af</strong> den organisation, der tidligere blev kaldt<br />

"Våbenbrødrene", og som deltog i de Slesvigske Krige. Forsvarsbrødrene, derimod, kunne optage<br />

alle danske mænd, som har <strong>af</strong>tjent deres værnepligt. I 1980 blev vedtægterne ændret således, at også<br />

kvinder nu kunne optages som medlemmer.<br />

Den 6. nov. 1927 stiftedes en lokalforening i Løgumkloster. I hele Tønderkredsen, hvortil både<br />

Bredebro og Løgumkloster hører, var der i 1992 i alt 575 medlemmer.<br />

Formænd: - Jørgen Andersen, Skovgård -1982<br />

- Henning Hansen, Løgumkloster 1982-<br />

16. Deutsche Frauenverein für Gemeinde Bedstedt<br />

Stiftet i september 1930. Den første bestyrelse i 1930 bestod <strong>af</strong> Mette Cathrine Schmidt, Øster Terp,<br />

Marie Johansen, Arndrup, Meta Paulsen, Gravlund og Justine Hermann, Bedsted Mark (Jyske<br />

Tidende, den 8. sept. 1930). Foreningen er for længst ophørt.<br />

Formand: - Mette Cathrine Schmidt, Øster Terp 1930-<br />

17. Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl<br />

Stiftet 1922 som en lokalforening for Tønderkredsen. Formal: At udbrede interessen for racefjerkræ<br />

ved <strong>af</strong>holdelse <strong>af</strong> udstillinger og kåringsskuer. Foreningen har ca. 50 medlemmer, hvor<strong>af</strong> enkelte er<br />

fra Bedsted sogn. I nov. 1993 blev der <strong>af</strong>holdt en stor udstilling i skolehallen i Løgumkloster, hvor<br />

bl.a. Steen Gubi, Bedsted tog en præmie hjem for bedste trio-gæs <strong>af</strong> racen Toulouse.<br />

Formænd: - Ejgil Hårby, Tønder -1978<br />

- Hans W. Petersen, Vennemose 1978-1981<br />

- Ib Toft, Tønder 1981-1991<br />

- Jan Lauridsen, Løgumkloster 1991-<br />

18. Jysk Andels Foderstofforretning. (JAF)<br />

En organisation, der blev oprettet i Danmark i 1898. Først omkring 1947 stiftedes en lokal<strong>af</strong>deling i<br />

Bedsted.<br />

Lokal<strong>af</strong>delingen stod for in<strong>dk</strong>øb <strong>af</strong> korn og foderstof, og hvor korn- og foderstofforretningen J. B.<br />

Møller i Bedsted fungerede som uddeler. Ikke alene husdyrenes antal, men også deres kvalitet<br />

højnedes med roedyrkningens indførelse omkring århundredskiftet. Desuden bidrog også andre<br />

importerede foderstoffer til en hurtigere og kr<strong>af</strong>tigere vækst hos dyrene, såsom rabs-, bomulds- og<br />

hørfrø samt palme og kokos. JAF blev nedlagt omkring 1965. (Oplysninger fra Egon Møller og<br />

Hans Jessen Hansen).<br />

Formænd: - Mads Rostgaard Ewald, Bedsted c1947-<br />

- Hans Jessen Hansen, Bedsted -1965


267<br />

19. Bovlund Frimenighed<br />

Oprettedes 1879. Menigheden udsprang <strong>af</strong> en grundtvigsk præget kreds omkring bonden Bunde<br />

Refslund (1828-1895), der som ung havde været elev på Rødding Højskole. Til kredsen hørte også<br />

den unge lærer L. B. Poulsen (1840-1919), Rangstrup, der blev fordrevet efter 1864. Han købte<br />

derefter en mindre ejendom i Bovlund, hvor han indrettede den første kirkesal. I 1890 bestod<br />

menigheden <strong>af</strong> 68 familier. I 1896 opførtes kirken på Bovlundbjerg, men på grund <strong>af</strong> de tyske<br />

myndigheders chikane blev kirken først taget i brug i år 1900. ("Bovlund Frimenighed 1879-1979"<br />

og Poul Nedergaard: ”Om Bovlund Frimenighed”, artikel i ”Ribe Stift”, bind 9B. 1972. Side 997-<br />

1006, Sjd. Mdrskr. 1998, side 302-08).<br />

Præster ved kirken:<br />

- L. B. Poulsen 1879-1919<br />

- N. A. Jensen 1919-1922<br />

- Marius Olsen 1922-1951<br />

- Claus H. Wulff 1951-1971<br />

- K. J. Bønløkke 1971-<br />

- Kjeld Kristensen<br />

- Erling Pallesen<br />

- Brit Haarløv 1987-1992<br />

- Steen Kaalø 1992-<br />

Formænd: - Nis Hansen Refslund, Bovlund 1919-1922<br />

- Peter Madsen, Roost 1922-1927<br />

- Ingemann Fredslund, Branderup 1928-1940<br />

- Laurids Lautrup, Vellerup 1940-1966<br />

- Troels Refslund Poulsen, Bovlund 1966-1971<br />

- Poul Holmgaard Jensen, Løbækgård 1971-1974<br />

- Laust Henrik Jessen, Langelund 1974-1980<br />

- Hans Skou, Øster Terp 1980-1989<br />

- Kaj Hansen, Agerskov 1989-1992<br />

- Mogens Andersen 1992-<br />

20. Den Tyske Frimenighed<br />

Stiftet 1925. Menigheden var fra starten på 82 medlemmer. Der <strong>af</strong>holdtes årligt 6 gudstjenester i<br />

Bedsted kirke ved tyske præster. Disse havde bopæl i Løgumkloster. I 1974 ophævedes<br />

frimenigheden. Forhistorie: I 1894 indførtes 5 årlige gudstjenester på tysk. i 1911 udvidedes antallet<br />

til 12 <strong>af</strong> den daværende sognepræst i Bedsted, Nicolaj C. Nielsen. De tyske gudstjenester <strong>af</strong>holdtes<br />

om eftermiddagen. Ved disse deltog 20-30 personer, i sammenligning med den danske kirkegang,<br />

hvor der deltog mellem 150-180 personer.<br />

Ved den samme undersøgelse blev der oplyst, at der i Bedsted sogn fandtes 4 familier, der<br />

overhovedet ikke forstod dansk. (Sønderjysk Årbog 1913-14, side 194-95 og "Schriften des<br />

Heimatkundlichen Arbeitsgemeinsch<strong>af</strong>t für Nordschleswig". 1973).<br />

Præster for den tyske menighed:<br />

- Harald Boyens 1925-1934<br />

- Hans N. Ravn 1934-1945<br />

- Hans Egon Petersen 1948-1956<br />

- Lorenz Petersen (hjælpepræst) 1956-1957<br />

- P. P. Bollmann (hjælpepræst) 1957-1959<br />

- Ove M. Schmidt 1959-1967<br />

- Gerhard S. Schmidt 1967-1974


268<br />

21. Løgumklosteregnens Friskole<br />

Startet 1988. Skolen er beliggende i Løgumkloster, Markledgade 18. Birthe Bundgaard er skolens<br />

leder.<br />

22. Bedsted Lø Andelsfryseri<br />

Stiftet 8. juni 1951. Hos entreprenør Ingvard Abild i Haderslev købtes et Brdr. Gram frostboksanlæg<br />

med 24 bokse a 180 liter samt 2 lynfrysere, komplet med automatisk kølemaskine med<br />

påbygget elmotor for 3 x 380 volt vekselstrøm incl, nødvendig automatik på ventiltavle, nødvendige<br />

forbindelsesrør mellem boksanlæg og kølemaskine, incl, en ny bygning i røde sten med elektrisk<br />

installation, alt leveret på plads, monteret og igangsat, ekskl., tilslutning til elværket for en samlet<br />

pris <strong>af</strong> 25.440,00 kr.<br />

Frysehuset blev klar til brug I. august 1951 og selve grunden på 112 m², beliggende ved<br />

Lundbyesvej blev købt <strong>af</strong> gartner Anton Wind for en pris <strong>af</strong> 50 kr.<br />

Ved starten havde andels fryseriet 35 medlemmer. I 1988 blev fryseren lukket på grund <strong>af</strong><br />

nedslidning på isoleringen, som ville betyde øget elforbrug. Samtidigt havde de fleste medlemmer<br />

da også selv en fryser derhjemme. Fryseriets formue blev ved, lukningen overdraget<br />

Borgerforeningen til anvendelse til julebelysning. (Foreningens protokol samt oplysninger fra Hans<br />

Toft og Kirsten Hansen).<br />

Formænd: - Iver Gubi, Bedsted 1951-1953<br />

- Jacob Schulz, Bedsted 1953-1965<br />

- Iver Gubi, Bedsted 1965-1969<br />

- Hans Toft, Bedsted 1969-1988<br />

Andelsfryseren på Lundbyesvej. Foto: H. Haugaard, marts 1990.<br />

23. Marskens Fugleforening<br />

Stiftet 4. feb. 1974. Formål: At fremme interessen for stuefugle, samt at udbrede kendskab til deres<br />

rette pleje og pasning, således at fuglenes ydre kår bliver bedst mulige – til glæde og gavn for begge<br />

parter.<br />

Foreningen havde i 1994 omkring 60 medlemmer, hvor<strong>af</strong> enkelte er fra Bedsted sogn.<br />

Formænd: - Anthoni Petersen, Løgumkloster 1974-


269<br />

- Niels Jørgen Probst, Ballum -<br />

- Niels Thomsen, Døstrup -1986<br />

- Hans Erik Hansen, Tønder 1986-<br />

24. Fremskridtpartiet. Lokalforening for Løgumkloster kreds<br />

Stiftet 1973.<br />

Formænd: - Thomas Schmidt, Tornskov -<br />

- Carsten Tygesen, Løgumkloster<br />

- John Petersen, Løgumkloster<br />

- Hans Herbert Beck, Bedsted<br />

25. Gedeavlsforeningen for Hellevad og Bedsted sogne<br />

Stiftet 19. juni 1930 i Bedsted Kro. Ved starten var der 15 medlemmer. Foreningen konstituerede<br />

sig med en bestyrelse, bestående <strong>af</strong> banevagt H. P. Andersen, Bedsted som formand, kirketjener<br />

Lorenz Knudsen, Bedsted som kasserer og banevagt Martin Christiansen, Hellevad som sekretær.<br />

(Jyske Tidende, 21. juni 1930). Foreningen er for længst ophørt.<br />

Formand: - H. P. Andersen, Bedsted 1930-<br />

26. Grænseforeningen<br />

Stiftet 2. nov. 1920 som en landsomfattende organisation med rødder tilbage til 1879. Formål: At<br />

virke til støtte for danske interesser i grænselandet, og især syd for grænsen.<br />

I 1930 oprettedes i Bedsted sogn en lokal<strong>af</strong>deling med lærer Edvin Larsen, Øster Terp som<br />

tillidsmand. I 1987 var der på landsplan 160 lokalforeninger, der sk<strong>af</strong>fer penge via lotterispil samt<br />

ved salg <strong>af</strong> mærker på Dybbøldagen. Medlemstallet i Danmark var i 1993 på 45.000.<br />

Landsformænd:<br />

- Frederik V. Kruse 1920-1922<br />

- Hjalmar Ulrich 1922-1926<br />

- H. P. Hansen 1926-1942<br />

- Holger Andersen 1943-1961<br />

- Frederik Heick 1961-1966<br />

- Erik Havnstrup Clemmensen 1966-1972<br />

- Arne Fog Pedersen 1972-1976<br />

- E. Friehling 1976-1984<br />

- H. P. Clausen 1984-1986<br />

- Viggo Witt-Hansen 1986-1993<br />

- Jørn Buch 1993-1994<br />

- Bent A. Koch 1994-2000<br />

-Torben Reichendorff 2000-2005<br />

- Finn Slumstrup 2005-<br />

27. Det Unge Grænseværn (DUG)<br />

Stiftet 26. sept. 1933 på initiativ <strong>af</strong> lærer i Haderslev, Peter Marcussen. Formål: At styrke og<br />

fremme danskheden i grænselandet, og ved et kultur- og grænsepolitisk oplysningsarbejde. At<br />

fremme forståelsen for grænsesagens betydning, samt at fremme samarbejdet mellem nordisk<br />

ungdom.<br />

Ved 2. verdenskrigs udbrud i 1939 talte foreningen 30.000 medlemmer, fordelt i lokale foreninger<br />

landet over. Især i Sønderjylland udførte DUG en mangesidet indsats med foredrag,<br />

idrætsarrangementer, oprettelse <strong>af</strong> vandrehjem, husflidskurser m. m.


270<br />

Formænd: - Peter Marcussen, Haderslev 1933-1950<br />

- Kai Lænkholm, København 1950-1953<br />

- Svend A. Hellesen, Sønderborg 1953-<br />

28. Dansk Andels Gødningsforretning (DAG)<br />

Blev oprettet i Danmark i 1901. Cirka i 1937 oprettedes i Bedsted en lokal in<strong>dk</strong>øbsforening med<br />

korn- og foderstoffirmaet J. B. Møller, Bedsted som uddeler.<br />

Som medlem <strong>af</strong> foreningen kunne man få dividende, mens andre ikkemedlemmer kunne købe <strong>af</strong> J.<br />

B. Møllers andel. Lokalforeningen ophørte omkring 1975 for i stedet i indgå i Dansk Landbrugs<br />

Grovvareselskab.<br />

Formænd: - Iver Gubi, Bedsted 1937-1962<br />

- Willy Beckmann, Korup 1962-1975<br />

29. 4 H for Løgumkloster Kommune<br />

Stiftet 1978 som en forening for børn og unge i kommunen. De fire H’er står for Hoved, Hånd,<br />

Hjerte og Helbred. Formål: At give kommunens børn og unge naturoplevelser, fx ved pasning <strong>af</strong> en<br />

fælleshave, dyrepasning og madlavning. En gang om året <strong>af</strong>holder foreningen i Løgumkloster et<br />

børnedyrskue. Der er p.t. ca. 60 medlemmer. (Oplysninger fra Marianne Christiansen,<br />

Løgumkloster).<br />

Formænd: - Anne Marie Olesen, Visbjerg 1978-<br />

- Karen Brodersen, Ellum -<br />

- Jenny Madsen, Søvang -1992<br />

- Bjarne Mols, Løgumkloster 1992-1993<br />

- Birgit Ipsen, Løgumkloster 1993-1994<br />

30. Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening<br />

Stiftet 1966 som en sammenslutning <strong>af</strong> de to daværende Løgumkloster Håndværkerforening (stiftet<br />

28. sept. 1872) og Løgumkloster Handelsforening (stiftet 17. marts 1927).<br />

Efter kommunesammenlægningen ændredes vedtægterne i 1972 således, at foreningens formål fik<br />

et bredere sigte. Formål: At. varetage medlemmernes interesser, at virke til fremme for næringslivet<br />

i byen og at vise aktiv interesse for byens trivsel. Det gøres bl. a. ved at arrangere udstillinger, lave<br />

udsmykninger til gavn for byen, samt at udarbejde turistbrochurer.<br />

Som medlemmer kan optages personer, virksomheder og institutioner, der er bosiddende i<br />

kommunen. I 1991 var medlemstallet på 110. (Handel og håndværk gennem tiderne, en artikel i<br />

trykt katalog om Kloster Messen i okt. 1973).<br />

Formænd: - Flemming Hansen, Løgumkloster -1983<br />

- Günther Brag, Løgumkloster 1983-<br />

- Jacob Sørensen, Løgumkloster -1990<br />

- Ronald Larsen, Løgumkloster 1990-1994<br />

- Freddy Møller, Løgumkloster 1994-<br />

31. Vestslesvigs Havekreds<br />

Stiftet ca. 1948. Formål: At fremme interessen, forståelsen og mulighederne for en alsidig<br />

udnyttelse og brug <strong>af</strong> jorden omkring vore boliger, og således, at den kan blive til gavn og glæde for<br />

så mange som muligt. (Oplysninger fra Bent Maybom).<br />

Formænd: - Claus Clausen, Brede -1955<br />

- Henrik Petersen, Emmerlev 1955-1957


271<br />

- Ellen Møller, Vollum 1957-1964<br />

- Karoline Sørensen, Vollum 1964-1974<br />

- Olivia Gottlieb, Løgumkloster 1974-1980<br />

- Bent Maybom, Løgumkloster 1980-<br />

32. Hesteforsikringsforeningen for troende hesteejere<br />

Stiftet efter 1920 som en landsdelsforening. I Bedsted sogn virkede til stadighed to landmænd ad<br />

gangen som syns- og vurderingsmænd for foreningen. To gange om året tog de rundt til<br />

medlemmerne for at vurdere deres heste og føl til handelspris i tilfælde <strong>af</strong>. død. Vurderingsmænd<br />

var bl.a. Martin Kümmel, Mathias Knudsen, Johannes Hansen og Christian Nissen. (Oplysninger<br />

fra August Knudsen, Bedsted). Foreningen er for længst ophørt.<br />

Formænd: - Jørgen Brodersen, Søderup -1930-<br />

- Jens Mailand, Kassø -1940-<br />

Den ovennævnte forening eller muligvis en anden tilsvarende lokal hesteforsikringsforening indgik<br />

senere i De Samvirkende Husmandsforeningers Hesteforsikring.<br />

33. Historisk Samfund for Sønderjylland<br />

Stiftet 19. dec. 1922. Formål: At vække og nære interessen for sønderjysk historie ved udgivelse <strong>af</strong><br />

Sønderjyske Årbøger, - ved indsamling <strong>af</strong> historiske optegnelser, og ved at foranledige <strong>af</strong>holdt<br />

foredrag med fortrinsvis historiske emner.<br />

Foreningen var på en måde en fortsættelse <strong>af</strong> det arbejde, der i 1889 blev påbegyndt med udgivelsen<br />

<strong>af</strong> Sønderjyske Årbøger. I nær tilknytning hertil har man siden 1924 også udgivet Sønderjysk<br />

Månedsskrift.<br />

Formænd: - H. P. Hanssen, Aabenraa 1922-1936<br />

- H. Lausten Thomsen 1936-<br />

- Peter Kr. Iversen, Aabenraa 1956-<br />

- Troels Fink, Flensborg -1970-<br />

- Poul Andersen, Gråsten -1986<br />

- Hans H. Worsøe, Aabenraa 1986-1993<br />

- Lars N. Henningsen, Flensborg 1993-<br />

34. Historisk Forening for Løgumkloster Kommune<br />

Stiftet 22. nov. 1972. Formål: At skabe, opmuntre og nære interessen for kommunens historie, samt<br />

at samle, bevare og registrere alt hvad der findes <strong>af</strong> historisk materiale om egnen og dens beboere.<br />

Foreningen råder over et lokalhistorisk arkiv, der i starten havde til huse på rådhuset, siden i et<br />

kælderrum på kommuneskolen. Arkivets daglige leder er Frede Gotthardsen.<br />

I nær samarbejde med foreningen drives Holmen, Østergade 13, der er en ældre ejendom, som i dag<br />

er indrettet som kunstmuseum med permanente og skiftende udstillinger, især med lokalhistoriske<br />

og klosterhistoriske emner samt moderne nordisk kirkekunst og kirkearkitektur.<br />

Formænd: - Frede Gotthardsen, Løgumkloster 1972-1985<br />

- Peter Madsen, Løgumkloster 1985-<br />

35. Hjemmeværnsforeningen for Tønder og omegn<br />

Stiftet 1. apr. 1949. Formål: At fortsætte frihedsbevægelsens arbejde med at styrke den danske<br />

befolknings vilje og evne til forsvar <strong>af</strong> landet og <strong>af</strong> folkets demokratiske rettigheder, samt at sikre<br />

Danmarks beredskab i NATO-alliancen.


272<br />

Forhistorie: Den 30. nov. l934.stiftedes Den Frivillige Luftmeldertjeneste som en lokal<strong>af</strong>deling for<br />

Tønder politikreds. Formål: At bidrage til at beskytte civilbefolkningen mod angreb fra luften i<br />

tilfælde <strong>af</strong> krig, ved at observere og melde om fly.<br />

Efter hjemmeværnets oprettelse i 1949 kom det derfor senere til en sammensmeltning og ved<br />

reorganiseringen kom luftmelderkorpset og flyverstationskorpset til at udgøre en del <strong>af</strong> flyverhjemmeværnet,<br />

der sammen med hær- og marinehjemmeværnet udgør en del <strong>af</strong> Danmarks<br />

totalforsvar.<br />

I Løgumkloster området, der udgør en særskilt eskadrille, er medlemmerne især engageret i<br />

luftmelderkorpset, hvor man fra u<strong>dk</strong>igsposten på Vongshøj observerer og rapporterer om<br />

overflyvende maskiner. Tidligere var der også u<strong>dk</strong>igstårne både i Mårbæk og i Øster Terp. For tiden<br />

er der ca. 15 medlemmer fra Bedsted området med Jens Peter Schrøder, Øster Terp som<br />

sektionsleder.<br />

Eskadrilleleder:<br />

- Børge Johnsen, Løgumkloster -1991-<br />

36. Sønderjyske Hjælpefond<br />

Oprettet i 1924 på initiativ <strong>af</strong> folketingsmand I. P. Nielsen, som en social hjælpeorganisation.<br />

I 1938 stiftedes Ingrid Indsamlingen med oprettelsen <strong>af</strong> Kronprinsesse Ingrids Feriehjem i<br />

Bøgebjerg på Nordfyn og Blåvand, hvor sønderjyske skolebørn mindst en gang i deres skoletid<br />

kunne få et ferieophold. Der eksisterede et vist samarbejde mellem Tønder, Hostrup og Bedsted, og<br />

hvor der i mange år blev udgivet trykte årsberetninger. I 1964 stoppede hjælpefonden, dog uden at<br />

blive nedlagt. (Private forenings- og institutionsarkiver nr. 178 på Landsarkivet i Aabenraa).<br />

Formænd: - I. P. Nielsen 1924-1952<br />

- Frede Nielsen 1952-1954<br />

- Peter Gorrsen, Alnor 1954-1964<br />

37. Husflidsskole for Øster Terp og Omegn<br />

Stiftet efter 1920 og syslerne foregik i skolen i Øster Terp. Efter en vinters arbejde var der<br />

<strong>af</strong>slutningsvis udstilling på skolen. I 1931-32 deltog 20 børn og 12 voksne i husflidsskolen. Samme<br />

år søgte skolen om støtte hos Det Unge Grænseværn. De bevilgede værktøj og redskaber til en<br />

værdi <strong>af</strong> 200 kr., som blev leveret <strong>af</strong> firmaet A. Lervad i Askov (Jydske Tidende).<br />

Da forsamlingshuset i 1937 blev opført blev der samtidigt på loftet indrettet en sløjdsal med<br />

høvlbænke og diverse værktøjsredskaber. Husflidsskolen blev nedlagt hen imod 1960.<br />

38. Bedsted Husholdningsforening<br />

Stiftet 16. feb. 1945. Ved starten var der 35 medlemmer, der hver betalte 2 kr. i årlig kontingent. I<br />

dag er der ca. 80 medlemmer. Af aktiviteter i husmoderforeningen kan nævnes: Virksomhedsbesøg,<br />

foredrag, demonstrationer, Børne- og motionsgymnastik, kniplingskurser m. v.<br />

I 1985 fik foreningen i forbindelse med 40 års jubilæet overrakt en dirigentklokke fra den opløste<br />

Husmandsforening (Notits i Jyske Vestkysten).<br />

Bedsted Husholdningsforening er en ud <strong>af</strong> i alt ni foreninger, der samarbejder og er derfor<br />

medlemmer <strong>af</strong> Aabenraa Egnens Husholdningsforening.<br />

Historie: Forløberen for de mange lokale husholdningsforeninger i Sønderjylland var Den<br />

Nordslesvigske Kvindeforening, der blev stiftet i 1907. (Oplysninger fra Eli Petersen).<br />

Formænd: - Agnes Junker, Bedsted Bjerg 1945-1949<br />

- Anne Skou, Øster Terp 1949-1955


273<br />

- Inge Jørgensen, Frifelt 1955-1970<br />

- Line Pedersen, Gravlund 1970-1980<br />

- Andrea Jepsen, Arndrup 1980-1986<br />

- Eva Abrahamsen, Bedsted Bjerg 1986-1988<br />

- Hanne Brodersen, Mårbæk 1988-1992<br />

- Eli Petersen, Bedsted 1992<br />

39. Bedsted Sogns Husmandsforening<br />

Stiftet 1929. Formål: At arbejde for medlemmernes faglige og økonomiske interesser samt det<br />

kulturelle. Foreningen var upolitisk og i mange år <strong>af</strong>holdtes bl.a. en juletræsfest i forsamlingshuset.<br />

I 1935 havde foreningen 39 medlemmer. I de første år gik bestyrelsen to gange <strong>af</strong> i utide på grund<br />

<strong>af</strong> uoverensstemmelser, bl.a. fordi, lærer Rasmus Kaae, Bedsted blandede sig i foreningsarbejdet.<br />

Husmandsforeningen blev nedlagt 19. jan. 1972, hvorefter den indgik i Løgumkloster og Omegns<br />

Husmandsforening. (Oplysninger fra Anders Schmidt).<br />

40. Løgumkloster og Omegns Husmandsforening<br />

Stiftet i 1920-erne. I 1972 blev foreningen udvidet med den nedlagte Husmandsforening i Bedsted,<br />

og da, ligeledes Ellum Husmandsforening i 1980 blev nedlagt og indgik i Løgumkloster og Omegns<br />

Husmandsforening omfattede den herefter hele kommunen.<br />

I 1985 havde foreningen 175 medlemmer. (Oplysninger fra Anders Schmidt).<br />

Formænd: - Thomas Eichner, Nørre Løgum -1973<br />

- Peter Petersen, Ellum 1973-1978<br />

- Anders Schmidt, Øster Terp 1978-1994<br />

- Svend Rasmussen, Løgumkloster 1994-<br />

41. Bedsted Sogns Idrætsforening<br />

Stiftet i de første år efter århundredskiftet. Formålet var at dyrke idræt og at arrangere kampe i<br />

fodbold med de omkringliggende klubber. I 1941 blev foreningen sammenlagt med Bedsted<br />

Ungdomsforening. Se denne.<br />

Formænd: - Johannes Møller, Øster Terp -1909-<br />

- Peter Thorndahl, Øster Terp -1941<br />

Historie: Den 15. nov. 1903 stiftedes Nordslesvigsk Idrætsforening, der efter genforeningen<br />

ændrede navn til Sønderjysk Idrætsforening. Denne bestod i 1942 <strong>af</strong> i alt 190 lokalforeninger med i<br />

alt 16.276 idrætsudøvere.<br />

Sønderjysk Idrætsforening var igen inddelt i amtsforeninger. I den henseende har Bedsted Sogns<br />

Idrætsforening som sådan altid hørt med til Tønder Amts<br />

Idrætsforening, i dag ændret til Tønderegnens Idrætsforening.<br />

På landsplan blev pr. 31. oktober 1992 gymnasterne i De danske Gymnastikforeninger og de øvrige<br />

idrætsudøvere i De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger sammenlagt til De Danske<br />

Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) med DGI - Sønderjylland som en under<strong>af</strong>deling.<br />

42. Bedsted Sogns Ungdoms- og Idrætsforening (BUIF)<br />

Stiftet 21. juni 1941. Formål: At fremme det nationale og kulturelle arbejde ved <strong>af</strong>holdelse <strong>af</strong><br />

foredrag og deslige, samt at fremme arbejdet med al idræt.


Foreningen har tre under<strong>af</strong>delinger. En fodbold<strong>af</strong>deling, en håndbold<strong>af</strong>deling samt en<br />

kultur<strong>af</strong>deling. I 1979 havde foreningen ca. 400 medlemmer og var hermed sognets største.<br />

Læs i øvrigt mere om Ungdoms- og Idrætsforeningens historie side 704-17.<br />

274<br />

43. Løgum Idrætsforening (LIF)<br />

Stiftet 10. jan. 1968 som en fælles idrætsforening for 5 tidligere gymnastik- og idrætsforeninger i og<br />

omkring Løgumkloster: Bl.a. Løgumkloster Gymnastikforening, Ellum Idrætsforening, Nr. Løgum<br />

Idrætsforening og Bjerndrup Idrætsforening. Samarbejdet kom først og fremmest i stand i<br />

forbindelse med Klosterhallens opførelse samme år.<br />

LIF har følgende under<strong>af</strong>delinger: Håndbold, fodbold, badminton og tennis.<br />

I 1989 blev der mellem LIF og BUIF startet et samarbejde i håndbold under navnet Bedsted-Løgum<br />

(B b 89). Styringsgruppen, der leder denne <strong>af</strong>deling, er for nylig blevet udvidet til også at omfatte<br />

TSV. Samarbejdet i B L 89 gælder herre og damer senior, dame ynglinge samt nogle ungdomshold.<br />

(Oplysninger fra Henning Gad).<br />

Formænd: - Hans Jacob Jacobsen, Løgumkloster -<br />

- Jørn Outzen, Ellum -<br />

- Jørgen Thomsen, Løgumkloster -<br />

- Søren Krog, Flesborg. -1992<br />

- Henning Gad, Alslev Kro 1992-<br />

44. Turn- und Spielverein, Lügumkloster (TSV)<br />

Stiftet 1927. En tysk idrætsforening med bopæl i Løgumkloster, med enkelte medlemmer fra<br />

Bedsted sogn. Foreningen er på topplan i håndbold med i et samarbejde sammen med LIF og BUIF.<br />

(Oplysninger fra Connie M. Thaysen.<br />

Formænd: - Heinrich Gebhardt 1948-1952<br />

- Cornelius Tæstensen 1952-1966<br />

- Christian Marquardsen 1966-1970<br />

- Bernd Jessen 1970-1980<br />

- Christian Marquardsen 1980-1987<br />

- Franz Holdt, Kol<strong>dk</strong>åd 1987-1991<br />

- Connie N. Thaysen, Vester Terp 1991-<br />

45. Indre Missions Samfund i Bedsted sogn<br />

Stiftet 26. sept. 1903. Formål: At hjælpe med til Guds Riges udbredelse og til styrkelse <strong>af</strong> det<br />

kristne fællesskab.<br />

Samfundets tilholdssted er i missionshuset, Sivkrovej i Bedsted. Det blev indviet 25. nov. 1896.<br />

Forhistorie: I 1861 stiftedes ”Kristelig Forening for Indre Mission i Danmark”. Efter 1864 blev der<br />

efter dansk mønster stiftet en nordslesvigsk udgave <strong>af</strong> denne under navnet ”Kristelig Forening for<br />

Indre Mission i Nordslesvig”. I 1868 stiftedes i Vojens en ”Kristelig Forening til Guds Riges<br />

Fremme i Slesvig”, der senere efterfulgtes <strong>af</strong> ”Evangelisk- Luthersk Forening til det Christelige og<br />

kirkelige livs Vækkelse og Fremmelse i Nordslesvig”. Denne forening blev stiftet i Rødekro i 1875.<br />

Og endelig stiftedes i nov. 1886 på et møde i Aabenraa Kirkelig Forening for Den Indre Mission i<br />

Nordslesvig. Dens første formand var præsten Nicolaj C. Nielsen. Han blev i 1907 <strong>af</strong>løst <strong>af</strong> Hans<br />

Tonnesen, Hoptrup. (Sønderjysk Månedsskrift 1961, side 189-192).<br />

Der findes flere under<strong>af</strong>delinger <strong>af</strong> Indre Missions Samfund i Bedsted sogn. De <strong>af</strong>delinger, der ikke<br />

har egen bestyrelse nævnes derfor her. Disse er: Kvindekredsen, Unge Hjem, Ydre Mission,


275<br />

Gravlund Kredsen, Nørremark Kredsen, Bibelkreds for Unge samt Samtalekredsen. (Oplysninger<br />

fra Kirsten Hansen). Se i øvrigt mere om Indre Missions historie, side 307-12.<br />

Formænd: - Carl Staal, Bedsted 1903-1914<br />

- Andreas Holm, Bedsted Mark 1914-1942<br />

- Martin Madsen, Bedsted 1943-1946<br />

- Hans J. Sørensen, Bedsted 1947-1951<br />

- Johan Møller, Bedsted 1952-1953<br />

- Hans Knudsen, Bedsted 1953-1963<br />

- August Knudsen, Bedsted Mark 1963-1986<br />

- Kirsten Hansen, Bedsted 1986-1991<br />

- Martin Christensen, Bedsted 1991-1995<br />

- Albert Friis, Bedsted Mark 1995-<br />

46. Kisbæk Jagtforening<br />

Stiftet i feb. 1977. Formål: Kun at jage vildt to gange om året i fællesskab på det fælles jagtterræn<br />

for derved at skåne vildtbestanden. (Oplysninger fra Johan Jørgensen).<br />

Formænd: - Johan Peter Jørgensen, Kisbæk 1977-1986<br />

- Hans Chr. Nehrkorn, Kisbæk 1986-1988<br />

- Johan Peter Jørgensen, Kisbæk 1988-1990<br />

- Erik Sørensen, Kisbæk 1990-<br />

47. "Julens Glæde", Spareklubben for Bedsted og Omegn<br />

Stiftet i 1920-erne. En avisnotits fra 1930 fortæller, at formanden blev genvalgt og som opkræver<br />

nyvalgtes Anne Nielsen, Bedsted.<br />

I besættelsesårene var Julens Glæde suspenderet og spareklubben kom først i gang igen omkring<br />

1950 på initiativ <strong>af</strong> Peter Enemark og Chresten Christensen, Bedsted. Hver anden husstand i sognet<br />

var med i spareordningen og <strong>af</strong>leverede penge til opkræverne ca. hver 14. dag. Pengene blev<br />

udbetalt op mod jul.<br />

De sidste indsamlere før Julens Glæde blev nedlagt omkring 1960 var Margrethe Christensen og<br />

Edith Wind. (oplysninger fra Margrethe Christensen).<br />

Formand: - Peter Enemark, Bedsted 1950-1960<br />

48. Kanalselskabet for Bedsted, Svejlund og Øster Terp<br />

Stiftet i 1920. Formål: I fællesskab at varetage Bolbrobækken med dens sluser, med hensyn til<br />

rensning og vedligeholdelse, fra Svejlund gennem Bedsted Nørrekjær til udløbet i Arnåen.<br />

Selskabets første opgave var i 1921 at forestå bygning <strong>af</strong> 38 sluseporte. Medlemsbidraget var i 1938<br />

2 kr. pr. bidragshektar. Disse penge gik først og fremmest til den årlige oprensning <strong>af</strong> kanalen.<br />

Oprensningen blev betalt med 4 øre pr. løbende meter. (Selskabets protokol i Lokalhistorisk arkiv i<br />

Løgumkloster). Selskabet blev nedlagt i 1947.<br />

Formænd: - Peter N. Haugaard, Bedsted 1920-1930<br />

- Niels Mathiesen Højrup, Bedsted Bjerg 1930-1947<br />

49. Løgumkloster og Omegns Kaninavlerforening<br />

Foreningen <strong>af</strong>holder med jævne mellemrum kaninudstillinger. I sept. 1974 blev der <strong>af</strong>holdt en sådan<br />

i Bedsted sogns forsamlingshus, hvor i alt 70 kaniner var udstillede. I 1971 vandt fx lærer Peter<br />

Brodersen, Bedsted en udsat vandrepokal. (Oplysninger fra Peter Brodersen).


I 1979 blev foreningen nedlagt, for derefter at indgå i Tønder og Omegns Kaninavlerforening <strong>af</strong><br />

1979.<br />

276<br />

50. Hellevad og Omegns Kartoffelkogerforening<br />

Stiftet omkring 1942. I øvrigt blev Danmarks første kartoffelkogerforening stiftet i Rødekro 24. feb.<br />

1940 (Notits i Jyske Tidende). Foreningen ejede selv en kartoffelkoger, som bl.a. Magnus Jensen,<br />

Klovtoft kørte rundt med for at betjene de enkelte medlemmer. Foderkartoflerne, der blev kogt ved<br />

damp, blev anvendt til svinefoder. Hvem der var formand og hvornår kartoffelkogningen stoppede<br />

vides ikke (Foreningsarkiver i Landsarkivet i Aabenraa: Acc 66 1924-1965. 1 pakke).<br />

51. Bedsted Kirkes Menighed<br />

Menigheden består <strong>af</strong> ca. 930 personer. I spidsen for disse står menighedsrådet, bestående <strong>af</strong> 6<br />

valgte og i født medlem (sognepræsten). Der er nyvalg til menighedsrådet hver 4. år. Rådet har<br />

mange forskellige opgaver: At ansætte kirkens personale, forestå kirkens-, kirkegårdens-,<br />

avisgårdens-, plantagens- samt præstegårdens vedligeholdelse. Når der skal vælges ny præst, biskop<br />

samt medlemmer til provsti- og stiftsudvalg. Det kan også bistå med at arrangere forskellige børne-,<br />

ungdoms- og ældrearbejde, og i det hele taget støtte sognepræsten i hans præstegerning.<br />

Historie: Lige siden middelalderen blev tilsynet med sognets kirkegods forvaltet <strong>af</strong> sognepræsten i<br />

samarbejde med to valgte kirkeværger eller jurater. Ifølge kirkeordinansen fra 1542 skulle de<br />

varetage kirkens tarv og føre kirkens regnskab, som de en gang om året skulle <strong>af</strong>lægge for provsten.<br />

Det overordnede tilsyn lå dog hos kirkevisitatorerne, dvs. provsten i samarbejde med amtmanden<br />

eller dennes skriver.<br />

I tysk tid blev kirkegodset forvaltet ifølge en forordning fra 1878. Den var karakteriseret ved et<br />

udtalt selvstyre i forhold til regeringen i Berlin via konsistoriet i Kiel. I spidsen for menigheden stod<br />

sognepræsten sammen med en kirkeældste.<br />

Ved lov <strong>af</strong> 30. jun. 1922 om vedligeholdelse <strong>af</strong> kirker og præstegårde m.v. skulle kirkesynet nu<br />

varetages <strong>af</strong> et menighedsråd, hvis indberetninger tilsendes provstiudvalget. Hvert 3. år deltager dog<br />

provsten og en <strong>af</strong> provstiudvalgets valgt bygningskyndig mand i synene. Siden 1903 var præsten<br />

født formand, men fra 1922 kunne menighedsrådet nu selv vælge sin formand. (Dansk<br />

Kulturhistorisk Opslagsværk 1991, side 442-457.<br />

Præster ved kirken:<br />

-Frederik Birkler 1974-1992 (præster før 1974, se side 104)<br />

-Heine Holmgaard 1992-<br />

Menighedsrådsformænd:<br />

-Markus Christensen, Bedsted 1973-1981<br />

-Jonna Nissen, Bedsted 1981-1987<br />

-Georg Knudsen, Bedsted Bjerg 1988-1992<br />

-Hans Jørgen Lassen, Bedsted 1993-<br />

-Ole Damm Knudsen -<br />

52. Deutscher Kindergarten Verein, Oster Terp<br />

Børnehaven blev indviet 1. juni 1964 og var tilknyttet den tyske skole i Øster Terp. Til <strong>af</strong>hentning<br />

<strong>af</strong> børn blev en skolebus foræret fra fadderskabet i Plön. Den bragte daglig 22 børnehavebørn til<br />

Øster Terp fra bl. a. Løgumkloster, Øster Højst, Rødekro og Bovlund. Børnehaven blev økonomisk


277<br />

støttet fra Kiel ved "Foreningen til opbygning <strong>af</strong> tyske børnehaver i Nordslesvig". Af den grund<br />

nægtede derfor Bedsted sogneråd at anbefale tilskud til børnehavens drift.<br />

Børnehaven havde daglig åben fra kl. 8 - 12. I 1974 blev børnehaven nedlagt for derefter at indgå i<br />

børnehaven i Løgumkloster. (Se denne).<br />

Formand: - Hanne Meyer, Øster Terp -1974<br />

53. Deutscher Kindergarten Verein, Lügumkloster<br />

Den tyske børnehave, der også frekventeres <strong>af</strong> familier fra Bedsted sogn, har til huse i<br />

Løgumkloster, Vindmøllegade 2A.<br />

For tiden har børnehaven ca. 22 børn med Metha Jessen som leder.<br />

Formænd: - Ellen Blume, Vester Terp -1981<br />

- Heinrich Carsten Tæstensen, Løg.kl. -1982-<br />

- Marion Mikkelsen, Løgumkloster -1984-<br />

- Ingelise Abrahamsen, Svejlund -1992-<br />

54. Kirkeligt Centrum<br />

Stiftet i 1899 som en kirkelig landssammenslutning, der på bred basis vil samle alle kirkeligt<br />

interesserede om folkekirkens budskab.<br />

Formand: - Svend Aage Kristoffersen, Løgumkl. -1989-<br />

55. Klosterbadet<br />

Svømmebad i Løgumkloster, Ved Dammen. Det opførtes på initiativ <strong>af</strong> Henry Westergaard og blev<br />

taget i brug i 1971.<br />

Der er to bassiner: Et stort udendørs på 25 X 12½ m med vipper, samt et mindre bassin indendørs<br />

på 12½ X 6 m især beregnet til undervisningsbrug og for nybegyndere. Badet benyttes bl.a. i<br />

forbindelse med svømmeundervisningen <strong>af</strong> børn fra kommunens skoler og som træningssted for<br />

Løgumkloster Svømmeklub. (Oplysninger fra Hermann Tarp).<br />

Formænd: - Henry Westergaard, Løgumkloster 1971-<br />

- Cornelius Tæstensen, Løgumkloster -1980<br />

- Hermann Tarp, Løgumkloster 1980-1994<br />

- Helle Vilmar, Løgumkloster 1994-<br />

56. Klosterhallerne<br />

Klosterhallerne er to haller beliggende Ved Dammen i Løgumkloster.<br />

Der blev holdt stiftende generalforsamling 19. marts 1968, og senere samme år blev Klosterhal 1<br />

indviet 28. sept. 1968. I 1980-erne blev der yderligere behov for en ekstra hal. Den blev indviet i<br />

1986.<br />

Hallerne benyttes til trænings- og turneringskampe for flere idrætter samt til udstillinger, halballer<br />

m. m.<br />

Klosterhal 2 blev ved opførelsen i 1986 udstyret med keglebaner og motionscenter. Kegleklubben<br />

Løgumkloster er en selvstændig forening, stiftet i 1984 med Erling Rasmussen som formand, mens<br />

motionsklubben kører under Klosterhallens regi. Motionscentret blev i 1994 nødt til at lukke på<br />

grund <strong>af</strong> manglende tilslutning.<br />

Formænd: - Henry Westergaard, Løgumkloster 1968-<br />

- Ove Nielsen, Løgumkloster -1989<br />

- Peter Andersen, Løgumkloster 1989-


278<br />

57. Løgumkloster Konservative Vælgerforening<br />

Vælgerforening for Løgumkloster kommune, stiftet muligvis 1944. (Landsarkivet i Aabenraa: Den<br />

Konservative Kredsorganisation i Løgumklosterkredsen, Acc 1. 1944-80<br />

Formænd: - C. T. Villadsen, Løgumkloster -1970-<br />

- H. Nørby, Løgumkloster -1978-<br />

- Reimer Post, Løgumkloster -1987<br />

- Kenneth Frederiksen, Bedsted 1987-1989<br />

- Axel Christensen, Løgumkloster 1989-<br />

58. Øster Terp og Omegns Kontrolforening<br />

Stiftet i Øster Terp kro 6. okt. 1938. Formål: At undersøge og kontrollere de enkelte køers<br />

mælkefedtindhold og ydeevne.<br />

Ved denne foranstaltning kan landmanden basere sin mælkeproduktion på de højstydende dyr og<br />

sætte de urentable ud. På længere sigt betød det en stigning i malkekøernes ydelse.<br />

I 1941 havde foreningen 25 medlemmer. Foreningen ophørte 1. dec. 1970. Den sidst ansatte<br />

kontrolassistent var Carl Larsen. Efter 1970 indgik foreningen i ”De Sønderjyske<br />

Kontrolforeninger”. (Oplysninger fra Peter Lausten og Peter Jensen, begge Løgumkloster).<br />

Formænd: - Hans Skou, Øster Terp 1938-<br />

- Thomas Møller, Øster Terp -1964<br />

- Peter Jensen, Øster Terp 1964-1970<br />

59. Apenrader Kreisbahn Verein<br />

Stiftet 16. aug. 1906 på initiativ <strong>af</strong> gårdmand i Sivkro, Lorenz Peter Christiansen. Formål: Dels at<br />

varetage bestyrerens interesser over for driftsledelsen, og dels ved kvartårlige sammenkomster at<br />

styrke kammeratskabet.<br />

Medlemskabet var frivilligt og kontingentet, der hovedsageligt skulle anvendes til velgørende<br />

formål, var fastsat til 2 mark årligt. Udeblivelse uden gyldig grund ved den årlige generalforsamling<br />

takseredes til 50 pfennig i bøde.<br />

Bestyrelsen bestod <strong>af</strong> 7 mand. Ved krigsudbruddet i 1914 blev foreningen opløst. Se også om<br />

foreningen side 194.<br />

60. Sønderjysk Kreditforening<br />

Oprettet 1920. Nedlagt i 1973, hvorefter den indgik i "Danmarks Kreditforening". (Landsarkivet i<br />

Aabenraa: Forenings- og institutionsarkiver).<br />

61. Foreningen <strong>af</strong> Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere 1914-18<br />

Stiftet i 1936, mens en lokal<strong>af</strong>deling i Bedsted først stiftedes i feb. 1939. De fleste <strong>af</strong> godt 40<br />

krigsveteraner fra Bedsted sogn mødte op til det første møde. Kort efter konstituerede bestyrelsen<br />

sig med Jørgen Nielsen som formand. De øvrige var Johannes Østergaard, Hans Jørgen Tryk, Peter<br />

Brodersen og Marius Jensen. Som revisorer valgtes Ernst Hybschmann og Mathias Brodersen.<br />

Hvert år den 11. nov. kl. 11 nedlagde foreningens medlemmer en krans ved mindesmærket for<br />

sognets 22 faldne på Bedsted kirkegård. Den 28. juli 1940 fik foreningen en fane foræret <strong>af</strong><br />

Danmarks Samfundet. Fanen var herefter altid til stede i kirken ved begravelser <strong>af</strong> krigsdeltagerne.<br />

Hvert år omkring den 1. august, der markerede krigens start, holdt DSK sine årsmøder, hvis sidste<br />

landsformand var Johannes Tjørnelund, Løgumkloster.


279<br />

I nær tilknytning til DSK var der en speciel Aurillac forening, stiftet 1919 samt en Feltham<br />

forening, stiftet 1919 og opløst 1975.<br />

I 1979 var der i Bedsted sogn nu kun 5 medlemmer tilbage. I 1988 blev foreningen nedlagt. Der var<br />

da kun 88 krigsveteraner tilbage i landsdelen. (Landsarkivet i Aabenraa: Foreningsarkiver nr. 53,<br />

1936-80).<br />

Formand: - Jørgen Nielsen, Øster Terp 1939-<br />

62. Kristeligt Folkeparti<br />

Vælgerforening for Løgumkloster kommune. Stiftet 1. okt. 1972 på initiativ <strong>af</strong> diakon, Johannes<br />

Laugesen, Bedsted.<br />

Formænd: - Johannes Laugesen, Bedsted 1972-1986<br />

- Paul Anton Martinussen, Løgumkl. 1986-<br />

63. Landboforening for Vestslesvig<br />

Stiftet i 1920 under navnet Løgumkloster og Omegns Landboforening. Historie: I 1852 stiftedes<br />

”Den Mellemslesvigske Landboforening”, der omfattede Aabenraa og Sønderborg amter, samt den<br />

nordlige del <strong>af</strong> Flensborg amt. I 1861 udskiltes en selvstændig ”Aabenraa Amts Landboforening”.<br />

Ved kommunesammenlægningen i 1970 gik Bedsted sogn ind under ”Løgumkloster og Omegns<br />

Landboforening”.<br />

Som medlem <strong>af</strong> landboforeningen kan man få konsulentbistand og få ordnet sine regnskaber på<br />

landbrugscentret i Løgumkloster, Aabenraavej 22. (Hans Schultz Hansen: Det Nordslesvigske<br />

Landbrug og den danske bevægelse 1880 - 1914. 1985).<br />

Formænd: - Verner Antonius, Landeby -1970-<br />

- Lauritz Lauritzen, Løgumkloster -1978-<br />

- Thomas Rodenberg, Vester Terp -1985<br />

- Carl Martin Olesen, Visbjerg 1985-<br />

64. Landbrugernes Sammenslutning (LS)<br />

Stiftet 1932. LS kritiserede landbo- og husmandsforeningerne for at føre en svag erhvervspolitik og<br />

ønskede bønderne på barrikaderne. LS fik ret stor tilslutning, især i Sønderjylland, hvor bønderne<br />

havde h<strong>af</strong>t svært ved at klare sig igennem krisen i 1930-erne. I 1935 foranstaltedes et bondeoptog til<br />

Amalienborg, hvor 40.000 landmænd overfor kong Christian 10. krævede bedre vilkår for<br />

landbruget. Fra Bedsted sogn deltog fx 27 landmænd.<br />

Samme år blev LS medstifter <strong>af</strong> et politisk parti: Bondepartiet, der dog ikke fik den helt store<br />

tilslutning. 5 mandater i 1935 og 3 mandater i 1939. Under besættelsen gik partiet i samarbejde med<br />

nazisterne, og ødelagde derved sig selv.<br />

Bondepartiet såvel som LS opløstes i 1945. (Sønderjysk Månedsskrift 1988, side 200).<br />

65. Landwirtsch<strong>af</strong>tlicher Verein für Lügumkloster<br />

En landboforening for det tyske mindretal i Løgumkloster kommune.<br />

Formænd: -<br />

- Hans H. Matzen, Tornskov -1993-<br />

66. Landeværnet<br />

Stiftet 24. jan. 1927. Formål: At styrke de sønderjyske erhvervsdrivendes økonomiske stilling,<br />

derunder navnlig at hjælpe danske landmænd til at bevare eller erhverve egen ejendom.


Baggrunden for organisationens oprettelse var først og fremmest krisen i det nordslesvigske<br />

landbrug, sammenholdt med Slesvigsk Partis store fremgang samt Kreditanstalt Vogelgesangs<br />

(stiftet 1926) store virksomhed og fremgang til støtte for de tysksindede.<br />

Som sådan var Landeværnet ikke en forening. (Sønderjysk Månedsskrift 1967, side 8-13).<br />

Landeværnet er for længst ophørt.<br />

Formænd: - Hans Andersen, Kongsbjerg 1927-1963<br />

- J. Refslund Poulsen, Løgumkloster 1963-<br />

280<br />

67. Lions Club Løgumkloster<br />

Lions blev startet i 1917 <strong>af</strong> amerikaneren Melvin Jones, som en international organisation, der<br />

virker for løsning <strong>af</strong> humanitære og andre samfundsmæssige opgaver. Lions i Løgumkloster er <strong>af</strong><br />

nyere dato. I 1971 omfattede organisationen i Danmark 151 klubber med ca. 3700 medlemmer.<br />

Lions betyder løver, men er også en sammentrækning <strong>af</strong> Liberty, Intelligence, Our Nations S<strong>af</strong>ety.<br />

Formænd: - Hans Holt, Løgumkloster -1989-<br />

- Jørgen Mørk-Jensen, Løgumkloster -1991-<br />

68. Liberalt Oplysnings Forbund (LOF)<br />

Aftenskole i Løgumkloster kommune. LOF blev stiftet i 1945 som et landsdækkende<br />

oplysningsforbund. Afdelingen i Løgumkloster blev startet i 1977. Formål: At virke for<br />

undervisning i og om kulturelle, økonomiske og politiske forhold og øvrige emner, der kan<br />

medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund. I dag er der 212<br />

<strong>af</strong>delinger <strong>af</strong> LOF fordelt over hele landet.<br />

Skoleledere: - Preben Hedegaard 1977-<br />

- Kam Petersen -1981-<br />

- Andreas Johnsen -1986-<br />

- Ellen Trip -1991-<br />

Formand: - Ejner Schmidt, Løgumkloster 1977-<br />

69. Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF)<br />

Aftenskole i Løgumkloster kommune. AOF blev på landsplan oprettet i 1924 <strong>af</strong> fagbevægelsen<br />

sammen med Socialdemokratiet. AOF <strong>af</strong>delingen i Løgumkloster er <strong>af</strong> nyere dato og sammenlagt<br />

med Tinglev.<br />

Formål: At udbrede almen viden om alle sider <strong>af</strong> samfundslivet og vort arbejde er tilrettelagt på<br />

arbejderbevægelsens idegrundlag. Gennem øget oplysning søger AOF at medvirke til udvidelse <strong>af</strong><br />

demokratiet i samfundet og at stimulere interessen for aktiv medvirken i samfundets organisationer.<br />

Skoleleder: - Heinrich Thimsen -1991-<br />

Formand: - Jørgen Larsen, Løgumkloster -1981-<br />

70. Kristelig Lytter- og Fjernseerforening<br />

Stiftet i 1937 som en landsdækkende organisation. En lokal <strong>af</strong>deling blev stiftet i Bedsted 24. jan.<br />

1949. Formål: At fremme kirkelige udsendelser i Danmarks Radio.<br />

Omkring 1990 blev <strong>af</strong>delingen i Bedsted nedlagt, hvorefter den indgik i Løgumkloster <strong>af</strong>delingen.<br />

Formand for denne <strong>af</strong>deling er p. t. Kirsten Christensen, Løgumkloster. (Oplysninger fra Hans<br />

Knudsen).<br />

Formænd: - Harald Lindberg Andersen, Bedsted 1949-1952<br />

- Søren Sørensen, Bedsted 1952-1964


281<br />

- Wilhelm Nielsen, Bedsted 1964-1974<br />

- Otto Nissen, Bedsted 1974-1979<br />

- Andreas Bjerregaard, Bedsted 1979-1982<br />

- Arne Toft, Bedsted 1982-1984<br />

(Ingen formand i årene 1984-88)<br />

- Hans Knudsen, Bedsted 1988-1990<br />

71. Lytterforeningen, Løgumkloster Nærradio<br />

Stiftet 1993 som en lytterforening for "Radio Sydvest". Radioen er beliggende i Løgumkloster,<br />

Hedevej 21 A. og sender på 106,8 Mhz. Radio Sydvest startede første gang sine udsendelser 17.<br />

apr. 1993. og sender hver dag fra kl. 12.<br />

Formand: - Anders Holm, Løgumkloster 1993-<br />

72. Den Danske Bank, Løgumkloster Afdeling<br />

Banken startede 1. feb. 1887 under navnet "Løgumkloster Bank". Den 25. nov. 1963 blev navnet<br />

ændret til "Handelsbanken", og i 1990 ændredes navnet atter i forbindelse med<br />

en fusion til Den Danske Bank. Siden 1902 har banken h<strong>af</strong>t til huse i Løgumkloster, Storegade 17.<br />

I slutningen <strong>af</strong> 1950-erne fik banken en filial i Bedsted. Den havde først til huse i huset, Sivkrovej<br />

12, men fra omkring 1970 flyttede filialen ind i større omgivelser i tidligere Christian Sølbecks<br />

radio og cykelforretning, Kirkegade 2.<br />

Den 11. feb. 1994 lukkede bankfilialen, hvis sidste daglige leder var Thora Lausten. (Oplysninger<br />

fra Løgumkloster Avis, 27. jan. 1987).<br />

Direktører: - L. Lausten -1970<br />

- Th. Villadsen 1970-1977<br />

- Ole Israelsen 1977-1981<br />

- Kristian Iversen 1981-1985<br />

- Ole G. Andersen 1985-<br />

Fra omkring 1970 og indtil 11. feb. 1994 havde Handelsbanken / Den<br />

Danske Bank filial i Bedsted, Kirkegade 2. Billedet er taget <strong>af</strong> H. Haugaard,<br />

1976<br />

73. Bedsted Lø Andelsmejeri<br />

Stiftet 22. aug. 1941.<br />

Mejeriets historie går tilbage til 1901, hvor det startede som et privatmejeri. Den 1. okt. 1970 blev<br />

det nedlagt. Der var da 70 leverandører. De fortsatte herefter leveringen <strong>af</strong> deres mælk til Hellevad<br />

Mejeri. Se mere om Bedsted Mejeri side 236-41.


282<br />

Mejeriejer: - Jes Jessen Bødewadt 1901-1924<br />

Bestyrere: - Niels Nielsen 1925-1958<br />

- Hans Peter Rasmussen 1958-1964<br />

- Thomas Thomsen 1964-1970<br />

Formænd: - Niels Mathiesen Højrup, Bedsted Bjerg1941-1950<br />

- Otto Junker, Bedsted Bjerg 1950-1952<br />

- Iver Gubi, Bedsted 1952-1964<br />

- Peter Beier, Korup 1964-1970<br />

74. Hellevad og Omegns Andelsmejeri<br />

Stiftet 2. sept. 1887.<br />

Den 1. okt. 1970 blev Bedsted Andelsmejeri nedlagt, hvorefter mejeribestyrer Thomas Thomsen<br />

sammen med sine ca. 70 leverandører og deres 3, 84 mio. kg mælk flyttede til Hellevad Mejeri. Det<br />

havde herefter en kapacitet på 189 leverandører med i alt 12 mio. kg mælk.<br />

I 1985 var mælkemængden steget til 29,5 mio. kg, fordelt på nu kun 137 leverandører.<br />

Osteproduktionen var 2,3 mio. kg og den samlede omsætning 90,5 mio. kr. (Jubilæumsskrift om<br />

Hellevad Mejeri 1887-1987). I 1993 var mælkemængden 40,1 mio. kg svarende til 358.000 kg<br />

mælk pr. leverandør. Omsætningen var samtidig steget til 128 mio. kr.<br />

Mejeribestyrere:<br />

- Bahnsen 1887-1889<br />

- Lorenzen 1889-1892<br />

- Bonde 1892-1898<br />

- Møller 1898-1901<br />

- Marius Tindbæk 1901-1943<br />

- Jørgen R. Christensen 1943-1970<br />

- Thomas Thomsen 1970-<br />

Formænd: - Christian Mathiesen, Hellevad 1887-1897<br />

- Jes Petersen, Øbening 1897-1899<br />

- Julius Petersen, Hellevad 1899-1902<br />

- Jes Terp, Hellevad 1902-1905<br />

- Christian Hansen, Hydevad 1905-1920<br />

- Jens Terp, Hellevad 1920-1928<br />

- Hans N. Christensen, Klovtoft 1928-1946<br />

- Jens Groth Christensen, Hellevad 1946-1967<br />

- Jacob H. Petersen, Svejlund 1967-1985<br />

- Hans Jürgen Schmidt Meyer, Ø. Terp 1985-<br />

75. Bedsted og Omegns Mergelselskab<br />

Stiftet 1932. Den første bestyrelse bestod <strong>af</strong>: Martin R. Hansen, Bovlund; Peter Brodersen,<br />

Mårbæk; Jens Michelsen, Arndrup; Anthoni Abrahamsen, Mårbæk; Peter Mamsen, Bovlund; Hans<br />

Skou, Øster Terp og Niels Overgaard, Bedsted.<br />

I 1935 nævnes, at der er 16 sogne med i det i Bedsted stiftede mergelselskab: Bedsted, Ravsted, Nr.<br />

Løgum, Branderup, Agerskov, Øster Højst, Bjolderup, Hjor<strong>dk</strong>ær, Hellevad, Egvad, Bevtoft, Øster<br />

Løgum, Rise, Tirslund, Toftlund og Løgumkloster landsogn. (Jyske Tidende 23/2 1932 og 6/9<br />

1935). Selskabet er for længst ophævet. Dog opstod der i dets kølvand senere en Horsbyg<br />

Mergelforening.<br />

Formand: - Martin R. Hansen, Bovlund 1932-


283<br />

76. Munkemarch Foreningen<br />

Stiftet 1974, året efter at Løgumkloster som by fejrede sit 800 års jubilæum ved bl. a. at arrangere<br />

en Munkemarch.<br />

Foreningen <strong>af</strong>holder hvert år et par marcher, hvori der deltager mellem 200 og 300.<br />

Formænd: - Hans Nissen Petersen, Løgumkloster 1974-<br />

- Dagny Madsen, Løgumkloster -1977<br />

- Børge Nielsen 1977-<br />

- Carl Jørgensen, Løgumkloster -1984-<br />

- Bernd Brinkmann, Arndrup -1989-<br />

- Lisbeth Kristensen, Visby 1993-<br />

77. Luthersk Missionsforening<br />

Til evangeliets fremme i. Danmark. Stiftet på Bornholm i 1860-erne. Foreningen er en vækkende og<br />

opbyggende bevægelse inden for den danske folkekirke, hvor der specielt i forkyndelsen stilles et<br />

særligt krav om personlig <strong>af</strong>gørelse og helliggørelse.<br />

Luthersk Mission kom i gang før Indre Mission, men tabte efterhånden sit terræn til denne.<br />

Formand: - Henry Holm Hansen, Løgumgård -1993-<br />

78. Danmarks Naturfrednings Forening<br />

Stiftet omkring 1963 som en landsdækkende bevægelse. En lokalkomite for Løgumkloster og<br />

Tinglev kommuner er <strong>af</strong> nyere dato. Formål: At arbejde for rent vand, frisk luft, så vi får et land<br />

uden forurening, med et rigt dyre- og planteliv. Et Danmark med naturoplevelser for hele<br />

befolkningen. Foreningen er udgiver <strong>af</strong> bladet "Natur og miljø", der u<strong>dk</strong>ommer 4 gange om året.<br />

I dag består landsforeningen <strong>af</strong> godt 200 lokalkomiteer.<br />

Formand: - Susanne Østerlund, Ellum -1993-<br />

79. Naturgas Syd<br />

Selskabet står for distribueringen <strong>af</strong> naturgas i det syd og sønderjyske område. I 1988 blev<br />

naturgashovedledningen lagt gennem Bedsted, hvorefter mange abonnenter blev tilsluttet. Naturgas<br />

Syd har hove<strong>dk</strong>ontor i Vejen, Søndergade 50.<br />

80. Foreningen Norden<br />

Stiftet 1919 på landsplan, mens en lokal<strong>af</strong>deling for Aabenraa by og amt først blev stiftet i 1939.<br />

Foreningen går ind for nordisk samarbejde og arbejder for udvidelse <strong>af</strong> kulturelle, sociale,<br />

økonomiske og politiske forbindelser mellem de nordiske folk.<br />

81. Den Nyapostolske Kirke<br />

Stiftet i Bedsted 1949. Formål: At fremme det nyapostolske trosliv. Kirken bekender sig til de i den<br />

hellige skrift givne evangelier fra Jesus Kristus og står i sin indretning og i sin lære på samme grund<br />

som den første apostolske kirke i Jesu apostles tid.<br />

En menighedsaktivitet kan spores tilbage til 1921, og hvor der blev holdt gudstjenester i de private<br />

hjem. I 1984 fik trosamfundet sin egen kirke, beliggende i Bedsted, Kirkegade 6 B, og som blev<br />

indviet 15. dec. 1984. Her finder gudstjenesterne sted to gange ugentligt: Om søndagen kl. 9.30 og<br />

om onsdagen kl. 19.30.<br />

I 1979 havde samfundet i Bedsted 12 medlemmer. I dag er tallet steget til 24 (Oplysninger fra Peter<br />

Damgaard). Se mere om den apostolske kirke side 321-24.


284<br />

Forstandere: - Martin Meyenburg, Bedsted 1949-1978<br />

- Hans Bahnsen, Bedsted 1978-1990<br />

- Peter Damgaard, Bedsted 1990-<br />

82. Forening til gensidig støtte for de til Danmark overskrevne nordslesvigere<br />

(Det vil sige optanter, der var vendt tilbage til landsdelen som danske statsborgere).<br />

Stiftet i Bylderup 25. feb. 1875. Formål: At søge ved gensidig understøttelse at komme<br />

medlemmerne til hjælp i sygdoms- og andre trangstilfælde (Optanter blev <strong>af</strong> den tyske stat regnet<br />

for 2. klasses borgere).<br />

Ved starten var der 101 medlemmer fordelt på 12 kredse: 1-2 var Tinglev sogn, 3 Bedsted og<br />

Ravsted sogne, 4 Abild og Tønder landsogn, 5-6 Bylderup, 7-8 Burkal, 9-10 Højst sogn, 11 Udbjerg<br />

sogn og 12 Hostrup sogn. I hver kreds valgtes en kredsformand. Ved optagelse i foreningen skulle<br />

der betales 3 mark og det årlige kontingent var ligeledes 3 mark.<br />

Foreningen blev nedlagt i 1902 (Sønderjysk Månedsskrift 1994, side 65-69).<br />

Formand: - 1875-1888<br />

- Andreas Peter Nissen, Bylderup 1888-1902<br />

83. Bedsted Pensionistforening<br />

Stiftet i bager Petersens c<strong>af</strong>e 30. apr. 1952 under navnet "Invalide og Pensionistforeningen for<br />

Bedsted Kredsen".<br />

Ved starten betaltes 2 kr. i årlig kontingent. I 1984 var medlemsbidraget 20 kr. Siden 1960 har<br />

foreningens virke været centreret omkring plejehjemmet Solgården.<br />

Af aktiviteter i foreningen kan nævnes mødevirksomhed, lottospil, underholdning og udflugter. I<br />

1992 havde foreningen 119 medlemmer (Oplysninger fra Margrethe Christensen og Peter Gasberg).<br />

Formænd: - Martin Martensen, Bedsted 1952-1963<br />

- Wilhelm Nielsen, Bedsted 1963-1969<br />

- Peter S. Bøje, Bedsted 1969-1972<br />

- Christian Nissen, Bedsted 1972-1982<br />

- Jørgen Clausen, Bedsted 1982-1984<br />

85. Bedsted Rideklub<br />

Stiftet i feb. 1975. Formål: At fremme kendskabet til og brugen <strong>af</strong> den ædle hest, samt passe og<br />

pleje den på anstændig vis.<br />

Bedsted Rideklubs ridebane. Foto: H. Haugaard, juni 1992.


285<br />

I 1979 var der 19 medlemmer og i 1985 var tallet øget til 22. Der trænes i sommerhalvåret to gange<br />

om ugen, og ca. to gange om året arrangerer klubben ride-stævner, hvor rytterne mødes i<br />

konkurrence med ryttere fra de omkringliggende klubber.<br />

Klubbens ridebane og øvelsesplads er idrætsforeningens gamle sportsplads mellem Bedsted og<br />

Øster Terp. (Oplysninger fra Walter Plotnikoff).<br />

Formænd: - Walter Plotnikoff, Bedsted 1975-1989<br />

- Aage Hansen, Bedsted 1989-<br />

86. Bedsted Sogns Ringriderforening<br />

Sandsynligvis stiftet første gang omkring år 1900, men ophørte ved verdenskrigens udbrud i 1914. I<br />

1930 genstiftedes foreningen, og den første ringridning fandt sted fastelavnsmandag samme år.<br />

I 1935 opløstes foreningen <strong>af</strong> nationalpolitiske årsager.<br />

Formand: - Mathias Hansen, Øster Terp 1930-<br />

87. Bedsted Sogns og Visbjergs Ringriderforening<br />

Stiftet i Øster Terp skolesal 8. juni 1935 som en ren dansk forening. Foreningen fik en levetid på 23<br />

år og ophørte i 1958. Årsagen skyldtes især tilbagegangen i landbrugenes hestebestand.<br />

(Foreningens protokol). Se også artiklen om ringridningens historie side 700-703.<br />

Formænd: - Nis Beyer, Visbjerg 1935-1937<br />

- Andreas J. Haugaard, Bedsted 1937-1944<br />

- Leonhard Schrøder, Gravlund 1944-1958<br />

88. Løgumkloster og Omegns Ringriderforening<br />

Stiftet 10. juli 1944. Blandt medlemmerne i den første bestyrelse nævnes bl.a. landmand Jørgen<br />

Nielsen, Øster Terp (Jyske Tidende 9/7 1994).<br />

Formænd: - Sagfører Lund, Løgumkloster 1944-1950<br />

- Henrik Sandholdt, Bjerndrup 1950-1954<br />

- Johannes Mathiesen, Landeby 1954-1960<br />

- Andreas Andersen, Ellum 1960-1970<br />

- Johan Wittenkamp, Ellum 1970-1972<br />

- Andreas Andersen, Ellum 1972-1975<br />

- Anders Andersen, Lemmose 1975-<br />

89. Dansk Røde Kors<br />

Landsdækkende forening, der blev anerkendt i 1876. En lokal<strong>af</strong>deling i Løgumkloster er <strong>af</strong> nyere<br />

dato. Dansk Røde Kors virker i tilslutning til den internationale Røde Kors Komite. Organisationens<br />

indenlandske opgaver omfatter kurser i første hjælp, elementær sundheds- og sygepleje, barnepleje,<br />

hjemmehjælp, besøgstjeneste m. m., der gennemføres via omkring 200 lokale <strong>af</strong>delinger landet<br />

over, heriblandt <strong>af</strong>delingen i Løgumkloster.<br />

Udadtil udfører Dansk Røde Kors også et verdensomfattende hjælpearbejde. ved katastrofer,<br />

hungersnød og krig (Lademanns Leksikon).<br />

I lokalforeningen lægges der især vægt på besøgstjenesten., hvis formål er at bringe liv og varme<br />

ind i en ellers isoleret og ensom tilværelse. P.t. har lokal<strong>af</strong>delingen 14 besøgsvenner.<br />

Formænd: - Marie Sørensen, Løgumkloster -1970-<br />

- Edith Kruse, Løgumkloster -1989-<br />

- Connie Brønd, Løgumkloster -1991-<br />

- Esther Petersen, Ellum -1993-


286<br />

- Johanne Nicolaisen, Løgumkloster -1994-<br />

90. Sangforening for Bedsted sogn<br />

Stiftet kort efter 1920 med organist Alfred Huth som leder og dirigent. Kortræningen foregik i bager<br />

Petersens c<strong>af</strong>e. Da Alfred Huth i 1932 rejste fra sognet ophørte foreningen.<br />

91. Bedsted sogns Kristelige Sangforening<br />

Stiftet omkring 1925 på initiativ <strong>af</strong> sognepræst Jørgen Høher. Kortræningen foregik i præstegården.<br />

I 1930 gik den årlige udflugt til Gråsten Slot. Omkring 1940 gik turen til Knappen ved Aabenraa,<br />

hvorfra forsidebilledet er hentet. (Se dette).<br />

I 1945 forlod Jørgen Høher sognet. Samtidig hermed menes sangforeningen at være ophørt.<br />

Formand: - Jørgen Høher, Bedsted c1925-<br />

92. Bedsted og Omegns Kristelige Sang- og Musikforening<br />

Stiftet 12. nov. 1962 på initiativ <strong>af</strong> lærer Otto Nissen, Bedsted. Formål: At opleve et godt fællesskab<br />

i arbejdet med sangkor og hornorkester, og at bruge det færdige resultat til at formidle evangeliet til<br />

mennesker, der vil lytte. Stedet for øvninger er missionshuset i Bedsted under ledelse <strong>af</strong> Otto<br />

Nissen. Koret og orkesteret har gennem årene medvirket i adskillige arrangementer i omegnens<br />

kirker, missionshuse og forsamlingshuse samt i hjemsognet.<br />

I 1979 havde foreningen 49 medlemmer (Oplysninger fra Otto Nissen).<br />

Formænd: - Alfred Christensen, Bedsted 1962-1971<br />

- Hedda Hermannsen, Bolderslev 1971-1978<br />

- Erik Jensen, Bedsted 1978-1980<br />

- Ejvind Christensen, Bedsted 1980-1982<br />

- Erik Jensen, Bedsted 1982-1988<br />

- Kirsten Hansen, Bedsted 1988-<br />

Bedsted Kristelige sang- og hornorkester. Billedet er taget i forbindelse med fritidsnævnets<br />

foreningspris for 1987, der blev tildelt dirigent Otto Nissen for i 25 år at have ledet koret og<br />

orkesteret på dygtig og inspirerende vis.. Hentet fra Løgumkloster Avis, 24. nov. 1987.<br />

93. IKTUS, Kristen Sang- og Musikgruppe<br />

Startet på initiativ <strong>af</strong> Kalli Christensen, Løgumkloster midt i 1980erne, men stiftedes som en<br />

selvstændig forening i 1990. Formål: At viderebringe glad kristen musik.


287<br />

IKTUS er græsk og betyder Jesu Kristi, Guds søn Frelseren. Der øves ca. en gang ugentlig i ”Kik<br />

Ind” i Bedsted. P.t. er der 10 aktive medlemmer i gruppen. (Oplysninger fra Søren Roager).<br />

Formænd: - Lando Henlow, Landeby 1990-1992<br />

- Søren Roager, Sønderborg 1992-<br />

94. Løgumkloster Skakklub<br />

Stiftet 1969, men der kan dog spores skakklubvirksomhed i Løgumkloster helt tilbage til 1922.<br />

Foreningens spillested har til huse i Løgumkloster Sparekasse, hvor der øves en gang om ugen. I<br />

1992 var medlemstallet Ca. 25.<br />

En <strong>af</strong> klubbens store spillere inden for det sidste årti var Jesper Mørch Lauridsen fra Bedsted, der<br />

opnåede at blive bymester.<br />

Formænd: - Finn Eskildsen -1970-<br />

- Knud Koudahl, Løgumkloster -1981-<br />

- Vagn Lauritzen, Løgumkloster -1989-<br />

- Kjeld Ottsen, Skærbæk -1992-<br />

95. Dansk Skat Union<br />

Stiftet i Rødekro 27. marts 1994 med henblik på at organisere spillet gennem klubdannelser og<br />

starte en kvalifikationsturnering. Skat er et gammelt sønderjysk kortspil, landsdelens nationalspil.<br />

Det stammer oprindeligt fra Tyskland.<br />

Skat spilles normalt <strong>af</strong> 3 eller 4 spillere. Der bruges 32 kort fra syv til es. Hver spiller har ti kort og<br />

de to overskydende ligger i skaten, og ingen kender dens værdi. Spillerne vurderer nu deres kort og<br />

<strong>af</strong>giver deres bud (melding). Den højstbydende får spillet og dermed retten til skaten, mod at<br />

deponere to andre kort. Den højstbydende spiller fortæller nu sine to modspillere om der skal spilles<br />

farve, grand eller nolo. Desuden indgår en lang række <strong>af</strong> andre variationer og meldinger i<br />

skatspillet. (Jyske Vestkysten 10/11 1994).<br />

I 1970 forsøgtes en skatklub startet i Løgumkloster med August Carstens som formand, men ellers<br />

er det stadig mest almindeligt at spille skat for fornøjelsens skyld under private former.<br />

Formand: - Fritz Jepsen, Tønder 1994-<br />

96. Øster Terp Skole<br />

I 1814 indførtes almindelig skolepligt. Det betød, at der i hvert landsogn blev valgt en<br />

skolekommission, der bestod <strong>af</strong> sognepræsten samt to skoleforstandere. Skoleforstanderne blev<br />

udpeget <strong>af</strong> amtskoledirektionen blandt sognets hæderligste bønder. I 1860 hed skoleforstanderne<br />

Peter Petersen og Hans Bruun.<br />

Skolekommissionens opgave var at føre tilsyn med skolevæsenet. I 1937 blev reglerne i skoleloven<br />

dog ændret, således, at der skulle vælges en skolekommission i hvert sogn samt et skolenævn for<br />

hver enkelt skole i sognet. Se mere om Øster Terp skole side 361-89.<br />

Nævnsformænd:<br />

- Hans Eski1dsen, Øster Terp 1920-1940<br />

- Hans Skou, Øster Terp -1949<br />

- Mathias Brodersen, Øster Terp 1950-1953<br />

- Hans Jepsen, Gravlund 1954-1962


288<br />

97. Bedsted Skole<br />

Fra 1814 og frem til 1970 var der ved Bedsted skole en skolekommission, der skulle føre tilsynet<br />

med skolen. Den bestod <strong>af</strong> sognepræsten og to skoleforstandere, der blev valgt blandt sognets<br />

hæderligste mænd. I 1860 hed de to skoleforstandere Jep II. Toft, Arndrup Mølle og Nis Jørgensen,<br />

Arndrup.<br />

Da Bedsted sogn indgik i Løgumkloster kommune i 1970 blev den tidligere skolekommission ved<br />

Bedsted skole omdannet til et skolenævn. I 1990 ændredes reglerne igen, således, at både<br />

skolekommission og skolenævn blev nedlagt, mod at der i stedet blev valgt en skolebestyrelse ved<br />

hver enkelt skole i kommunen. Se mere om Bedsted skole side 361-95.<br />

Skoleinspektører:<br />

- Peter Gasberg -1988<br />

- Bjarne Østerlund 1988-1992<br />

- Kresten S. Thomsen 1993-2005<br />

- Kenny Snitgaard 2005-2011<br />

Formænd: - Poul Andersen, Bedsted 1954-1965<br />

- Johannes Laugesen, Bedsted 1966-1973<br />

- Edith Skou, Øster Terp 1974-1981<br />

- Ally Johannsen, Arndrup 1982-1985<br />

- Finn Aagaard Larsen, Bedsted 1986-1988<br />

- Sonja Christensen, Bedsted 1988-1993<br />

- Morten Nielsen, Kvindlund 1994-<br />

98. Sønderjysk Skoleforening<br />

Stiftet 30. nov. 1892. Formål: At fremme folkeoplysningen, navnlig ved på lovlig vis at drage<br />

omsorg for børnenes og ungdommens undervisning på modersmålets grund.<br />

Nødvendigheden <strong>af</strong> at stifte foreningen blev især aktuel, da man i 1889 fra tysk side forbød dansk<br />

som undervisningssprog i skolerne for børn i den skolepligtige alder, bortset fra 4 ugentlige<br />

religionstimer. Foreningen manifesterede sig gennem støtte til de unges ophold på danske<br />

efterskoler og højskoler nord for grænsen <strong>af</strong> 1864.<br />

Foreningen er stadig aktiv og yder støtte til nu især sydslesvigske elevers skoleophold i Danmark<br />

samt til forsamlingshuse, bogudgivelser, ligesom foreningen også giver sin mening til kende i<br />

aktuelle spørgsmål (Sønderjysk Skoleforening 1892-1942. 1942).<br />

I 1993 er følgende personer i Bedsted sogn tillidsmænd i skoleforeningen: Lars P. Stigsen og Anne<br />

Marie Andersen, Øster Terp samt Andreas Bjerregaard, Bedsted.<br />

Landsformænd:<br />

- Jens Petersen Jensen, Laurup 1892-1899<br />

- Andreas Thyssen Hansen 1899-1910<br />

- H. Jefsen Christensen, Hvidding 1910-1956<br />

- Hans Lund, Ribe 1956-1969<br />

- Svend Christensen, Bylderup Bov 1970-<br />

- Hans Schmidt, Sandet -<br />

99. Privatschule für Osterterp und Umgegend<br />

Stiftet i den tyske skole i Øster Terp 6. sept. 1925. Formål: At undervise, uddanne og underholde<br />

ungdommen blandt det tyske mindretal. Skolen var beliggende i Øster Terp, Visbjergvej 49. I 1974<br />

blev skolen nedlagt, hvorefter børnene undervises i den tyske skole enten i Løgumkloster eller i<br />

Øster Højst. (Skolens protokol).<br />

Se mere om den tyske skole i Øster Terp side 407-15.


289<br />

Formænd: - Jürgen Schmidt, Øster Terp 1925-1955<br />

- Anthoni Abrahamsen, Bedsted 1956-1970<br />

- Elisabeth Brandt, Bovlund 1970-1974<br />

100. Deutsche Schule, Lügumkloster<br />

Tysk privatskole i Løgumkloster, Ringgade 1A.<br />

Skoleleder: - Bernd Jessen<br />

101. Børnehaven "Myretuen"<br />

Stiftet 15. marts 1994 som en selvejende institution, normeret til 35 børn i alderen 3-12 år.<br />

Pædagogisk målsætning: Samarbejde med nærmiljø, så vidt det er muligt. At lære børnene at tage<br />

hensyn og acceptere hvert enkelt barns personlighed. At give børnene motorisk udfoldelse samt<br />

stimulere deres sproglige udvikling. Desuden opfordres børnene til aktiviteter, hvormed de bliver<br />

udviklet til selvstændige individer.<br />

Børnehaven "Myretuen" på Lundbyesvej. Foto: H. Haugaard, juli 1991.<br />

Myretuens åbningstid er daglig fra kl. 6.30 - 16.30 og lederen siden 1. juli 1988 er Hanne Bøhnke.<br />

Historie: En privat Bedsted Legestue blev startet i maj 1983 for 12 børn i alderen 2-6 år med det<br />

formål, at beskæftige og underholde børnene en eftermiddag om ugen.<br />

17. sept. 1987 blev Legestuen omdannet til Bedsted Aldersintegreret Institution. Fra 1. jan. 1988<br />

flyttede den ind i den tidligere lærerbolig i Bedsted, Lundbyesvej 1 A. Børnehaven havde her et<br />

areal på 124 m², ombygget til formålet under navnet Myretuen.<br />

Ved starten var der 39 børn. Pris pr. måned i 1995: Legestue 115 kr., heldagsplads 985 kr. og<br />

halvdags 610 kr. (Oplysninger fra Hanne Bøhnke).<br />

Ledere: - Herdis Karstens 1983-1986<br />

- Rita Muus 1986-1987<br />

- Henrik Boye 1988-1988<br />

- Hanne Bøhnke 1988-<br />

Formænd: - Solveig Christensen, Arndrup 1983-l985<br />

- Anne Brodersen, Øster Terp 1985-1987<br />

- Helge Petersen, Bedsted 1987-1990


290<br />

- Ester Jørgensen, Arndrup 1990-1993<br />

- Anette Damgaard, Gravlund 1993-1994<br />

- Ketty Paulsen, Bedsted 1994-<br />

102. Myretuens Støtteforening<br />

Stiftet 15. marts 1994. Formål: At yde økonomisk støtte til forskellige aktiviteter og diverse<br />

ansk<strong>af</strong>felser i Den Selvejende Institution, Myre tuen.<br />

Formand: - Ernst Meyenburg, Bedsted 1994-<br />

103. Bedsted Sogns Skytteforening<br />

Stiftet kort efter 1920. På bakkedraget syd for forsamlingshuset i Terp havde foreningen en<br />

skydebane. Sne<strong>dk</strong>er Peter Bøje fik her til opgave at bygge et klubhus, der kostede 900 kr.<br />

Bestyrelsen kunne dog ikke go<strong>dk</strong>ende byggeriet, hvorfor Peter Bøje måtte rive huset ned igen.<br />

Forpagter Johannes Jessen, Øster Terp var muligvis foreningens daværende formand. Efter nogle<br />

års forløb ophørte foreningen.<br />

Senere blev en ny skytteforening stiftet, men om denne vides der intet, udover at den havde en<br />

skydestand på sydsiden <strong>af</strong> Bedsted Bjerg. Foreningen ophørte senest omkring 1950. (Oplysninger<br />

fra Peter Bøje og Iver. Gubi).<br />

I 1978 forsøgte man på initiativ <strong>af</strong> Børge Nielsen at nystifte en skytte<strong>af</strong>deling i BUIF - regi. I 1979<br />

havde foreningen 25 medlemmer. Den eksisterede kun i kort tid.<br />

Formænd: - Johannes Jessen, Øster Terp -1923-<br />

- Christian Popp, Bedsted -1950<br />

- Børge Nielsen, Øster Terp 1978-<br />

104. Danish Crown<br />

Europas største slagterikoncern, der i 1994 fusionerede med Slagteri Syd. I 1970 dannedes Slagteri<br />

Syd som en sammenslutning <strong>af</strong> flere slagterier i det syd- og sønderjyske område. (Landsarkivet:<br />

Foreninger, Acc 260 1968-78). Slagtesvin fra Bedsted bliver slagtet i Blans.<br />

105. Løgumkloster Socialdemokratiske Partiforening<br />

Vælgerforening for Løgumkloster kommune, stiftet i årene omkring 1930. I 1994 havde foreningen<br />

ca. 70 medlemmer. (Oplysninger fra Edel Skriver og Jørgen Larsen).<br />

Formænd: - Jens L. Petersen, Løgumkloster -1956<br />

- Heine Thimsen, Løgumkloster 1956-1958<br />

- Jørgen Larsen, Løgumkloster 1958-1978<br />

- Flemming Brodersen, Løgumkloster 1978-<br />

- Hans Nissen Petersen, Løgumkloster -1983<br />

- Niels P. Jensen, Løgumkloster 1983-1988<br />

- Jørgen Larsen, Løgumkloster 1988-1990<br />

- Jan Daugaard, Ellum 1990-1992<br />

- Edel Skriver, Bedsted 1992-<br />

106. Slesvigsk Parti i Løgumkloster Kommune<br />

Startet 1988 som en selvstændig vælgerforening. Før den tid blev SP betragtet som en del <strong>af</strong> Bund<br />

Deutsche Nordschleswiger i Løgumkloster kommune. (Oplysninger fra Dieter Backmann).<br />

Formænd: - Emma Ganderup, Løgumkloster 1983-1985<br />

- Kia Clausen, Vester Terp 1985-1987


291<br />

- Dieter Backmann, Løgum Bjerg 1987-<br />

107. Sognefogedforening for Aabenraa Amt<br />

Stiftet omkring 1920. Nedlagt 1973. (Forenings- og institutionsarkiver: Nr. 304. 1936-73.<br />

Landsarkivet i Aabenraa).<br />

Om sognefogedhvervet og sognefogederne i Bedsted sogn, se side 651-56.<br />

108. Aabenraa Amts Sognerådsforening<br />

Stiftet 1921. Nedlagt 1970. (Forenings- og institutionsarkiver: Acc 42. Landsarkivet i Aabenraa).<br />

Om Bedsted sogneråd, sognerådsformænd og kommuneforstandere, se side 327-35.<br />

109. Andels sostalden i Bedsted<br />

Stiftet i 1968 <strong>af</strong> 5 gårdmænd i Bedsted, som var: Hans Jessen Hansen, Hans Knudsen, August<br />

Knudsen, Alfred Christensen og Peter Haugaard.<br />

Formål: At forsyne parthaverne med det antal grise, som de hver især havde brug for, og for at<br />

undgå smitte i besætningerne samt at sælge overskydende grise til anden side.<br />

Andels Sostalden blev opført i Bedsted ved gården, Sivkrovej 39. Den bestod <strong>af</strong> fire<br />

parallelliggende farestier, hver med plads til 30 grise samt en kombineret lade og goldsostald.<br />

Den 1. juni 1982 opløstes og <strong>af</strong>hændedes Andels Sostalden til Helmuth Abrahamsen, Bedsted.<br />

(Oplysninger fra Peter Haugaard).<br />

Andels Sostalden på Sivkrovej. Foto: H. Haugaard, juli 1991.<br />

Formand: - Hans Jessen Hansen, Bedsted 1968-1982<br />

110. Sparekassen Løgumkloster<br />

Stiftet 12. jan. 1821 på initiativ <strong>af</strong> pastor Nicolai Iwersen og 5 fremtrædende næringsdrivende i<br />

byen, der hver indskød 50 mark.<br />

Sparekassen har i dag til huse i Løgumkloster, Markedsgade


292<br />

25. Omkring 1970 blev der i Bedsted startet en filial<strong>af</strong>deling i det tidligere sognerådskontor,<br />

Sivkrovej 10. I 1996 kan Sparekassen fejre 175 års jubilæum. Sparekassens direktør er p.t. Claus<br />

Tæstensen.<br />

111. Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)<br />

Startet i sin tid som en fælles Bedsted/Hellevad <strong>af</strong>deling. I Bedsted havde <strong>af</strong>delingen kontor hos<br />

arbejdsmand Christian Hansen, Lundbyesvej 24. (Oplysninger fra Chr. Hansen).<br />

Formænd: - Peter Enemark, Bedsted -1962<br />

- Christian Hansen, Bedsted 1962-1970<br />

Bedsted Lø <strong>af</strong>delingen blev nedlagt i 1970, hvorefter den blev lagt ind under Løgumkloster<br />

Afdeling. Denne er senere lagt sammen med Tønder Afdeling under navnet SID<br />

Tønder/Løgumkloster Afdeling. Forbundet har i dag til huse i Tønder, Grønnevej 6 med René<br />

Petersen, Tønder p.t. som formand.<br />

112. KFUM Spejderne i Bedsted Sogn<br />

Stiftet i 1948 på initiativ <strong>af</strong> pastor H. Lindberg Andersen. Den første begyndelse til spejdervæsenet<br />

på landsplan går tilbage til 1919. KFUM spejderne er et kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, hvor<br />

de yngste medlemmer omkring 6-års alderen optages som bævere, som 8-årig bliver man ulv eller<br />

juniorspejder og seniorspejder som 14-årig.<br />

Spejderforbundet i Danmark har omkring 590 <strong>af</strong>delinger med ca. 32.000 medlemmer. Afdelingen i<br />

Bedsted er en ud <strong>af</strong> i alt 11 <strong>af</strong>delinger i Aabenraa/Tønder Kredsen, stiftet 4. dec. 1942, hvis formand<br />

p.t. er Christian Christensen, Bedsted.<br />

I 1979 var der 23 drengespejdere i Bedsted sogn. De ledes <strong>af</strong> et grupperåd, bestående <strong>af</strong><br />

forældrerepræsentanter og ledere. Grupperådet er en civil organisation, som hjælper spejderne med<br />

fx at holde spejderhytten (se billede <strong>af</strong> denne side 294) i fin stand, ude som inde, samt sørger for<br />

kørsel og bagning til lejre og spejderfester m. m.<br />

I 1979 blev drenge- og pigespejderne sammenlagt under navnet KFUM- og K Spejderne i Bedsted<br />

Sogn (Oplysninger fra Martin Christensen og Jens Overgaard).<br />

I 1979 var der i alt 34 drenge og pigespejdere i Bedsted. Uniformen er grøn.


293<br />

113. KFUK Spejderne i Bedsted Sogn<br />

Stiftet i 1953 på initiativ <strong>af</strong> søster Inge. I 1979 var der i alt 24 pige-spejdere, der dette år blev<br />

sammenlagt med drengespejderne. Pigespejderne blev nedlagt da drengespejderne tillod at der var<br />

piger med i deres organisation.<br />

Gruppeledere: - Marie Sørensen, Bedsted 1953-<br />

- Birthe Kragh Sørensen, Bedsted -1979<br />

114. Sprogforeningen<br />

Stiftet 10. okt. 1880. Formål: At bevare det danske sprog i Nordslesvig. Efter 1920 blev foreningen<br />

landsdækkende. De in<strong>dk</strong>omne midler er bl. a. blevet brugt til in<strong>dk</strong>øb <strong>af</strong> højskolesangbøger til<br />

sønderjyske konfirmander. Hvert år siden starten har foreningen også været udgiver <strong>af</strong> en Almanak,<br />

hvis sidste nummer u<strong>dk</strong>om i 1992.<br />

I 1942 var der i Sønderjylland 6336 medlemmer. (Foreningsarkiver: Nr 170. 1920-1948. Sager<br />

vedr. Bedsted sogn. Landsarkivet i Aabenraa).<br />

Landsformænd:<br />

- Gustav Johannsen, Flensborg -<br />

- Jacob Michelsen, Aabenraa -1900<br />

- M. Andresen, Aabenraa 1900-1916<br />

- H. P. Hanssen, Aabenraa 1921-1936<br />

- Jacob Petersen 1936-1952<br />

- J. Th. Arnfred, Askov 1952-<br />

- Jørgen Maagaard, Bov -1990-<br />

115. Løgumkloster Svømmeklub<br />

Stiftet i 1970-erne, efter åbningen <strong>af</strong> Klosterbadet i 1971. Svømningen er mere baseret på<br />

familiesvømning end på konkurrence. (Oplysninger fra Helle V. Hansen).<br />

Formænd: - Simon Mikkelsen, Løgumkloster -<br />

- Paul Hansen, Løgumkloster -<br />

- Pauli Sørensen, Løgumkloster -1990<br />

- Jetta Outzen, Løgumkloster 1990-<br />

116. Den Tyske Sygeplejeforening<br />

Stiftet i november 1930. Den første tyske sygeplejerske hed Ingeborg Andreasen. Hun havde bopæl<br />

hos skomager Anders Andersen, Sivkrovej 4. Den sidste var schwester Erika (1933-1993), der blev<br />

gift med frisør Johan Stamp Enemark.<br />

117. Bedsted Sogns Sygeplejeforening<br />

Stiftet i september 1930. Foreningen indbetalte årligt 600 kr. til diakonissestiftelsen, der så til<br />

gengæld <strong>af</strong>lønnede diakonissen og holdt hende med tøj. Dog skulle foreningen stille en møbleret<br />

lejlighed med lys og varme til rådighed samt holde hende med cykel.<br />

Den første sygeplejerske hed Valdine Jørgensen, kaldet søster Dina. Hun blev senere <strong>af</strong>løst <strong>af</strong> bl.a.<br />

søster Marie Kjestine og søster Inge. Som enkelt medlem betaltes 4 kr. i kontingent eller 8 kr. pr.<br />

familie. Foreningen er for længst ophørt.<br />

Formand: - Marie Knudsen, Bedsted 1930-


118. Bedsted Sogns Syge- og Hjælpekasse<br />

Stiftet kort efter 1920. I 1930 var medlemstallet 161 kvinder og 171 mænd. Sygekassen blev<br />

nedlagt omkring 1960.<br />

Formænd: - Rasmus Kaae, Bedsted -1925-<br />

- Ernst Hybschmann, Bedsted -1939<br />

- Christian Andersen, Mårbæk 1939-1960c<br />

294<br />

119. Bedsted Søndagsskole<br />

Stiftet 18. juli 1920. Formål: At oplære børn fra Bedsted by og opland til den evangelisk-lutherske<br />

tro, for derigennem at føre børnene ind i det kristne menighedsliv, samt oplæring <strong>af</strong> nye sange og<br />

musik og ad denne vej forsøge at udfylde en del <strong>af</strong> et barns fritid.<br />

I 1979 havde søndagsskolen 52 elever. (Oplysninger fra Ketty Paulsen).<br />

Formænd: - Carl Staal, Bedsted 1920-1925<br />

- Andreas Holm, Bedsted Mark 1925-1939<br />

- Astrid Høher, Bedsted 1939-1944<br />

- Harald Lindberg Andersen, Bedsted 1944-1952<br />

- Jens Sørensen, Øster Terp 1952-1966<br />

- Martin Christensen, Bedsted 1966-1989<br />

- Birte Møller, Bedsted 1989-<br />

120. Den Sønderjyske Fond<br />

Omkring 30.000 sønderjyder deltog i 1. verdenskrig, hvor<strong>af</strong> mere end 5000 faldt. Derfor<br />

påbegyndtes i 1915 en indsamling til fordel for enker og børn i Nordslesvig. I 1918 dannedes på<br />

foranledning <strong>af</strong> den danske politiker I. C. Christensen en komite, der koordinerede den samlede<br />

indsats under navnet: Den Sønderjyske Fond. Den påtog sig en lang række opgaver <strong>af</strong> humanitær<br />

art. Blandt andet blev der ydet understøttelse til krigsinvalider og til de faldnes efterladte.<br />

Hjemvendte krigsfanger blev iklædt ved ankomsten til Danmark, og desuden fik børn <strong>af</strong> de<br />

krigsdræbte soldater hvert et smukt ur til deres konfirmation.<br />

121. Tele Sønderjylland<br />

Startet i 1920 som et statsdrevet aktieselskab med hove<strong>dk</strong>ontoret beliggende i Aabenraa, H. P.<br />

Hanssens Gade 21.


295<br />

Ved Haderslevvej har Telefonselskabet en rødstensbygning med automatiseringsudstyr. Den blev<br />

opført i forbindelse med automatiseringen i 1954. I 1920 var der i Bedsted sogn 7 abonnenter. I<br />

1980 var tallet øget til godt 300. Se mere herom side 242-43.<br />

122. Post- og Telegr<strong>af</strong>væsenet, Løgumkloster Posthus<br />

Oprettet 1. jan. 1844. Posthuset havde fra starten til huse, Storegade 13. I 1907 flyttede posthuset til<br />

Vestergade 9, og siden 1989 har posthuset ligget på Dravedvej.<br />

Der er ved postkontoret i Løgumkloster i dag tilknyttet 27 ansatte og det dækker hen ved 3000<br />

husstande. Løgumkloster har postnummer 6240. Se også om postvæsenet i Bedsted side 213-14.<br />

123. Bund Deutscher Nordschleswiger, Ortsverein Hoist/Bedsted<br />

Det tyske mindretals organisation i Nordslesvig blev stiftet 22. nov. 1945, mens lokal<strong>af</strong>delingen i<br />

Øster Højst/Bedsted blev stiftet i den tyske skole i Højst 20. apr. 1951. I 1991 var medlemstallet ca.<br />

160.<br />

Formænd: - Metha Jessen, Øster Højst -<br />

- Ella Kirchübel, Øster Højst -<br />

124. TV Syds Støtteforening<br />

TV Syd startede og udsendte den første udsendelse 1. nov.<br />

1983. TV Syd har til huse i Haderslev, Laurids Skausgade 12, hvor lederen siden starten hedder<br />

Helge Lorenzen.<br />

Samtidig med TV Syds start blev der oprettet en støtteforening, hvis årlige kontingent er 60 kr.<br />

125. Den Kommunale Ungdomsskole<br />

Aftenskole i Løgumkloster. I skoleåret 1993-94 deltog i alt 232 elever, hvor<strong>af</strong> de 85 % kom fra<br />

kommuneskolens overbygning.<br />

Skoleledere: - Erik Nielsen, Løgumkloster -1984-<br />

- Jørn Hansen, Løgumkloster -1988-<br />

- Preben Radoor, Løgumkloster -1991-<br />

- Erling Andresen, Løgumkloster -1994-<br />

127. Bedsted Sogns Ungdomsforening<br />

Stiftet omkring århundredskiftet som en selskabelig forening. Formål: At arrangere sammenkomster<br />

<strong>af</strong> forskellig art for ungdommen, såsom høstfester, dilettant og foredrags<strong>af</strong>tener.<br />

I 1941 blev foreningen sammenlagt med Bedsted Sogns Idrætsforening, da de to foreninger kaldte<br />

på de samme unge. Se Ungdoms- og Idrætsforeningens historie side 704-17.<br />

128. Bedsted KFUM og KFUK<br />

Stiftet 24. nov. 1919 som en ren Bedsted KFUM med Chresten Larsen som den første formand.<br />

Nogle få år senere stiftedes naturligvis også en Bedsted KFUK. De to foreninger<br />

blev først sammenlagt i midten <strong>af</strong> 1960-erne.<br />

Formål: Gennem forkyndelse <strong>af</strong> Guds ord i overensstemmelse med den hellige skrift at føre børn og<br />

unge til tro på Gud Fader den Almægtige, Jesus Kristus, hans enbårne søn og på Helligånden.<br />

Af tidligere formænd fra dengang de to foreninger var adskilte, kan nævnes: Hans Sørensen, Chr.<br />

Nissen, Hans Toft, Paul Paulsen, Christine Hansen, søster Marie Kjestine Andersen og søster Inge<br />

Andersen.


296<br />

Siden 1988 har foreningen h<strong>af</strong>t fast tilholdssted i Kik Ind, Lundbyesvej 28, der p. t. har Lars<br />

Knudsen som formand. Her i Kik Ind har de unge organiseret sig i en Teen klub for 6.-8. kl. og en<br />

ungdomsklub, et værested, der er åbent 3 <strong>af</strong>tener om ugen. (Oplysninger fra Bent Møller).<br />

Formænd: - Kirsten Hansen, Bedsted -<br />

- Benno Christensen, Bedsted -<br />

- Christian M. Christensen, Bedsted -<br />

- Sonja M. Christensen, Bedsted -<br />

- Mathias Knudsen, Bedsted Mark 1987-1992<br />

- Helle Jensen, Bedsted 1992-1993<br />

- Bent Møller, Bedsted 1993-1994<br />

- Anne Marie Høst Andersen, Bedsted 1994-<br />

129. Arnå Vandløbs Laug<br />

Oprettet 1993 som et ud <strong>af</strong> i alt fire udvalg under Løgumkloster kommunes udvalg for teknik og<br />

miljø. Vandløbs laugets arbejdsområde vil især være <strong>af</strong>vandingen, miljøet samt gennemførelsen <strong>af</strong><br />

bræmmer langs åløbene. (Notits i Jyske Vestkysten).<br />

Formand: - Peter Haugaard, Bedsted 1993-<br />

130. Kisbæk Vandværks Interessentskab<br />

Stiftet 8. aug. 1963. Formål: På billigste måde at levere det fornødne vand til medlemmerne, til brug<br />

i husholdningen og i driften, dog er markvanding undtaget.<br />

I 1967 udvidedes vandværket med en rentvands-beholder. Vandet var i 1987 tilfredsstillende, med<br />

et lavt nitratindhold, men med lidt rigelig mangan. I 1988 var 31 husstande tilsluttet vandværket.<br />

(Oplysninger fra Johan Lunding og Jens Lykou Petersen).<br />

Formænd: - Peter Boldt, Kisbæk 1963-1970<br />

- Tage Schack, Kisbæk 1970-1979<br />

- Johan Lunding, Gravlund Mark 1979-1991<br />

- Jens Lykou Petersen, Kisbæk 1991-


297<br />

131. Andelsselskabet Bedsted Lø Vandværk<br />

Stiftet 18. aug. 1939. Formål: At forsyne borgerne med rent drikkevand til den billigste pris.<br />

Ved starten i 1939 var der 38 interessenter. I dec. 1984 var der nu 226 husstande tilsluttet<br />

vandværket, der ligger<br />

ved Sivkrovej mellem husene med numrene 21 og 23. Prisen for vandværkets opførelse i 1939 var<br />

39.993 kr. I begyndelsen var vandværket småt kørende og det måtte derfor låne penge <strong>af</strong> byens<br />

borgere uden renter.<br />

I 1980 blev vandværket fuldstændig moderniseret og samtidigt blev 32 husstande tilsluttet fra Øster<br />

Terp. I 1984 blev der konstateret et alt for højt indhold <strong>af</strong> nitrat i vandet, hvilket bl.a. bevirkede, at<br />

nitratsagen blev taget op i folketinget. Det blev omgående foretaget en ny og dybere (87 m) boring.<br />

Nitratproblemet i Bedsted var dog ikke kun et isoleret tilfælde. (Oplysninger fra Svend Aage<br />

Jacobsen).<br />

Formænd: - Johannes Østergaard, Bedsted 1939-1942<br />

- Anton Godbersen, Bedsted 1942-1946<br />

- Alfred Løbner, Bedsted 1946-1965<br />

- Hans Thomsen, Bedsted 1965-1976<br />

- Svend Aage Jacobsen, Bedsted 1976-


298<br />

132. Løgumkloster og Omegns Centralvaskeri<br />

Stiftet i Løgumkloster 20. marts 1948. Formål: At udføre vask for foreningens medlemmer så billigt<br />

og så godt som muligt ved brug <strong>af</strong> alle moderne tekniske midler.<br />

Vaskeriet blev indviet 14. maj 1949 og ligger i Løgumkloster, Tønder Landevej 25. (Løgumkloster<br />

Avis 16. maj.1889)<br />

Formænd: - C. F. Lund, Løgumkloster 1948-<br />

- Jens Refslund Poulsen -<br />

- Ole Israelsen, Løgumkloster -<br />

- Frede Andersen -<br />

- Jens Kjær Jensen -<br />

133. Venstre, Vælgerforening for Bedsted sogn<br />

Stiftet i Bedsted 8. sept. 1953 på initiativ <strong>af</strong> landmand Carl Hansen. I 1972 havde foreningen 50<br />

medlemmer. (Oplysninger fra Edith Skou). I 2001 blev Børge Buhl æresmedlem.<br />

Formænd: - Carl Hansen, Bedsted 1953-1957<br />

- Peter Jensen, Øster Terp 1957-1987<br />

- Edith Skou, Øster Terp 1987-1993<br />

- Svend Aage Jacobsen, Bedsted 1993- 2001<br />

- Mathias Knudsen 2001-2007<br />

- Hans Jørgen Lassen 2007-<br />

I Løgumkloster kommune er der i alt fire lokale Venstre-foreninger. Venstrevælgerforeningen for<br />

Bedsted sogn er en ud <strong>af</strong> i alt 17 lokalforeninger under Venstre i Løgumkloster Valgkreds. (H.<br />

Madsens papirer: Acc 142. 1924-1948. Landsarkivet i Aabenraa).<br />

Kredsformænd:<br />

- Peter Madsen, Løgumkloster -1975<br />

- Børge Buhl, Bedsted 1975-<br />

- Lorenz J. Worthmann, Frøslev -1988-<br />

- Hardy Knudsen, Jyndevad -1992-<br />

134. Venstres Ungdom i Løgumkloster Kommune<br />

Politisk Ungdomsorganisation.<br />

Formænd: - Gunnar Hattesen, Ellum -1975-<br />

- Karsten Lausten, Øster Terp -1978-<br />

- Hans Chr. Schmidt, Landeby -1982-<br />

135. Vestslesvigs Vikarordning<br />

Stiftet 4. feb. 1970. Formål: At yde vikarbistand til medlemmerne ved disses sygdom,<br />

efteruddannelse, ferie og fridage. Vikarordningen har ikke noget forretningsmæssigt formål.<br />

Vikarordningen omfatter hele det gamle Tønder amt samt hele Løgumkloster kommune. I 1985 var<br />

der 540 medlemmer i vikarordningen. I 1991 benyttede 516 ud <strong>af</strong> 806 medlemmer sig <strong>af</strong> den<br />

såkaldte vikarordning eller husbond<strong>af</strong>løsning. Landmandens egen betaling for en <strong>af</strong>løser var 56 kr. i<br />

timen. (Oplysninger fra Anders Schmidt).<br />

Vikarordningen har kontor i Løgumkloster, Aabenraavej 22.<br />

Formænd: - Thomas Rodenberg, Vester Terp 1970-1973<br />

- Christian Christensen, Nr. Løgum 1973-1985<br />

- Anders Schmidt, Øster Terp 1985-


299<br />

136. Den Nordslesvigske Vælgerforening<br />

Stiftet 10. juli 1888. Formål: At sikre flest mulig danske stemmer ved de tyske valg.<br />

Bedsted sogn udgjorde en lokal<strong>af</strong>deling, og hvor tillidsmændene i 1919 var: Hans Hybschmann,<br />

Bedsted; Mathias Eskildsen, Øster Terp og Christian Brodersen, Mårbæk. (Sønderjysk Månedsskrift<br />

1988, nr. 9). Vælgerforeningen ophørte ved genforeningen i 1920.<br />

Landsformænd:<br />

- P. Reimers -1901-<br />

- J. N. H. Skrumsager -1909-<br />

137. De Danske Våbenbrødre<br />

Stiftet 10. apr. 1859. Formål: At holde krigens herlige minder i hævd for derved at vække og styrke<br />

folkeånden. - At arbejde til gavn såvel for invaliderne som for selskabets øvrige medlemmer ved<br />

oprettelsen <strong>af</strong> en hjælpekasse og begravelseskasse. - At tilvejebringe midler til dannelsen <strong>af</strong> en<br />

pensionsfond for trængende våbenbrødre og enker, - samt at knytte selskabets medlemmer sammen<br />

ved hjælp <strong>af</strong> et tidsskrift og ved selskabelige sammenkomster.<br />

Foreningen bestod <strong>af</strong> de medlemmer, der i krigen 1848-50 hørte til hæren eller flåden. (Se<br />

foreningens efterfølger, tillægget side 266.)<br />

Landsformænd:<br />

- Instruktør Holst 1863-1882<br />

- General Glahn 1882-1896<br />

- General Freiesleben 1896-1906<br />

- General Lemvigh 1906-<br />

138. Løgumkloster Y’s Mens Club<br />

Stiftet i 1922 som en støtteforening for KFUM’s børne- og ungdomsarbejde i kommunen.<br />

Organisationen er et verdensomspændende kammeratskab <strong>af</strong> personer <strong>af</strong> enhver tro, som arbejder<br />

sammen i gensidig respekt og hengivenhed. Formål: At holde medlemmerne orienterede om og<br />

aktiv engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale spørgsmål,<br />

idet klubben altid holder sig fra partipolitisk stillingtagen.<br />

I Danmark er der p.t. 113 klubber med i alt ca. 3000 medlemmer. Klubben i Løgumkloster havde i<br />

1990 24 medlemmer. In<strong>dk</strong>omne pengebeløb fremsk<strong>af</strong>fes ved <strong>af</strong>holdelse <strong>af</strong> bankospil og ved<br />

salgsboder ved fx det årlige Kloster Mærken.<br />

Præsident: - Else Dalgaard, Løgumkloster -1991-<br />

139. Ældre Sagen<br />

Stiftet ca. 1989. Formål: At skabe et netværk <strong>af</strong> samvær mellem mennesker, der føler sig ensomme.<br />

Konkret kan det være at få en person at tale med, gå tur med, gøre in<strong>dk</strong>øb sammen med, spise med<br />

eller have telefonopkald med.<br />

Lokal<strong>af</strong>delingen dækker Løgumkloster, Bredebro og Skærbæk kommuner.<br />

Formænd: - Jens Berg, Løgumkloster -1989-<br />

- Maja Philipp, Skærbæk -1993-<br />

140. Solgårdens Ældrecenter<br />

Plejehjemmet Solgården er beliggende i Bedsted, Lundbyesvej 36. Det blev opført i 1960 <strong>af</strong> diakon<br />

Johannes D. Laugesen. I 1983 blev hjemmet omdannet til en selvejende institution.


300<br />

Solgårdens kapacitet består i dag <strong>af</strong> 31 ældreboliger, 12 pensionistboliger og 7 lejeboliger. Se mere<br />

om Solgården side 515-26.<br />

Ledere: - Johannes D. Laugesen, Bedsted 1960-1989<br />

- Peter Damgaard Laugesen, Bedsted 1989-<br />

- Mette Nissen<br />

Formænd: - Johannes Madsen, Højer 1983-<br />

141. Vennekredsen for Solgårdens Ældrecenter<br />

Stiftet 29. apr. 1991 som en støtteforening for Solgårdens Ældrecenter.<br />

Formål: At være medvirkende til, at ældrecentret fungerer som et hjem, hvor man er selvstændige<br />

mennesker med egne ønsker, interesser og sociale behov, og at udnytte Solgårdens lokaliteter<br />

optimalt til fælles gavn for beboere, familie, personale og venner.<br />

Fra starten i 1991 havde vennekredsen 42 medlemmer. (Oplysninger fra ”Beboernyt”).<br />

Formænd: - Inger Beck, Alslev Kro 1991-1993<br />

- Paul Paulsen, Bedsted 1993-<br />

Kilde:<br />

• Peter Fransen: ”Foreninger og foreningsliv”, artikel i Sønderjysk Månedsskrift 1990, side 317-19.<br />

• Jacob Petersen: ”Foreninger og forsamlingshuse”, artikel i ”Kulturelle forhold i Sønderjylland 1920-42”,<br />

udarbejdet <strong>af</strong> dagbladet Dannevirke og Sprogforeningen 1943, side 131-50.<br />

• Private Forenings- og Institutionsarkiver. Landsarkivet i Aabenraa.<br />

• Diverse avisnoter hentet fra Jydske Tidende, Vestkysten, Jyske Vestkysten og Løgumkloster Avis.<br />

• Oplysning: Se i øvrigt også i tillægget side 33-69, angående Bedsted sogns forenings liv.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!