05.03.2015 Views

Værktøjer i KVIK Introduktion til KVIK – selvevaluering fra ... - SCKK

Værktøjer i KVIK Introduktion til KVIK – selvevaluering fra ... - SCKK

Værktøjer i KVIK Introduktion til KVIK – selvevaluering fra ... - SCKK

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SCKK

Værktøjer i KVIK

Introduktion til KVIK

selvevaluering fra start til slut

28. februar 2007

• Hvordan foregår en KVIK-selvevaluering?

• Hvilke redskaber tilbyder KVIK til at

understøtte processen?

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKK

Selvevalueringsprocessen

www.KVIKselv.dk

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKK

KVIK værktøjer

SCKK har udviklet en række værktøjer, som støtter op undervejs i

selvevalueringsprocessen:

KVIK Selvevalueringsvideo – er til alle, der ønsker at få et bedre

overblik over, hvad en selvevalueringsproces indebærer

KVIK Selvevalueringsguide – er projektlederens/tovholderens

manual, som guider trygt igennem alle faser

• www.kvikselv.dk – er et elektronisk værktøj, der samler

selvevalueringsgruppens input som forberedelse til konsensus

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKK

KVIK værktøjer

KVIK Selvevalueringsvideo:

• Har 3 dele: før, under og efter konsensusprocessen

• Kan med fordel vises i det forum, der skal tage beslutningen om at

gennemføre selvevaluering – fx SU

• Viser hvad der konkret foregår undervejs – men skitserer også nogle

af de udfordringer og dilemmaer, som erfaringsmæssigt opstår

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKK

KVIK værktøjer

KVIK Selvevalueringsguide:

• Giver projektlederen/tovholderen en mere grundig indføring i, hvad

der skal til for at komme fra start til slut i processen.

• Er baseret på brugernes konkrete erfaringer

• Giver også et indtryk af ”overliggeren” eller det almindelige

ambitionsniveau for hvor meget, der skal komme ud af en

selvevalueringsrapport

• Er under løbende udvikling – så meld meget gerne jeres erfaringer

ind til mbs@sckk.dk eller hds@sckk.dk

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


SCKK

KVIK værktøjer

www.kvikselv.dk:

• Har 3 brugerniveauer: Administrator, tovholder og bruger

• Styrer forberedelsen af konsensusprocessen – og sikrer at alle i

gruppen får lavet den individuelle forberedelse inden konsensus

• Minimerer den ”administrative byrde” ved at gennemføre

selvevaluering

http://kvikselv.dk/

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!