Annual Report 2006 Hindi - (UCIL).....

ucil.gov.in

Annual Report 2006 Hindi - (UCIL).....

ªÉÚ®äÉÊxɪÉàÉ BÉEÉì®{ÉÉä®äÉxÉ

+ÉÉì{ÉE kj[kaM & 832102

nwjHkk"k % 0657&2730122@222@353

QSDl % 0657&2730322

bZ&esy % uranium@ucil.gov.in

osclkbZV % www.ucil.gov.in

1


+ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ

i`"B

1. ÉÊxÉnäÉBÉE àÉhbãÉ 3

2. BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ 4

3. ºÉÚSÉxÉÉ 5

4. +ÉvªÉFÉ BÉEä BÉEãÉàÉ ºÉä 6

5. +ÉÆÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉnäÉBÉE àÉhbãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 7

6. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxɪÉÆjÉBÉE iÉlÉÉ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉä {É® BÉEÉÒ MÉ


ÉÊxÉnäÉBÉE àÉhbãÉ

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE

gÉÉÒ +ÉÉ®‚ MÉÖ{iÉÉ

+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÉÊxÉnäÉBÉE

gÉÉÒ BÉEä‚ +ÉÉ®‚ ÉÊÉ´É®àÉxÉ

ÉÊxÉnäÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ)

gÉÉÒ +ÉÉ®‚ {ÉÉÒ‚ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ

ÉÊxÉnäÉBÉE (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ)

(31.01.2006 iÉBÉE)

gÉÉÒ bÉÒ‚ +ÉÉSÉɪÉÉÇ

ÉÊxÉnäÉBÉE (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ)

(01.02.2006 ºÉä)

gÉÉÒ ´ÉÉÒ‚ {ÉÉÒ‚ ®ÉVÉÉ

gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ +ɺlÉÉxÉÉ

gÉÉÒ {ÉÉÒ‚ {ÉÉÒ‚ ÉàÉÉÇ

(18.01.2006 iÉBÉE)

gÉÉÒ +ÉÉ®‚ BÉEÉãÉÉÒnɺÉ

(28.02.2006 iÉBÉE)

gÉÉÒ AàÉ‚ BÉEä‚ àÉÆbãÉ

(03.05.2006 ºÉä)

gÉÉÒ +ÉÉ®‚ AxÉ‚ VɪɮÉVÉ

(03.05.2006 ºÉä)

gÉÉÒ +ÉÉ®‚ AàÉ‚ ÉʺÉxcÉ

(30.06.2006 iÉBÉE)

bÉ‚ +ÉÆVÉxÉ SÉÉBÉEÉÒ

(01.08.2006 ºÉä)

{ÉÉÒŒ ´ÉÉÒŒ nÖ¤Éä

BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É

àÉäºÉºÉÇ cÉ®ÉäÉÊnªÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ÉàÉÉÇ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ

ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ

ÉɺjÉÉÒxÉMÉ®, vÉxɤÉÉn, ZÉÉ®JÉhb - 826 001

3


BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ

+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÉÊxÉnäÉBÉE

ÉÊxÉnäÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ)

ÉÊxÉnäÉBÉE (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ)

BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnäÉBÉE (JÉÉxÉ)

àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE (£ÉÆbÉ® A´ÉÆ µÉEªÉ)

àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE (ÉʺÉÉÊ´ÉãÉ)

àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ)

àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE (ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ)

àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE

={É àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE (BÉEÉÉÌàÉBÉE)

={É àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE (ÉʺÉÉÊ´ÉãÉ)

={É àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE (ÉÊàÉãÉ)

={É àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE (ÉÊàÉãÉ)

={É àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE (ÉÊàÉãÉ)

={É àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ)

={É àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE (ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ)

={É àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE (JÉÉxÉ)

={É àÉcÉ|ɤÉÆvÉBÉE (JÉÉxÉ)

BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É

gÉÉÒ ®àÉäxp MÉÖ{iÉÉ

gÉÉÒ BÉEä‚ +ÉÉ®‚ ÉÊÉ´É®àÉxÉ

gÉÉÒ bÉÒ‚ +ÉÉSÉɪÉÉÇ

gÉÉÒ A‚ ºÉÉÒ‚ BÉÖEhbÚ

gÉÉÒ AàÉ‚ +ÉÉ®‚ £ÉÉÒàÉɮɴÉ

gÉÉÒ ªÉÚ‚ AºÉ‚ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

gÉÉÒ AºÉ‚ AxÉ‚ ¤ÉxÉVÉÉÔ

gÉÉÒ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ

gÉÉÒ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ®

gÉÉÒ BÉEä‚ àÉcÉãÉÉÒ

gÉÉÒ AxÉ‚ AàÉ‚ ¤ÉcãÉ

gÉÉÒ VÉä‚ {ÉÉÒ‚ AxÉ‚ ãÉÉãÉ

gÉÉÒ AºÉ‚ ÉʺÉÉÊuBÉEÉÒ

gÉÉÒ AºÉ‚ BÉEä‚ gÉÉÒ´ÉɺiÉ´É

gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ |ɺÉÉn

gÉÉÒ ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ ÉÊàÉgÉÉ

gÉÉÒ AºÉ‚ ºÉÉÒ‚ £ÉÉèÉÊàÉBÉE

gÉÉÒ VÉÉÒ‚ AºÉ‚ PÉÉä­É cÉVÉ®É

{ÉÉÒŒ ´ÉÉÒŒ nÖ¤Éä

4


ºÉÚSÉxÉÉ

AiÉn uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÚ®äÉÊxɪÉàÉ BÉEÉì®{ÉÉä®äÉxÉ +ÉÉì{ÉE óÉÊ´É, àÉÖ¤ÉÆóÉÊ´É, àÉÖ¤ÉÆ


+ÉvªÉFÉ BÉEä BÉEãÉàÉ ºÉä

ÉÊ|ÉªÉ ºÉnºªÉMÉhÉ,

BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ =xÉSÉÉÉÊãɺɴÉÉÄ ´ÉÉÉÌ­ÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉ{ɺɤÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖZÉä +É{ÉÉ® |ɺÉxxÉiÉÉ cÉäiÉÉ cè* ´É­ÉÇ 2005-2006 BÉEä ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ

{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnäÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ +ÉÉ{ɺɤÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä àÉé


ÉÊxÉnäÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ

ºÉä´ÉÉ àÉå,

+ÉÆÉvÉÉ®ÉÒMÉhÉ,

ªÉÚ®äÉÊxɪÉàÉ BÉEÉì®{ÉÉä®äÉxÉ +ÉÉÄ{ÉE


1.2 {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ÉÊxÉ­{ÉÉnxÉ &

• VÉÉnÖMÉÉä½É JÉÉxÉ

näÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉcãÉÉÒ JÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ó{É®ÉÒ ºÉiÉc BÉEä +ɪɺBÉE BÉEÉ ºiÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MɪÉÉ cè


cè * VÉÉä iÉÖ®ÉàÉbÉÒc JÉÉxÉ ºÉä 3 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® +É´ÉÉκlÉiÉ cè*


3.0 +ÉÆÉ {ÉÚÄVÉÉÒ &

´É­ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÆÉ{ÉÚÄVÉÉÒ 1000.00 BÉE®Éä½ âó{ɪÉÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ 31.3.2006 BÉEÉä ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ +ÉÆÉ{ÉÚÄVÉÉÒ

690.94 BÉE®Éä½ âó{ɪÉÉ MÉóVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉ´ÉäÉ, +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ,


ºÉƺÉÉvÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ +ÉÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ÉÊxÉÉÎSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉäÉÊUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉÒ

ªÉÉäVÉxÉÉ


15.0 +ÉÉ


23.0 ÉÊxÉnäÉBÉEMÉhÉ (ÉÊxɪÉÖÉÎBÉDiÉ / +ɴɺÉÉxÉ)

gÉÉÒ bÉÒ. +ÉÉSÉɪÉÉÇ, ÉÊxÉnäÉBÉE (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ),ªÉÚÉʺÉãÉ gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. àÉÆbãÉ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É,ZÉÉ®JÉhb ºÉ®BÉEÉ®, gÉÉÒ +ÉÉ®.AxÉ.

VɪɮÉVÉ, àÉÖJªÉ BÉEɪÉÇ{ÉÉãÉBÉE,AxÉ.A{ÉE.ºÉÉÒ, iÉlÉÉ bÉBÉD]® +ÉÆVÉxÉ SÉÉBÉEÉÒ, ÉÊxÉnäÉBÉE A.AàÉ.bÉÒ BÉEÉä µÉEàÉÉ& 01.02.2006,

03.05.2006, 03.05.2006 iÉlÉÉ 01.08.2006 ºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnäÉBÉE BÉEä âó{É àÉå ÉÊxɪÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè *

gÉÉÒ {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.ÉàÉÉÇ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ZÉÉ®JÉhb ºÉ®BÉEÉ®, gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ, ÉÊxÉnäÉBÉE (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ), ªÉÚÉʺÉãÉ, gÉÉÒ +ÉÉ®.

BÉEÉãÉÉÒnɺÉ, àÉÖJªÉ BÉEɪÉÇ{ÉÉãÉBÉE AxÉ. A{ÉE. ºÉÉÒ iÉlÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. AàÉ. ÉʺÉxcÉ, ÉÊxÉnäÉBÉE A. AàÉ. bÉÒ µÉEàÉÉ& 18.01.2006,

31.01.2006, 28.02.2006 iÉlÉÉ 30.06.2006 ºÉä ÉÊxÉnäÉBÉE BÉEä {Én {É® xÉcÉÓ ®cä* ÉÊxÉnäÉBÉE BÉEä âó{É àÉå +ÉÉÌ{ÉiÉ =xÉBÉEÉÒ

¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉnäÉBÉEMÉhÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉƺÉÉ BÉE®iÉä cé *

24.0 £ÉÉ´ÉÉÒ oÉέ]BÉEÉähÉ

VÉèºÉÉÉÊBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 2020 iÉBÉE +É{ÉxÉä >óVÉÉÇ ºÉßVÉxÉ BÉEä BÉEɪÉǵÉEàÉ BÉEÉä 3900 àÉäMÉÉ´ÉÉ] ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 20000

àÉäMÉÉ´ÉÉ] iÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ´Éu cè =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÚ®äÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ +ÉɴɪÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤Éfà MÉ


ÉÊxÉnäÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊÉ­] - I

BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊxɪÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ (ÉÊxÉnäÉBÉE àÉhbãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ) ÉÊ´É´É®hÉ

>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ

(BÉE) >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä MɪÉä

cè *

1. º]ÅÉÒ] ãÉÉóVÉÉÇ ¤ÉSÉiÉ ´ÉÉãÉä ãÉèà{ÉÉå,

|ÉÉäOÉÉàÉä¤ÉÖãÉ ]É


5) |ɪÉÉäMÉÉÉãÉÉ ºiÉ® {É® MÉÉäMÉÉÒ BÉEä FÉÉ®ÉÒªÉ ãÉÉÒÉËSÉMÉ

BÉEÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ*

MÉ)

|ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® nFÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

ºÉƪÉÆjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ*

2. ={ɪÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ® Ahb bÉÒ BÉEä BÉEɪÉÉæ BÉEä {ÉEãɺ´Éâó{É cÖA

ãÉÉ£É

BÉE) {ÉɪÉãÉ] {ãÉÉÆ] {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä bÉ]É

iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä iÉÖàÉãÉÉ{ÉããÉÉÒ ªÉÚ®äÉÊxɪÉàÉ +ɪɺBÉE

ºÉä +ɪɺBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉƪÉÆjÉ BÉEÉÒ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉʺÉiÉ cÖ


+ÉÆÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnäÉBÉEÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE - II

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£ÉÉɺÉxÉ

=xxÉiÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£ÉÉɺÉxÉ {ÉÉ®nÉÌÉiÉÉ º{É­]ÉÒBÉE®hÉ ºÉiªÉÉÊxÉ­~É BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉÊ£ÉÉɺÉxÉ

BÉEä +É{ÉxÉä ºÉàɺiÉ BÉEɪÉÉæ àÉå ÉÊxÉ­BÉE{É]iÉÉ A´ÉÆ {ÉÉ®nÉÌÉiÉÉ {É® ãÉMÉÉiÉÉ® VÉÉä® näiÉÉÒ cè *

ÉÊxÉnäÉBÉE àÉhbãÉ

BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 617 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ªÉÖÉʺÉãÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ cè *


BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É - 617 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEɪÉÇ®iÉ ÉÊxÉnäÉBÉEÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEÉ®hÉ ªÉc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ cè * +Éã{É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉnäÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ɵÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cè =xcå ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉκlÉiÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉä


31 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´É­ÉÇ BÉEä ÉÊãɪÉä ªÉÚ®äÉÊxɪÉàÉ BÉEÉì®{ÉÉä®äÉxÉ +ÉÉì{ÉE


2. +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉãÉä­ÉhÉ

BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉκlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ


4. ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä gÉÉäiÉ A´ÉÆ ={ɪÉÉäMÉ

´É­ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ´ÉÉÿªÉ ºjÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ 21248.27 ãÉÉJÉ âó{ɪÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ

={ÉÉÉÌVÉiÉ A´ÉÆ ={ɪÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ


7. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ näxÉnÉ® :

ÉÊ´ÉMÉiÉ 3 ´É­ÉÉæ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÄ A´ÉÆ ÉʤɵÉEÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :

(ãÉÉJÉ âó{ɪÉä àÉå)

2003-04 2004-05 2005-06

(BÉE) BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÄ 2816.44 4656.82 5048.90

(JÉ) ºÉÆnäcɺ{Én jÉ@hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 1.83 1.83 8.10

(MÉ) ÉʤɵÉEÉÒ (+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcɪÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ) 19768.04 23451.53 25665.77

(PÉ) ÉʤɵÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉiÉiÉÉ 14.25% 19.83% 19.67%

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : VÉcÉÄ BÉEcÉÒ £ÉÉÒ VÉâó®iÉ {ɽÉÒ ´ÉcÉÄ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É­ÉÇ BÉEä +ÉÆBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊnJÉãÉɪÉÉ MɪÉÉ cè *

ÉÊÉÉÊ´É® :

ÉÊnxÉÉÆBÉE :

¤ÉÉÒ. àÉVÉÖàÉnÉ®

àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉnäÉBÉE

A´ÉÆ {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®­Én - II

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

21


|ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉÊÉ­]iÉÉAÄ

(ãÉÉJÉ âó{ɪÉÉå àÉå)

2005-06 2004-05 2004-05

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå

´ÉßÉÊu/BÉEàÉÉÒ

(BÉE) {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

]xÉÇ+ÉÉä´É® 25665.77 23451.53 2214.23

ºÉBÉEãÉ +ÉÉªÉ 28190.55 25709.62 2480.93

ºÉBÉEãÉ BªÉªÉ 23264.64 21088.06 2176.58

ºÉBÉEãÉ ãÉÉ£É 4925.91 4621.56 304.35

BÉE® {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ 4826.15 4475.93 350.21

BÉE® {ÉSÉÉiÉ ÉÖu ãÉÉ£É 3161.08 2925.14 235.94

(JÉ) ´É­ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉκlÉÉÊiÉ

ÉäªÉ® {ÉÚÄVÉÉÒ 69094.28 63389.28 5705.00

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉÉä­É 9654.12 7222.80 2431.32

ÉÊxɪÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ 54055.64 63014.49 -8958.85

ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÉÉÊãɪÉiÉ 78748.40 70612.08 8136.32

ºÉBÉEãÉ ÉÊxÉâóu {ÉÚÆVÉÉÒ 57074.33 52746.56 4327.77

àÉÚãªÉ - ¿ÉºÉ 25508.68 22813.50 2695.18

ÉÖu ÉÊxÉâóu {ÉÚÆVÉÉÒ 31565.66 29933.06 1632.60

àÉÉãÉ ºÉÚSÉÉÒ 3676.78 3372.89 303.89

(MÉ) ãÉÉ£ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

i) |ÉÉÊiÉÉiÉiÉÉ:

ÉʤɵÉEÉÒ àÉå ºÉBÉEãÉ ãÉÉ£É/(cÉÉÊxÉ) 19.19 19.71

ÉʤɵÉEÉÒ àÉå ÉÖu ãÉÉ£É/(cÉÉÊxÉ) 12.32 12.47

ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÉÉÊãɪÉiÉ àÉå ºÉBÉEãÉ ãÉÉ£É/(cÉÉÊxÉ) 6.26 6.54

ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÉÉÊãɪÉiÉ àÉå ÉÖu ãÉÉ£É/(cÉÉÊxÉ) 4.01 4.14

ÉÊxɪÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå ºÉBÉEãÉ ãÉÉ£É/(cÉÉÊxÉ) 9.11 7.33

ÉÊxɪÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå ÉÖu ãÉÉ£É/(cÉÉÊxÉ) 5.85 4.64


BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉκlÉÉÊiÉ

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE - II

31 àÉÉSÉÇ, 2006 iÉlÉÉ 2005 BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ

(ãÉÉJÉ âó{ɪÉÉå àÉå)

2005-06 2004-05

1. BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É

(BÉE) ÉÊxÉÉÎSÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉ

ºÉBÉEãÉ ÉÊxÉâór {ÉÚÄVÉÉÒ 57074.33 52416.56

PÉ]ɪÉÉ : àÉÚãªÉ¿ÉºÉ 25508.68 22813.50

31565.66 29933.06

|ÉMÉÉÊiÉÉÉÒãÉ {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ BÉEɪÉÇ/º]ÉÄBÉE 28231.30 11310.80

={É-ªÉÉäMÉ (BÉE) 59796.95 41243.86

(JÉ) SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉÄ

i) BªÉÉ{ÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ º]ÉÄ{ÉE, £ÉhbÉ® |ÉiªÉFÉ àÉÉãÉ

{ÉÖE]BÉE® näxÉnÉ®ÉÒ, ={ÉÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ 11382.16 10377.84

ii) xÉBÉEn ªÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä âó{É àÉå ªÉÉ ´ÉºiÉÖ ºÉä

|ÉÉ{ªÉ àÉÚãªÉ BÉEä âó{É àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊOÉàÉ 2866.15 1488.13

iii) xÉMÉn iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ Éä­É ®ÉÉÊÉ 25055.38 32372.84

={É-ªÉÉäMÉ (JÉ) 39303.70 44238.81

ªÉÉäMÉ (BÉE + JÉ) 99100.65 85482.67

2. BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É

(BÉE) àÉÉãÉ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, SÉÉãÉÚ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 16813.71 11157.38

(JÉ) BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÖu àÉÉÉÊãɪÉiÉ

+ÉÆÉ {ÉÚÄVÉÉÒ 69094.28 63389.28

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉÉä­É 9654.12 7222.80

={É-ªÉÉäMÉ (JÉ) 78748.40 70612.08

(MÉ) +ÉɺlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÉʪÉi´É 3538.54 3713.21

ªÉÉäMÉ : (BÉE + JÉ + MÉ) 99100.65 85482.67

23


BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BªÉªÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE - III

31 àÉÉSÉÇ, 2006 A´ÉÆ 2005 BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ

1. BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉɪÉ

(ãÉÉJÉ âó{ɪÉÉå àÉå)

2005-06 2004-05

(BÉE) {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉÚ®äÉÊxɪÉàÉ ºÉÉÆpÉå BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ ºÉä 25363.89 23145.73

(JÉ) MÉÉèhÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉʤɵÉEÉÒ ºÉä (=i{ÉÉn ÉÖãBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE®) 260.76 264.53

(MÉ) +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÄ 2489.98 2045.54

={É-ªÉÉäMÉ 28114.64 25455.81

(PÉ) +ÉÉÎxiÉàÉ º]ÉÄBÉE àÉå (´ÉßÉÊu)/¿ÉºÉ 75.91 253.81

ªÉÉäMÉ 28190.55 25709.62

2. BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ

(BÉE) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉÉɺÉÉÊxÉBÉE JÉSÉæ 20504.97 18088.89

(JÉ) +ÉxªÉ JÉSÉæ 195.65 456.09

(MÉ) àÉÚãªÉ¿ÉºÉ 2564.03 2543.08

ªÉÉäMÉ 23264.64 21088.06

24


BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BªÉªÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE - III

31 àÉÉSÉÇ, 2006 iÉlÉÉ 2005 BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ

(ãÉÉJÉ âó{ɪÉÉå àÉå)

2005-06 2004-05

1. ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉBÉEãÉ ãÉÉ£É (1-2) 4925.91 4621.56

2. ÉÊVɺÉBÉEÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ

{ÉÚ´ÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ -99.76 -145.62

4826.15 4475.93

PÉ]ɪÉÉ : +ÉɪÉBÉE® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 1665.07 1550.79

(+ÉɺlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉÉÊciÉ)

BÉE® BÉEä ¤ÉÉn ãÉÉ£É 3161.08 2925.14

ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É­ÉÇ BÉEÉ ãÉɪÉÉ MɪÉÉ +ÉÉÊvÉÉä­É 5818.77 4177.78

ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉÉä­É 8979.85 7102.92

ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ

ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 640.00 600.00

|ɺiÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÆÉ 640.00 600.00

|ɺiÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÆÉ {É® BÉE® 89.76 84.15

+ÉÉÊvÉÉä­É BÉEÉä iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ àÉå (ãÉÉ£É cÉÉÊxÉ JÉÉiÉä àÉå ãÉɪÉÉ MɪÉÉ) 7610.09 5818.77

25


vk; dk oxhZdj.k

1% 8%

1%

90%

;w3 vks8 dh {kfriwfrZ :- 253.64 djksM+ (90%)

xkS.k&mRiknksa dh foØh :- 3.01 djksM+ (1%)

O;kt :- 21.80 djksM+ (8%)

vU; vk; :- 3.60 djksM+ (1%)

vk; dk forj.k

9.11%

4.21% 11.23% 2.84%

5.91%

11.96%

29.34%

11.54%

13.26%

deZpkfj;ksa dk Hkqxrku, :- 82.60 djksM+ (29.34%)

LVkslZ ,oa Lis;lZ, :- 32.48 djksM+ (11.54%)

voewY;u, :- 25.64 djksM+ (9.11%)

dj mijkUr ykHk, :- 31.61 djksM+ (11.23%)

dj, :- 16.65 djksM+ (5.91%)

ejEer ,oa vuqj{k.k, :- 39.04 djksM+ (13.26%)

ÅtkZ, :- 33.68 djksM+ (11.96%)

vU; O;olkf;d O;;, :- 121.85 djksM+ (4.21%)

ykHkka'

k , :- 8.00 djksM+ (2.84%)

26


300

vk;

281.56

250

254.97

200

193.57

213.97

djksM+ :i;s esa

150

100

86.01

111.41

134.18

145.33 147.97

165.97

50

0

800

700

96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

o"kZ

fuoy ekfy;r

785.66

706.12

600

548.21

633.89

690.94

djksM+ :i;s esa

500

400

300

382.49 385.98

369.22

370.75

437.90 446.49 448.85

419.82

419.82

419.82

433.11

383.39

462.38

418.39

498.39

200

100

0

13.27

15.23

18.08

26.66

29.02

49.72

43.99

49.82

72.23

94.7

96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

vkjf{kr ,oa vf/k'ks"k o"kZ lkfE;d

27


fu;ksftr iw¡th

700

630.14

600

500

523.01

538.74

djksM+ :i;s esa

400

300

248.84

290.00

406.02

420.54 418.75

380.19

447.36

200

100

600

500

0

96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

o"kZ

ldy rFkk 'kq) fu:) iw¡th

570.74

527.47

485.91

djksM+ :i;s esa

400

300

200

190.08

434.43

385.11

380.42

364.39

340.58

252.04

240.18 245.44 241.27

253.81

224.34

165.60

284.82

299.33

315.66

100

118.04

0

96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

ldy fu:) iw¡th

o"kZ

'kq) fu:) iw¡th

28


ªÉÚ®äÉÊxɪÉàÉ BÉEÉì®{ÉÉä®äÉxÉ +ÉÉì{ÉE


ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ (ºÉÆn£ÉÇ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ - 15 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ

ºÉÆJªÉÉ - 2 MÉ)

PÉ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉɪÉÉãɪÉÉå àÉå +ÉÉBÉEÉκàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä {ɽä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉÉ´ÉvÉxÉ/ÉÊxÉ­{ÉÉÊkÉ

BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ={ÉãɤvÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ

ãÉäJÉÉ àÉå +ÉÉBÉEÉκàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉä


ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE

31 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´É­ÉÇ àÉå ªÉÚ®äÉÊxɪÉàÉ BÉEÉì®{ÉÉä®äÉxÉ +ÉÉÄ{ÉE


BÉEä ={É®ÉÆiÉ ªÉc {ÉɪÉÉ MɪÉÉ ÉÊBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉBÉEɪÉÉ ÉÊVɺÉàÉå £ÉÉÊ´É­ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉɪÉBÉE®,

ÉʤɵÉEÉÒBÉE®, =i{ÉÉn ÉÖãBÉE, ºÉÉÒàÉÉ ÉÖãBÉE ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ

{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

càÉå ¤ÉiÉɪÉÉ MɪÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ


BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 619 (4) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä

ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´É­ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ®äÉÊxɪÉàÉ BÉEÉ®{ÉÉä®äÉxÉ +ÉÉì{ÉE


31 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 31.3.2006 BÉEÉÒ 31.3.2005 BÉEÉÒ

ºÉÆJªÉÉ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

âó{ɪÉä

âó{ɪÉä

I. ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEä gÉÉäiÉ

1. +ÉÆÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÄ

(BÉE) {ÉÚÄVÉÉÒ 1 690,94,28,000 633,89,28,000

(JÉ) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉÉä­É 2 94,71,67,777 72,22,80,018

ªÉÉäMÉ 785,65,95,777 706,12,08,018

2. +ÉɺlÉÉÊMÉiÉ BÉE® BÉEÉ nÉÉʪÉi´É 35,38,54,260 37,13,21,148

ªÉÉäMÉ 821,04,50,037 743,25,29,166

II. ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉ ={ɪÉÉäMÉ

1. ºlÉɪÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉÄ 3

(BÉE) ºÉBÉEãÉ ÉÊxÉâóu {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉÄ 3 570,74,33,437 527,48,55,962

(JÉ) PÉ]ɪÉÉ& àÉÚãªÉ¿ÉºÉ 255,08,67,579 228,13,50,218

(MÉ) ÉÖu ÉÊxÉâóu {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉÄ 315,65,65,858 299,33,05,744

(PÉ) {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉvÉÉÒxÉ BÉEɪÉÇ 4 282,31,29,606 113,10,80,359

597,96,95,464 412,43,88,103

2. SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉÄ, jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ

(+É) SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉÄ 5

(BÉE) àÉÉãÉ ºÉÚSÉÉÒ 36,76,77,641 33,72,88,569

(JÉ) {ÉÖE]BÉE® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÄ 50,40,80,752 46,54,98,625

(MÉ) xÉMÉ® A´ÉÆ ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ Éä­É 250,55,38,100 323,72,84,247

(PÉ) ={ÉÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ 26,64,57,905 23,49,96,584

364,37,54,398 427,50,68,025

(¤É) jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ 6 28,66,15,340 14,88,13,162

393,03,69,738 442,38,81,187

vÉ]ɪÉÉ& SÉÉãÉÚ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÄ A´ÉÆ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 7

(BÉE) SÉÉãÉÚ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÄ 142,09,24,426 100,22,64,286

(JÉ) |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 27,86,90,739 11,34,73,838

169,96,15,165 111,57,38,124

ÉÖu SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉÄ 223,07,54,573 330,81,43,063

ªÉÉäMÉ 821,04,50,037 743,25,29,166

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ xÉÉÒÉÊiɪÉÉÄ 14

ãÉäJÉä BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒªÉÉÄ 15

={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSɪÉÉÄ ãÉäJÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè*

ªÉc càÉÉ®ä ºÉÆãÉMxÉ ºÉàÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE BÉEä +ÉãÉMÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cè

BÉßEiÉä cÉ®ÉäÉÊnªÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ÉàÉÉÇ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ

ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®

BÉßEiÉä A´ÉÆ ´ÉɺiÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä iÉ®{ÉE ºÉä

BÉEä. BÉEä. cÉ®ÉäÉÊnªÉÉ {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. nÖ¤Éä BÉEä. +ÉÉ®. ÉÊÉ´É®àÉxÉ +ÉÉ®. MÉÖ{iÉÉ

£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉnäÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ) +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÉÊxÉnäÉBÉE

ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ & (034751)

ÉÊÉÉÊ´É® : bÉÒ.A.


31 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´É­ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É A´ÉÆ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2005 - 2006 2004 - 2005

ºÉÆJªÉÉ âó{ɪÉä âó{ɪÉä

+ÉɪÉ

{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉɪÉÇ âó{É ºÉä +ÉÉÊvÉOÉchÉ

ÉÊBÉEªÉä MɪÉä ªÉÚ®äÉÊxɪÉàÉ ºÉÉxpÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ

MÉÉèhÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉʤɵÉEÉÒ

253,63,89,387

3,01,87,275

231,45,73,337

3,05,80,063

={É-ªÉÉäMÉ

PÉ]ɪÉÉ: MÉÉèhÉ =i{ÉÉn {É® ºÉÉÒàÉÉ ÉÖãBÉE

256,65,76,662

41,11,054

234,51,53,400

41,26,964

256,24,65,608 234,10,26,436

¤ªÉÉVÉ 8 21,30,09,191 18,08,75,803

+ÉxªÉ +ÉÉªÉ 9 3,59,88,971 2,36,78,394

º]ÉÄBÉE àÉå (¿ÉºÉ) / ´ÉßÉÊr 10

281,14,63,770

75,91,030

254,55,80,633

2,53,81,112

={É-ªÉÉäMÉ 281,90,54,800 257,09,61,745

BªÉªÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉÉɺÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ 11 205,04,96,666 180,88,74,507

+ÉxªÉ BªÉªÉ 12 1,95,64,830 4,56,23,470

¿ÉºÉ 25,64,02,622 25,43,08,250

ªÉÉäMÉ 232,64,64,118 210,88,06,227

{ÉÚ´ÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É/(cÉÉÊxÉ)

VÉÉä½É/(PÉ]ɪÉÉ) {ÉÚ´ÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ 13

49,25,90,682

(99,76,048)

46,21,55,518

(1,45,62,079)

BÉE® {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É/(cÉÉÊxÉ) 48,26,14,634 44,75,93,439

PÉ]ɪÉÉ BÉE® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ : ´É­ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 17,90,00,000 3,52,00,000

{ÉÚ´ÉÇ BÉEä ´É­ÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA 29,83,059 (52,916)

+ÉɺlÉÉÊMÉiÉ BÉE® (1,74,66,888) 11,99,32,108

ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ãÉÉ£É BÉE® 19,90,704 --

BÉE® BÉEä {ÉSÉÉiÉ ãÉÉ£É 31,61,07,759 29,25,14,247

MÉiÉ ´É­ÉÇ ºÉä +ÉOÉÉxÉÉÒiÉ +ÉÉÊvÉÉä­É 58,18,76,765 41,77,77,518

ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÉÊÉ 89,79,84,524 71,02,91,765

ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ

ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 8,00,00,000 6,00,00,000

|ɺiÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÆÉ 8,00,00,000 6,00,00,000

|ɺiÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÆÉ {É® BÉE® 1,12,20,000 84,15,000

+ÉÉÊvÉÉä­É iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ ºÉÆ ãÉɪÉÉ MɪÉÉ 72,67,64,524 58,18,76,765

|ÉÉÊiÉ ÉäªÉ® àÉÚãÉ +ÉÉªÉ (âó{ɪÉÉ àÉå) 49.82 53.10

|ÉÉÊiÉ ÉäªÉ® xÉMÉn +ÉÉªÉ (âó{ɪÉÉ àÉå) 48.83 53.10

ãÉäJÉÉÆBÉExÉ xÉÉÒÉÊiɪÉÉÄ 14

ãÉäJÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ]{{ÉÉÊhɪÉÉÄ 15

={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSɪÉÉÄ ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè

ªÉc càÉÉ®ä ºÉÆãÉMxÉ ºÉàÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE BÉEä +ÉãÉMÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cè

BÉßEiÉä cÉ®ÉäÉÊnªÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ÉàÉÉÇ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ

ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®

BÉßEiÉä A´ÉÆ ´ÉɺiÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä iÉ®{ÉE ºÉä

BÉEä. BÉEä. cÉ®ÉäÉÊnªÉÉ {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. nÖ¤Éä BÉEä. +ÉÉ®. ÉÊÉ´É®àÉxÉ +ÉÉ®. MÉÖ{iÉÉ

£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉnäÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ) +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÉÊxÉnäÉBÉE

ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ & (034751)

ÉÊÉÉÊ´É® : bÉÒ.A.


+ÉÆÉ {ÉÚÄVÉÉÒ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 1

31.03.2006 BÉEÉÒ 31.03.2005 BÉEÉÒ

ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

âó{ɪÉä

âó{ɪÉä

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÚÄVÉÉÒ

|ÉiªÉäBÉE 1,000 âó{ɪÉä BÉEä 1,00,00,000 1000,00,00,000 660,00,00,000

ºÉÉÉÎàªÉBÉE +ÉÆÉ (MÉiÉ ´É­ÉÇ 66,00,000)

ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ, +ÉÉÊ£ÉnkÉ A´ÉÆ |ÉnkÉ {ÉÚÄVÉÉÒ

|ÉnkÉ {ÉÚÄVÉÉÒ

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE 1,000 âó{ɪÉä BÉEä 1,00,000 (MÉiÉ ´É­ÉÇ 1,00,000)

ºÉÉÉÎàªÉBÉE +ÉÆÉ ÉÊVɺÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 581/- âó{ɪÉä iÉBÉE xÉMÉn ºÉä

ÉÊ£ÉxxÉ âó{É àÉå iÉlÉÉ 419/- âó{ɪÉä xÉBÉEn àÉÚãªÉ ãÉäBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ

MɪÉÉ * 10,00,00,000 10,00,00,000

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE 1,000 âó{ɪÉä BÉEä 1853 (ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É­ÉÇ

1853) ºÉÉÉÎàªÉBÉE +ÉÆÉ BÉEÉ +ÉɤÉÆ]xÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ

|ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãɪÉä {ÉÚhÉÇ |ÉnkÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ * 18,53,000 18,53,000

(MÉ) |ÉiªÉäBÉE 1,000 âó{ɪÉä BÉEä 64,97,075/-

(ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É­ÉÇ 55,82,075) ºÉÉÉÎàªÉBÉE +ÉÆÉ ÉÊVɺÉBÉEÉ

£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉBÉEn ÉÊBÉEªÉÉ 649,70,75,000 558,20,75,000

659,89,28,000 568,39,28,000

¤ÉBÉEɪÉÉ ÉäªÉ® {ÉÚÄVÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ 31,05,00,000 65,50,00,000

ªÉÉäMÉ 690,94,28,000 633,89,28,000

36


+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉÉä­É ÉÊxÉÉÊvÉ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 2

31.03.2006 BÉEÉÒ 31.03.2005 BÉEÉÒ

ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

âó{ɪÉä âó{ɪÉä âó{ɪÉä

(BÉE) +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ

1. {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 2,11,158 2,11,158

2. ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉäMÉ £ÉkÉÉ ={ɪÉÉäMÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 1,90,71,000 1,90,71,000

3. ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE Éä­É 12,11,21,095 6,11,21,095

VÉÉä½É& ãÉÉ£É A´ÉÆ cÉÉÊxÉ JÉÉiÉä ºÉä |ɺiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ 8,00,00,000 20,11,21,095 6,00,00,000

22,04,03,253 14,04,03,253

(JÉ) +ÉÉÊvÉÉä­É ÉÊxÉÉÊvÉ

ãÉÉ£É - cÉÉÊxÉ JÉÉiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉä­É 72,67,64,524 58,18,76,765

ªÉÉäMÉ 94,71,67,777 72,22,80,018

37


ÉκlÉ®

ºÉBÉEãÉ ÉÊxÉâór {ÉÚÄVÉÉÒ

{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºàÉ 1.4.2005 ÉʴɺiÉÉ® / ÉʴɵÉEÉÒ 31.3.2006

BÉEÉä ºÉàɪÉÉäVÉxÉ ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEÉä

1 2 3 4 5

âó{ɪÉä âó{ɪÉä âó{ɪÉä âó{ɪÉä

ãÉÉÒVÉ £ÉÚÉÊàÉ 3,79,53,463 1,85,70,057 - 5,65,23,520

º´ÉiÉÆjÉ £ÉÚÉÊàÉ 18,47,12,255 86,99,287 - 19,34,11,542

{ÉEèBÉD]®ÉÒ £É´ÉxÉ 65,44,01,173 6,20,44,928 - 71,64,46,101

+ÉxªÉ £É´ÉxÉ 52,27,74,114 12,35,21,043 - 64,62,95,157

ºÉƪÉÆjÉ A´ÉÆ àÉÉÉÒxÉ®ÉÒ 335,38,40,641 18,31,85,533 - 353,70,26,174

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, |ÉÉÊiɺlÉÉ{ÉxÉ 31,63,88,597 2,95,76,075 - 34,59,64,672

={ÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ºÉÉVÉ-ºÉàÉÉxÉ 2,47,16,216 19,55,554 - 2,66,71,770

BÉEɪÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉ 4,88,41,910 34,17,529 - 5,22,59,439

´ÉÉcxÉ 3,83,30,289 18,07,469 - 4,01,37,758

+É|ÉiªÉFÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ

(´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ={ɪÉÉäMÉ

BÉEä ÉÊãÉA) 9,26,97,304 - - 9,26,97,304

ªÉÉäMÉ 527,46,55,962 43,27,77,475 - 570,74,33,437

MÉiÉ ´É­ÉÇ 485,91,16,733 41,80,06,053 (24,66,824) 527,46,55,962

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 1. ´É­ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA âó{ɪÉä 25,99,94,750/- (ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É­ÉÇ âó{ɪÉä 25,88,38,787/-) àÉÚãªÉ¿ÉÉʺÉiÉ BÉE® +É´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ

i) ãÉÉ£É cÉÉÊxÉ JÉÉiÉÉ àÉå âó{ɪÉÉ 25,64,02,622/- (MÉiÉ ´É­ÉÇ âó{ɪÉÉ 25,43,08,250/-)

ii) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +É|ÉiªÉFÉ JÉSÉÇ âó0 35,92,128/- (MÉiÉ ´É­ÉÇ âó0 45,30,517/-)

2. âó0 5000/- ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ iÉlÉÉ 11,31,460/- âó{ɪÉä ºÉä BÉEàÉ ®ÉÉÊÉ (MÉiÉ ´É­ÉÇ 13,97,845/- âó{ɪÉä )

BÉEÉä


{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉÄ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 3

àÉÚãªÉ¿ÉºÉ

ÉÖr ÉÊxÉâór {ÉÚÄVÉÉÒ

1.4.2005


|ÉMÉÉÊiÉvÉÉÒxÉ {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ BÉEɪÉÇ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 4

31.03.2006 BÉEÉÒ 31.03.2005 BÉEÉÒ

ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

âó{ɪÉä âó{ɪÉä âó{ɪÉä

1. VÉÉnÖMÉÉä½É JÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉƪÉÆjÉ 2,42,67,317 15,46,876

2. xÉ®´ÉÉ{Écɽ JÉÉxÉ -- 9,74,967

3. iÉÖ®ÉàÉbÉÒc JÉÉxÉ 20,91,19,127 35,86,93,555

4. ¤ÉÉMÉVÉÉiÉÉ JÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 10,57,95,508 3,93,04,791

5. iÉÖ®ÉàÉbÉÒc JÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 191,25,18,454 53,34,32,450

6. ¤ÉÆbÖcÖ®ÉÆMÉ JÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 29,85,51,379 2,08,29,506

7. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEä JÉSÉæ

BÉE) ãÉÉà¤ÉÉ{ÉÖ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 3,43,12,520 2,82,84,365

JÉ) BÉEä.{ÉÉÒ.AàÉ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 2,13,66,537 1,56,63,491

MÉ) àÉcÖãÉbÉÒc JÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 17,35,000 12,38,068

PÉ) iÉÖàÉãÉÉ{ÉããÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 52,10,616 6,26,24,673 36,47,784

8. {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ/ºÉÆ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ 6,73,28,507 7,88,70,591

9. º]ÉÄBÉE àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ ÉÊVɺÉBÉEÉ |ÉÉÊiɺlÉÉ{ÉxÉ/={ɪÉÉäMÉ

+É£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉÉìBÉEÉÒ cè àÉÉMÉǺlÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVɺÉàÉå

âó0 9,01,13,990/- (MÉiÉ ´É­ÉÇ âó0 16,39,507/-) 14,29,24,641 4,85,93,915

ªÉÉäMÉ 282,31,29,606 113,10,80,359

40


SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉÄ, jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ

(BÉE) SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉÄ

31.03.2006 BÉEÉÒ 31.03.2005 BÉEÉÒ

ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

âó{ɪÉä âó{ɪÉä âó{ɪÉä

1. àÉÉãÉ ºÉÚSÉÉÒ

(VÉèºÉÉÉÊBÉE |ɤÉxvÉBÉE uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉä

MɪÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãɪÉÉ MɪÉÉ cè)

(+É) |ÉiªÉFÉ ºÉÉàÉÉÊOɪÉÉÄ 64,42,636 52,59,200

(¤É) £ÉÆbÉ® A´ÉÆ BÉEãÉ{ÉÚVÉæ

(ÉÖr {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ º]ÉÄBÉE) 27,06,94,650 25,62,62,348

i) £ÉÆbÉ® A´ÉÆ BÉEãÉ{ÉÚVÉæ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 5

ii) àÉÉMÉǺlÉ £ÉÆbÉ® ÉÊVɺÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè 3,51,68,568 2,64,16,124

30,58,63,218 28,26,78,472

PÉ]ɪÉÉ& +É|ɪÉÖBÉDiÉ £ÉÆbÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 2,00,47,458 1,84,77,318

28,58,15,760 26,42,01,154

(ºÉ) BªÉÉ{ÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ º]ÉÄBÉE

i) +ɪɺBÉE 3,92,27,489 3,01,15,955

ii) |ÉÉʵÉEªÉÉvÉÉÒxÉ BÉEɪÉÇ 1,12,79,097 1,04,08,397

iii) ={ÉÉäi{ÉÉn 82,20,973 83,59,605

iv) ®qÉÒ àÉÉãÉ 1,70,17,099 1,92,69,671

7,57,44,658 6,81,53,628

PÉ]ɪÉÉ& |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (={ÉÉäi{ÉÉn ) 3,25,413 3,25,413

7,54,19,246 6,78,28,215

+ÉOÉäÉÊxÉiÉ ªÉÉäMÉ (+É + ¤É + ºÉ) 36,76,77,641 33,72,88,569

41


SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉÄ, jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ

(BÉE) SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉÄ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ-5 (µÉEàÉÉ&)

31.03.2006 BÉEÉÒ 31.03.2005 BÉEÉÒ

ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

âó{ɪÉä âó{ɪÉä âó{ɪÉä

+ÉOÉÉxÉÉÒiÉ 36,76,77,641 33,72,88,569

2. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÄ (+É|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ)

1. U& àÉcÉÒxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

i) ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ºÉàÉZÉÉ MɪÉÉ --- ---

ii) ºÉÆnäcɺ{Én ºÉàÉZÉÉ MɪÉÉ 8,09,550 1,83,121

8,09,550 1,83,121

2. +ÉxªÉ jÉ@hÉ (´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ) 50,40,80,752 46,54,98,625

50,48,90,302 46,56,81,746

PÉ]ɪÉÉ - ºÉÆnäcɺ{Én jÉ@hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 8,09,550 1,83,121

50,40,80,752 46,54,98,625

3. xÉBÉEn A´ÉÆ ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ Éä­É

1. xÉBÉEn VÉÉä {ÉÉºÉ cè (+ÉOÉnÉªÉ ®ÉÉÊÉ iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE] 11,99,755 11,88,154

ºÉÉÊciÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè)

2. +ÉÉÊvɺÉÚÉÊSÉiÉ ®É­]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉEÉå àÉå VÉàÉÉ Éä­É

(BÉE) SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ 1,30,41,084 2,10,71,817

(JÉ) +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉàÉÉ JÉÉiÉÉ 249,12,97,261 321,50,24,276

250,55,38,100 323,72,84,247

4. ={ÉÉÉÌVÉiÉ ¤ªÉÉVÉ 26,64,57,905 23,49,96,584

ªÉÉäMÉ 364,37,54,398 427,50,68,025

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉàÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉÄ ÉÉÉÊàÉãÉ cè :-

(BÉE) ¤ÉéBÉE MÉÉ®h]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE VÉÉnÖMÉÉä½É àÉå 1,00,000 âó0 VÉàÉÉ *

(JÉ) ºÉÉJÉ {ÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊ´ÉBÉE­ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ


SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉÄ, jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ

(JÉ) jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 6

31.03.2006 BÉEÉÒ 31.03.2005 BÉEÉÒ

ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

âó{ɪÉä âó{ɪÉä âó{ɪÉä

1. xÉMÉn ªÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä âó{É àÉå ªÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA

´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊOÉàÉ

(BÉE) |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ VÉÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ


SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉÄ, jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ

(JÉ) jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ-6 (µÉEàÉÉ&)

31.03.2006 BÉEÉÒ 31.03.2005 BÉEÉÒ

ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

âó{ɪÉä âó{ɪÉä âó{ɪÉä

+ÉOÉÉxÉÉÒiÉ 28,38,94,367 14,65,03,057

2. VÉàÉÉ

(+É|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ VÉÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ºÉàÉZÉÉ MɪÉÉ)

(BÉE) ºÉÉÒàÉÉ ÉÖãBÉE iÉlÉÉ {ÉkÉxÉ +ÉɪÉÖBÉDiÉ 12,43,046 12,94,664

(JÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 17,78,027 10,15,441

27,21,073 23,10,105

ªÉÉäMÉ 28,66,15,340 14,88,13,162

ÉÊ]{{ÉÉÊhɪÉÉÄ 31.3.2006 ´É­ÉÇ 2005-2006 àÉå 31.3.2005 ´É­ÉÇ 2004-2005 àÉå

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉä BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉBÉEɪÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ

MɪÉä +ÉÉÊOÉàÉ àÉå ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®ÉÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®ÉÉÊÉ

âó{ɪÉä âó{ɪÉä âó{ɪÉä âó{ɪÉä

(BÉE) +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÉÊxÉnäÉBÉE

BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉBÉEɪÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÚxªÉ ÉÚxªÉ ÉÚxªÉ ÉÚxªÉ

44


SÉÉãÉÚ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÄ A´ÉÆ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 7

31.03.2006 BÉEÉÒ 31.03.2005 BÉEÉÒ

ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉκlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

âó{ɪÉä âó{ɪÉä âó{ɪÉä

(BÉE) SÉÉãÉÚ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉì

1. {ÉÖE]BÉE® ãÉäxÉnÉ®

i) AºÉ.AºÉ.+ÉÉ


¤ªÉÉVÉ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 8

2005 - 06 2004 - 05

âó{ɪÉä

âó{ɪÉä

1. ¤ÉéBÉE VÉàÉÉ (+ÉɪÉBÉE® {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ âó0 ÉÚxªÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É­ÉÇ 19,456/-) 20,71,58,782 17,51,15,011

2. +ÉxªÉ (+ÉɪÉBÉE® {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ âó0 2574/- ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É­ÉÇ 2600/- ) 58,50,409 57,60,792

ªÉÉäMÉ 21,30,09,191 18,08,75,803

46


ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÄ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 9

2005 - 06 2004 - 05

âó{ɪÉä âó{ɪÉä

1. +É´ÉÉÊÉ­] ºÉÉàÉÉÊOɪÉÉå BÉEÉÒ ÉʤɵÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊÉ 1,39,94,479 59,69,501

2. VÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä MɪÉä ¤ÉªÉÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉÉ 12,260 85,910

3. ={ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 6,43,709 2,94,906

4. +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ 33,01,821 8,46,324

5. ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉɪÉä MɪÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÆbÉ® 3,78,955 4,809

6. +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÖãBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊÉ 21,100 870

7. ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |É{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉʤɵÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊÉ 4,34,302 8,13,325

8. |ÉÉ{iÉ UÚ] 7,288 6,211

9. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉÒ ®ÉÉÊÉ 1,86,427 14,775

10. +ÉɪÉBÉE® {É® ¤ªÉÉVÉ 3,83,878 2,25,039

11. näªÉiÉÉAÄ A´ÉÆ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊVɺÉBÉEÉÒ +ÉɴɪÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ 21,97,817 40,34,703

12. +ÉÉ´ÉɺÉÉÒªÉ |ÉÉÉÎ{iɪÉÉÄ 1,35,56,437 1,08,92,772

13. {ÉÚE]BÉE® 8,70,498 4,89,249

ªÉÉäMÉ 3,59,88,971 2,36,78,394

47


+ɪɺBÉE,={ÉÉäi{ÉÉn, b¤ãÉÚ.+ÉÉ


=i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ |ÉÉɺÉÉÊxÉBÉE JÉSÉæ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 11

2005 - 06 2004 - 2005

âó{ɪÉä

âó{ɪÉä

1. ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ 69,04,20,235 66,87,37,393

2. £ÉÉÊ´É­ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆÉnÉxÉ 7,28,46,182 5,15,42,724

3. ={ÉnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆÉnÉxÉ 3,64,67,373 2,76,17,978

4. BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆÉnÉxÉ 95,000 94,068

5. ºÉä´ÉÉ&ÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉä­É àÉå +ÉÆÉnÉxÉ 26,68,708 28,21,899

6. UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉɪÉiÉ {É® BªÉªÉ 1,01,67,785 46,57,536

7. BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉÉlÉÇ BªÉªÉ 1,34,14,168 90,55,884

8. ÉʤÉVÉãÉÉÒ 33,68,39,646 32,38,22,233

9. {ÉÉxÉÉÒ 2,66,88,752 2,98,64,643

10. |ÉiªÉFÉ ºÉÉàÉÉÊOɪÉÉÄ 12,82,60,593 11,61,71,070

11. £ÉÆbÉ®, BÉEãÉ{ÉÚVÉæ iÉlÉÉ {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 19,65,78,069 15,23,30,770

12. º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÖãBÉE 36,31,240 28,85,276

13. +ɪɺBÉE BÉEÉÒ fÖãÉÉ


+ÉxªÉ BªÉªÉ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 12

2005 - 2006 2004 - 2005

âó{ɪÉä

âó{ɪÉä

ÉʤɵÉEÉÒ BÉE® 60,58,458 13,41,028

ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÖãBÉE ÉÊVɺÉàÉå {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ªÉÉjÉÉ {É® ÉÊBÉEªÉä MɪÉä BªÉªÉ A´ÉÆ 1,59,688 1,57,240

+ÉxªÉ BªÉªÉ BÉEä 25,000/- âó{ɪÉä ÉÉÉÊàÉãÉ cè

(MÉiÉ ´É­ÉÇ 25,000/- âó{ɪÉä)

BÉE® BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÖãBÉE ÉÊVɺÉàÉå ªÉÉjÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ BªÉªÉ BÉEä 3,300 âó{ɪÉä 34,366 28,095

ÉÉÉÊàÉãÉ cè (MÉiÉ ´É­ÉÇ 3300 âó{ɪÉä)

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÆBÉEäFÉhÉ ÉÖãBÉE iÉlÉÉ JÉSÉæ 3,09,376 2,31,025

{ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉ àÉå cÖ


{ÉÚ´ÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 13

2005 - 2006 2004 - 2005

âó{ɪÉä

âó{ɪÉä

BªÉªÉ

£ÉÆbÉ® ºÉÉàÉÉÊOɪÉÉÄ A´ÉÆ {ÉèÉËBÉEMÉ BÉEä JÉSÉæ --- 1,05,174

àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ --- 41,466

àÉÚãªÉ¿ÉºÉ 95,22,611 1,16,90,348

ÉʤÉVÉãÉÉÒ |É£ÉÉ® --- 6,12,146

+ÉxªÉ JÉSÉÇ 4,53,437 23,35,487

={É-ªÉÉäMÉ - (BÉE) 99,76,048 1,47,84,621

+ÉɪÉ

+ÉxªÉ --- 2,22,542

={É-ªÉÉäMÉ (JÉ) --- 2,22,542

BÉÖEãɪÉÉäMÉ - (JÉ - BÉE) (99,76,048) (1,45,62,079)

51


ÉÊ´É´É®hÉ xÉMÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ

ÉèFÉÉÊhÉBÉE

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ

âó{ɪÉä âó{ɪÉä âó{ɪÉä

´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ 2,48,65,710 2,23,10,389 1,29,55,972

£ÉÉÊ´É­ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÆÉnÉxÉ 30,46,052 4,64,085 15,33,654

={ÉnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆÉnÉxÉ 11,29,968 1,20,799 8,32,898

={ɪÉÉäÉÊMÉiÉÉ 5,84,80,998 1,17,660 7,53,191

£ÉÆbÉ® A´ÉÆ BÉEãÉ{ÉÚVÉæ BÉEÉ ={ɪÉÉäMÉ 5,99,189 3,46,550 78,23,238

àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ 81,99,282 73,050 8,13,618

+ÉxªÉ BªÉªÉ

+ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc ºÉÉÊciÉ, xÉMÉ® FÉäjÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 àÉÉSÉÇ, 1969 BÉEä BÉEɪÉÉÇãɪÉ

BÉE) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BªÉªÉ - - 2,06,15,890

JÉ) +ÉxªÉ BªÉªÉ 18,02,980 18,73,201 -

ªÉÉäMÉ 9,81,24,179 2,53,05,734 4,53,28,461

VÉÉä½É& ¿ÉºÉ 1,31,94,796 - -

ªÉÉäMÉ 11,13,18,975 2,53,05,734 4,53,28,461

PÉ]ɪÉÉ& |ÉÉÎ{iɪÉÉÄ 1,15,96,922 2,02,240 12,82,914

BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 9,97,22,053 2,51,03,494 4,40,45,547

MÉiÉ ´É­ÉÇ 10,13,68,368 2,80,29,219 4,29,44,340

52


ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ.¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.


àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ xÉÉÒÉÊiɪÉÉì

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 14

1. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® :

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ AäÉÊiÉcÉÉʺÉBÉE ãÉÉMÉiÉ {É®à{É®É BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiɪÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ãÉäJÉÉÆBÉEhÉ =qäªÉÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ 1956 BÉEä

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ 1962 iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ɪÉÉäVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

2. +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ :

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä |ɺiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå A´ÉÆ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ɪÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉɴɪÉBÉEiÉÉ {ɽiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ÉÊnxÉ ®ÉÉÊɪÉÉå A´ÉÆ

nÉÉʪÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVɺ´É A´ÉÆ JÉSÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå A´ÉÆ

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉ® BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn / BÉEɪÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

3. ÉκlÉ® {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉì :

(BÉE) BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎSÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå BÉEÉä AäÉÊiÉcÉÉʺÉBÉE ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊnJÉãÉɪÉÉ MɪÉÉ cè * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå

ãÉÉMÉiÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä JÉSÉå £ÉÉÒ ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

(JÉ) xɪÉä JÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå cÖA JÉSÉÉæ BÉEÉä =ºÉ JÉÉxÉ ºÉä +ɪɺBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÖA ÉÖu ãÉÉ£É BÉEÉä {ÉÚÄVÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®hÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉɪÉäMÉÉ *

(MÉ) ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEãÉ{ÉÚVÉæ VÉÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉÉÎSÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉÄ BÉEä àÉn BÉEä ÉʺÉãÉÉʺÉãÉä àÉå |ɪÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVɺÉBÉEÉ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ âó{É ºÉä


VÉ) ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEãÉ{ÉÚVÉÉæ BÉEÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå BÉEä +É´ÉÉä­É ={ɪÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉɪÉÖ ºÉä =ºÉ n® {É® ¿ÉÉʺÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ

BÉEä ÉÊãÉA |ɪÉÉäVªÉ cè iÉlÉÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊÉ BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEãÉ{ÉÚVÉÉæ BÉEÉÒ +ÉɪÉÖ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ´É­ÉÇ àÉå ãÉMÉɪÉÉ MɪÉÉ cè *

ZÉ) {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉÄ ÉÊVɺÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 5,000 âó{ɪÉä ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ cè, =ºÉä ´É­ÉÇ BÉEä |ÉÉ®à£É àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ¿ÉÉʺÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

6. ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉEhÉ :

(BÉE) ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMÉ àÉÚãªÉ {É® ÉÊãɪÉÉ MɪÉÉ cè *

(JÉ) ãÉÉMÉiÉ ºÉÚjÉ

i) +ɪɺBÉE A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉÉÉÒãÉ BÉEɪÉÇ : ãÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä {É®

ii) |ÉiªÉFÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, £ÉhbÉ® iÉlÉÉ BÉEãÉ{ÉÚVÉäÇ : £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ àÉÚãªÉ {É®

iii) àÉÉMÉǺlÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉãÉ : |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ {É®

iv) MÉÉèhÉ-=i{ÉÉn : {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É®

v) ºµÉEè{É : +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÚãªÉ {É®

(MÉ) JÉÖãÉä +ÉÉèVÉÉ®

JÉÖãÉä +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉä


11. SÉÉãÉÚ A´ÉÆ +ÉɺlÉÉÊMÉiÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ :

+ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 1961 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉÉãÉÚ n® {É® BÉE® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉ£É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® BÉE® ªÉÉäMªÉ

ãÉÉ£É BÉEä àÉvªÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ (]Éó{É® BÉEä {ÉÚ´ÉÇnkÉ BªÉªÉ BÉEÉä VÉcÉÄ ªÉc ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =ºÉä ÉÊnJÉãÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

16. ãÉäJÉÉ àÉå ={ÉÉÉÌVÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +É{É´ÉÉn :

BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉMÉnÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉäJÉÉ àÉå |ɪÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè, ãÉäJÉÉ àÉå ={ÉÉÉÌVÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉÉÒ cè*

(BÉE) JÉSÉÉæ ÉÊVɺÉBÉEä BªÉªÉ BÉEÉ xªÉɪɺÉÆMÉiÉ +ÉÆnÉVÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉɪÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊVɺɺÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

(JÉ) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, £ÉhbÉ®, JÉäãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, àÉÖphÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, VÉãÉ{ÉÉxÉ MÉßc iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ


ãÉäJÉä {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhɪÉÉÄ

+ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ - 15

1. (BÉE) BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉnäÉ ºÉÆJªÉÉ 7/6/69 ÉÊàÉxÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 07 +ÉMɺiÉ 1973 iÉlÉÉ ºÉÆJªÉÉ 7/6/69 ÉÊàÉxÉ ({ÉÉÒ.AºÉ.ªÉÚ.)

ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 VÉÖãÉÉóVÉÉÇ +ÉÉÊvÉxɪÉàÉ, 1962 (1962 BÉEä 33) BÉEÉÒ

vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä =i{ÉÉnxÉ, iÉlÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®, MÉÉèhÉ =i{ÉÉnÉä ºÉÉÊciÉ iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ BÉEä |ÉÉ®ÉΣ£ÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÎxiÉàÉ º]ÉÄBÉE, µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉä

MɪÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉä MɪÉä BÉESSÉä àÉÉãÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ, ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 1956 BÉEä

+ÉxÉÖSUän 3 (i) 3 (ii) (1) 3 (ii) (2), A´ÉÆ 4 - ºÉÉÒ £ÉÉMÉ - ii BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ- 6 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉBÉEÉÉÊÉiÉ BÉE®ÉxÉä ªÉÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉä

ºÉä ÉÊxÉÉÊ­Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® ={ɪÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉÆAÄ 2002-03 iÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ,1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 619 (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

ÉÊxɪÉÖBÉDiÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè *

(JÉ) iÉlÉÉÉÊ{É óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉnäÉ ºÉÆJªÉÉ 10/8(12)/ 2004- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

={ɵÉEàÉ/ 448 , ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÖãÉÉ


8. +ÉÉMÉä BÉEä ´É­ÉÉæ àÉå 17,14,276 ãÉÉJÉ âó{ɪÉÉ (ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É­ÉÇ 2,99,936 âó{ɪÉÉ ãÉÉJÉ) BÉEÉÒ ®ÉÉÊÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ =ºÉä ¤ÉnãÉBÉE®

+É¤É +ÉÉªÉ àÉå ÉÊnJÉãÉɪÉÉ MɪÉÉ cè ÉÊVɺÉBÉEÉ ÉʴɺiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ


15. BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ 1956 BÉEä £ÉÉMÉ-2 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VI BÉEä +ÉxÉÖSUän 3, 4, iÉlÉÉ 4 (bÉÒ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉAÄ-

2005-2006 2004-2005

(BÉE) ÉÊxÉnäÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE âó{ɪÉä âó{ɪÉä

(+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÉÊxÉnäÉBÉE ºÉÉÊciÉ)

1. ´ÉäiÉxÉ 15,28,429 14,44,815

2. £ÉÉÊ´É­ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ,={ÉnÉxÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå

ÉÊxɪÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ +ÉÆÉnÉxÉ 2,80,490 3,01,954

3. UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ xÉBÉEn £ÉÖMÉiÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ 4,75,395 44,296

ªÉÉäMÉ (BÉE) 22,84,314 17,91,065

(JÉ) ºÉÉÒ.+ÉÉ


18. 31.3.2006 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ AºÉ.AºÉ.+ÉÉ


38. àÉäºÉºÉÇ


31.03.2006 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ´É­ÉÇ àÉå BÉEèÉ {ÉDãÉÉä ÉÊ´É´É®hÉ

BÉE) {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉʵÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEèÉ {ÉDãÉÉä 2005-06 2004-05

BÉE® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÖr ãÉÉ£É 4,826.15 4,475.93

ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA

àÉÚãªÉ¿ÉºÉ 2,695.17 2,705.29

jÉ@hÉ A´ÉÆ {ÉäÉMÉÉÒ {É® ¤ªÉÉVÉ (58.50) (57.61)

¤ÉéBÉE VÉàÉÉ {É® ¤ªÉÉVÉ (2,071.59) (1,751.15)

BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä ãÉÉ£É 5,391.23 5,372.46

ºÉàÉɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA

BÉE) näxÉnÉ®Éå BÉEÉä (´ÉßÉÊr)/¿ÉºÉ (385.82) (1,840.38)

JÉ) àÉÉãɺÉÚSÉÉÒ àÉå (´ÉßÉÊr)/¿ÉºÉ (303.89) (1,072.92)

MÉ) jÉ@hÉ A´ÉÆ {ÉäÉÉÊMɪÉÉå àÉå (´ÉßÉÊr)/¿ÉºÉ (160.87) ( 270.69)

PÉ) ={ÉÉÉÌVÉiÉ ¤ªÉÉVÉ àÉå (´ÉßÉÊr)/¿ÉºÉ (314.61) (1,267.76)

½) SÉÉãÉÚ nÉÉʪÉi´É àÉå (´ÉßÉÊr)/¿ÉºÉ 4,172.72 1,430.56

{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉʵÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå xÉBÉEn ={ÉÉVÉÇxÉ 8,398.75 2,351.27

|ÉiªÉFÉ BÉE® (1,703.04) (465.43)

{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉʵÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÖr BÉEèÉ {ÉDãÉÉä 6,695.71 1,885.83

JÉ) ÉÊxÉ´ÉäÉ BÉEÉÒ ÉʵÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEèÉ {ÉDãÉÉä

BÉE) ÉÊxÉÉÎSÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkɪÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn (4327.77) (4,180,06)

JÉ) b¤ãªÉÖ +ÉÉ


BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 1956 BÉEä £ÉÉMÉ IV +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VI BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉAÄ *

iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ ºÉÉ®ÉÆÉ A´ÉÆ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ&

(i) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´É´É®hÉ&

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ & 000806 º]ä] BÉEÉäb & 03

iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ - 31 àÉÉSÉÇ, 2006

(ii) ´É­ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚÄVÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊu (®ÉÉÊÉ, cVÉÉ® âó{ɪÉÉå àÉå)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉ ®É


{ÉSSÉÉÒºÉ ´É­ÉÉæªÉ ÉκlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉ®-ºÉÆOÉc

´É­ÉÇ +ÉÉªÉ ºÉÉàÉÉÊOɪÉÉÄ ´ÉäiÉxÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ BÉE® {ÉÚ´ÉÇ

àÉVÉnÖ®ÉÒ A´ÉÆ ãÉÉ£É/

iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉä´É®cäbºÉ cÉÉÊxÉ

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

1981-82 963.4 180.0 281.7 64.5 3.8 336.4 70.2

1982-83 1047.6 190.9 306.0 76.7 3.8 432.1 18.8

1983-84 1271.51 207.9 345.4 81.7 10.4 497.2 120.3

1984-85 1487.2 272.4 449.1 83.6 9.3 573.9 108.6

1985-86 1695.6 354.4 488.5 83.9 - 635.2 123.5

1986-87 2047.2 412.3 572.4 126.4 6.3 645.4 214.4

1987-88 2813.8 347.7 664.3 171.6 12.8 839.9 751.5

1988-89 3358.2 449.9 750.2 174.6 4.2 1104.8 892.3

1989-90 3882.2 465.9 1026.4 157.7 0.4 1142.5 1092.4

1990-91 3080.6 398.0 938.5 197.9 - 1237.2 323.5

1991-92 3929.3 518.8 1167.1 214.4 - 1455.0 571.8

1992-93 4249.2 659.3 1369.8 217.9 2.1 1624.1 376.5

1993-94 4775.7 788.3 1415.5 291.7 0.7 1970.5 309.0

1994-95 5730.1 1082.3 1530.6 353.4 18.6 2396.1 349.1

1995-96 7149.8 1064.5 2569.6 1286.7 10.2 2187.7 31.1

1996-97 8601.0 1037.0 3141.5 1404.8 0.1 3693.6 (-) 676.0

1997-98 11140.5 1107.0 3429.6 1067.3 - 5019.9 516.7

1998-99 13417.5 1252.7 4255.9 1236.4 - 6495.0 177.5

1999-00 14533.0 1461.9 4522.2 1685.2 - 5361.4 1307.9

2000-01 14797.0 1612.7 4768.8 1842.9 - 6167.4 405.2

2001-02 16597.1 1746.8 5524.9 2054.1 - 6399.3 872.0

2002-03 19357.1 1740.5 5274.5 2069.9 - 7500.0 2772.4

2003-04 21396.9 2248.4 5596.8 2236.3 - 9389.7 1925.7

2004-05 25497.0 2590.01 5945.24 2443.43 - 9896.72 4621.6

2005-06 28156 3121 7309 2468 - 10332 4926

64


(ãÉÉJÉ âó{ɪÉä àÉå)

BÉE® {ÉÚÄVÉÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉBÉEãÉ BÉÖEãÉ ÉÖr 31 àÉÉSÉÇ

{ÉSÉÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉâór àÉÖãªÉ ÉÊxÉâór BÉEÉä

ãÉÉ£É +ÉÉÊvÉÉä­É {ÉÚÄVÉÉÒ ¿ÉºÉ {ÉÚÄVÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

37.9 996.8 62.2 175.8 1533.3 912.8 620.5 2682

12.7 1160.8 94.6 207.8 1684.9 993.8 691.1 2710

55.5 1360.8 164.0 271.9 1795.2 1083.4 711.1 2773

40.7 1695.7 79.0 321.2 1864.2 1173.9 691.2 2799

72.5 1714.3 79.0 403.9 2250.9 1283.4 967.5 2905

159.4 2239.3 193.0 633.2 2726.3 1444.8 1281.5 3115

471.5 2439.2 94.0 1104.2 3030.3 1661.3 1369.9 3180

552.3 2575.3 - 1557.2 3300.3 1841.8 1458.5 3392

657.4 5589.3 - 2314.8 3701.3 2035.2 1666.1 3477

143.5 6989.3 - 2458.3 4029.4 2289.8 1739.6 3629

245.8 12417.2 - 2654.4 4933.5 2590.3 2343.2 3748

146.2 17017.3 - 2802.0 5262.4 2824.3 2438.1 3898

104.4 22517.3 - 2906.5 9085.1 3574.4 5510.7 3904

801.9 30517.3 - 3708.4 11277.1 4396.1 6888.0 4024

78.6 5422.3 - 3787.1 18558.6 5813.8 12744.8 4171

(-)854.0 36922.3 - 1326.6 19008.1 7203.8 11804.2 4249

251.4 37075.3 - 1523.0 25203.8 8644.3 16559.5 4312

367.1 41982.3 - 1808.0 34057.7 10039.8 24018.0 4385

1151.1 41982.3 - 2666.4 36438.7 11894.8 24543.9 4408

303.7 41982.3 - 2902.3 38041.5 13915.3 24126.3 4420

588.2 38339.3 64.4 4971.5 38510.6 16076.3 22434.3 4218

480.84 41839.3 - 4398.8 43443.2 18062.2 25381.0 4147

978.7 49839.3 - 4981.8 48591.2 20109.6 28481.6 4064

2925.1 63389.3 - 7222.8 52746.6 22813.5 29933.1 4034

3161 69094 - 9472 57074 25509 31566 4103

65

More magazines by this user
Similar magazines