Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ... - SCKK

gammel.sckk.dk

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ... - SCKK

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Er du medlem af en a-kasse, skal du udfylde et andet skema.

Husk at læse vejledningen til dette skema.

Du skal aflevere skemaet i udfyldt stand til uddannelsesstedet hurtigst muligt og senest 4 uger efter sidste uddannelsesdag.

Sker det ikke, mistes retten til støtte. Uddannelsesstedet afgør endeligt, om skemaet er afleveret rettidigt.

1. Attestation for modtagelse

Skolekode

dg. md. år

Ansøgning modtaget den:

2 0 af:

Underskrift

2.

Ansøgers navn og adresse (Uddannelsesstedet skal udfylde felt 2 til 8)

Navn

Personnummer

Telefon/privat

Adresse

Telefon/arbejde

Postnr.

By/postdistrikt

3.

Uddannelsen

Uddannelse/fagtitel:

Fagkode

Fagkode

Niveau

Niveau

Uddannelse/fagtitel:

Fagkode

Niveau

Uddannelse/fagtitel:

Fagskode

Niveau

Uddannelse/fagtitel:

Fagkode

Niveau

Uddannelse/fagtitel:

Afholdes uddannelsesforløbet som .............................................. GVU eud+

Er uddannelsesforløbet inden for rammerne af Den

Europæiske Socialfond og godkendt af projektgodkendelsesudvalget?

..........................................................................................

Ja

Nej

Hvis ja, godkendt den .....................................................................

dg. md. år

7.

Uddannelsens omfang og varighed

Oplys de uddannelsesperioder, ansøgningen dækker:

Fra

dg. md. år dg. md. år

2 0 til

2 0

Antal dage

,

Antal timer pr. dag

,

Fra

Fra

dg. md. år

dg. md. år

2 0 til

2 0 til

dg. md. år

2 0

dg. md. år

2 0

Antal dage

Antal dage

,

,

Antal timer pr. dag

,

Antal timer pr. dag

,

Fra

Fra

dg. md. år

dg. md. år

2 0 til

2 0 til

dg. md. år

2 0

dg. md. år

2 0

Adgang/optagelse givet den ..........................................................

8. Uddannelsesstedets underskrift

Antal dage

Antal dage

,

,

dg. md. år

2 0

Antal timer pr. dag

,

Antal timer pr. dag

,

Uddannelsesstedets stempel Dato og underskrift

SUstyrelsen 010705


9.

Uddannelsesbaggrund

(Ansøger skal udfylde felt 9 til 20)

Har du afsluttet en uddannelse efter endt skolegang? ...............

Hvis ja, hvilken? ...............................................................................

Ja

Erhvervsuddannelse (fx tømrer,

social- og sundhedsassistent)

Nej

Anden uddannelse

Hvis anden uddannelse, oplys hvilken: .......................................

Har du brugt uddannelsen i dit arbejde i de sidste 5 år ? ...........

Hvad arbejder du som (stillingsbetegnelse)? ...............................

Ja

Nej

11. Anden støtte

Får du i hele uddannelsesperioden anden støtte, som skal

dække dine leveomkostninger, fx kontanthjælp? .........................

Hvis ja, oplys hvilken .....................................................................

Ja

Kontanthjælp

a) b)

Starthjælp

Introduktionsydelse

Nej

Delpension

Folkepension

Førtidspension

Barsels- eller

børnepasningsorlovsydelse

Anden støtte, oplys hvilken:

Hvis du kun får anden støtte i en del af uddannelsesperioden,

skal du oplyse perioden (vedlæg evt. bilag) ...............................

14. Beskæftigelse

Er du i arbejde? ................................................................................

(se vejledningen, hvis du er afskediget eller selv har sagt op)

Arbejder du som ...............................................................................

Fra

Ja

dg. md. år

2 0 til

Lønmodtager

Nej

Selvstændig

dg. md. år

2 0

Hvis nej, gå direkte til felt 15

Er du ansat i skånejob? ....................................................................

Hvad er din ugentlige arbejdstid? ..................................................

Ja

Antal timer pr. uge

,

Nej

Udfyldes kun, hvis du er deltidsansat:

Er du tilmeldt AF som arbejdssøgende? ............................

Hvis ja, er du tilmeldt AF som ............................................

Er du helt væk fra dit arbejde, mens uddannelsen foregår? .......

(Du skal tage højde for uddannelse i fritiden mv., se

vejledningen)

Hvis nej, hvor mange timer er du væk fra arbejdet pga.

uddannelsen? ...................................................................................

15. Befordringstilskud

(Se vejledningen)

A. Udfyldes kun ved daglig transport

Afstand (nærmeste vej) mellem bopæl og uddannelsessted

tur/retur .......................................................................................

B. Udfyldes kun ved indkvartering

Adresse på indkvarteringssted ...............................................

Ja

Nej

Fuldtidsarbejdssøgende

Deltidsarbejdssøgende

Ja

Nej

Antal timer i alt i uddannelsesperioden

Antal km

,

Antal timer pr. uge

,

Personnummer

2


15.

Befordringstilskud (fortsat)

Afstand (nærmeste vej) mellem indkvarteringssted og

uddannelsessted tur/retur ............................................................

Afstand (nærmeste vej) mellem bopæl og indkvarteringssted

tur/retur ...........................................................................................

Rejser du hjem i weekenden/søgnehelligdage?..........................

17. Oplysninger om lønkonto og skattetræk

Skal vi udbetale VEU-godtgørelse til din arbejdsgiver, fordi

du får sædvanlig løn under uddannelsen? .................................

Skal du selv have udbetalt VEU-godtgørelse eller befordringstilskud,

skal du oplyse bankens reg. nr. og dit kontonr....

Antal km

Antal km

Ja

Ja

Registreringsnummer

Nej

Nej

Kontonummer

Vi henter selv dine skatteoplysninger. Sæt derfor kryds ved

det skattekort, du ønsker at bruge, når vi trækker skat af din

VEU-godtgørelse ...........................................................................

19. Ekstra oplysninger

Du skal fx vedlægge bilag, hvis skolen er lukket pga. jul, påske eller sommerferie, og du ønsker at søge VEU-godtgørelse, fordi

du ikke får feriepenge (se vejledningen til skemaet).

Sender du bilag med, skal du anføre antallet..............................

Hovedkort Bikort Frikort 60%

(vedlægges)

Mærk alle bilag med dit personnummer.

20. Ansøgers underskrift

Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet i felt 9 - 19, er rigtige.

Jeg har pligt til at give uddannelsesstedet besked, hvis de oplysninger, jeg har givet, bliver ændret, fx hvis jeg bliver afskediget

eller selv har sagt op.

Jeg erklærer, at jeg har læst vejledningen til udfyldelse af dette skema.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dato Ansøgers underskrift

22.

Arbejdsgivers oplysninger (arbejdsgiver skal udfylde felt 22 til 25)

Ja

Bruger arbejdsgiver ansøgers hovedkort i

uddannelsesperioderne i felt 7? ...................................................

VEU-godtgørelse, der skal udbetales til arbejdsgiver, sættes

ind på konto ....................................................................................

Ansøgers sædvanlige løn er i uddannelsesperioden ................

Hvis den sædvanlige løn er mindre end VEU-godtgørelsen,

angives bruttotimelønnen for den seneste

udbetalingsperiode ......................................................................

Registreringsnummer

Større end godtgørelsen

Kr. pr. time

,

Nej

Kontonummer

Mindre end godtgørelsen

Udfyldes kun for deltidsbeskæftigede

Udbetaler arbejdsgiveren løn i uddannelsesperioden for fuld

tid (37 timer) til deltageren, der ellers er deltidsbeskæftiget? ...

24. Arbejdsgivers evt. bemærkninger

Ja

Nej

25.

Arbejdsgivers underskrift

Ovenstående oplysninger bekræftes, herunder at der vil blive udbetalt sædvanlig løn til ansøger under deltagelse i uddannelsen,

hvis VEU-godtgørelse udbetales som refusion til arbejdsgiver.

SE-nr.

Personnummer

Dato

Firmanavn/stempel og underskrift

3


Vejledning til ansøgning om

VEU-godtgørelse og befordringstilskud

til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

VEU-godtgørelse er godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed, når du deltager i en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Deltager du i fuldtidsundervisning, svarer godtgørelsen til højeste ugentlige dagpengesats.

Du kan få befordringstilskud til dækning af dine udgifter til befordring, når du deltager i AMU-uddannelser og enkeltfag, der er

optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Du kan ikke få tilskud til befordring, hvis du tager uddannelsen på din arbejdsplads.

Flere oplysninger

Du kan få mere at vide om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på dit uddannelsessted. Du kan også finde oplysninger og se

reglerne på www.veug.dk.

Vigtige oplysninger – hvilke felter skal udfyldes – og af hvem?

Ansøgningen skal udfyldes i nævnte rækkefølge:

• Først skal dit uddannelsessted udfylde felt 2 – 8.

• Dernæst skal du udfylde felt 9 – 20

• Til sidst skal din arbejdsgiver udfylde felt 22 – 25

Din ansøgning kan ikke behandles før alle relevante felter er udfyldt. Du skal aflevere skemaet i udfyldt stand til uddannelsesstedet

hurtigst muligt og senest 4 uger efter sidste uddannelsesdag. Uddannelsesstedet afgør endeligt, om ansøgningen er modtaget rettidigt.

Læs mere om de enkelte felter på næste side.

Oplysninger om dig

SUstyrelsen stiller de oplysninger, de får

om dig, til rådighed for uddannelsesstederne,

som de har brug for til vejledning

og administration af VEU-godtgørelse

og befordringstilskud.

Dit personnummer bliver brugt, når der

hentes oplysninger fra skattevæsenet og

overføres penge til din eller din

arbejdsgivers konto.

Dit personnummer bliver også brugt,

når der gives oplysninger til skattevæsenet

og det fælles kommunale kontrolsystem,

så kommunen kan se, om du får

VEU-godtgørelse.

Skal du betale VEU-godtgørelse tilbage,

vil de relevante oplysninger om dig blive

givet til Økonomistyrelsen.

De oplysninger, der bruges til at beregne

din godtgørelse, fremgår af din

ansøgning og svaret på din ansøgning.

Er oplysningerne forkerte, skal du straks

give besked til det uddannelsessted,

hvor du afleverede din ansøgning. Så

bliver oplysningerne rettet.

SUstyrelsen er ansvarlig for behandling

af oplysningerne. Du har mulighed for at

få indsigt i de oplysninger, de har om dig.

Du skal henvende dig til:

SUstyrelsen,

Danasvej 30,

1780 København V.

CVR 16 69 19 09

tlf.: 33 26 84 90

fax: 33 26 85 11

mail: veu@su.dk

www.veug.dk

SUstyrelsen 010705


Sådan udfylder du felterne i skemaet

Dit uddannelsessted

skal udfylde felt 2 – 8

Uddannelsesstedet skal bekræfte, hvilken

uddannelse du er optaget på og oplyse,

hvor længe uddannelsen varer.

Du skal udfylde felt 9 –20

9. Uddannelsesbaggrund

Du skal tilhøre målgruppen for VEU-godtgørelse

eller befordringstilskud. Du må

derfor ikke have en uddannelse, der er på

et højere niveau og har længere varighed

end en erhvervsuddannelse.

Du har en uddannelse efter endt

skolegang

Det er kun erhvervsrettet uddannelse, du

har afsluttet efter din skolegang, der tæller

med. Med skolegang forstås: folkeskole,

mellem- og realskole, gymnasium,

hf, højere handelseksamen eller højere

teknisk eksamen.

Du skal sætte kryds i ”Erhvervsuddannelse”,

hvis du fx har en uddannelse som

kontorassistent, smed, tømrer, eller faglært

landmand.

Du skal sætte kryds i ”Anden uddannelse”,

hvis du fx er sygeplejerske, pædagog,

ingeniør, portør eller togbetjent. Du

skal skrive hvilken uddannelse, der er tale

om.

Har du brugt uddannelsen inden

for de sidste 5 år

Har du ikke brugt uddannelsen i dit arbejde

i de sidste 5 år, kan uddannelsen

betragtes som forældet. Er du i tvivl, så

spørg på dit uddannelsessted.

11. Anden støtte

Du kan ikke få VEU-godtgørelse samtidig

med, at du får anden støtte, som har til

formål at dække dine leveomkostninger.

Det gælder fx statens uddannelsesstøtte

(SU), statens voksenuddannelsesstøtte

(SVU), dagpenge ved sygdom og fødsel

og førtidspension efter lov om social

pension.

Du kan heller ikke få VEU-godtgørelse i

en praktikperiode, hvor du har ret til løn,

fordi du har indgået en uddannelsesaftale.

14. Beskæftigelse

Er du i arbejde

I visse tilfælde vil du kunne få VEU-godtgørelse,

selv om du er blevet afskediget

eller selv har sagt op. I følgende situationer

skal du derfor svare ”ja” til spørgsmålet,

om du er i arbejde:

• Hvis du begynder på en uddannelse

lige efter ansættelsesforholdets ophør,

og du har aftalt uddannelse med

din arbejdsgiver, inden du blev afskediget

eller sagde op.

• Hvis du er blevet afskediget eller har

sagt op og deltager i uddannelsen

inden for opsigelsesperioden.

• Hvis uddannelsen går ud over

opsigelsesperioden, men din ansøgning

om optagelse er modtaget på

uddannelsesstedet, før du blev afskediget

eller sagde op.

Du skal svare ”ja”, hvis du er ansat i

fleksjob.

Du skal svare ”nej”, hvis du er ansat i

jobrotation med løntilskud.

Din ugentlige arbejdstid

Du skal oplyse, hvor mange timer du arbejder

om ugen. Dog skal du være opmærksom

på, at hvis du fx kun arbejder 32

timer om ugen, men er ansat på vilkår, der

efter overenskomst eller aftale med din

arbejdsgiver kan sidestilles med fuldtid,

skal du skrive 37 timer som din ugentlige

arbejdstid.

Er du tilmeldt AF

som arbejdssøgende

Spørgsmålet skal besvares, hvis du er

deltidsansat. Hvis du er tilmeldt AF som

arbejdssøgende, skal du kunne dokumentere

det.

Er du helt væk fra dit arbejde

Du skal svare ”ja“, hvis du er helt væk fra

dit arbejde, mens du uddanner dig. Det

gælder også, hvis du fx uddanner dig på

en fridag og får en erstatningsfridag på et

andet tidspunkt.

Du skal svare ”nej“, hvis du helt eller

delvist uddanner dig i den fritid uden at få

erstatningsfrihed på et andet tidspunkt.

Det kan fx være uddannelse på:

• fridage, herunder helligdage og kompenserende

fridage,

• afspadseringsdage eller,

• feriedage

Du skal også svare ”nej”, hvis du helt

eller delvist arbejder på de dage, hvor du

uddanner dig.

Hvor mange timer

er du væk fra arbejdet

Du kan kun få VEU-godtgørelse for tab af

arbejdsindtægt eller tab af arbejdsmulighed.

Hvis du har svaret ”nej” til spørgsmålet,

om du er helt væk fra dit arbejde under

uddannelsen, skal du oplyse, hvor mange

timer du er væk fra arbejdet i alt under

uddannelsen.

Hvis du fx normalt arbejder 37 timer om

ugen og deltager i en fuldtidsuddannelse

(37 timer) i en uge, men fortsat arbejder to

timer hver dag, så har du ikke tab af indtægt

for disse to timer dagligt. I det tilfælde

skal du svare, at du er væk 27 timer i

alt i den uge, du uddanner dig (37 timer –

10 timer).

15. Befordringstilskud

Ønsker du at søge om tilskud til befordring,

skal du udfylde A eller B.

Du kan få tilskud til AMU-fag og enkeltfag,

optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Du får tilskud efter gældende

kilometertakster. Tilskud på mindre end

27 kr. (pr. 4. juli 2005) pr. uddannelse bliver

ikke udbetalt.

Rejsen tur/retur skal være mere end 24

km, for at du kan få tilskud til befordring.

Grænsen gælder for den nærmeste vej

mellem din bopæl og dit uddannelsessted

eller mellem dit indkvarteringssted og dit

uddannelsessted. Grænsen gælder ikke

for afstand mellem din bopæl og dit

indkvarteringssted.

Er du indkvarteret, kan du få tilskud for

rejsen til og fra indkvarteringsstedet og

Vejledning til ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse 2


hjemrejse i weekends og søgnehelligdage

(en helligdag, der falder på en dag, som

ellers ville være en normal arbejdsdag) .

Udgift til færgebillet eller broafgift

refunderes ikke.

17. Oplysninger om

lønkonto og skattetræk

Udbetaling til arbejdsgiver

Betaler din arbejdsgiver sædvanlig løn til

dig under uddannelsen, kan I aftale, at

VEU-godtgørelsen udbetales til din arbejdsgiver.

Befordringstilskud skal altid

udbetales til dig selv.

Kontooplysninger

Skifter du senere pengeinstitut eller

kontonummer, skal du straks give dit

uddannelsessted skriftlig besked.

Skatteoplysninger

Der er trukket skat og ATP, når du får

VEU-godtgørelsen udbetalt. Du skal derfor

vælge, om der skal trækkes 60 procent

i skat, eller om dit hovedkort, bikort eller

frikort skal bruges. Hvis du har sat kryds

ved ”hovedkort” eller ”bikort”, får vi oplysninger

elektronisk fra Told- og Skattestyrelsen

om dit skattefradrag og din

trækprocent. Har du sat kryds ved ”frikort”,

skal du aflevere eller sende frikortet

til dit uddannelsessted. Befordringstilskuddet

er skattefrit.

Din arbejdsgiver

skal udfylde felt 22 –25

22. Arbejdsgiveroplysninger

Arbejdsgivere, der ikke betaler løn under

uddannelsen, skal oplyse, om ansøgers

hovedkort skal bruges i uddannelsesperioderne.

Arbejdsgivere, der efter aftale med

ansøger udbetaler sædvanlig løn under

uddannelsen, har ret til refusion.

Arbejdsgivere, der udbetaler løn for

fuld arbejdstid til deltagere, der ellers er

deltidsbeskæftigede, har ret til refusion

for fuld tid. Refusionen svarer til den

godtgørelse, ansøger er berettiget til,

men kan ikke være højere end den løn,

arbejdsgiveren udbetaler under uddannelsen.

Hvis godtgørelsen er højere end

lønnen, udbetales forskellen til ansøgeren.

Godtgørelsen udgør 3.270 kr. pr. uge

(88,38 kr. pr. time) pr. 3. januar 2005.

Arbejdsgivere, der har beskæftigede i

fleksjob, skal underrette kommunen, hvis

disse ansøgere deltager i uddannelse.

19. Ekstra oplysninger

I dette felt kan du skrive eventuelle bemærkninger.

Hvis dit uddannelsessted holder lukket

på grund af arbejdsmarkedsferie d.v.s.

juleferie, påskeferie og sommerferie, har

du mulighed for at få VEU-godtgørelse i

den periode, hvor du er under uddannelse.

Du må ikke få feriepenge eller ferietillæg

samtidig. Spørg på dit

uddannelsessted.

Vejledning til ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse 3

More magazines by this user
Similar magazines