oplæg 2 - SCKK

gammel.sckk.dk

oplæg 2 - SCKK

Baggrund

I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har

gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin.

Kurset indeholder det, der svarer til et grundkursus:

43398 Rengøringsmidler og overflader

41688 Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde

41694 Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde

41684 Rengøringshygiejne

41692 Personlig planlægning og rengøringsplaner

43411 Sikkerhed og førstehjælp

[xxxx] er 38 år og har boet i Danmark 14 år. [xxxx] har tidligere arbejdet i et privat

rengøringsselskab i 8 år, men er for ½ år siden blevet ansat ved kommunen som

servicemedarbejder.

[xxxx] er selvfølgelig interesseret i tilbuddet om lønstigning, og vil gerne

kompetencevurderes i forhold til ovennævnte mål.

[xxxx] henvender sig derfor til VIA i Horsens for at få foretaget kompetencevurderingen.

VIA tilbyder samtidig [xxxx] en kompetencevurdering i almene kompetencer, og [xxxx]

siger ja tak til kompetencevurdering af læsefærdigheder.


IKV

Via Erhvervsuddannelser - Horsens

Arbejdsplads

Horsens kommune

Afdeling

Rengøring og service

Kontaktperson

Bente Hansen

Deltagere

[xxxx]

Formål

Kompetencevurdering i forhold til grundkursus

Mål Faglig opkvalificering, der udløser lønstigning svarende til 1

trin

Baggrundsoplysninger Se foran

Rengøring på Rådhuset

Arbejdsområde

Arbejdsopgaver

Nye: ikke umiddelbart

Kendte: ja

Arbejdets organisering

Samarbejdsflader

Arbejdsform

Arbejdsmetoder

Kvalifikationskrav/ønsker

Praktiske kompetencer

Andre kompetencer

Organisationsplan

Værdi, mål og strategi

MUS


Personaleudvikling

personalepolitik

SU involvering

Test læse-skrive

Test regning-matematik

ja

nej

Plan for gennemførelse

Tidsramme 1. halvår 2008

Tidsplan 15. og 16. april 2008

Gennemførelsessted Via, Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens

Deltageroplysninger Oplysninger sendes senest 10.04.08 til kursussekretær Janni

Sørensen jsn@viauc.dk

[xxxx]

131170-3016 (opdigtet)

xxxx-gade 9

8700 Horsens

Uddannelsesbaggrund: 7 skoleår i Grækenland + sprogskole i

Danmark

Medlemskab af A-kasse: 3F

Særlige oplysninger

Rollefordeling

Kontakt på skolen

Kursussekretær

Underviser

AMU-mål

Kompetencevurdering i forhold til mål i grunduddannelsen

indenfor erhvervsrengøring.

Uddannelseschef Inger Lindhardt dir. Tlf. 76255023, e-mail:

il@viauc.dk

Jannie Sørensen dir. Tlf. 76255022, e-mail: jsn@viauc.dk

Gerda Lindberg

43398 Rengøringsmidler og overflader. 3 dage

Efter endt uddannelse kan deltageren vælge egnede

rengøringsmidler til fjernelse af almindeligt forekommende

snavstyper samt til rengøring og pleje af forskellige overflader,

så overfladerne behandles bedst muligt og med mest mulig

hensyn til det interne og eksterne miljø. Der lægges især vægt

på, at deltageren kan genkende typiske overflader på gulve,

vægge, inventar og sanitet samt vurdere, hvilke midler

overfladerne kan tåle og ikke tåle. Deltageren kan vælge og

korrekt dosere egnede rengørings-midler. I forbindelse med


dette valg kan deltageren bruge de oplysninger, der gives på

etiketterne og i leverandørbrugsanvisningerne.

41688 Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde. 2 dage

Efter endt uddannelse kan deltageren udføre rengøringsarbejde

ved brug af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så unødige

belastningslidelser undgås og smerte og ømhed i

bevægeapparatet minimeres. Der lægges særskilt vægt på, at

deltageren kan anvende de fra arbejdspladsen kendte redskaber

og maskiner med en bevidsthed om at arbejde ergonomisk

korrekt. Desuden kan deltageren anvende korrekt løfte- og

bæreteknik og kender til betydningen af jobrotation for at

begrænse ensidigt gentaget arbejde (EGA).


41694 Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde.2 dage

Efter endt uddannelse kan deltageren selvstændigt anvende

samt til- og afrigge almindeligt anvendte redskaber,

rengøringsvogne og maskiner på en hensigtsmæssig,

sikkerhedsmæssig og ergonomisk korrekt måde og kan vejlede

nye kolleger i brugen af dette udstyr. Der lægges vægt på, at

deltageren kan bruge rationelle metoder og arbejdsgange ved

brug af redskaber, rengøringsvogne og maskiner.

41684 Rengøringshygiejne. 1 dag

Efter endt uddannelse kan deltageren udføre almindeligt

forekommende rengøringsopgaver på en hygiejnisk korrekt

måde, så antallet af mikro-organismer i miljøet nedbringes og

spredning af mikroorganismer for-hindres. Der lægges vægt på,

at deltageren kan forstå vigtigheden af at udvise en god

personlig hygiejne og overholde gældende hygiejnekrav under

rengøringsarbejdet.

41692 Personlig planlægning og rengøringsplaner. 2 dage

Efter endt uddannelse kan deltageren foretage en personlig

planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker,

arbejdsplanen og den beregnede tid. Der lægges især vægt på,

at deltageren kan forstå og anvende forskellige typer

arbejdsplaner og derudfra planlægge og udføre eget arbejde

rationelt. Desuden kan deltageren vurdere rengøringsbehovet

og ud fra dette planlægge og udføre rengøringen i forhold til

relevante kvalitetsniveausystemer.

43411 Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde. 4 dage

Efter endt uddannelse kan deltageren udføre rengøringsarbejde

på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til sig selv og

omgivelserne. Der lægges særligt vægt på, at deltageren kan

anvende rengøringsmidler, redskaber og maskiner i

overensstemmelse med brugsanvisninger og gældende

sikkerhedsbestemmelser, herunder brug af relevante personlige

værnemidler. Desuden kan deltageren søge relevant information

om sikkerhed og arbejdsmiljø, herunder det fysiske, kemiske og

psykiske arbejdsmiljø og inddrage denne viden i forbindelse

med rengørings-arbejdet.


Endvidere kan deltageren udøve livreddende førstehjælp ved

ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen.

Der lægges vægt på, at deltageren kan udføre kunstigt

åndedræt, førstehjælp ved hjertestop, chokforebyggelse samt

førstehjælp ved livstruende blødninger, forbrændinger,

forfrysninger og ætsninger, el-ulykker og forgiftninger,

hjernerystelse og kranie- og knoglebrud, forstuvninger og

ledskred samt småskader.

Vejledende læsetest for voksne.


Min

kompetencemappe

Dokumentation

formelle kompetencer

Dokumentation ikkeformelle

kompetencer

Dokumentation

uformelle

kompetencer

Spørgeramme

Praktiske opgaver

Faglig test

CV

Bevis for 12 timers førstehjælp, udstedt d. 03.04.08

Er udarbejdet

Gennemføres på skolen

Output

Deltager

Varighed

Uddannelsesbevis

Kompetencebevis

[xxxx], cpr. Nr. 131170-3016 (opdigtet)

2 dage IKV

41694 Redskaber og maskiner

41684 Rengøringshygiejne

Førstehjælp

Kompetencemangler

og AMU-mål

Kan ikke opfylde mål eller delmål vedrørende:


43398 Rengøringsmidler og overflader, 3 dage

41688 Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde, 2 dage

41692 Personlig planlægning og rengøringsplaner, 2 dage

Opfylder delmål førstehjælp vedrørende:

43411 Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde, 2 dage

Læsetest:

Deltest 1, Tekstlæsning: 27 point

Deltest 2, Ordforråd: 12 point

Deltest 3, Ordlæsning 17 point

Uddannelsesplan

faglig

43398 Rengøringsmidler og overflader, 3 dage

Gennemføres hos Via, Horsens, juni 2008

41688 Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde, 2 dage

Gennemføres hos Via, Horsens, juni 2008

41692 Personlig planlægning og arbejdsplaner, 2 dage

Gennemføres hos Via, Horsens, august 2008

43411 Sikkerhed og førstehjælp, 2 dage sikkerhed

Gennemføres hos Via, Horsens, oktober 2008

Uddannelsesplan

almen

Anbefaler deltagelse i undervisningstilbud på FVU-niveau.

More magazines by this user
Similar magazines