Informationskampagner - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Informationskampagner - IBC Euroforum

København

K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010

S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010

Spar

kr. 1.000,-

tilmeld dig senest

4. september / 9. januar

Informationskampagner

– påvirk de rette og skab forandringer

• Hvordan fanger og påvirker man målgruppen til at ændre

adfærd – er det overhovedet muligt?

• Hør Best Practice på netværkskampagner og bliv inspireret

til at udvikle måden, hvorpå du laver kampagner

• At vælge de rigtige kanaler / medier

• Virker kampagnen? – måling af kampagners effekt

S E M I N A R :

Offentlige kampagner i udbud – håndtering af udbudsprocessen

N E T V Æ R K S M I D D A G :

Diskutér dagens inputs til en uformel middag

H ø r TA L E R E F R A :

Dansk Cyklist Forbund

Advice A/S

Operate A/S

Wemind A/S

Bysted A/S

SKAT

Hjerteforeningen

KPI Communications A/S

Kammeradvokaten

Styrelsen for

Biblioteker og Medier

TNS Gallup

www.ibceuroforum.dk

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/info


T a l e r l i s t e :

K O N F E R E N C E

Kampagnechef

Trine Juncher Jørgensen

Dansk Cyklist Forbund

Kommunikationsrådgiver

Steffen Raastrup

Advice A/S

Områdedirektør og

kommunikationsrådgiver

Kasper Westphal Pedersen

Operate A/S

O r d s t y r e r :

Adm. direktør

Bo Søby Kristensen

Bysted A/S

Partner og konsulent

Jacob Bøtter

Wemind A/S

Kommunikationschef

Morten Gade

Bysted A/S

Taler annonceres senere

SKAT

Presse- og

kommunikationschef

Niels Adler

Hjerteforeningen

S e m i n a r

Partner, advokat (H),

Tom Holsøe

Kammeradvokaten

Advokatfirmaet Poul Schmith

Adm. direktør

Peter Kofler

KPI Communications A/S

Nævnssekretær

Henrik Birkvad

Mediesekretariatet Styrelsen for

Bibliotek og Medier

Associate Director

Berit Puggaard

TNS Gallup

O r d s t y r e r :

Adm. direktør

Peter Kofler

KPI Communications A/S

Målgruppe for konferencen

Kommunikationsdirektører, informationschefer og -medarbejdere, PR- og pressechefer,

kampagnechefer, projektledere samt andre med interesse i og ansvar for arbejdet

med informationskampagner.

HOS: Offentlige myndigheder, ministerier, styrelser, kommuner og regioner,

NGO’er, interesseorganisationer og patientforeninger samt andre offentlige og

private virksomheder, der arbejder med informationskampagner.


Informationskampagner med effekt

I arbejdet med informationskampagner er den altoverskyggende udfordring at udvikle

kampagner, der har effekt - nogle vil endda sige, at informationskampagner sjældent har

effekt – så hvilke forhold / omstændigheder er nødvendige for, at kampagner lykkes?

IBC Euroforum åbner derfor dørene til konferencen Informationskampagner, som netop

tager udgangpunkt i, hvad er det, der skal til for, at en kampagne får effekt?

Konferencen sætter fokus på essentielle emner som problematikken omkring adfærdsændring,

hvilke tiltag og aktiviteter der får kampagner til at virke efter hensigten, hvordan

fanger man målgruppen og gennem hvilke medier?

Konferencens hovedemner:

• Problematikken omkring adfærdsændring og forandringsskabende projekter

• Netværkskampagner og partnerskaber i kampagnearbejdet

• Kend, fang og påvirk din målgruppe

• Valg af de rigtige kanaler / medier

• Effektmåling

Du vil høre indlæg fra nogle af landets bedste kommunikationseksperter på området samt

praktiske erfaringer og strategiske overvejelser fra vellykkede kampagneprojekter. Du

vil derfor gå fra konferencen med ny inspiration og viden om, hvordan du kan gøre dine

informationskampagner endnu skarpere og få større succes med at skabe forandring.

Netværksmiddag:

Desuden ligger konferencen op til muligheden for at netværke og dele erfaringer

deltagerne imellem, hvilket vi fortsætter med til en netværksmiddag på Restaurent Fabio

på Frederiksberg.

Seminar:

I forbindelse med konferencen afholder vi et seminar om offentlige kampagner i udbud.

Seminaret giver mulighed for at gå i dybden med, hvordan man håndterer processen

omkring kampagner i udbud. Du vil som deltager høre indlæg med praktiske erfaringer

og debatere med både talere og øvrige deltagere.

Jeg ser frem til en spændende konferencedag samt seminar og til at byde dig og dine

kollegaer velkommen.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Margit Lind

Projektleder

IBC Euroforum


Konference

2 9 . o k t o b e r 2 0 0 9 / 4 . m a r t s 2 0 1 0

I n f o r m a t i o n s k a m p a g n e r

– påvirk de rette og skab forandringer

08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Morgenkaffe/-te

09.00 Åbning af konferencen

Projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum

09.05 Introduktion ved ordstyreren

Adm. direktør Bo Søby Kristensen, Bysted A/S

Kan kampagner alene ændre adfærd?

09.10 Problematikken omkring adfærdsændring – forandringsskabende projekter

• At få folk til at ændre adfærd er noget af det sværeste - kan man overhovedet få folk til

at ændre adfærd – og hvordan?

• Hvordan kan man med udgangspunkt i Otto Scharmers teori U arbejde med kampagner?

- At skabe et helhedsperspektiv i kampagnen - tiltag der bygger op omkring kampagnen

og skaber forandring

• Hvilke midler / aktiviteter anvendes til at forandre folks hverdag?

• Er det kampagnen, der får folk til at ændre adfærd, eller er det andre omstændigheder

i samfundet? Har kampagnen i så fald nået sit mål?

Kampagnechef Trine Juncher Jørgensen, Dansk Cyklist Forbund

10.05 Pause med kaffe/te

Netværkskommunikation og partnerskaber

10.20 Netværkskampagner ” Ta g s t i l l i n g n u ”

C A S E

Strategierne og overvejelserne bag kampagnen, der fik danskerne til at tage stilling til

organdonation.

• Hvorfor netværkskommunikation?

• Det alternative pressearbejde – hvordan optimerer man PR-arbejdet?

• Hør om netværksaktiviteterne bag kampagnen – hvordan får man mennesker til at tale

sammen og sprede budskabet?

• At skabe en merværdi i kampagnen, som er mere værd, end det kampagnen reelt har kostet

• Kampagner der er værdiladet – Hvornår er det i orden at farve sit budskab som offentlig

myndighed?

Kommunikationsrådgiver Steffen Raastrup, Advice A/S

11.15 Pause med kaffe/te


Konference

2 9 . o k t o b e r 2 0 0 9 / 4 . m a r t s 2 0 1 0

I n f o r m a t i o n s k a m p a g n e r

– påvirk de rette og skab forandringer

11.30 Alliancer / partnerskaber i arbejdet med informationskampagner

• Hvorfor indgå alliancer / partnerskaber? Fordele / ulemper

• Hvad er et godt partnerskab?

• Processen i et partnerskab – hvordan får man det til at fungere?

• Projektledelse – håndtering af ansvars- og opgavefordeling

• Flere partere med forskellige agendaer og målsætning – hvordan får man det optimale ud af det?

Områdedirektør og kommunikationsrådgiver Kasper Westphal Pedersen, Operate A/S

12.30 Frokost

Hvordan fanger du din målgruppe?

13.30 Kend, fang og påvirk din målgruppe – Fra Einstein til Wikipedia

Brugerne har taget magten over kommunikationen – de kommunikerer med hinanden på kryds

og tværs af medier og netværk – hvilket har skabt en ny netværksøkonomi. Dette betyder

andre spilleregler for måden at kommunikere med dem på.

• Hvordan tilpasser man måden af kommunikere med den nye type af brugere i

forbindelse med kampagner?

• Hvordan kan du aktivere brugerne til at være medproducenter og berige kampagnen?

• Målgruppen for informationskampagner er ofte besværlige at ramme via

massekommunikation – hvad gør vi så?

• Udfordringen ved at finde ud af hvilken persontype vi har foran os, og hvordan og hvor vi

kommunikerer med denne?

• Hvordan fanger du målgruppen?

• Hvordan segmenter man sin målgruppe?

• Anvendelse af arketyper – hvordan kan arketyper hjælpe i segmenteringen?

Oplæg med efterfølgende gruppediskusioner om, hvordan du bedre kan fange din målgruppe.

Partner og konsulent Jacob Bøtter, Wemind A/S

14.20 Pause med kaffe/te

14.30 Valg af de rigtige kanaler / medier

• Hvilke medier virker bedst til hvilke målgrupper / segmenter?

• Sociale mediers anvendelse og effekt til informationskampagner

• Kanal mix

• Hvordan arbejder man med viral markedsføring, og hvilken effekt har det?

• Digital vs. trykte kampagner

- Fornyet fokus på digital markedsføring af informationskampagner i en tid med lavere budgetter

- Hvordan bliver digitale vs. trykte kampagner modtaget forskelligt?

- Konkrete erfaringer med digitale og trykte kampagner og forskellen på effekten

Kommunikationschef Morten Gade, Bysted A/S

Taler annonceres senere, SKAT


Konference

2 9 . o k t o b e r 2 0 0 9 / 4 . m a r t s 2 0 1 0

I n f o r m a t i o n s k a m p a g n e r

– påvirk de rette og skab forandringer

16.00 Pause med kaffe/te

16.15 Effektmåling af kampagner – har kampagnen virket efter hensigten?

C A S E

• Kampagneevalueringer – hvordan har opfattelsen af effektmålinger ændret sig, og

hvorfor er det vigtigt?

• Er det pengene værd at lave effektmålinger, hvis organisationen på forhånd mener,

kampagnen virker?

• Hvordan får man målt, om kampagnens modtagere ændrer adfærd / holdning?

- Er der andre mere kreative undersøgelsesmetoder end spørgeskema og

fokusgrupper? Eller hvordan får man modtagerne i tale?

• Hvordan bruges resultaterne af effektmålingen?

• Hør erfaringer med målinger fra Hjerteforeningen med kampagnen ”Tal til hjertet”

- Målinger før, under / løbendende og efter kampagnen

Presse- og kommunikationschef Niels Adler, Hjerteforeningen

17.05 Opsummering af konferencen ved ordstyreren

17.15 Konferencen slutter

NETVÆRKSMIDDAG

Nyd en 3-retters menu i en afslappet

atmosfære, mens du får diskuteret dagens

indtryk med konferencens deltagere. Her

har du yderligere mulighed for at udvide dit

netværk og udveksle erfaring og viden under

en uformel middag med autentisk italiensk

mad på Restaurant Fabio på Frederiksberg.

17.30 – 18.00 Velkomstdrink

18.00 – 21.00 3-retters menu inkl. vinmenu

og kaffe


Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen

eller seminaret besvares af projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum,

telefon 41 95 14 17, e-mail margit.frojklind@ibceuroforum.dk

A N D R E S P Æ N D E N D E A R R A N G E M E N T E R :

K ø b e n h a v n

Sociale medier – få en relationsbaseret værktøjskasse

Kursus den 2. & 20. oktober 2009

Kursus den 17. november & 10. december 2009

Kursus den 3. februar & 3. marts 2010

SEM, SEO & SOCIAL – den digitale kommunikationsstrategi

Kursus den 19. - 20. oktober 2009

Kursus den 9. - 10. december 2009

Kursus den 2. - 3. februar 2010

Målrettet webkommunikation

– skab relevans i din kommunikation på nettet

Kursus den 18. & 26. november 2009

Kursus den 18. & 27. maj 2010

Se flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dk


Seminar

2 8 . o k t o b e r 2 0 0 9 / 3 . M a r t s 2 0 1 0

S E M I N A R

O f f e n t l i g e k a m p a g n e r i u d b u d

På dette seminar vil vi gå i dybden med de udfordringer, der opstår, når offentlige

kampagner skal i udbud. Seminaret henvender sig derfor til dig, der har at gøre med

udbudsprocessen af kampagner.

Hvis processen omkring en udbudsrunde håndteres professionelt og på den mest

effektive måde, kan du være med til at sikre, at I får mest for pengene, og kampagnen

bliver en succes.

Seminaret bliver en interaktiv dag med indlæg, inspiration, debat og erfaringsudvekling,

hvor du også selv har mulighed for at præge udbyttet af dagen.

Indlægsholdere

O r d s t y r e r :

Adm. direktør Peter Kofler, KPI Communications A/S

Partner, advokat (H) Tom Holsøe, Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith

Adm. direktør Peter Kofler, KPI Communications A/S,

Nævnssekretær Henrik Birkvad, Mediesekretariatet Styrelsen for Bibliotek og Medier

Associate Director Berit Puggaard, TNS Gallup

Program

08.30 Morgenkaffe/-te

09.00 Seminaret starter

12.00 Frokost

16.00 Seminaret slutter

(Der vil blive indlagt pauser undervejs)


Seminar

2 8 . o k t o b e r 2 0 0 9 / 3 . M a r t s 2 0 1 0

S E M I N A R

O f f e n t l i g e k a m p a g n e r i u d b u d

Emner og indlæg på seminaret

Håndtering af udbudsprocessen omkring offentlige kampagner

• Informationsopgavens udbudsfaser

• Faldgrubber og erfaringer

Partner, advokat (H), Tom Holsøe, Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith

Kravspecificering af informationsopgaver

• Det gode bureaubrief

• Evaluering af kampagneoplæg

Adm. direktør Peter Kofler, KPI Communications A/S

C A S E

Danmarkshistoriens største offentlige kampagne – Slukning af det analoge

tv-signal i oktober 2009

• Hvorfor resultatfokuseret tilgang til opgaven?

Nævnssekretær Henrik Birkvad Mediesekretariatet Styrelsen for Bibliotek og Medier

Måling af succes og risikodeling med leverandøren

• Fordele og ulemper ved tilgangen

• Kvantificering af abstrakte målsætninger

• Arbejdet med målbarhed i praksis

Adm. direktør Peter Kofler, KPI Communications A/S

Rapportering og måling af resultater

• Hvordan måler man egentlig succesen af en kampagne?

• Hvordan kan man bruge resultaterne til andet end benchmarks/KPI?

• Hvordan kan du lave en mere effektiv brug af offentlige kampagnemidler?

Associate Director Berit Puggaard, TNS Gallup


Kursus i DIN virksomhed

– investér i dine medarbejdere!

Planlægger din virksomhed at arrangere interne kurser eller

intern kompetenceudvikling? Eller vil du invitere kunder,

leverandører eller personale til et interessant arrangement,

hvor de får en stor oplevelse? Så giv os hos IBC Euroforum

et kald. Vi hjælper dig gerne med at gøre dit virksomhedsarrangement

ekstraordinært og til en helt unik oplevelse. Vi

kan skræddersy heldagsarrangementer, frokostseminarer,

gå-hjem-møder, kundeevents og meget mere.

Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende

snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop

afdækker din virksomheds behov.

Ring på 41 95 14 05 eller skriv på spex@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum

IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer

og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt

til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der

udvikler den enkelte deltagers kompetencer.

Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration,

markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er

en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle

problemstilling.

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø,

Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk,

www.ibceuroforum.dk, Bank reg. nr. 3543 kontonr. 3931455 , CVR-nr 24 24 03 71

10


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen ”Informationskampagner” afholdes torsdag den 29. oktober 2009 og igen torsdag den 4. marts

2010. Seminaret ”Offentlige kampagner i udbud” afholdes onsdag den 28. oktober 2009 og igen onsdag

den 3. marts 2010. Alle arrangementer finder sted på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center,

Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for

bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615

Parkering

Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’

(under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center). Desuden

er der i receptionen på Radisson SAS Falkoner hotel mulighed for at købe dagslicenser til 35 kr, som kan

bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper

på Frederiksberg station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i

forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest

4. september 2009 /

9. januar 2010

Spar

Tilmelding senest

9. oktober 2009 /

6. februar 2010

Spar

Tilmelding efter

9. oktober 2009 /

6. februar 2010

Konference & seminar 8.995,- 1.000,- 9.495,- 500,- 9.995,-

Konference 5.995,- 1.000,- 6.495,- 500,- 6.995,-

Seminar 4.995,- 1.000,- 5.495,- 500,- 5.995,-

Netværksmiddag 595,- 595,- 595,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og

bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller

registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %.

Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere

end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage

deltagelsen til en kollega.

11


IBC Euroforum ApS · Blegdamsvej 104 A · Postboks 801 · 2100 København Ø

Tilmelding til IBC Euroforum Konference & Seminar

Informationskampagner

Konference – den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010

Seminar – den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010

Navn

Stilling

Afdeling

E-mail

Ønsker du at modtage information om

kommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej tak

Firma

Adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær

Nærmeste chef

J E G Ø N S K E R AT D E LTA G E i :

oktober 2009 marts 2010 Alle priser er ekskl. moms.

Sæt

X

Tilmelding senest

4. september 2009 /

9. januar 2010

Spar

Tilmelding senest

9. oktober 2009 /

6. februar 2010

Spar

Tilmelding efter

9. oktober 2009 /

6. februar 2010

Konference & seminar 8.995,- 1.000,- 9.495,- 500,- 9.995,-

Konference 5.995,- 1.000,- 6.495,- 500,- 6.995,-

Seminar 4.995,- 1.000,- 5.495,- 500,- 5.995,-

Netværksmiddag 595,- 595,- 595,-

S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/info ö IBC Euroforum

Blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø

19154

More magazines by this user
Similar magazines