Økonomi for ikke-økonomer - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk

Økonomi for ikke-økonomer - IBC Euroforum

K u r s u s

2 0 1 0

København

16. - 17. marts

9. - 10. juni

25. - 26. august

8. - 9. december

Århus

5. - 6. maj

17. - 18. november

Kursus i København og Århus 2010

Økonomi for

ikke-økonomer

• Opnå bedre økonomisk forståelse

• Få en grundlæggende forståelse for internt og eksternt regnskab

• Lær at lave et driftsbudget

15. år i træk – mere end 1.400 deltagere

www.ibceuroforum.dk


U n d e r v i s e r

o g k u r s u s l e d e r

Økonomidirektør Jacob R. Jørgensen,

Babcock & Wilcox Vølund A/S

Jacob R. Jørgensen er en fremragende og pædagogisk underviser. På

kurset giver han dig en grundig gennemgang af regnskabsforståelse,

budgettering, investering og finansiering. Undervisningen bygger på

en kombination af teori, praktiske eksempler og opgaver.

Jacob R. Jørgensen er økonomidirektør i Babcock & Wilcox Vølund A/S. Han har gennem

de sidste 15 år undervist mere end 1.400 personer på kurset Økonomi for ikke-økonomer.

M å l g r u p p e f o r k u r s e t:

Adm. direktører, direktører, underdirektører, direktionssekretærer, afdelingschefer,

servicechefer, driftschefer, logistikchefer, salgschefer, Account Managers,

Team Managers, chefkonsulenter, porteføljechefer, marketingchefer, markedschefer,

indkøbschefer, IT-chefer, personalechefer, produktionschefer, servicechefer,

sikkerhedschefer, fabrikschefer, tekniske chefer, projektledere, ingeniører,

sektionschefer, kontorchefer, souschefer og fuldmægtige

Det siger tidligere deltagere om kurset:

Særdeles godt og udbytterigt kursus. Dækkede emnet på meget fint niveau.

Relevante emner og god gennemgang.

Sales & Product Manager Morten Larsen, Tytex A/S

Super kursusleder. Indholdet blev gennemgået og forklaret meget pædagogisk med

små humoristiske indslag.

Afdelingschef Elisabeth Rasmussen, SAS Revenue Information A/S

Kurset gav meget god indlevelse, da der blev brugt mange eksempler, som gjorde den

kolde teori til en del af hverdagen og dermed brugbart.

Projektsekretær Tina Tøt Thingstrup, IBM A/S


Lær grundlæggende økonomi

på to dage

Arbejder du med tal – uden at være økonomiuddannet? Har du budget- eller resultatansvar?

Fylder økonomi en del i din hverdag, eller forventer du, det kommer til at ske fremover? Så

vil dette kursus give dig de nødvendige redskaber til at styre håndteringen af økonomisk

information og styrke dig i mødet med nye udfordringer.

Deltag på kurset og opnå:

• En bedre forståelse, håndtering og rapportering af økonomisk information

• Større sikkerhed, når du arbejder med økonomiske problemstillinger

• Indsigt i, hvordan du tackler økonomiske udfordringer på jobbet

Kurset er delt op i 3 sektioner:

• Regnskabsforståelse og -analyse

• Budgettering

• Investering og finansiering

På kursets første dag tages fat på årsrapportens opbygning. Underviseren Jacob R.

Jørgensen gennemgår en virkelig årsrapport, og du får rig lejlighed til at stille spørgsmål.

På kursets anden dag lærer du bl.a. at lave et driftsbudget, og du får stillet en opgave,

som vi arbejder med i grupper. Jacob R. Jørgensen vil gennemgå hvilke budgetposter, der

er vigtige for at vurdere et projekts succes. Derudover vil Jacob R. Jørgensen rådgive i,

hvordan du bedst låner penge, og hvor de kan anbringes med størst fordelagtighed.

Vi ser frem til at byde dig velkommen til to spændende og udbytterige dage i økonomiens tegn.

Med venlig hilsen

IBC Euroforum

Henrik Ulander

Adm. direktør

Medbring venligst en lommeregner


Dag 1 P r o g r a m d a g 1

Ø k o n o m i f o r i k k e - ø k o n o m e r

08.30 Udlevering af navneskilte og

deltagermateriale

Kaffe/te og morgenbrød

09.00 Åbning af kurset

09.10 Introduktion v/ Jacob R. Jørgensen

REGNSKABSFORSTÅELSE OG

-ANALYSE

09.20 Årsrapporten

• Regnskabsforståelse – hvorfor det?

• Forskellige regnskabstyper

• Danske regnskabsregler og

-principper

• Årsrapportens opbygning

• Resultatopgørelsens indhold

10.30 Pause med kaffe/te

10.50 Årsrapporten – fortsat

• Resultatopgørelsens indhold – fortsat

• Koncernregnskabet

12.00 Frokostbuffet

13.00 Årsrapporten – fortsat

• Balancens indhold

• Sammenhængen mellem resultatopgørelsen

og balancen

• Aktiviteters regnskabsmæssige

behandling

14.15 Pause med kaffe/te og kage

14.35 Årsrapporten – fortsat

15.30 Analyse af virksomhedens regnskab

• Gennemgang af et virkeligt regnskab

• Regnskabsanalyse og brug af nøgletal

• Udarbejdelse af pengestrømsanalyse

• Hvilke informationer giver regnskabet?

• Kreditvurdering på grundlag af

regnskabet

• Praktiske opgaver

17.00 Opsummering og afslutning på kursets

første dag samt oplæg til dag 2


Dag 2

P r o g r a m d a g 2

Ø k o n o m i f o r i k k e - ø k o n o m e r

08.30 Kaffe/te og morgenbrød

09.00 Introduktion v/Jacob R. Jørgensen

Indledning til dagens program

09.10 Internt regnskab

• Internt regnskab kontra eksternt regnskab

• Det interne regnskabs omfang

• Struktureringen af det interne regnskab

• Registrerings- og specifikationsniveau

• Fordelingsproblematikken

13.30 Projektbudgettering

• Hvad er et ”projekt”?

• Hvad er projektbudgettering?

• Hvilke budgetposter er relevante, når et

projekt skal vurderes?

• Problemer ved projektbudgettering

• Faseopdeling af projekter

• Beregning af økonomisk likviditet

• Økonomisk styring af projekter

• Modelgennemgang

14.15 Pause med kaffe/te og kage

BUDGETTERING

10.15 Budgetsystemer og –processer

• Hvorfor lave budgetter?

• Budgetprocessen

• Sammenhængen mellem de forskellige

delbudgetter

10.30 Pause med kaffe/te

10.50 Hvordan opbygges et budget?

På baggrund af en case udarbejdes i

grupper oplæg til følgende:

• Tidsplan

• Delbudgetter

• Budgetteringsniveau

• Deltagende personer

• Budgetkonsolidering

• Budgetopfølgning

12.00 Frokostbuffet

13.00 Budgetudarbejdelse

• Plenumdiskussion af gruppearbejde

• Budgettet som del af strategiprocessen

INVESTERING OG FINANSIERING

14.35 Investeringer

• Typer af investeringer

• Analyse af investeringer

• Betalingsstrømme kontra

overskudsstrømme

• Investeringsvurdering

– Nutidsværdimetoden

– Intern rente-metoden

– Pay back-metoden

• Sammenligning af alternative

investeringer

• Eksempler på vurdering af konkrete

investeringer

15.25 Finansiering

• Muligheder for at forbedre likviditeten

• Lånemuligheder

• Lånetyper

• Finansieringsomkostninger

• Eksempler på vurdering af konkrete

lånetilbud

• Placering af overskudslikviditet

16.00 Opsummering og afslutning på kurset


IBC Euroforum

IBC Euroforum er Danmarks førende udbyder af konferencer og kurser. Vores

arrangementer tager afsæt i aktuelle emner og udfordringer inden for områder

som økonomi, administration, markedsføring, informationsteknologi, personaleforhold,

ledelse, jura, produktion og teknologi.

Gennem tæt kontakt til erhvervslivet skaber vi kvalitetskonferencer og -kurser,

der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Arrangementernes indhold er

en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle

problemstilling.

F å k u r s e t h j e m t i l j e r s e l v !

Er I mange fra samme virksomhed, som gerne vil deltage, kan

det måske betale sig at få kurset afholdt internt.

Fordele:

• Fortrolighed omkring interne udfordringer

• Ingen udgifter til transport og overnatning

• God økonomi

Kontakt Henrik Ulander for et

uforpligtende tilbud:

henrik.ulander@ibceuroforum.dk

Telefon 20 40 30 83

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø,

Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk,

www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r

Dato og sted for afholdelse

Kurset ”Økonomi for ikke-økonomer” afholdes på følgende datoer og hoteller i 2010:

K ø b e n h a v n : 16.-17. marts, 9.-10. juni, 25.-26. august og 8.-9. decmber på Radisson Blu

Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01.

Århus: 5.-6. maj og 17.-18. november på Scandic Plaza Århus, Banegårdspladsen 14,

8000 Århus C, telefon 87 32 01 00.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen.

K ø b e n h a v n : IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser.

Kontakt bookingen på telefon 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615.

Århus: IBC Euroforum henviser til Scandic Plaza på telefon 87 32 01 00 for bestilling af

hotelværelser.

Parkering

K ø b e n h a v n : Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i

parkeringsanlægget ’Falkoner Plads’ (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson

Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu

Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er

2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper

på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet.

Århus: Der er parkering bag hotellet.

IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Kursuspris

Kursusafgiften er kr. 12.495,- ekskl. moms. Prisen inkluderer kaffe, te og frokostbuffet,

samt mappe med uddybende dokumentation.

Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på

www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et

gebyr på 10%. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen tilbageholdes 50%, og

ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har

du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Tilmeldingen er bindende!

Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende kurset

besvares af adm. direktør Henrik Ulander, IBC Euroforum, telefon 20 40 30 83,

e-mail henrik.ulander@ibceuroforum.dk


IBC Euroforum ApS · Blegdamsvej 104 A · Postboks 801 · 2100 København Ø

T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K u r s u s

Økonomi for ikke-økonomer

Kursuspris kr. 12.495,- (ekskl. moms)

Navn

Stilling

Afdeling

E-mail

Ønsker du at modtage information om

kommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej tak

Firma

Adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær

Nærmeste chef

J e g ø n s k e r at d e ltag e p å K u rs et:

Sæt X København Sæt X Århus

16. - 17. marts 2010 5. - 6. maj 2010

9. - 10. juni 2010 17. - 18. november 2010

25. - 26. august 2010

8. - 9. december 2010

S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk ö IBC Euroforum

Blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø

35023

More magazines by this user
Similar magazines