Institutionelle investorer - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Institutionelle investorer - IBC Euroforum

K o n f e r e n c e

København

22. og 23. september 2009

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/invest

SPAR

kr. 2.000,-

ved tilmelding senest 10. juli

Nye tider og muligheder for

Institutionelle investorer

• Sådan bør der tænkes nyt og anderledes blandt

institutionelle investorer

• Få indblik i aktuelle tendenser og muligheder for

professionelle investorer

• Udnyt investeringsmulighederne – er der tale om

en ny Asset Allocation model?

• Hør, hvordan risikovurdering og afkastmuligheder

har ændret sig

• Få styr på risikomåling og risikostyring i en ny tid

Inspirerende indlæg fra branchens store aktører fra både ind- og udland

Bliv klogere på fremtidige investerings- og forretningsmuligheder

Hør talere fra:

Threadneedle Portfolio

Services Ltd.

J.P. Morgan Asset Management

PKA Pension

Danske Capital

Nykredit Investment

Management

Jyske Markets, Jyske Bank A/S

SEB Enskilda

Tetralog Systems AG

PFA Pension

BankInvest

PA Consulting Group A/S

www.ibceuroforum.dk


M Ø D T A L E R N E :

Regional Director

Nina Movin

Threadneedle Portfolio

Services Ltd.

Managing Director

François Xavier Douin

Nordic Institutional Business,

J.P. Morgan Asset Management

Adm. dir

Peter Damgaard Jensen

PKA Pension

Head of Institutional Business

Henrik Bak

Danske Capital

Head of Asset Allocation,

Investment Management

Teis Knuthsen

Nykredit

Råvareanalytiker

Jyske Markets

Casper Andersen

Jyske Bank A/S

Global Strateg og Cheføkonom

Lars Møller Pedersen

SEB Enskilda

Porteføljemanager

Investment Management

Claus Hvidegaard

Nykredit

Head of Research &

Development

Dr. Peter Tigges

Tetralog Systems AG

Direktør

Økonomi- og Risikostyring

Anne Broeng

PFA Pension

Chefstrateg

Frank Velling

BankInvest

Managing Consultant

Lars Jørgensen

PA Consulting Group A/S

O r d s t y r e r :

Partner Peter Rixen, COIN Fondsmæglerselskab

M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n :

Underdirektører, Heads of Investments,

afdelingsdirektører, investeringsdirektører,

investeringschefer, Investment Managers,

Portefølje Managers, Head of Risk Management,

Fund Managers, Asset Managers, finansanalytikere

samt andre med interesse i og

ansvar for investeringer.

H o s :

Pensionsselskaber, forsikringsselskaber,

investeringsforeninger, investeringsbanker,

kapital fonde, private fonde og Asset Management.


Investerings- og

forretningsmuligheder for

institutionelle investorer

Situationen på verdens kreditmarkeder er blevet fulgt med skarpe blikke det sidste års tid.

Nu er det tid til at vende blikket mod lysere tider og de muligheder og tendenser, som er

opstået i kølvandet. IBC Euroforum åbner derfor dørene til konferencen for Institutionelle

investorer.

Konferencen byder på indlæg fra nogle af sektorens største aktører fra både ind- og

udland, hvor du vil høre og diskutere de seneste tendenser, forventninger, konsekvenser,

muligheder og erfaringer, der er opstået på det turbulente finansmarked.

Der vil blandt andet blive diskuteret følgende: Hvordan ser fremtidens forretningsmodel ud

for institutionelle investorer? Hvad har vi lært af krisen? Er vi på vej tilbage til normalen, og

hvad er det? Hvilke risici og muligheder venter blandt nye aktivklasser? Hvordan håndteres

udfordringerne ved Risk Management? Hvilken betydning har Solvens II for sektoren?

Konferencens fokusområder:

• Hvem kan sætte gang i hjulene igen?

• Fremtidens forretningsmodel for institutionelle investorer

• Investeringsstrategi – er der tale om en ny Asset Allocation model?

• Solvens II

• Inflation vs. deflation

• Risikostyring og risikomåling

• Udsigterne for afkast og risiko

Dit udbytte på konferencen bliver ny viden, indsigt og erfaringsudveksling inden for

investerings- og forretningsmæssige udfordringer for institutionelle investorer.

Du sidder formentlig med endnu flere spørgsmål og udfordringer, som du vil få mulighed

for at debattere og finde løsninger på – derfor vel mødt på konferencen den 22. og

23. september 2009.

Med venlig hilsen

Margit Frøjk Lind

Projektleder

IBC Euroforum


Dag 1

T i r s d a g d e n 2 2 . s e p t e m b e r 2 0 0 9

Institutionelle investorer

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Kaffe/te og croissant

09.00 Åbning af konferencen

Projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum

09.05 Introduktion ved ordstyreren

Partner Peter Rixen, COIN Fondsmæglerselskab

Dag 1 – Udviklingen i sektoren for

institutionelle investorer

09.10 Den økonomiske fremtid – hvem kan sætte

gang i hjulene igen?

• Forventninger til 2010 – Afmatning / vækst?

Hvem bliver det næste opsvings vindere?

• Hvad bliver de langsigtede konsekvenser på

de finansielle markeder affødt af krisen?

• Hvem skal komme med risikovillig kapital,

som kan sætte gang i økonomien igen?

– Er det Asien, USA eller?

• Hvad sker det pt. på det kinesiske marked?

Vil der være vækst i fremtiden?

• Hvordan vil udviklingen i Kina / Asien påvirke

verdensøkonomien?

Regional Director Nina Movin,

Threadneedle Portfolio Services Ltd.

09.55 Pause med kaffe/te

10.10 International trends for Institutional Investors

• How are international Institutional Investors

coping with the current market environment?

• Where will their focus be in the future?

• What can the Danish Life & Pension sector

learn from these trends

Managing Director François Xavier Douin,

Nordic Institutional Business,

J.P. Morgan Asset Management

(Indlægget holdes på engelsk)

10.55 Pause med kaffe/te

11.10 Den kommende forretningsmodel for

institutionelle investorer

• Hvad har vi lært af krisen? Hvilke nye krav

er opstået?

• Hvad med likviditeten? – Håndtering og

styring under og efter krisen

• Tilpasning og omstilling til det finansielle

marked – hvordan navigerer man pt.?

• Har forretningsmodellen for institutionelle

investorer ændret sig? Hvordan vil den se

ud fremover?

• Hvilke strategier skal der fokusere på nu

– under og efter krisen – med hensyn til

risikostyring, investeringsmuligheder etc.?

Adm. dir Peter Damgaard Jensen, PKA Pension

12.00 Frokost

Investering og nye aktivklasser

13.00 ”Back to basics” eller alternative

investeringer?

• Er der tale om ”back to basics”, som alle

taler om, eller er alternative investeringer på

trods af krisen stadig attraktivt?

• Hvad siger undersøgelser fra udlandet

– hvordan foretager de investeringer pt.?

• Hvilke aktivklasser har klaret sig bedst under

krisen? Hvilke vil klare sig bedst fremover?

• De primære udfordringer for traditionel Asset

Allocation – hvad har ændret sig?

• Er den traditionelle Asset Allocation

model død?

• Hvordan bør modellen se ud i dag og i

fremtiden?

• Diversifikation i porteføljesammensætning

– hvordan sammensætter man sin

portefølje i dag?

• Hvordan sikrer man diversifikation i

porteføljen?

Head of Institutional Business Henrik Bak,

Danske Capital


Dag 1

T i r s d a g d e n 2 2 . s e p t e m b e r 2 0 0 9

Institutionelle investorer

13.55 Pause med kaffe/te

14.10 Nye aktivklasser

• Hvad kendetegner de forskellige aktivklasser:

- Infrastruktur?

- Emerging markets?

- Hedge Funds?

- Klima, miljø og energi?

- etc.

• Hvilke udfordringer og risici er forbundet

med investering i de nye aktivklasser?

• Hvordan vurderes fremtiden for de nye

aktivklasser?

• Risikovurdering vs. afkastmuligheder for nye

aktivklasser

Head of Asset Allocation,

Investment Management Teis Knuthsen, Nykredit

14.55 Pause med kaffe/te

15.10 Investering i råvarer

• Er interessen for investeringer i råvarer

blandt danske investorer død allerede

inden, det kom i gang?

• Hvor attraktivt er investering i råvarer pt.?

Og hvilke råvarer?

• Hvordan ser fremtiden ud for investering i

råvarer?

Råvareanalytiker Jyske Markets

Casper Andersen, Jyske Bank A/S

15.55 Opsummering af konferencens første dag

ved ordstyreren

16.00 Konferencens første dag slutter

Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder

Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum, telefon 41 95 14 17, e-mail margit.frojklind@ibceuroforum.dk

Se flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dk

IBC Euroforum

IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser

inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores

mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer.

Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT,

personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og

operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling.

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46,

info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

Er du forhindret i at deltage på konferencen?

Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.

Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).


Dag 2

O n s d a g d e n 2 3 . s e p t e m b e r 2 0 0 9

Institutionelle investorer

08.30 Kaffe/te og croissant

09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

Dag 2 – Inflation / deflation

09.05 Inflation vs. deflation

• Hvordan vil det se ud i fremtiden / Hvad

kommer der til at ske?

• Hvilken betydning vil inflation / deflation få?

• Hvordan klarer forskellige aktivklasser sig

under stigende inflation / deflation?

• Hvilke forventninger har man til, hvordan

inflation og deflation vil udvikle sig de

kommende år?

Global Strateg og Cheføkonom

Lars Møller Pedersen, SEB Enskilda

09.55 Pause med kaffe/te

Risikostyring blandt institutionelle

investorer

10.10 Afdækning af renterisiko

• Hvad er renterisiko?

• Dynamisk afdækning af renterisiko – hvordan

håndteres det?

• Afdækning af realkreditobligationer

- Tilgang og vigtige overvejelser

- Fra teori til praksis, en konkret portefølje

under krisen

• Afdækning af OAS i diskonteringskurve

– udfordringerne

Porteføljemanager, Investment Management

Claus Hvidegaard, Nykredit

11.00 Pause med kaffe/te

11.15 DrawDown risk measures allows for a new

quality in risk management

In the context of the recent history of investments

during the financial crisis strong desires

for new approaches to risk management

and risk measurement appeared. One of the

featured approaches within this discussion is

the focus of DrawDown risk measures. The

benefits seem obvious since it is easier to be

understood by private investors. The downsides

of these concepts are less obvious and

from a higher relevance. We will show various

approaches of downside risk management

and compare them to classical and alternative

approaches. We will focus the sensitivity of

the approaches according to short term changes

in the markets and their different impacts

for portfolio management and relationship

management.

Head of Research & Development!

Dr. Peter Tigges, Tetralog Systems AG

(Indlægget holdes på engelsk)

12.00 Frokost

13.00 Risikostyring i et livsforsikringsselskab

• ALM – dvs. risikostyring af investeringsstrategien

i forhold til forpligtigelserne

• Ændret fokus i krisetider:

- Risici, der ikke tidligere var i fokus, bliver

vigtige

- Tilpasning af investeringsstrategi når risikobudgettet

giver mindre råderum

- Modellers anvendelighed

• Likviditetsrisiko – vigtigt også for langsigtede

investorer

Direktør Økonomi- og Risikostyring

Anne Broeng, PFA Pension

13.50 Pause med kaffe/te

S p e a k e r s C o r n e r

Direktør Økonomi- og Risikostyring

Anne Broeng, PFA Pension

Hvis ikke du nåede at få svar på alle dine

spørgsmål til Anne Broeng, har du i denne

pause mulighed for at finde Anne i ”Speakers

Corner” ved kaffebordet og stille yderligere

spørgsmål.


Dag 2

O n s d a g d e n 2 3 . s e p t e m b e r 2 0 0 9

14.10 Markedsforventninger – hvad er udsigterne for

afkast og risiko?

• Hvad kan man forvente af afkast på aktier i

fremtiden?

• Hvilke investeringsaktiver er i stand til at

levere et langsigtet afkast?

• Hvordan har vurdering af risiko og afkast

ændret sig?

Chefstrateg Frank Velling, BankInvest

14.55 Pause med kaffe/te

15.10 Solvens II

• Baggrund - hvorfor et Solvens II?

• Hvad omfatter Solvens - en gennemgang af

hovedelementerne?

- herunder de nødvendige faglige skills for at

kunne gennemføre Solvens II succesfuldt

• Hvordan har/får man implementeret Solvens

II i praksis?

• Sandsynlige konsekvenser af Solvens II på

kort og langt sigt

- for sektoren

- for tilsynsmyndighederne

• Solvens II betydning for investeringerne

- forsikringsselskaberne og pensionskasser

som investorer

- forsikringsselskaberne og pensionskasser

som investorobjekter

Managing Consultant Lars Jørgensen, PA

Consulting Group A/S

15.50 Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.00 Konferencen slutter

Praktiske oplysninger

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen ”Institutionelle investorer” afholdes

den 22. og 23. september 2009 på Radisson SAS

Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9,

2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen.

IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for

bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på

38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615

Parkering

På Falkonér Plads bagved hotellet findes betalingsparkering

i begrænset omfang. Det kan dog være svært at

finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, til gengæld

ligger der en metrostation to minutters gang der

fra. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering

i forbindelse med arrangementet.

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt

uddybende dokumentation fra de forskellige talere.

Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive

fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du

kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller

registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil

14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %.

Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen,

tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end

2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv

forhindret, har du også mulighed for at overdrage

deltagelsen til en kollega.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest

10. juli

Spar Tilmelding senest

4. september

Spar Tilmelding efter

4. september

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-


IBC Euroforum ApS

Blegdamsvej 104 A

Postboks 801

2100 København Ø

Returneres ved varig adresseændring

T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e n

I n s t i t u t i o n e l l e i n v e s t o r e r

København • Konference den 22. og 23. september 2009

Jeg ønsker at deltage:

Alle priser er ekskl. moms.

Navn

1

Navn

2

Tilmelding senest

10. juli

Spar Tilmelding senest

4. september

Spar Tilmelding efter

4. september

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

Navn 1

Stilling

Afdeling

E-mail

Ønsker du at modtage information om kommende

arrangementer via e-mail? ❒ Ja tak ❒ Nej tak

Navn 2

Stilling

Afdeling

E-mail

Ønsker du at modtage information om kommende

arrangementer via e-mail? ❒ Ja tak ❒ Nej tak

Firma

Adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær

Nærmeste chef

S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :


Jeg er forhindret i

at deltage og ønsker derfor

at rekvirere talernes

præsentationsmateriale

fra konferencen

(kr. 2.495,- ekskl. moms).

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/invest ö IBC Euroforum

Blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø

27005

More magazines by this user
Similar magazines