Legal Risk Management - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Legal Risk Management - IBC Euroforum

K o n f e r e n c e

København

24. og 25. november 2009

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/lrm

Legal Risk Management

• Hvorfor Legal Risk Management?

Legal Risk Management i praksis – hvad og hvordan?

• Hvilke erfaringer har større danske virksomheder

gjort sig?

• Samspillet med virksomhedens øvrige risikostyring

• Hvilke konkrete værktøjer kan anvendes?

• Hvordan udnyttes de sparsomme juridiske ressourcer

optimalt?

• Fokus på dialog og erfaringsudveksling

For advokater: 12 lektioner

Hør følgende talere:

General Counsel

Jon Iversen

DSB

Vice President,

Assistant General Counsel

Søren Thor Jensen

Novo Nordisk A/S

Global Head of Legal

Michael V. Møller

Saxo Bank A/S

Amerikansk advokat

(taler annonceres senere)

Novo Nordisk A/S

Head of Group Legal, advokat

Christian Kledal

A.P. Møller-Mærsk A/S

Mediepartnere:

www.ibceuroforum.dk

General Counsel, advokat

Jens Ole Legart

Royal Unibrew A/S

Group General Counsel

Søren Lundsberg-Nielsen

G4S plc (UK)

Senior Consultant, direktør

Tine Weirsøe

Scandinavian Information Audit


Legal Risk Management

Hvorfor er Legal Risk Management relevant og aktuelt?

Et stadigt stigende fokus på Corporate Governance (CG), risikostyring, etik og compliance

sætter Legal Risk Management (LRM) på dagsordenen såvel internationalt som i Danmark.

Baggrunden er bl.a. stigende krav fra virksomheders stakeholders og øget fokus på fx

Corporate Social Responsibility (CSR).

…forebyggelse og struktur

LRM er en integreret del af CG og Enterprise Risk Management (ERM) og fokuserer på forebyggende

juridisk arbejde og medvirker til på en struktureret måde at identificere, prioritere

og håndtere juridiske risici og muligheder i et samspil med de øvrige afdelinger i virksomheden.

LRM fremmer vidensopbygning og -deling samt øger fokus på arbejdet med standarder,

juridiske retningslinier og best practices.

…cost-effective

LRM medvirker til at udnytte virksomhedens ressourcer til juridisk rådgivning optimalt og

sikrer derved, at juristerne indgår på den mest cost-effective måde i virksomhedens processer

og værdistrømme.

…ansvar og implementering

Ansvaret for implementering af et LRM-system er typisk placeret i virksomhedens juridiske

funktion. Brug af relevante LRM-værktøjer kan medvirke til, at de ansvarlige jurister kommer i

gang med arbejdet på en fornuftig og struktureret måde.


Hvorfor deltage i konferencen?

Konferencen giver et unikt indblik i relevante erfaringer som andre danske virksomheder

har gjort sig med LRM. Du vil som deltager derfor blive klædt på til enten selv at gå i gang

med eller videreudvikle LRM i din egen virksomhed

Deltagelse i konferencen giver dig:

• Grundlæggende og praktisk indføring i en række yderst relevante LRM-emner fra virksomhedsjurister

med stor praktisk erfaring

• Indsigt i, hvordan en række større danske virksomheder fra forskellige brancher arbejder

med LRM, og hvilke faldgrupper man bør være opmærksom på

• Erfaringsudveksling med andre advokater og virksomhedsjurister, der til daglig arbejder

med forskellige aspekter af LRM

• Praktisk indføring i, hvordan LRM gribes an og styres

• Kendskab til værktøjer, der kan benyttes i arbejdet med LRM

Hvad adskiller konferencen fra andre juridiske seminarer?

Konferencen har fokus på erfaringsudveksling såvel blandt deltagerne som mellem talere

og deltagere i modsætning til de fleste seminarer, der er baseret på envejskommunikation

med enkelte spørgsmål til slut.

Talerne har alle stor praktisk erfaring med forskellige aspekter af LRM og kan bidrage med

praktiske eksempler og værktøjer, som deltagerne kan lade sig inspirere af fremadrettet i

arbejdet med LRM.

Fokus på dialog og erfaringsudveksling

Konferencen har fokus på tovejskommunikation med aktivering af og spørgsmål til/fra

deltagerne. Deltagerne vil blive opfordret til at redegøre for, hvordan de har grebet arbejdet

med forskellige aspekter af LRM an i den virksomhed, de kommer fra. Derved sikres, at

deltagerne ikke blot lærer fra talerne, men også fra hinanden.

Et stærkt talerpanel

Alle talere er erfarne eksperter og/eller virksomhedsjurister med ledelsesansvar fra større

danske virksomheder fra forskellige brancher og har indgående praktisk erfaring med

forskellige aspekter af LRM.

Jon Iversen, der også har medvirket i udformningen af programmet, er forfatter til flere

bøger og en række artikler om LRM og har i de senere år undervist i LRM på diverse

konferencer og seminarer.

Jeg ser frem til at byde velkommen til et par interessante dage med fokus på Legal Risk

Management – vel mødt!

Med venlig hilsen

Rikke Ryge Casper

Senior Project Manager

IBC Euroforum


T a l e r l i s t e :

Vice President,

Assistant General Counsel

Søren Thor Jensen

Novo Nordisk A/S

Global Head of Legal

Michael V. Møller

Saxo Bank A/S

Amerikansk advokat

(taler annonceres senere)

Novo Nordisk A/S

Head of Group Legal, advokat

Christian Kledal

A.P. Møller-Mærsk A/S

General Counsel, advokat

Jens Ole Legart

Royal Unibrew A/S

Group General Counsel

Søren Lundsberg-Nielsen

G4S plc (UK)

Senior Consultant, direktør

Tine Weirsøe

Scandinavian Information Audit

General Counsel

Jon Iversen

DSB

O r d s t y r e r :

General Counsel Jon Iversen, DSB

Jon Iversen er leder af DSB’s koncernjuridiske afdeling. Jon er uddannet

jurist på Aarhus Universitet og har erhvervet en LL.M. i international og

EU-ret fra Vrije Universiteit Brussel samt en MBA fra INSEAD.

Jon er uddannet advokat hos Bech-Bruun og har tidligere været ansat

som Senior Manager i PricewaterhouseCoopers’ Governance, Risk

and Compliance-sektion og som Head of Legal med juridisk ansvar for

Østeuropa og Asien i medicinalfirmaet Actavis. Jon Iversen er desuden

forfatter til bogen ”Legal Risk Management i private virksomheder” og

medforfatter til bogen ”Juridisk risikostyring i kommuner” samt til en

række artikler i fagblade om LRM og emner relateret hertil.

M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n

Virksomhedsjurister, Compliance Officers, Risk Managers, direktører og advokater

samt andre der beskæftiger sig med eller interesserer sig for Legal Risk

Management, Enterprise Risk Management og/eller Corporate Governance.


Advokaters obligatoriske efteruddannelse

K O N F E R E N C E

1 2 L E K T I O N E R

IBC Euroforums juridiske konferencer herunder ”Legal Risk Management

opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse.

Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere

dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal

gemmes sammen med deltagerbeviset.

Spørgsmål kan rettes til Advokatsamfundet


Dag 1 T i r s d a g d e n 2 4 . n o v e m b e r 2 0 0 9

L e g a l R i s k M a n a g e m e n t

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Morgenkaffe/-te

09.00 Åbning af konferencen

Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

09.05 Introduktion ved ordstyreren

General Counsel Jon Iversen, DSB

09.10 Legal Risk Management i praksis – i et Enterprise Risk Management setup

Indlægget vil behandle følgende emner:

Risk Management – historik og tendenser

• Enterprise Risk Management – analyse og organisation

Legal Risk Management

- internt i virksomhedens juridiske afdeling

- i samspil med virksomhedens øvrige afdelinger og eksterne advokater

• Virksomhedens overordnede risikostrategi og den juridiske risikostrategi

• Implementering af et Legal Risk Management system

Vice President, Assistant General Counsel Søren Thor Jensen, Novo Nordisk A/S

10.25 Pause

10.40 Opbygning og løbende justering af juridisk afdeling

• Organisation og placering af jurister

- Central eller decentral placering, fordele og ulemper ved flad struktur, second

in command? Fordele og ulemper ved teams, insourcing eller outsourcing?

Videndeling

• Hvad er en god juridisk afdeling?

- Fungerer den socialt? Hvor mange har deres chef tilstede? Hvor mange har

personaleansvar? Er du en god chef? Har du en god chef? Hvordan får du det

bedste ud dine medarbejdere? Var du den bedste ekspert? Uddelegering? Giver

du plads?

• Nyansættelser

- Samtaler, hvad leder du efter ved nye folk? Referencer, ”Get the right people on

board”, personlighedstests, aktivt brug af personligheder

• Konflikter

- Hvem er ikke konfliktsky? Hvordan tackler du ”mobning”, hvad gør du med

medarbejdere/kolleger, der ikke trives? Har du prøvet at have skuffede/kyniske

medarbejdere? Alle andre afdelinger er naturligvis idioter og ingen forstår juristerne

– fortjener vi forståelse? ”Them versus os” mentalitet – hvordan kommer

man det til livs?

• Performance evaluering

- Husker du at føre en ”sort bog”? Promotions

• Afskedigelser

- Hvordan er det at fyre folk? Og hvordan håndteres fyringer?

Global Head of Legal Michael V. Møller, Saxo Bank A/S


Dag 1 T i r s d a g d e n 2 4 . n o v e m b e r 2 0 0 9

L e g a l R i s k M a n a g e m e n t

12.00 Frokost

13.00 Management of litigation and external counsel

The presentation will focus on management of litigation and external

counsel and will address:

• Litigation management

- Case assessment and cost/benefit evaluation

- Litigation plans

- Litigation procedures and governance

- Reporting

- Legal discovery in US cases

- Settlement and alternative dispute resolution

• External Counsel Management

- Hiring and evaluation of counsel

- Setting expectations and monitoring case

- Preferred partners

- Alternative fee arrangements

- Engagement letters and billing guidelines

- Litigation budgets

- Electronic billing software

Amerikansk advokat fra Novo Nordisk A/S (taler annonceres senere)

Indlægget holdes på engelsk

14.25 Pause

14.40 Valg af selskabsstrukturer og brug af selskabsdatabaser

(Structural Risk Management)

• Hensyn bag selskabsstrukturer

- Historiske hensyn, skattemæssige hensyn, hæftelsesbegrænsning,

gennemsigtighed og lokale krav?

• Konglomerater – divisionsstruktur eller regionsstruktur?

- Selskabsdatabaser

- Hvilke data bør de indeholde?

• Ansvar og processer for opdatering

• Styring af datterselskaber

- Retningslinier for tegningsregler, bestyrelsessammensætning mv.

Head of Group Legal, advokat Christian Kledal, A.P. Møller-Mærsk A/S

16.00 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.15 Konferencens første dag slutter


Dag 2 O n s d a g d e n 2 5 . n o v e m b e r 2 0 0 9

L e g a l R i s k M a n a g e m e n t

08.30 Morgenkaffe/-te

09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

09.05 Etiske retningslinier og anti-koruptionspolitikker

At forudse, styre og dermed begrænse etiske risici er et vigtigt element i den

juridiske funktions arbejde, eftersom disse kan være både meget dyre for en

virksomhed og give betydelige ridser i en virksomheds omdømme. Uanset om en

virksomhed har en compliance afdeling, en separat CSR afdeling eller en Ethics

Officer eller ingen af disse, er det nødvendigt for advokater og jurister og især den

juridiske funktion i en virksomhed at være på forkant med etiske problemstillinger

som en central del i arbejdet med Legal Risk Management.

• Hvorfor er etiske retningslinjer, herunder bl.a. antikorruptionspolitikker, vigtige?

• Hvem bør være involveret i det etiske arbejde – bl.a. se på den juridiske funktions

rolle i arbejdet med etiske problemstillinger?

• Hvad er de centrale elementer i en etisk politik eller et antikorruptionsprogram?

• Hvordan etableres og vedligeholdes et effektivt etisk program?

• Case stories vil blive brugt til at eksemplificere etiske problemstillinger

General Counsel, advokat Jens Ole Legart, Royal Unibrew A/S

10.20 Pause

10.35 Implementering af Contract Risk Management i en decentraliseret global koncern

Indlægget handler om, hvordan man i en global virksomhed, der har valgt en

decentraliseret ledelsesstruktur, hvor Contract Risk Management ikke håndteres

centralt, kan sikre at udvikling af relevante praktiske politikker og effektiv lokal

implementering:

• Hvordan er det muligt at fastlægge globale politikker og retningslinjer med en rimelig

forventning om, at de kan implementeres globalt?

• Hvordan er det muligt at gennemføre en global implementering, som i praksis

efterleves lokalt?

• Hvordan er det muligt at dokumentere, at globale politikker bliver effektivt

implementeret og efterleves lokalt?

Group General Counsel Søren Lundsberg-Nielsen, G4S plc (UK)

12.00 Frokost


Dag 2 O n s d a g d e n 2 5 . n o v e m b e r 2 0 0 9

L e g a l R i s k M a n a g e m e n t

13.00 Styring og håndtering af forretningskritisk dokumentation

Indlægget omhandler systemer og metoder til dokumenthåndtering, sagsstyring og

klassifikation af forretningskritisk dokumentation. Følgende emner vil blive behandlet:

• Best practice for håndtering af juridisk dokumentation, E-mail Management og

Records Management i relation til det daglige arbejde i juridisk afdelinger eller på

et advokatkontor

• Records Management i forbindelse med retssager og eDiscovery

• Internationale standarder for styring af forretningskritisk dokumentation, herunder

ISO 15489 Information and dokumentation – Records Management

• Udarbejdelse og brug af Records Retention schedules

Senior Consultant, direktør Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit

14.25 Pause

14.40 Lean og Legal Risk Management

Indlægget handler om, hvordan den juridiske funktion med risikostyring for øje kan

prioritere og udnytte de ofte sparsomme juridiske ressourcer på den mest effektive

og cost-effective måde. Bl.a. vil følgende emner blive behandlet:

• Hvad giver værdi for ”kunden”?

• Hvordan kan juristerne med fordel indgå i virksomhedens arbejdsprocesser

og værdistrømme?

• Hvordan identificeres spild, og hvordan elimineres det?

• Hvordan forankres juridisk viden i virksomheden?

• Hvordan udnyttes juristernes ressourcer på den for virksomheden mest

værdiskabende måde?

• Hvordan sikres løbende forbedringer af LRM-systemet (Kaizen)?

General Counsel Jon Iversen, DSB

15.50 Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.00 Konferencen slutter


IBC Euroforum

IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer

og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt

til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der

udvikler den enkelte deltagers kompetencer.

Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration,

markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er

en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle

problemstilling.

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø,

Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk,

Danske Bank Reg. 3543 Konto 3931455, CVR-nr 24 24 03 71

N å d i n m å l g r u p p e

i e t n y t f o r u m

Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over

for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum’s

konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor

du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab

til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages

dialog med relevante beslutningstagere inden for

netop din målgruppe.

Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende

snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop

afdækker din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45

eller spex@ibceuroforum.dk

10


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen ”Legal Risk Management” afholdes den 24.-25. november 2009 på Radisson SAS Falconer

Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for

bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615

Parkering

Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’

(under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center). Desuden

er der i receptionen på Radisson SAS Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35,-, som kan

bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper

på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering

i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest

25. september

Spar Tilmelding senest

6. november

Spar Tilmelding efter

6. november

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

Prisen inkluderer forplejning på konferencedagene samt uddybende dokumentation fra de forskellige

talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller

registration@ibceuroforum.dk. Tilmelding er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %.

Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end

2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen

til en kollega.

Er du forhindret i at deltage på konferencen?

Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.

Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).

Vi tager forbehold for ændringer i programmet og evt.

trykfejl. Har du spørgsmål vedrørende konferencen, er du

meget velkommen til at kontakte Senior Project Manager

Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon 41 95 14 29,

e-mail rikke.casper@ibceuroforum.dk.

11


IBC Euroforum ApS · Blegdamsvej 104 A · Postboks 801 · 2100 København Ø

Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen

Legal Risk Management

København • Konference den 24. og 25. november 2009

Navn

Stilling

Afdeling

E-mail

Ønsker du at modtage information om

kommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej tak

Firma

Adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær

Nærmeste chef

Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes

præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest

25. september

Spar

Tilmelding senest

6. november

Spar

Tilmelding efter

6. november

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/lrm ö IBC Euroforum

Blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø

15243

More magazines by this user
Similar magazines