Bilag til evalueringsrapporten oktober 2007 - SCKK

gammel.sckk.dk

Bilag til evalueringsrapporten oktober 2007 - SCKK

Kompetencefonden

Evaluering 2007

Bilagsrapport

Baggrundsdata og figurer samt fritekstangivelser

fra spørgeskemaundersøgelse

og Kompetencefondens

evalueringssystem

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


Bilag: Figurer med datatabeller

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Ikke faglærte

Faglærte mv.

Internt

uddannede i

politi eller

Kontorfunktion

ærer

IT- eller edbmedarbejdere

Lærere Akademikere Chefer mv. Andre

Staten 2004 9% 14% 16% 20% 1% 11% 21% 5% 3%

Fond 02 4% 11% 7% 25% 4% 13% 22% 5% 9%

Fond 05 2% 9% 11% 22% 6% 12% 25% 4% 9%

Figur 1. Slutbrugere fordelt på fagområder i første og anden fondsperiode. N for fond 02 = 3.850, N

for Fond 05 = 2.938. Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem.

40%

30%

20%

10%

Staten

Fond 02

Fond 05

0%

Folkesk

ole,

Studente

reksame

Erhvervs

uddanne

Etatsudd

annelse

Højere

uddanne

Højere

uddanne

Staten 10% 8% 20% 4% 29% 29%

Fond 02 11% 9% 27% 4% 23% 26%

Fond 05 7% 11% 23% 7% 22% 30%

Figur 2. Slutbrugere (antal personer) fordelt på uddannelsesniveau i første og anden fondsperiode

sammenholdt med en skønnet gennemsnitlig fordeling i staten på baggrund af respondenter fra

Motivationsundersøgelsen (Motivationsundersøgelsen: N=8594). Kilde: Kompetencefondens

evalueringssystem og Motivationsundersøgelsen.

1


35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Ikke

faglærte

Faglærte

mv.

Internt

uddannede

Kontorfunk

tionærer

IT- eller

edb-

Lærere

Chefer mv.

Akademike

re

Fond 02 3% 8% 8% 20% 5% 11% 5% 29% 10%

Fond 05 2% 6% 15% 19% 7% 9% 6% 28% 8%

Andre

Figur 3. Summen af bevilgede beløb fordelt på fagområder i første og anden fondsperiode.

Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = 2.938. Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem.

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Folkeskole,

mellemskole eller

realeksamen

Studentereksam

en, HF, HH eller

lignende

Erhvervsuddann

else

Etatsuddannelse

Højere Højere

uddannelse indtil uddannelse over

4 år

4 år

Fond 02 8% 8% 22% 5% 23% 32%

Fond 05 6% 10% 20% 8% 23% 33%

Figur 4. Bevilgede beløb (sum) fordelt på uddannelsesniveau i første og anden fondsperiode.

Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = 2.938. Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem.

2


50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Under 30 år 30-44 år 45-54 år 55 år eller mere

Staten 2005 12% 39% 28% 21%

Fond 02 2% 38% 36% 25%

Fond 05 4% 46% 35% 15%

Figur 5. Slutbrugere fordelt på alder i første og anden fondsperiode, sammenholdt med tal for

staten. N for fond 02 = 3.850, N for Fond 05 = 2.938.

Kilder: Kompetencefondens evalueringssystem samt forhandlingsdatabasen (2. kvartal 2005).

3


450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Fylder 30 eller mindre Fylder 30-44 år Fylder 45-54 år

Fylder 55 år eller

mere

Chefer mv. 2 38 58 18

Akademikere 36 417 192 78

Lærere 7 151 127 54

IT- eller edb-medarbejdere 5 88 58 17

Faglærte mv. 14 112 94 56

Kontorfunktionærer 35 310 188 118

Internt uddannede 4 121 165 37

Ikke faglærte 2 25 29 16

Andre 3 99 118 45

Figur 6. Slutbrugere fordelt på alder og fagområde. Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = 2.938.

Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem

4


45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Ikke angivet 1-4 dage 5-10 dage 11-15 dage 16-25 dage 26-35 dage

36 dage eller

mere

Fond 02 34% 9% 30% 7% 8% 3% 9%

Fond 05 39% 6% 26% 7% 7% 3% 12%

Figur 7. Slutbrugere fordelt på antallet af hele dage i deres udviklingsforløb (Fond 02 n=5.101,

Fond 05 n=4.141). Bemærk: En række medarbejdere angiver ved deres grundregistrering i

evalueringssystemet ikke antallet af dage i udviklingsforløbet. Dette kan blandt andet skyldes, at

længden på udviklingsforløbet kan være uafklaret på tidspunktet for tildelingen.

Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Almen

kvalificering

Faglig udvikling

Personlig

udvikling

IT

Seniorudvikling

Specialistkompetencer

Generalistkompetencer

Med eksamen /

prøve

Fond 02 4% 34% 30% 14% 1% 20% 8% 29%

Fond 05 4% 33% 24% 10% 0% 22% 8% 31%

Figur 8. Emner for kompetenceudviklingsforløb i procent af alle støttede forløb (mulighed for at give

flere svar). Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = 2.938. Forløb uden data er ikke medtaget.

Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem.

5


90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Ekstern uddannelse - på

undervisningsinstitution eller

hos kursusudbyder

Eksternt udviklingsforløb -

eksempelvis praktikophold

Intern uddannelse – kurser

Internt udviklingsforløb -

læring på jobbet

Fond 02 64% 2% 25% 9%

Fond 05 77% 1% 16% 6%

Figur 9. Typer af forløb – ekstern eller intern uddannelse og udvikling. (Fond ’02 n=3.587, Fond

’05 n=2.681, forløb uden data ikke medtaget). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem

40%

35%

30%

Antal forløb i %

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5.000 kr -10.000 kr -30.000 kr. -60.000 kr.

Over 60,000

kr.

Fond 02 34% 24% 33% 8% 1%

Fond 05 27% 22% 37% 10% 3%

Figur 10a. Antallet af støttede medarbejdere, fordelt på størrelsen af tildelte støttebeløb (excl.

forløb, der er angivet til at have kostet 0 kr.). Antal forløb for fond 02 = 3.838, for fond 05 = 2.888.

Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem.

6


50%

45%

40%

35%

Beløbssummer i %

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5.000 kr -10.000 kr -30.000 kr. -60.000 kr.

Over 60,000

kr.

Fond 02 8% 14% 46% 24% 8%

Fond 05 5% 10% 43% 27% 15%

Figur 10b. Antal kroner brugt på støttede forløb, fordelt på størrelsen af tildelte støttebeløb,

(excl. forløb, der er angivet til at have kostet 0 kr.). Antal forløb for fond 02 = 3.838, for fond 05 =

2.888. Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem.

Har du alt i alt været tilfreds med udviklingsforløbet?

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Det ved jeg

ikke

Ikke relevant

Fond 02 57% 33% 7% 2% 1% 2%

Fond 05 53% 35% 7% 2% 1% 1%

Figur 11. Angivelse af graden af tilfredshed med udviklingsforløb. (Fond ’02 n=2250, Fond ’05

n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem

7


Har du som følge af kompetenceforløbet fået nye arbejdsopgaver?

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det ved jeg ikke Ikke relevant

Fond 02 8% 21% 21% 32% 4% 15%

Fond 05 9% 24% 22% 31% 2% 12%

Figur 12. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har medført nye arbejdsopgaver (Fond ’02

n=2250, Fond ’05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem

I hvilken grad løser du arbejdsopgaverne på nye måder som følge af dit

udviklingsforløb?

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Det ved jeg

ikke

Ikke relevant

Fond 02 16% 44% 21% 8% 3% 8%

Fond 05 18% 46% 21% 7% 2% 6%

Figur 13. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har medført nye måder at løse arbejdsopgaverne

på (Fond ’02 n=2250, Fond ’05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem

8


Har du som følge af forløbet fået større frihed til at tilrettelægge løsningen af

arbejdsopgaverne?

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Det ved jeg

ikke

Ikke relevant

Fond 02 7% 23% 18% 25% 8% 18%

Fond 05 9% 28% 20% 23% 4% 15%

Figur 14. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har medført større frihed til at tilrettelægge løsningen

af arbejdsopgaverne (Fond ’02 n=2250, Fond ’05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens

evalueringssystem

9


Har forløbet givet dig større faglig ballast?

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Det ved jeg

ikke

Ikke relevant

Fond 02 38% 35% 12% 6% 2% 7%

Fond 05 42% 35% 13% 5% 2% 4%

Figur 15. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har styrket den enkeltes faglige ballast (Fond ’02

n=2250, Fond ’05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem

10


Har forløbet givet dig større personlig ballast?

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Det ved jeg

ikke

Ikke relevant

Fond 02 40% 38% 13% 4% 2% 2%

Fond 05 36% 40% 14% 5% 2% 3%

Figur 16. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har styrket den enkeltes personlige ballast (Fond

’02 n=2250, Fond ’05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem

3% 6% Væsentligt flere

33%

Lidt flere

28%

Ca. det beløb, der var til

rådighed

Lidt færre

Ingen ansøgninger

30%

Figur 18. Institutioner fordelt på om der blev søgt flere eller færre midler end der var til rådighed

ved sidste tildeling. Kilde: Institutionsundersøgelsen.

11


Figur 19 - 20 er i rapporten gengivet med eksakte data.

Lønsum for institutioner uden skriftlig

kompetencestrategi

Under 25 mio. kr.

25-50 mio. kr.

50-100 mio. kr.

100-250 mio. kr.

>250 mio. kr.

Mangler data

Figur 21. Lønsum for institutioner, der har modtaget midler, men har angivet, at de ikke har en

skriftlig kompetencestrategi (N=26). (Nogle institutioners besvarelser har det ikke været muligt

at krydse med lønsumstal fra forhandlingsdatabasen. Dette kan skyldes, at besvarelserne har

været fra underinstitutioner, der siden oprettelsen i Kompetencefondens evalueringssystem

har ændret status, eksempelvis som følge af fusioner eller reformer, men som fortsat står opført

som selvstændige institutioner i Kompetencefondens elektroniske evalueringssystem). Procentvis

fordeling er ikke angivet da N er meget lille.

Kilde: Institutionsundersøgelsen.

12


SU tog ikke stilling til kriterier ved sidste runde

19%

8%

14%

40%

Under 25 mio. kr.

25-50 mio. kr.

50-100 mio. kr.

100-250 mio. kr.

>250 mio. kr.

Ingen data

11%

8%

Figur 22. Fordeling (efter lønsum) af institutioner, der har angivet, at SU ikke tog stilling til kriterierne

for tildeling af Kompetencefondsmidler ved sidste runde (N=37).

Kilde: Institutionsundersøgelsen.

13


Tog SU stilling til kriterier ved sidste runde?

6%

22%

Ja

Nej

Ved ikke

72%

Figur 23. SU’s stillingtagen til kriterier på institutioner, der har til opgave at tildele midler i egen

institution (N=167). Kilde: Institutionsundersøgelsen.

14


1

3

1

4

10

9

Departement

Styrelse

Erhvervsskoler

Grundskole og efterskole

Gymnasium

Højere læreanstalter

Figur 24. Institutioner, der har til opgave at tildele midler til egne medarbejdere og hvor SU ikke

har været inddraget, fordelt på institutionstyper. N=32, antal er angivet ud for de enkelte

institutionstyper. Kilde: Institutionsundersøgelsen.

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Under 25 mio.

kr.

25-50 mio. kr.

50-100 mio.

kr.

100-250 mio.

kr.

>250 mio. kr.

Ingen data for

lønsum

Ja 50% 79% 69% 64% 75% 50%

Nej 44% 16% 25% 36% 19% 50%

Ved ikke 6% 5% 6% 0% 6% 0%

Figur 25. SU’s stillingtagen til kriterier, fordelt på institutionsstørrelser (lønsum). N = 103

Kilde: Institutionsundersøgelsen.

15


Kompetencefonden får os til at handle mere strategisk

15%

8%

9%

43%

Helt enig

Enig

Mindre enig

Uenig

Ved ikke

25%

Figur 26. Institutionernes angivelse af, om Kompetencefonden får dem til at handle mere strategisk

i forhold til kompetenceudvikling (N=319).

Kilde: Institutionsundersøgelsen.

Figur 27 har angivet data i rapporten

16


Er der sket en særlig prioritering for følgende

medarbejdergrupper?

140

120

100

80

60

40

20

0

Erfarne

medarbejdere

(seniorer)

Kortere

uddannede

Andre

medarbejdergrup

per

Ikke særlig

prioritering

Ved ikke

Hovedtotal 19 29 23 125 8

Figur 28. Er der generelt i institutionen sket en særlig prioritering af kompetenceudvikling for

følgende medarbejdergrupper? (evt. flere kryds). Kilde: Institutionsundersøgelsen.

Erfarne (seniorer)

Kortere uddannede

26%

I høj grad

I nogen grad

24%

35%

48%

0%

0%

21%

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Ikke besvaret

0%

3%

14%

24%

5%

Figur 29a og 29b. Angivelser fra institutioner, der har prioriteret en indsats over for særlige

medarbejdergrupper, af i hvilken grad denne indsats er sket ved brug af kompetencefondsmidler.

(Erfarne medarbejdere: N=19, kortere uddannede medarbejdere: N=29)

Kilde: Institutionsundersøgelsen.

17


30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Akademike

re

Andre

Chef er

mv.

Faglærte

mv.

Ikke

faglærte

Internt

udd. i politi

og forsvar

IT- eller

edbmedarbejd

Kontorfun

ktionærer

Lærere

Brug af fond 05 25% 9% 4% 9% 2% 11% 6% 22% 12%

Almen kvalificering 17% 7% 4% 13% 3% 13% 3% 24% 16%

Figur 30. Fordeling (ud fra faggruppe) af almen kvalificerende forløb støttet af Kompetencefonden

sammenholdt med de respektive faggruppers gennemsnitlige brug af fonden (N=153).

Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Almen

kvalificering

Faglig

udvikling

Personlig

udvikling

ITuddannelse

Seniorudvikling

Specialistkompetencer

Generalistkompetencer

Med

eksamen/

prøve

Faglærte mv. (N=276) 7% 41% 33% 20% 1% 23% 3% 39%

Ikke faglærte (N=72) 7% 42% 42% 13% 1% 18% 4% 26%

Internt uddannede (N=327) 6% 32% 35% 28% 0% 33% 4% 46%

Kontorfunktionærer (N=651) 6% 47% 50% 8% 0% 21% 8% 40%

Figur 31. Kortere uddannede støttemodtagere fordelt på faggruppe og kursusemner.

Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem.

18


Antal bevilgede forløb

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

0 kr -5.000 kr -10.000 kr -30.000 kr. -60.000 kr. Over 60,000 kr.

Kortere 3% 31% 24% 31% 9% 3%

Længere 5% 22% 19% 40% 12% 3%

Figur 32. Antallet af bevilgede forløb fordelt på forløbenes pris samt på uddannelseslængde.

Antal forløb = 2.938. Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Antal personer Sum af beløb Antal personer Sum af beløb Antal personer Sum af beløb Antal personer Sum af beløb Antal personer Sum af beløb

Faglærte mv Ikke faglærte Internt uddannede Kontorfunktionærer Samlet

Over 60,000 kr. 1% 7% 3% 16% 8% 36% 2% 11% 2% 15%

-60.000 kr. 5% 18% 10% 28% 11% 24% 9% 26% 9% 27%

-30.000 kr. 28% 46% 29% 38% 29% 28% 33% 45% 33% 42%

-10.000 kr 28% 19% 22% 11% 22% 8% 23% 13% 23% 10%

-5.000 kr 36% 10% 32% 7% 29% 4% 29% 6% 29% 5%

0 kr 1% 0% 4% 0% 1% 0% 5% 0% 5% 0%

Figur 33. Faggrupper blandt kortere uddannede og beløbsstørrelse – fordelt på antal personer

og beløb. N = 1.326. Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem.

19


100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Staten 2005 Fond 05 Fond 02

55 år eller derover 21% 15% 25%

Under 55 år 79% 85% 75%

Figur 34. De erfarne medarbejderes relative andel som brugere af Kompetencefonden. Antal forløb

for fond 02 = 3.850, Fond 05 = 2.938. Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem.

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Almen

kvalificering

– dvs.

Faglig

udvikling

Personlig

udvikling

ITuddannelse

Seniorudvikli

ng

Specialistko

mpetencer

Generalistko

mpetencer

Eksamen

eller prøve

Alle 5% 46% 34% 15% 0% 30% 11% 44%

55+ 9% 36% 34% 18% 2% 29% 9% 29%

Figur 35. Forløbets indhold for hhv. seniorer og alle støttemodtagere. N = 439 (55+) og 2.937

20


(alle støttemodtagere), begge tal vedrørende Fondsperioden siden 2005.

Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem.

Kompetencefonden er let at administrere

11%

6%

17%

21%

Helt enig

Enig

Mindre enig

Uenig

Ved ikke

45%

Figur 36a. Institutionernes vurdering af administration og retningslinier for

Kompetencefonden. N = 318. Kilde: Institutionsundersøgelsen

21


Retningslinierne er lette at forstå

4%

4%

19%

14%

Helt enig

Enig

Mindre enig

Uenig

Ved ikke

59%

Figur 36b. Institutionernes vurdering af administration og retningslinier for

Kompetencefonden. N = 316. Kilde: Institutionsundersøgelsen

22


Retningslinierne er lette at håndtere i forhold til konkrete forløb

4%

9%

11%

20%

Helt enig

Enig

Mindre enig

Uenig

Ved ikke

56%

Figur 36c. Institutionernes vurdering af administration og retningslinier for

Kompetencefonden. N = 317. Kilde: Institutionsundersøgelsen

23


Retningslinierne er en hindring for brug af midlerne

8%

2% 6%

22%

Helt enig

Enig

Mindre enig

Uenig

Ved ikke

63%

Figur 36d. Institutionernes vurdering af administration og retningslinier for

Kompetencefonden. N = 316. Kilde: Institutionsundersøgelsen

24


Kompetencefonden

Evaluering 2007

fritekst-svar

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling


Bilag – Fritekst-svar

1. Institutioners fritekst-svar

Overordnet set er der flere, der bemærker, at det går fint. Samtidig er der dog en række

forbedringsforslag/kommentarer til administrationen og formidlingen af kompetencefonden.

Nedenfor er fritekst-kommentarerne indplaceret i forhold til emneområder.

Udmelding af midler til institutioner

• Det opleves som tungt, at der skal søges så lang tid i forvejen i forhold til hvornår man får

pengene. Det er meget langt henne i forløbet man får besked om midlerne, hvilket kan

bevirke at man mister lysten til at søge.

• Hurtigere udmelding i forhold til hvor mange midler der er til rådighed.

• Hurtigere udmelding i forhold til midler så der kan skabes mulighed for en mere langsigtet

disponeringsstrategi. Udmelding i forhold til midler i bedre tid ville give mulighed for at

indarbejdet det i arbejdsplaner.

• De små portioner kan være svære at tilpasse en langsigtet strategi samtidig med at midlerne

varierer fra år til år. Hvis midlerne var mere langsigtede ville det være en bedre støtte til

kompetencestrategien.

• Det forslås at der kommer faste datoer for, hvornår midlerne meddeles til institutionerne.

Det er svært at administrere når de aldrig ved hvornår bevillingsbrevet kommer og derfor

bruger meget tid på henvendelser fra folk der har søgt.

• Årshjulet: Tildelingen af midlerne passer ikke til årshjulet. Det tidspunkt midlerne tildeles

passer ikke til opstartstidspunkt på diverse kurser. Nogle gange går folk i gang med et forløb

før de ved om de har fået midlerne. Desuden nævnes der noget om en klausul om at pengene

skal bruges inden et bestemt tidspunkt og den mener de skal væk.

• Det ville være glædeligt med flere midler. Pt. har beløbene kun symbolsk betydning.

• Det er upraktisk at midlerne følger overenskomståret. Det ville være nemmere at

administrere hvis det fulgte regnskabsåret.

• Det ville være godt med en oversigt over, hvornår tildelte midler fra forskellige

overenskomst år skal være disponeret og forbrugt.

• Der efterlyses en samlet oversigt over det økonomiske flow mellem fond og institution. Det

kan virke uoverskueligt både at referere til ministeriet og til SCKK.

• Der mangler gennemskuelighed.

Fordelingen/tildelingen af midlerne

• Flere bemærker, at det ikke er tilfredsstillende at fordelingen af midlerne i nogle tilfælde

sker tilfældigt fx ved lodtrækning. Lodtrækning gør det umuligt at planlægge og umuliggør

en strategi og det foreslås at det i stedet for gik på tur, hvem der fik midler.

• Der er kritik i forhold til at fordelingen sker for tilfældigt.

• Giv pengene som almindelig taxameter så det er mere frit i forhold til disponeringen af

pengene.

• 37 timers reglen: Midlerne ville komme flere til gavn, hvis der var midler til kurser under 37

timer. Nogle gange er der behov for at sende medarbejdere på kurser under 37 timer. De 37

timer er en hindring for de kortuddannede, der er ikke så mange længerevarende

uddannelsestilbud til denne gruppe.

1


• Beløbsbegrænsningen kan være en hindring for at satse på få fyrtårne.

• Tildelingen af midlerne er inddelt i 2 puljer om året og det kræver meget sagsbehandling, og

der stilles derfor forslag om, at det samles i en pulje.

Det administrative

• Det opleves som om der er meget administrativt arbejde forbundet med brugen af fonden, og

at det er et meget bureaukratisk system. Det tager lang tid og er besværligt, det burde gøres

mere enkelt. Det administrative skal begrænses mest muligt.

• Der burde være tillid til at institutionerne forvalter midlerne efter hensigten. SU er meget

opmærksom på, at midlerne bliver brugt til kompetenceudvikling. Midlerne bør tildeles

uden efterfølgende kontrol. Det betyder for meget administration. Overordnet set mindre

papir og mindre kontrol.

• Bedre brugervejledning omkring ansøgning af midler. Ansøgningsblanketten burde være

lettere at finde og retningslinjerne mere overskuelige på nettet. Retningslinjerne for brugen

af midlerne evt. opstilles i punktform. Det tager tid at sætte sig ind i og kan være svært at

overskue og nogle gange er der forskel på retningslinjerne fra fonden og fra ministeriet.

• Udarbejdelse af en folder der henvender sig til de kortere uddannede som er skrevet i et ikke

akademisk sprog. Folderen skal kunne forklare mulighederne til ’manden på gulvet’.

• Mangler en pixi-bog om emnet for den enkelte der hjælper den enkelte med at forholde sig

til sine ønsker i relation til strategisk kompetenceudvikling. Fx eksempler på konkrete

kurser/uddannelser, da det er svært for brugerne/ansøgerne at finde ud af om kurserne lever

op til kravene, hvilket kan afholde nogle fra at søge. Mangler information om mulighederne.

Evaluering

• Der er flere der bemærker at evalueringen er besværlig og at det ikke fungerer særlig godt.

• Det er tidskrævende at skulle rykke medarbejderne for evaluering. Besværligt fordi

medarbejderne smider linket væk. Der er et forslag om at sende en reminder til

medarbejderne som kunne foregå automatisk ved uudfyldte skemaer med rimelige

intervaller. Det opleves som frustrerende at sagsbehandlerne får mails om, at medarbejderne

har fået støtte og skal huske at give digital tilbagemelding, og at der er mange som glemmer

det men man får ikke at vide om det er ens egne medarbejdere og det er der ikke mulighed

for at kontrollere.

• Evalueringssystemet og hjemmesiden trænger til fornyelse

• Det ville være godt, hvis man i skemaet kunne skrive til dem, at det var det konkrete

udviklingsforløbs som de blev spurgt om.

Diverse

• Bedre instruktion i den overordnede brug af kompetencefonden.

• Skemaer til ansøgninger af midler.

• Der stilles forslag om brug af cases om kompetenceudvikling som kan inspirere

medarbejderne eller skemaer som en enkelte kan støtte sig til i udarbejdelsen af de

individuelle handleplaner.

• Informationsmøder for alle styrelserne, så de kunne udveksle idéer og erfaringer med

fonden.

2


Øvrige, konkrete svar

Det følgende samler kort op på friteksten i de afsluttende kommentarer. Det skal dog bemærkes at

der er meget få besvarelser der ligger til grund for det følgende.

Hvilke kriterier er lagt til grund for den konkrete tildeling?

• Uddannelses indhold og personernes behov i forhold til indsatsområde. Det handler således

om faglig relevans både i forhold til medarbejderen og til organisationen.

• SU har i flere sammenhænge udarbejdet en kompetenceudviklingspolitik/strategi.

Hvorfor har I/jeres medarbejdere ikke søgt støtte?

• Mange bruger begrundelsen at de modtog midler i 2004 og derfor ikke ville få midler igen.

• Flere påpeger, at de ikke har haft tid og overskud til at søge eller at der har været udskiftning

i personale og ledelse.

En enkelt skriver at regler og ordninger er for indviklede.

3


2. Slutbrugernes fritekst-svar om indholdet af uddannelsen

(mulighed for at svare ved angivelse af ”anden” uddannelse)

Nedenfor er de uredigerede fritekst-svarene angivet efter senest afsluttede uddannelse. Første

kolonne angiver antallet af personer, der har skrevet præcis samme formulering i fritekst-svaret,

som er angivet i anden kolonne.

Bemærk, at

• den senest afsluttede uddannelse i princippet kan være netop den uddannelse, der er givet

støtte til gennem kompetencefonden – derfor kan fritekstsvarene give indtryk af, at

vedkommende havde højere uddannelse før kursusstart end hvad der faktisk var tilfældet

• en kursustitel ikke nødvendigvis angiver personens hidtidige uddannelsesniveau – fx når en

person med folkeskoleuddannelse e.l. deltager i et kursus for faglærte. Dette kunne betyde at

vedkommende har angivet forkert uddannelsesniveau – men kan ligeså vel være udtryk for

at det ikke er et krav for at deltage, at man er faglært.

Personer med folkeskole, mellemskole eller realeksamen

Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 Certificeret som NLP Business Practitioner

1 akademiuddannelse

1 Akademiuddannelse i ungdomspædagogik.

1 autorisation

1 AVG-kursus

1 bachelor

1 blomsterbinder

1 Eksamineret Sikkerheds Leder (ESL)

1 faglig opkvalificering

1 Godkendelse til brug af udviklingsværktøjet - JTI

1 Grafisk Design

1 HK-kurser

1 Idrætsskadeterapeut

1 Ingen

1 IT- administrator

1 IT Certificeringer

1 IT-administrator

1 IT-uddannelse

2 IV på handelsskole

2 Lederuddannelse

1 lederudvikling

1 lederudvikling for ledere med faglært baggrund

1 Master Practitioner og NLP Terapeut

1 MCSA Windows 2003 Server

1 Microsoft certifikat

1 Navigatør/skibsfører

1 NLP Practitioner

1 NLP Samtale-terapeut/coach

1 opkvalificering til undervisning i dansk i overbygningen

4


Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 PC-kørekort

1 personlig udvikling

1 Pres

Psykologiske og kommunikationsmæssige aspekter i omgangen med andre

1 mennesker

1 Sprogkursus e-learning

1 Stressvejlederuddannelse

1 terapeut

1 Uddannelse i anvendelse af PRES i politiet

1 U-landslære, Aarhus Universitet

1 Videregående voksenuddannelse (vvu-it)

1 Voksenunderviser uddannelse VUU

1 word+internet

Personer med studentereksamen, HF, HH eller lignende

Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 Advokatsekretær - fjernstudie

1 AEU - Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte

1 Akademimerkonom

1 akademiuddannelse

1 Akademiuddannelse

1 Arabisk grundkursus

1 Arabisk sprog og kultur

1 BA i Teologi

1 Bacheloruddannelsen i Jura

2 Bliv controller i det offentlige

1 Certificering i et Microsoft produkt

1 Certificering som coach

1 Certificering

1 CISSP – Certi fied Information Systems Security Professional

1 Coach

2 Danmarks Forvaltningshøjskole

1 DIEU

1 Diverse kurser i SQL server.

1 Fitness ( Personlig Træner )

1 Grafisk Åben uddannelse

1 gymnasie-it, afsluttende med kursusbevis

1 Højere Handelsskole - Engelsk niveau A

1 Interne stressvejleder uddannelse

1 it kursus

1 it og analyse til videre efterforskning

1 IT-A / Database-linjen

21 IV på handelsskole

1 IV på handelsskole

1 Kommunom

1 Konservatorkollega i oplæring til Gobelinkonservering

1 Konsulent i kompetenceudvikling og forandringsprocesser

1 Konsulent i kompetenceudvikling og forandringsprocesser

1 Kriminalforsorgens lederuddannelse

5


Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 kursus

1 Kursus der finder stid hos programudvikleren i England

1 KVU

1 Ledelse og kommunikation

1 liniefag

1 Liniefag på lærerseminarium

1 Masterclass Forvaltningshøjskolen/Personalestyrelsen

1 Microsoft certificering

1 Microsoft Certificering MCP

1 Microsoft Certified Systems Administrator

3 PC-kørekort

1 Pres-modellen

2 projektledelse

1 Projektlederuddannelse

1 psykoterapeutuddannelse

1 Pædagogikum

1 sproguddannelse, udenrigsministeriets sprogcenter

1 Spydspids arbejdsgiverkontrol

1 Stressvejlederruddannelse

1 studier i russisk ved Universistet i Rusland, BA-niveau

1 Type uddannelse CRJ-200

1 Uddannelse i arabisk sprog og kultur

1 Videregående uddannelse

1 voksenpædagogisk grundkursus via VPC

1 Åben udd. på DJH jf. BKG om åben udd. nr. 243 af 010404

1 Åben uddannelse

Personer med erhvervsuddannelse:

Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 Advokatsekretær højere uddannelse

1 Advokatsekretæruddannelse

1 akademigastronom

1 Akademi-gastronom

3 Akademimerkonom

3 akademiuddannelse

1 Akademiuddannelsen. 4 + 2 moduler

1 Akademi uddannelse

1 Almen sløjdlæreruddannelse fra Dansk Sløjdlærerskole

1 Arbejdsledelse

1 arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere

1 at undgå at ødelægge solosopranen i de dybe salmetonearter

1 Certificering

1 certifikat på uddannelsen, der er udstedt af ABNLP og NLP-Foreningen i Danmark

1 Coaching

1 coachinguddannelse

1 Coachuddannelse

1 Danmarks Forvaltningshøjskole

1 Danmarks Forvaltningshøjskole (NLP Business Pract).

1 del af practitioner, før master.

1 Design Del

6


Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 DJH åben uddannelse

1 Driftlederuddannelse

1 enkeltfag lærer

1 enkeltfag på lærerseminaret

1 fagkompetencer

1 FDK Folkekirkens lederuddannelse

1 Folkekirkens Lederuddannelse

1 Forberedende lederuddannelse

1 Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

1 Gymnasial uddannelse. | Disse tre typer uddannelser er alle adgangsgivende.

1 HK erns projektarbejde i fremtiden

1 Idræt

1 Individuel speciallistuddannelse

1 industri-certificering

1 Individuel specialistuddannelse

1 Ingen

1 Instruktør-certificering

1 intern uddannelse

1 IT kurser

1 IT-administratorudd med kompetencegivende statskontrolleret eksamen

1 IT-sikkerheds ledelse

1 IV på handelskole

9 IV på handelsskole

Kompetence til at skulle stå for lektionsplanlægning, kostvejledning, samt fysisk

1 træning af værnepligtige

1 Konsulent i kompetenceudvikling

1 Kursusforløb under Åben Uddannelse""

1 Kvalitet ved Teknologisk Institut

1 Kvalitetskoordinatoruddannelse, Teknologisk Institut

1 KVU - Kortere videregående Uddannelse

1 Ledelseskompetence

1 liniefag lærerseminarium

1 liniefag engelsk

1 Liniefag på seminarium

1 Liniefag på seminariet

1 liniefag på seminarium

1 linjefag på lærerseminarium

1 Master practitioner i privat uddannelsesregi

1 Meritlæreruddannelsen

1 merviden om EU

1 Microsoft certificering

1 Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

1 måleteknik

1 NLP Business Practitioner

1 NLP Coach uddannelse

1 NPL basis ,HK

1 PC - kørekort

1 PC-kørekort

1 PC-kørekort. Lær at lære. Omstillings klar.

1 Personalejura for ikke akademisk personale

1 personlig udvikling

7


Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 Phd-kursus

2 Projektlederuddannelse

1 Projektleder-uddannelse

1 Psykisk førstehjælp

1 Psykologi på åbent universitet

1 psykoterapeut

1 Pædagogisk kvalificeringsforløb

1 pædagogisk kvalificeringsforløb

1 Rudolf Steiner Seminariet

Selvværd, personlig gennemslagskraft, konflikthåndtering og introduktion til

1 projektledelse

1 seminarium

1 Skole-it/ pædagogisk it-kørekort

1 SLS lønmedarbejder

1 specialistkompetencer

1 Sprog

1 Sproguddannelse

1 Sprogundervisning

1 Stresskonsulent

1 stress-konsulent uddannelse

1 stressvejleder uddannelse

1 Sundhedsfaglig uddannelse

1 Svarer til ½ diplomuddannelse gennem CVU

1 svejse specialist

2 Uddannelse hos kursusudbyder

1 Voksenunderviser på Frederiksberg Seminariet

2 VVU

1 VVU i Informationsteknologi (den gamle Datanomudd.)

Personer med etatsuddannelse

Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1

1 2-årig Mellemøst-studier. Syddansk universitet Odense

1 ACU Syd - Lær at beherske Power point

1 Akademiuddannelse deltid, 1. del.

1 AOF - sprog

1 Arbejdslederuddannelse

1 Bachelor, Handelshøjskolecentret

1 Brandmandmand Grunduddannelse

1 certificering til brug af Belbin" teamrolletest"

1 CPSA & CPSP

1 CPSA og CISSP certificeringer ifb med IT-Sikkerhedsanalyse

1 Datamatiker, Niels Brock

2 edb videreuddannelse

1 efteruddannnelse på forvaltningshøjskolen

1 erhvervsfaglig

1 Faglig Spydspidsuddannelse

1 Forvaltningshøjskolen

1 IBC - AMU

8


Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 IBC - grafisk præsentation af Power Point

2 IBC - Grafisk præsentation Power Point

1 Introduktion - og coachingteknikker 1-2

1 It og analyse til efterforskning

13 IV på handelsskole

1 IV på handelsskole

1 kursus i konfliktmægling

1 Ledelseskompetencer i Kirke Sogn

1 naturvidenskab i folkeskolen

1 NLP

1 NLP-uddannelse Business Practiotioner, Master & Coaching

2 PC-kørekort

1 personlig udvikling og coaching

1 Proceskonsulent

1 Religionsvidenskab, kultur, identitet og livsoplysning

1 sexologisk udd.

1 Uddannelse i tværkulturel konfliktløsning

1 Uddannelse til stresskonsulent

Personer med højere uddannelse indtil fire år

Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 HD-R 2. del

1 0.5 diplomudd.

1 1-årig voksenunderviseruddannelse

1 2. BA

1 akademigastronom

1 Akademimerkonom

1 Akademimerkonom i ledelse

1 akademiuddannelse

1 Akademiudddannelse = Merkonom??

1 Alm. kurser inden for området

1 Arabisk sprogkursus

1 Arbejdsmiljørepræsentant

2 Arbejdsmiljøuddannelse

1 AVG/Almen voksenpædagogisk grundkursus

1 BA i kommunikation

1 Bachelor i historie med pædagogik som tilvalg

1 Basis skiinstruktør

1 BSc Computer Sience

1 CBA (del af Masteruddannelse)

3 Certificeret coach

1 Certificeret coachuddannelse

1 Certificeret uddannelse

1 Certificering

1 Certificering i SAP

1 Certificering, Microsoft

1 Coaching certificering af Psykolog

3 Coaching uddannelse

1 Coachuddannelse

9


Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 CPSA-kursusforløb m/eksamen

1 CVU

1 CVU (seminarium) - voksenunderviseruddannelse

1 CVU liniefag, lærerseminariet

1 Den Grundlæggende Lederuddannelse

1 Designpædagogisk grunduddannelse

1 Diplomstudiet på Danmarks Forvaltningshøjskole

1 Diplomuddannelse i incasso på Forvaltningshøjskolen

1 DJØF Projektlederuddannelse

1 Effektiv Kommunikationsledelse

1 Efteruddannelse

1 Efteruddannelse på universitet

1 elektroniskdokumentbehandling

1 engelsk på Berlitz

1 Enkeltfag på seminariet

1 enkeltstående kursus

1 erhvervs- og uddannelsesvejlederuddannelse

1 Fag på Universitet

1 fodboldtræneruddannelse - B1

1 forbedring af faglige kundskaber

1 Forløbet giver Merit og 10 ects point

1 Forretningsengelsk

1 Forvaltningshøjskole

1 FVU lærerudd

1 GF-Instruktørkursus

1 gym it

1 Gym-IT

2 HD

1 HR Master" hos privat kursusudbyder"

1 HØK

1 idrætscoaching

1 innovation

1 Intensiv uddannelse i erhvervsjura på højt fagligt niveau – Business Law Manager

1 Intern certificering på/efter kursus

1 International certificering

1 Introduktion til ArcGIS Desktop del 1

1 IT

1 It kursus DAKS

1 IT-administrator

1 it-kompetence

1 It-vejlderuddannelse i folkeskolen

3 IV på handelsskole

1 Jeg er IKKE vidende om at jeg har modtaget midler fra KF!!!!!

1 kandidat

1 kandidatgrad

1 Klinisk Vejlederuddannelse, CVSU

1 Kriminalforsorgens lederuddannelse

1 Kurser hos Danske Sprogseminarer

1 Kurser i projektledelse m.m.

2 kursus

1 kursus på universitet

10


Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 KVU

1 Lead Auditor

1 LEAN

1 Leder kursus

1 liniefag

1 Liniefag fra seminarium

1 Liniefag i Dansk (Læreruddannelsen)

1 Liniefag Matematik på seminariet

1 liniefag på lærerseminar

2 Liniefag seminarium

1 linjefag i matematik på lærerseminarium

1 linjefag på lærerseminarium

1 Linjefagsuddannelse

2 Læreruddannelse

1 Læreruddannelse - enkeltfag

1 læsevejlederkursus

1 Lønsystem

1 Masteruddannelse - enkeltfag

1 Matematik -enkeltfag tages på seminarium

1 MCP- MCSE- MCSA ,Programmering

1 MCTS

2 Mellemlederuddannelse

1 merit

1 meritlærer ned liniefag biologi og matematik

2 Microsoft certificering

1 Microsoft Certified Systems Engineer

1 National/International godkendt IT sikkerheds certificering

1 Nationale Proceskonsulentuddannelse

1 NLP hos DIEU og PG hos DEL

1 NLP Practioner

1 NLP Stresskonsulent

1 NLP, Coach

1 Pædagogikum

1 phd-kursus samt opsætning af ny analysemetode på lab.

1 PhD-kursus, enkeltfag

1 Practitioner uddannelsen

1 projektlederuddannelse

1 projektkursus

1 Projektledelse i den offentlige sektor

1 Projektlederuddannelsen

1 pæd it-kørekort

1 Pædagogikum

1 pædagogisk IT kørekort

1 Pædagogisk IT-kørekort

1 Regnskab - overgang Navision Stat

1 Sidefag/universitetet

1 specialist omkring lederudvælgelse og lederudvikling

1 specialist, lederudvælgelse og lederudvikling

1 Specialundervisningslærer

1 Stressvejleder

1 Universitet 15 ects

11


Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 Vejlederuddannelsen

1 Voksenunderviseruddannelsen

1 VPC

1 Åben uddannelse - meritgivende til journalistuddannelsen

1 Åben Uddannelse - modul på Danmarks Journalisthøjskole

1 Åben uddannelse på CBS

1 Åben uddannelse på Danmarks Journalisthøjskole

Personer med højere uddannelse over fire år

Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 fagdyrlæge vedr.hestesygdomme a la specialdyrlæge

1 1 semester af en masteruddannelse

1 Advokatuddannelsen

1 AkademiUddannelse på Erhvervsakademi

2 arbejdsmiljøkursus

1 autorisation

1 Avanceret sprogkursus

3 bachelor

1 BEA certificering

1 BEA SOA arkitektur certificering

1 Byggeøkonomudd.

1 cand.merc

1 CBS sommerskole kursus

1 Certificeret coach

1 Certificeret NLP Coach

1 Certificeret NLP-practitioner

1 Certificeret projektlederuddannelse (DJØF)

1 Certificeret projektlederuddannelse ved DIEU

3 Certificering

1 Certificering i projektledelse

1 Certificering som coach

1 Coach

1 coachcertificering

1 coachudd.

1 Del af masteruddannelsen i skat

1 Deltager dog indtil videre kun på ét af kurserne på uddannelsen.

1 Den Moderne Lederrolle - 1-årig lederuddannelse

det er et kursus hos en privat kursusudbyder med en afsluttende eksamen... jeg ved

1 ikke hvad det hedder

1 Det var et kursusfag på universitet

1 DIEU - Økonomi for ikke-økonomer

1 DIEU: Portefølgeledelse

1 diplom/certifikat

1 Diplomuddannelse journalistik 2½ år på deltid svarende til 1 år fuldtid

1 DJH - fagligt, men klart - erhvervsrettet voksenuddannelse

1 Djøf efteruddannelse

1 djøf-kursus

1 DJØF-uddannelse

1 DM Efteruddannelse

12


Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 Dyreforsøgstilladelse

1 ED engelsk

1 efteruddannelse for organister

1 eksamineret controller

1 eksternt studielederkursus

1 En del af en diplomudd.

1 engelsk brush up kursus

1 Enkelt modul i masteruddannelse

1 Enkeltfag - syddansk universitet

1 Enkeltfag på Handelshøjskolen

1 enkeltfag på ingeniørhøjskole /diplomuddannelse

1 enkeltfag på universitetet

1 Epit Erhvervspædagogisk kørekort

1 er et fag på journalistuddannelsen

2 Erhvervsdykker

1 Et diplom i Pædagogisk Skole-it

1 forskningskompetence

1 Fødevarestyrelsens kurser

1 førleder uddannelse

1 førlederkursus

1 Førleder-uddannelse

1 gym it

2 Gymnasie IT

2 Gymnasie-IT

1 gymnasiesidefag

1 HD

1 HD (Erhvervsret for kandidater)

2 HD 2. del

1 HR Konsulentuddannelse, HR-K

2 HR-konsulent

1 HR-konsulentuddannelse

1 ingen er lelvlært inden for it med nogle få kurser

1 Innovation og Entrepreneurship

2 Institutlederkursus

1 international danse- og kropspsykoterapeutuddannelse

1 internationalt certifikat

1 IPMA certificering

5 IV på handelsskole

jeg få en diplom af en eller anden art, men ved ikke om den er en

1 diplomuddannelse""

1 Journalisthøjskolens åbne uddannelser

1 Kernefag i Kommunikation under åben uddannelse på CBS

1 Kun dele af masteruddannelsen

1 kundskab i arabisk

1 Kursus for studieledere

1 Kursus med afsluttende eksamen

1 Kursus under Åben uddannelse ved Journalisthøjskolen

1 Kursusfag, Den Grafiske Højskole

1 linjefag på lærerseminariet

1 Læsepædagoguddannelse via VPC

1 Magisterforeningens efteruddannelse

13


Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 MasterClass

1 Meteorological training course

1 NLP Practioner

1 NLP Practitioner

1 P.h.d.

1 PC kørekort

2 PC-kørekort

1 PC-kørekort - Niels Brock

1 Ph.d uddannelse

3 Ph.d.

1 Phd-grad

1 Phd-kursus

1 phd-uddannelse

1 Prince 2 Projektuddannelse fra Forvaltningshøjskolen

1 Proceskonsulent

1 proceskonsulent (PUK)

1 Proceskonsulentuddannelse

1 projektledelse

1 projektledelse

1 Projektledelse med certificering

1 Projektledercertificering

1 Projektlederuddannelse

1 Projektopgave blev bedømt

1 psykoterapeut

1 Scientific communication v. Peter Lindsay, Kursus

1 SDU's Efteruddannelse

1 Sidefag

1 sidefag på universitet

1 sidefag universitet

1 Skattejura i skatteråds regi

1 Skole-IT, PC-kørekort.

1 Skriftigt Engelsk på videnskabeligt niveau

1 Special kompetence med måleudstyr

1 Specialudviklet kursus på universitetsniveau

1 Specielkurser

2 spydspids

1 Spydspids moms

1 Stiler på langt sigt mod PhD grad

1 Stresskonsulent

1 Stressvejleder

1 Studie- og erhvervsvejlederuddannelsen

1 Svarer til undervisningsforløb på universitetet

1 Syddansk Universitets efteruddannelse

1 teknisk specialist uddannelse

1 ToldSpydspids

1 udd. og erhvervsvejlederudd. = 3 moduler af diplomudd.

1 Uddannelse for forskningsledere

Uddannelsen vægter 6 ECTS point. Der kan søges merit i forhold til

1 journalistuddannelsen på DJH.

1 udvidet Statistikkursus

1 Undervisning af faget Innovation

14


Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret)

1 Universitetsformidling

1 Vejlederuddannelse

1 vejlederuddannelse mhbp vejl af pædagogikumkandidater

1 Voksenunderviser uddannelse - pædagogikum

1 Voksenunderviser Uddannelsen

1 Voksenunderviseruddannelsen, DEL

1 VUU

1 VUU - ved DEL

1 Åben uddannelse på Danmarks Journalisthøjskole

1 Åben Uddannelse på Danmarks journalisthøjskole, merit ift. journalistuddannelsen

1 Åben uddannelse på DJH

1 Åbent universitet

704 (Tom)

873 Hovedtotal

15

More magazines by this user
Similar magazines