EU-udbud 2010 - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

EU-udbud 2010 - IBC Euroforum

K o n f e r e n c e

København 27. og 28. april 2010

W o r k s h o p 29. april 2010

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/eu

SPAR

kr. 2.000,-

ved tilmelding senest 12. marts

EU-udbud 2010

• Udbudsretlig opdatering og praksis – seneste nyt

• Ny klagenævnslovgivning – indhold og konsekvenser

• Klagenævnets håndtering af klagesager

• Rammeaftaler & konkurrencepræget dialog – praktisk

anvendelse

• Aktuelt om tildeling og evaluering

EU-Domstolen om aktuel udbudspraksis

Prøv kræfter med en klagenævnssag

– deltag i processpillet!

www.ibceuroforum.dk

K E Y N O T E :

Legal Secretary

Timothy Millett

Court of Justice of

the European Union

Hør også talere fra:

Kromann Reumert

Københavns Universitet

Region Hovedstaden

Lind Cadovius

Klagenævnet for Udbud

Konkurrencestyrelsen

Acurra

Bech-Bruun

For advokater: Konference 12 lektioner Workshop 4 lektioner


T a l e r l i s t e :

Advokat, partner

Erik Bertelsen

Kromann Reumert

Advokat, partner

Jens Munk Plum

Kromann Reumert

Professor

Steen Treumer

Københavns Universitet

Juridisk konsulent

Rikke Lange Slavensky

Region Hovedstaden

Advokat, partner

Lotte Hummelshøj

Lind Cadovious

Landsdommer

Katja Høegh

Klagenævnet for Udbud

Kontorchef

Pia Ziegler

Konkurrencestyrelsen

Advokat, partner

Jesper Fabricius

Acurra

Advokat, partner

Simon Evers

Kalsmose-Hjelmborg

Bech-Bruun

Legal Secretary

Timothy Millett

Court of Justice of

the European Union

O r d s t y r e r e :

Advokat, partner

Erik Bertelsen

Kromann Reumert

Advokat, partner

Jens Munk Plum

Kromann Reumert

U n d e r v i s e r e

p å w o r k s h o p :

Advokat

Jeppe Lefevre Olsen

Kromann Reumert

Advokat

Jacob Fenger

Kromann Reumert

Fhv. medlem af formandskabet

for Klagenævnet for Udbud

H.P. Rosenmeier

Advokaters obligatoriske efteruddannelse

K O N F E R E N C E 1 2 L E K T I O N E R

W O R K S H O P 4 L E K T I O N E R

Den 1/1 2008 trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft.

IBC Euroforums juridiske konferencer, herunder ”EU-udbud 2010”, opfylder

kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse.

Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør

opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset.

Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.


E U - u d b u d 2 0 1 0

– dit årlige forum for opdatering og diskussion

IBC Euroforum byder for 10. år i træk velkommen til den årlige konference om EU-udbud.

Konferencen er det oplagte forum for dig, der har udbudsprocessen som en væsentlig del af dit virkeområde,

og som derfor har brug for at være opdateret på den seneste udvikling.

Omdrejningspunktet er de juridiske problemstillinger, der relaterer sig til arbejdet med EU-udbud, og

konferencen byder således på lovgivningsmæssig opdatering, indblik i seneste retspraksis, diskussion af

særligt aktuelle udbudsretlige problemstillinger samt udveksling af erfaringer med udbud i praksis.

Bliv opdateret af førende udbudsspecialister

Igen i år byder vi velkommen til et stærkt talerpanel bestående af førende udbudsspecialister fra ind- og

udland. Talerne repræsenterer de mest relevante aktører på det udbudsretlige område – lige fra advokater

og ordregivere til Konkurrencestyrelsen, Klagenævnet for Udbud og EU-Domstolen – og de står som

garanter for en række yderst aktuelle og kvalificerede indlæg, diskussioner og bud på løsninger.

Som deltager vil du ikke blot gå hjem fra konferencen fuldt opdateret på udbudsretten – du vil samtidig

have nye praktiske løsninger med i bagagen og dermed være bedre rustet til at håndtere fremtidens

udbudsrelaterede udfordringer.

Den nye klagenævnslovgivning i fokus

EU-udbud 2010 byder på mange aktuelle problemstillinger – ikke mindst er der fokus på indholdet og den

praktiske betydning af den nye lovgivning om håndhævelse af udbudsreglerne. Vi kommer hele vejen

rundt – med udgangspunkt i Klagenævnets nuværende praksis over indholdet af den nye lovgivning til

en praktikers fortolkning af konsekvenserne.

Mød talerne – kom til udbudsretlig kaffemik

Der er i år en unik mulighed for at komme i dialog med konferencens talere – vi har således afsat tid til en

lang eftermiddagspause på konferencens anden dag, hvor mange talere stiller sig til rådighed for spørgsmål.

Prøv kræfter med en klagenævnssag – deltag i processpillet!

I forlængelse af konferencen er der mulighed for – på helt unik vis – at få praktisk indsigt i en typisk klagesag

i Klagenævnet for Udbud. Du kan således deltage i workshoppen, der tager form som et processpil.

Få inspiration til nye løsninger

Konferencen sørger ikke alene for at opdatere dig på udbudsretten. Du vil samtidig få lejlighed til at

udveksle erfaringer med andre, der ligeledes til daglig beskæftiger sig indgående med udbudsrelaterede

problemstillinger.

Jeg glæder mig meget til at byde dig og dine kolleger velkommen til dette årlige forum for udbudsret.

Med venlig hilsen

Rikke Ryge Casper

Senior Project Manager

IBC Euroforum


Dag 1

T i r s d a g d e n 2 7 . a p r i l 2 0 1 0

E U - u d b u d 2 0 1 0

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Morgenkaffe/te

09.00 Åbning af konferencen

Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

09.05 Introduktion ved ordstyreren

Advokat, partner Erik Bertelsen, Kromann Reumert

Retspraksis – seneste udvikling

09.10 Aktuel dansk retspraksis på EU-udbudsområdet

Indlægget omhandler seneste danske udbudsretlige praksis vedrørende inhabilitet,

ligebehandling, tildeling og evaluering, annullation og erstatning.

• Seneste retspraksis ved Klagenævnet for Udbud

• Dansk domstolspraksis – udvikling og tendenser

Advokat, partner Erik Bertelsen, Kromann Reumert

Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert

10.00 Pause

10.15 Aktuel dansk retspraksis på EU-udbudsområdet (fortsat)

11.00 Pause

11.15 Nyeste praksis fra EU-Domstolen

Indlægget tager udgangspunkt i udvalgte aktuelle domme af særlig interesse for praktikere.

De enkelte temaer og problemstillinger vil af hensyn til indlæggets aktualitet blive

nærmere fastlagt kort tid før konferencens afholdelse.

Professor Steen Treumer, Københavns Universitet

12.30 Frokost

Udbud i praksis

13.30 Udbud i ordregiverperspektiv

Indlægget omhandler tilrettelæggelsen af et udbud, og der vil blive inddraget eksempler fra

nyere udbudsforløb og klagesager i Region Hovedstaden. Der vil især blive lagt vægt på de

overvejelser og beslutninger, der ligger bag valg af følgende:

• Kriterier for prækvalifikation

• Kravspecifikationer

• Tildelingskriterier

• Klagesager og konsekvenser heraf for fremtidige udbud

Juridisk konsulent Rikke Lange Slavensky, Region Hovedstaden


Dag 1

T i r s d a g d e n 2 7 . a p r i l 2 0 1 0

E U - u d b u d 2 0 1 0

14.30 Pause

14.50 Praktisk anvendelse af rammeaftaler og konkurrencepræget dialog

Indlægget har fokus på aktuelle tendenser og deres betydning for den praktiske anvendelse

af såvel rammeaftaler som konkurrencepræget dialog. Indlægget er baseret på aktuelle

sager og afgørelser.

Advokat, partner Lotte Hummelshøj, Lind Cadovious

15.50 Opsummering

Ordstyreren opsummerer dagens indlæg og konklusioner

16.00 Konferencens første dag slutter

T i d l i g e r e å r s d e lta g e r p r o f i l p å E U - u d b u d

Konferencen EU-udbud har været afholdt årligt siden 2001.

Konferencen er for dig, der har udbudsprocessen som en væsentlig del af dit virkeområde og som

derfor har brug for at være opdateret på den seneste udvikling.

15%

Advokat / Jurist

7%

8%

10%

45%

Fuldmægtig

Indkøbschef /

Indkøbskonsulent

Juridisk konsulent

Projektchef / Projektleder

Konsulent / Rådgiver

15%


Dag 2

O n s d a g d e n 2 8 . a p r i l 2 0 1 0

E U - u d b u d 2 0 1 0

08.30 Morgenkaffe/te

09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert

Klagenævnet for Udbud – virke og den nye lovgivning

09.05 Klagenævnet for Udbud – sådan håndteres klagesagerne

• Hvordan ser fordelingen af Klagenævnets sager ud?

• Hvordan er Klagenævnet sammensat?

• Sagsgang – hvordan foregår det?

• Gode råd

Landsdommer Katja Høegh, Klagenævnet for Udbud

09.55 Pause

Katja Høegh er til daglig landsdommer i Østre Landsret.

10.05 Den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne – indhold og baggrund

• Hvilke ændringer i klagesystemet stiller kontroldirektiverne krav om?

• Hvordan implementeres kravene i det nye lovforslag?

• Hvornår kan man som ordregiver blive omfattet af de nye sanktioner?

• Hvilke nye pligter blive man som ordregiver pålagt?

• Hvordan ser klagemulighederne ud efter den nye lov?

Kontorchef Pia Ziegler, Konkurrencestyrelsen

10.55 Pause

11.10 Praktikerens syn på den nye klagenævnslovgivning

• Hvilke praktiske problemer løser lovforslaget?

• Hvilke praktiske problemer giver lovforslaget anledning til?

• Omkostningerne ved en klagesag

• Hvad bliver på sigt konsekvenserne af den nye klagenævnslovgivning?

Advokat, partner Jesper Fabricius, Acurra


12.00 Frokost


Dag 2

O n s d a g d e n 2 8 . a p r i l 2 0 1 0

E U - u d b u d 2 0 1 0

Tildeling og evaluering

13.00 Tildeling og evaluering – aktuelle problemstillinger

• Tilbudsevaluering i praksis

• Gode råd fra den juridiske rådgiver

• Praktisk eksempel

• Absolut eller relativ evaluering af underkriterier?

• Evaluering i forbindelse med udbud af mange varenumre

Advokat, partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, Bech-Bruun

Mød talerne!

14.00 Udbudsretlig kaffemik – mød talerne og få svar på dine spørgsmål!

I denne udvidede eftermiddagspause er der mulighed for – mens vi nyder eftermiddagskaffen

– at stille talerne de spørgsmål, du ikke fik stillet under indlæggene. Følgende – og

muligvis flere – af konferencens talere vil således stå parat:

Advokat, partner Erik Bertelsen, Kromann Reumert

Advokat, partner Jens Munk Plum, Kromann Reumert

Professor Steen Treumer, Københavns Universitet

Advokat, partner Lotte Hummelshøj, Lind Cadovius

Advokat, partner Jesper Fabricius, Accura

Advokat, partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, Bech-Bruun

EU-Domstolen om aktuel udbudspraksis

14.40 Recent EU public procurement case-law

• Scope of the EU procurement rules – Intercommunal cooperation not covered

• Scope of the EU procurement directives – Definition of a service concession

• Confidentiality of information in tenders

• Major contract changes

Legal Secretary Timothy Millett, Court of Justice of the European Union

Keynote

15.40 Opsummering

Ordstyreren opsummerer konferencens indlæg og konklusioner

16.00 Konferencen slutter


T o r s d a g d e n 2 9 . a p r i l 2 0 1 0

w o r k s h o p

KLAGENÆVNSSAGEN

– et processpil

Formål

Workshoppen har til formål at give deltagerne praktisk indsigt i processen i en typisk klagesag,

som den foregår i Klagenævnet for Udbud.

Form

Workshoppen tager form som et processpil mellem de to parter – klager og indklaget – der

skal føre en sag for Klagenævnet.

Workshoppens deltagere melder sig i forbindelse med tilmelding til et af workshoppens tre

hold, henholdsvis Klager, Indklaget eller Klagenævn.

Klager og Indklaget vil skulle forberede parternes mundtlige forhandling, dvs. overvejelser og

udarbejdelse af påstandsdokument, vidneforklaring og procedure. Det vil være muligt at melde

sig til at procedere. Advokater fra Kromann Reumert vil fungere som holdkaptajner på disse to

hold og vil således hjælpe med at drive processen, fordele roller mv.

Klagenævnets forberedelse af den mundtlige forhandling vil have fokus på overvejelserne af,

hvilke af sagens problemstillinger der skal afdækkes. Klagenævnet vil desuden skulle komme

med bud på sagens udfald. Dette hold ledes og vejledes af H.P. Rosenmeier.

Workshoppen kommer til at forløbe i følgende tre dele:

• Holdenes forberedelse af den mundtlige forhandling

• Selve den mundtlige forhandling

• Evaluering

Husk at vælge hold, når du tilmelder dig workshoppen


T o r s d a g d e n 2 9 . a p r i l 2 0 1 0

w o r k s h o p

KLAGENÆVNSSAGEN

– et processpil

Materiale

Workshoppens deltagere vil forud for afholdelsen få tilsendt materiale til brug for processpillet.

Deltagerne forventes at have gennemlæst materialet på forhånd.

Underviserne

Advokaterne Jeppe Lefevre Olsen og Jacob Fenger fra Kromann Reumerts udbudsgruppe

Fhv. medlem af formandskabet for Klagenævnet for Udbud og formand for Dansk Forening

for Udbudsret H.P. Rosenmeier

Program

08.30 Morgenkaffe/te

09.00 Workshoppen starter

12.00 Frokost

14.30 Workshoppen slutter

Der indlægges en formiddagspause


ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER:

Udbudsret for praktikere

Kursus den 9. april 2010 i København

Virksomhedsjuristen 2010

Konference den 17.-18. maj 2010 i København

Virksomhedsjurist – de særlige udfordringer

Kursus den 7. juni 2010 i København

Motivation

Konference den 8. juni 2010 i København

Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Har du spørgsmål

vedrørende konferencen, er du meget velkommen til at kontakte

Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum,

telefon 41 95 14 29, e-mail rikke.casper@ibceuroforum.dk

Se flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dk

N å d i n m å l g r u p p e

i e t n y t f o r u m

Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over

for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum’s

konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor

du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab

til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages

dialog med relevante beslutningstagere inden for

netop din målgruppe.

Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak

om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop

afdækker din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45

eller spex@ibceuroforum.dk

10


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen “EU-udbud 2010” afholdes den 27. og 28. april 2010 på Radisson Blu Royal Hotel,

Hammerichsgade 1, 1611 København V, telefon 33 42 60 00. Den efterfølgende workshop

”Klagenævnssagen” afholdes den 29. april 2010 samme sted.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for

bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615.

Parkering

IBC Euroforum henviser til betalingsparkeringskælderen ved Vesterport Station. IBC Euroforum fralægger

sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Vælg alternativ

Tilmelding senest

12. marts

Spar

Tilmelding senest

9. april

Alle priser er ekskl. moms.

Spar Tilmelding efter

9. april

Konference & workshop 14.995,- 2.000,- 15.995,- 1.000,- 16.995,-

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

Workshop 5.995,- 2.000,- 6.995,- 1.000,- 7.995,-

Prisen inkluderer forplejning i løbet af konferencedagene samt uddybende dokumentation fra de

forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk

eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %.

Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end

2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at overdrage deltagelsen

til en kollega.

IBC Euroforum

IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden

for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at

skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer.

Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT,

personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og

operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling.

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46,

info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Danske Bank Reg. 3543 Konto 3931455, CVR-nr 24 24 03 71

Er du forhindret i at deltage på konferencen?

Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.

Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).

11


IBC Euroforum ApS · Blegdamsvej 104 A · Postboks 801 · 2100 København Ø

Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen

Navn

Stilling

Afdeling

E-mail

EU-udbud 2010

København • Konference den 27. og 28. april 2010

Workshop den 29. april 2010

Ønsker du at modtage information om

kommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej tak

Firma

Adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær

Nærmeste chef

Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes

præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Jeg ønsker at deltage:

Sæt Vælg alternativ

Tilmelding senest

X

12. marts

Spar

Tilmelding senest

9. april

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding efter

9. april

Konference & workshop 14.995,- 2.000,- 15.995,- 1.000,- 16.995,-

Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,-

Workshop 5.995,- 2.000,- 6.995,- 1.000,- 7.995,-

Valg af hold på workshoppen: Klager Indklaget Klagenævn

Spar

S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/eu ö IBC Euroforum

Blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø

15241

More magazines by this user
Similar magazines