Business Cases - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Business Cases - IBC Euroforum

K o n f e r e n c e

København

23. og 24. november 2009

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/bca

SPAR

kr. 1.500,-

ved tilmelding senest 9. oktober

Business Cases

Business case modellen

– et væsentligt strategisk

projektredskab

• Bedste praksis i arbejdet med

business cases

Business casen i lyset af Prince2

• Hvordan kobler man business

casen til resultat og kontraktstyring?

Business casen som styringsog

samarbejdsværktøj

www.ibceuroforum.dk

Arrangeret i samarbejde med:

H ø r b l a n d t a n d r e :

Chefkonsulent

Andreas Wester Hansen

Finansministeriet

Chefkonsulent

Søren Dejgaard

Statens It

Projektleder

Bjørn Borre

Det fælleskommunale digitaliseringsprojekt

e2012, Kommunernes Landsforening

Internetchef

Thomas Egede Kragh

Nykredit

Specialkonsulent

Morten Lind

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Direktør

Martin Isenbecker

Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling

af Grundskolen (Skolestyrelsen)

Director of Enterprise Portfolio

Management Office, Cand.polit. og MBA

Erik Børgesen

A.P. Møller – Mærsk


T a l e r l i s t e :

Chefkonsulent

Ole Lykke

PA Consulting Group

Chefkonsulent

Andreas Wester Hansen

Finansministeriet

Chefkonsulent

Søren Dejgaard

Statens It

Manager

Jesper Lind

Capacent

Projektleder

Bjørn Borre

Det fælleskommunale

digitaliseringsprojekt e2012,

Kommunernes Landsforening

Internetchef

Thomas Egede Kragh

Nykredit

Specialkonsulent

Morten Lind

Erhvervs- og

Byggestyrelsen

Direktør

Martin Isenbecker

Styrelsen for Evaluering

og Kvalitetsudvikling af

Grundskolen (Skolestyrelsen)

Director of Enterprise

Portfolio Management Office,

Cand.polit. og MBA

Erik Børgesen

A.P. Møller – Mærsk A/S

Director

Jimmy Kevin Pedersen

Implement

M i n i - w o r k s h o p :

Projektchef Benedikte Ehlers og seniorkonsulent Jakob Voltelen, Devoteam Consulting

O r d s t y r e r :

Projektchef Benedikte Ehlers, Devoteam Consulting

M å l g r u p p e f o r

ko n f e r e n c e n

It-projektledere, it-chefer, projektchefer,

projektledere, konsulenter,

styregrupper, digitaliseringschefer

samt andre i såvel den offentlige som

den private sektor, der har ansvar for

eller interesse i at udarbejde eller

bedømme business cases.


Konference om

Business Cases

Siden maj 2008 har et cirkulære fra Finansministeriet stillet krav om udarbejdelse af en business

case på statslige it-projekter med et budget på over 10 mio. kr. Modellen anbefales også på

projekter under 10 mio. kr. – ligesom den efterhånden finder anvendelse i både kommuner og

regioner.

Formålet er at reducere risikoen for fejlslagne og urentable projekter. En tidligere analyse fra

Finansminsteriet har vist, at 862 mio. kroner siden 2001 er blevet spildt på budgetoverskridelser

på it-projekter. Listen af mislykkede projekter er lang.

Kravet om udarbejdelsen af en business case betyder i praksis at der stilles krav til, at de

økonomiske gevinster, der skal opnås, rent faktisk realiseres.

Leverandører må derfor i fremtiden forvente at blive evalueret på realiseringen af de målsætninger,

der er skitseret i den enkelte business case.

Også hos private virksomheder er der kommet fokus på bundlinjen. Finanskrisen har gjort sit

til, at de projekter, der nu sættes i værk skal hvile på en solid business case. Den økonomiske

effekt af et projekt skal kunne dokumenteres.

På konferencen sættes der fokus på business casen – både som beslutningsgrundlag og

styringsværktøj. Hør blandt andet om:

• Hvordan business casen kan anvendes som et strategisk projektredskab

• Hvilke krav må man stille til business casens indhold og udformning?

• Bedste praksis i arbejdet med business cases for offentlige digitaliseringsprojekter

• Udredning vedrørende bedre it-projekter i staten; status og videre proces

Business casen kørt i Prince2 regi – hvordan kobles det?

Business casen som styrings- og samarbejdsværktøj

• Hvordan man kobler business casen til resultat og kontraktstyring?

Jeg ser frem til at byde dig og dine kolleger velkommen til to dage med fokus på business casen.

Med venlig hilsen

Mette Grydehøj Post

Senior Project Manager

IBC Euroforum


Dag 1

M a n d a g d e n 2 3 . n o v e m b e r 2 0 0 9

B u s i n e s s C a s e s

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Kaffe/te og morgenbrød

09.00 Åbning af konferencen

Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum

09.05 Introduktion ved ordstyreren

Projektchef Benedikte Ehlers, Devoteam

Bedre it-projekter

09.10 Framing – Teori, baggrund og historik

• Hvorfor er det en god ide?

• Brugen af business cases

• Visualisering

Business case modellen er et væsentligt strategisk projektredskab

• Hvilke krav må man stille til business casens indhold og udformning?

- Løsningsbeskrivelsen (f.eks. forretnings- og it-mæssigt omfang samt alternative løsninger)

- Forretningsmæssige konsekvenser (f.eks. økonomiske konsekvenser, kvalitative

gevinster og risici)

- Implementering og opfølgning (f.eks. milepælsplan og effektopgørelse/KPI’er)

- Ejerskab (f.eks. opfølgning på forretningsmilepæle)

Chefkonsulent Ole Lykke, PA Consulting Group

10.00 Pause med kaffe/te og frugt


Dag 1

M a n d a g d e n 2 3 . n o v e m b e r 2 0 0 9

B u s i n e s s C a s e s

10.15 Business cases og bedre it-projekter

• Bedste praksis i arbejdet med business cases for offentlige digitaliseringsprojekter

• Udredning vedrørende bedre it-projekter i staten; status og videre proces

Chefkonsulent Andreas Wester Hansen, Finansministeriet. Tovholder på den

fællesoffentlige business case-model og projektleder på udredningen om bedre

it-projekter i staten.

11.00 Pause med kaffe/te

11.15 Statens IT-Net – Finansministeriets model

C A S E • Opbygning af business casen

• Anvendelse af FMs model

• Konsekvenser af business casen på det efterfølgende arbejde

Chefkonsulent Søren Dejgaard, Statens It

11.50 Pause med kaffe/te

Beslutningsgrundlag

12.00 Etablering af beslutningsgrundlag

Etablering af et fornuftigt beslutningsgrundlag for et projekt indeholder en lang række

elementer. Pointen er at Business casen er omdrejningspunktet for denne etablering – en

anden ting er at implementere projektet og hente den økonomisk gevinst hjem.

• Hvilke elementer indgår i beslutningsgrundlaget? – Er business casen ikke kun økonomi?

• Hvad er sammenhængen mellem business casen og projektopbygningen?

• Hvordan estimeres reelle driftsøkonomiske gevinster?

• Hvornår skal man opdatere sin business case?

• Hvordan konvertere luftige tendenser til realiserbar gevinst?

• Kan man konvertere kvalitative mål til kvantitative mål? – Og bør man gøre det?

• Hvilke investeringer er nødvendige, hvornår og i sammenhæng med hvilke gevinster?

• Prioritering af udgifter – tempo?

• Hvornår er projektet selvfinansierende?

Manager Jesper Lind, Capacent

13.00 Frokost

14.00 Kommunernes e2012 – digitale prioriteringer i en sparetid

C A S E Det fælleskommunale projekt e2012 sætter digitalisering højt på dagsordenen i kommunerne.

Målet er at få udbredt anvendelsen af de digitale løsninger. Hør bl.a. om udfordringerne ved

og metoder til at få holdt direktion og kommunalpolitikere fast i digitale prioriteringer.

Projektleder Bjørn Borre, Det fælleskommunale digitaliseringsprojekt e2012,

Kommunernes Landsforening

14.45 Pause med kaffe/te


Dag 1

M a n d a g d e n 2 3 . n o v e m b e r 2 0 0 9

B u s i n e s s C a s e s

15.00 Business case: Online markedsføring ROI

C A S E Nykredits kanalstrategi for online markedsføring.

• Hvad betaler sig, og hvad betaler sig ikke?

Internetchef Thomas Egede Kragh, Nykredit

15.45 Pause med kaffe/te

16.00 Business casen i et kvalitativt lys

C A S E

En gennemgang af erfaringer, resultater og lærdomme på basis af en konsekvensanalyse

af forbedringer i det danske vejnavne- og adressesystem.

• Hvordan anvender man business case modellen på kvalitative projekter, hvor de

kvantitative økonomiske fordele er vanskelige at dokumentere?

• Hvad er de særlige udfordringer, når man ønsker at måle på infrastrukturforbedringer

– hvor gevinstrealiseringen er langsigtet og kvalitativ – og kommer en relativt bred

kreds til gode?

Specialkonsulent Morten Lind, Erhvervs- og Byggestyrelsen

16.45 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

16.50 Konferencens første dag slutter

Andre spændende arrangementer:

It-strategi i den offentlige sektor

Konference den 7. oktober 2009 i København

IT-sikkerhed

Konference den 16.-17. november 2009 i København

IT-kontrakter 2010

Konference den 18.-19. november 2009 i København

Legal Risk Management

Konference den 24.-25. november 2009 i København

Contract Management

Konference i januar 2010 i København


Dag 2

T i r s d a g d e n 2 4 . n o v e m b e r 2 0 0 9

B u s i n e s s C a s e s

08.30 Kaffe/te og morgenbrød

09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

Styringsredskab

09.05 Business casen i lyset af Prince2

Business casen kørt i Prince2 regi – hvordan kobles det?

• Fokus på profit og benefits

• Hvordan får man alle parter til at acceptere business casen på trods af forskellige

agendaer?

Business case og risikoanalyse – hvordan indbygge reelle risici og usikkerhed?

Taler annonceres senere

10.00 Pause med kaffe/te og frugt

10.15 Nationale test i folkeskolen – et projekt med behov for risikostyring

C A S E

Martin Isenbecker, der er direktør i Skolestyrelsen, fortæller om sine erfaringer med

risikostyring i forbindelse med indførelsen af nationale test i folkeskolen. Testene

er it-baserede, selvscorende og adaptive, dvs. de tilpasser sig elevernes niveau.

Som sådanne er de unikke – også på verdensplan. Projektet har haft karakter af

et udviklingsprojekt med en stram tidsplan, der er overskredet med 2-3 år. Hør om

projektets udfordringer og om Skolestyrelsens behov for rådgivning i forbindelse

med risikostyringen.

Direktør Martin Isenbecker,

Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (Skolestyrelsen)

10.50 Pause med kaffe/te og frugt

11.00 Styring af projekter

C A S E

• Hvordan bruger man business casen som styringsredskab?

• Hvordan sikre at der bliver fulgt løbende op og på hvilke elementer?

Business casen er ikke udelukkende et finansielt værktøj – hvis ikke,

hvad indgår mere?

• Sammenhæng mellem ”PID” eller Charter og en business case

• Eksempler på gode business cases

Director of Enterprise Portfolio Management Office, Cand.polit. og MBA Erik Børgesen,

A.P. Møller – Mærsk A/S

11.45 Pause med kaffe/te


Dag 2

T i r s d a g d e n 2 4 . n o v e m b e r 2 0 0 9

B u s i n e s s C a s e s

12.00 Business casen som styrings- og samarbejdsværktøj

Mange gange udarbejdes business casen for at opnå finansiering, men anvendelsen

som styrings-/opfølgningsværktøj ligger lige for.

• Koblingen mellem business casen og projektledelse

• Hvordan styre og implementere business casen i sin projektkultur?

• Gør business casen til en integreret del af projektstyringen

Business cases handler ikke kun om tørre tal og nutidsværdiberegninger

– brugt rigtigt er business casen et unikt samarbejdsværktøj, der sikrer, at du

ikke blot når i havn med dine it-projekter men også kommer videre til dit endelige

bestemmelses sted – der hvor gevinsterne bliver realiseret. Med inspiration fra

Lean-verdenen og fra IT Governance vil du se illustreret – via et eksempel fra den

Norske Sundhedssektor – hvordan business casen kan bruges som løftestang for

en varig og godt forankret effektivisering med it.

Director Jimmy Kevin Pedersen, Implement

12.45 Frokost

M i n i - w o r k s h o p

Kom i mål med dine projekter

Mini-Workshop ved Devoteam:

Gevinstrealisering – brug business casen til at komme i mål med dine projekter

13.45 Brug BC til at komme i mål med dine projekter

I dette indlæg bliver business case, gevinstrealisering og effektvurdering sat ind i en

fælles referencemodel.

Business casen – Hvad er de forventede effekter – positive som negative – ved et projekt?

• Opstilling af antagelser om årsags-virkningsforholdet – introduktion til nytteværdimodellen,

influence diagram, mv.

• Opstilling af gevinst- og omkostningsplaner

• Konsekvensberegninger – økonomiske aspekter

Gevinstrealisering – Hvordan realisere de forventede gevinster ved projektet?

• Opfølgning – Hvem og hvordan sikres realiseringen af gevinsterne?

• Opstilling af gevinstrealiseringsplaner

Effektvurdering – Hvordan dokumentere effekten af et projekt?

• Introduktion til effektindikatorer og måleprogram

Indlæg og øvelser ved projektchef Benedikte Ehlers og seniorkonsulent Jakob Voltelen,

Devoteam Consulting


Dag 2 T i r s d a g d e n 2 4 . n o v e m b e r 2 0 0 9

B u s i n e s s C a s e s

14.45 Pause med kaffe og the

M i n i - w o r k s h o p - fortsat

15.00 Effektvurdering

Får vi nok ud af investeringen? Det er et af de mest stillede spørgsmål i disse år, når

emnet er it-projekter – og med god grund! Der er imidlertid mange årsager til, at gevinsterne

ikke måles – f.eks. at gevinsterne først opnås, efter it-projektet er afsluttet, eller at

gevinsterne er spredt ud over organisationen. På denne workshop får du værktøjer til at

igangsætte og gennemføre effektmålinger af it-projekter.

• Model for effektvurderingen

• Fra gevinstplan til måleprogrammer, effektindikatorer og konkrete værktøjer

• Udarbejdelse af måleprogrammer, herunder identifikation af effektindikatorer

• Gennemførelse af før- og efter-målinger

• Opfølgning og dokumentation

Indlæg og øvelser ved projektchef Benedikte Ehlers og seniorkonsulent Jakob Voltelen,

Devoteam Consulting

16.30 Opsummering af konferencen ved ordstyrer

16.35 Konferencen slutter

Vi tager forbehold for ændringer i

programmet. Spørgsmål vedrørende

konferencen besvares af Senior

Project Manager Mette Grydehøj Post,

IBC Euroforum, telefon 41 95 14 24,

e-mail mette.grydehoj@ibceuroforum.dk


IBC Euroforum

IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer

og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt

til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der

udvikler den enkelte deltagers kompetencer.

Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration,

markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er

en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle

problemstilling.

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø,

Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk,

www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

N å d i n m å l g r u p p e

i e t n y t f o r u m

Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over

for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum’s

konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor

du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab

til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages

dialog med relevante beslutningstagere inden for

netop din målgruppe.

Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende

snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop

afdækker din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45

eller spex@ibceuroforum.dk

10


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen ”Business Cases” afholdes den 23. og 24. november 2009 på Park Inn

Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København S, telefon 32 87 02 02.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Park Inn for

bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon 32 87 02 02.

Parkering

Parkering på Park Inn’s parkeringsområde forudsætter, at du har en P-billet. Du kan ved

ankomsten henvende dig ved registreringsbordet eller i receptionen, hvor du kan få udleveret

en P-billet. Gratis parkering forefindes i området omkring hotellet. IBC Euroforum fralægger

sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest

9. oktober

Spar

Tilmelding senest

6. november

Spar

Tilmelding efter

6. november

Konference 8.495,- 1.500,- 8.995,- 1.000,- 9.995,-

Prisen inkluderer morgenbrød, frokostbuffet, kaffe/te med kage samt uddybende

dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive

fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på

www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et

gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og

ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du

mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Er du forhindret i at deltage på konferencen?

Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.

Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).

11


IBC Euroforum ApS · Blegdamsvej 104 A · Postboks 801 · 2100 København Ø

Business Cases

København • Konference den 23. og 24. november 2009

Navn

Stilling

Afdeling

E-mail

Ønsker du at modtage information om

kommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej tak

Firma

Adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær

Nærmeste chef

Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes

præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest

9. oktober

Spar

Tilmelding senest

6. november

Spar

Tilmelding efter

6. november

Konference 8.495,- 1.500,- 8.995,- 1.000,- 9.995,-

S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/bca ö IBC Euroforum

Blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø

12163

More magazines by this user
Similar magazines