iKRAFT-kupon vilkår for virksomheder - it-forum midtjylland

itforum.dk

iKRAFT-kupon vilkår for virksomheder - it-forum midtjylland

iKRAFT videnkupon er støttet af:

iKRAFT-kupon vilkår for virksomheder

1. Flowdiagram for tilsagn, udbetaling af tilskud mv.

Ansøgning

•Virksomheden udfylder ansøgningsskema

•Om muligt gerne ledsaget af foreløbig kontrakt (se trin 3)

•Værktøj: Ansøgningsskema

it-forum midtjylland screener ansøgning

Screening

Foreløbig

kontrakt

•Virksomhed og leverandør (konsulent) laver en foreløbig kontrakt og en handlingsplan

•Handlingsplanen skal indholde målbare mål, forventet timeforbrug og slutdato

•Værktøj: Foreløbig kontrakt med handlingsplan

Tilsagnsskrivelse

it-forum midtjylland sender tilsagnsskrivelse

Partnerskab

•Virksomheden udfylder partnerskabserklæring

•Værktøj: Partnerskabserklæring

Faktura

•Virksomheden betaler faktura fra leverandøren (konsulenten), sender kopi +

dokumentation for betaling, samt dokumentation for medfinansiering (gerne i form af

arbejdstimer) til it-forum midtjylland

•Værktøj: Timesedler

Udbetaling

it-forum midtjylland indrapporterer til Erhvervsstyrelsen 31. maj, 31. august og 30.

november 2012, samt 28. februar og 31. maj 2013. Hvis dokumentationen er i orden,

kan tilskud normalt udbetales til virksomheden ca. 1½ måned senere.

1


iKRAFT videnkupon er støttet af:

2. Nærmere beskrivelse af vilkår

1. Virksomheden er ansvarlig for, at de oplysninger, som er givet i ansøgningen – herunder

erklæring om SMV status eller de minimis støtte - er korrekte. Tilskuddet bevilges på

dette grundlag.

2. Kuponmidlerne må alene gå til innovative projekter (projektmodning) og der skal være

tale om it specialistviden. Kuponmidlerne må ikke gå til køb af standardprodukter.

3. Virksomheden vælger selv sin leverandør (konsulent) ud fra den åbne liste på

www.itforum.dk. Såfremt virksomheden ønsker en leverandør, som ikke står på den

åbne liste, skal dette begrundes særskilt.

4. Valget af leverandør skal være konkurrenceudsat, dvs. at virksomheden principielt skal

indhente mere end et tilbud, for at sikre ’bedst mulige leverance’. Der er ingen formkrav

til dette (kan f.eks. være email), men dokumentation bør vedlægges ansøgningen.

5. Virksomheden kan forvente svar på ansøgning inden for 14 dage. Såfremt svaret er

positivt, kan arbejdstimer medregnes fra denne dato. Såfremt virksomheden får afslag,

vil virksomheden modtage en begrundelse og oplysning om klageadgang.

6. Virksomheden og leverandøren laver i fællesskab en foreløbig kontrakt, som også

indeholder en handlingsplan. Handlingsplanen skal som minimum indeholde: målbare

mål, forventet timeforbrug og slutdato. Den udarbejdede skabelon skal anvendes - se

www.itforum.dk

7. På baggrund af den foreløbige kontrakt og handlingsplanen udfærdiger it-forum en

tilsagnsskrivelse.

8. Senest når virksomheden har modtaget tilsagnsskrivelsen udfylder virksomheden

’Erklæring om deltagelse som partner’ - se skabelon på www.itforum.dk

Partnerskabserklæringen er dokumentation for, at virksomheden vil medfinansiere hhv.

ca. 21.000 kr. for en 20.000 kr. kupon og ca. 52.800 kr. for en 50.000 kr. kupon.

9. Medfinansieringen må gerne være i form af arbejdstid, som virksomhedens ledelse og

medarbejdere lægger i projektet. Medfinansieringen skal dokumenteres i form af

timesedler. Værktøj til tidsregistrering findes på www.itforum.dk

10. Virksomheden er forpligtiget til, at samtlige medarbejdere, som deltager i projektet,

underskriver bilaget ’Information om persondataloven’ - se www.itforum.dk

11. Når det aftalte forløb er slut, sender leverandøren en faktura til virksomheden.

Virksomheden betaler fakturaen og sender kopi samt dokumentation for at fakturaen er

betalt til it-forum midtjylland. Samtidig sendes dokumentation for medfinansiering.

Medfinansieringen udgøres af medarbejdernes medgåede tid til projektet.

Støtteberettigede udgifter kan tidligst påløbe fra den dato, ansøgningen er modtaget hos

it-forum midtjylland. For månedslønnede, som er ansat 37.t./ugentligt hos den

arbejdsgiver, som er partner i projektet, beregnes timelønnen som den faktiske årsløn

divideret med 1613.

12. Såfremt virksomheden ikke kan dokumentere, at leverandørens faktura er betalt eller

kan dokumentere medfinansiering som aftalt, har virksomheden intet krav på tilskud.

Ethvert mellemværende mellem virksomheden og leverandøren er it-forum midtjylland

2


iKRAFT videnkupon er støttet af:

uvedkommende.

13. Erhvervsstyrelsen, som forvalter Den Europæiske Regionalfonds midler, udbetaler tilskud

med følgende indrapporteringsfrister: 31. maj 2012, 31. august 2012, 30. november

2012, 28. februar 2013 og 31. maj 2013. Såfremt dokumentationen er fyldestgørende,

udbetales tilskuddet ca. 1½ måned efter indrapporteringsfristen.

14. Projektet iKRAFT kupon slutter d. 31. maj 2013 og dokumentation, som indsendes efter

denne dato kan ikke komme i betragtning.

15. Kuponbeløbet er et maksimum, som ikke kan overskrides, hvad angår den udbetalte

støtte, uanset aftale mellem virksomheden og leverandøren.

16. Såfremt opgaven kan løses for mindre end det bevilgede kuponbeløb, er virksomheden

ikke berettiget til at modtage støtte ud over det, som leverandøren fakturerer.

17. Tilskuddet er uden moms. Tilskuddet indberettes til SKAT.

18. Tilskuddet vil normalt først kunne udbetales, når kuponforløbet er afsluttet. Der kan dog

i særlige tilfælde laves á conto udbetaling, jf. ovenstående frister.

19. Såfremt der opstår forsinkelser i forhold til den indsendte handlingsplan, skal it-forum

midtjylland omgående underrettes og en ny tidsplan aftales.

20. Såfremt projektet afbrydes i utide iht. handlingsplanen, skal it-forum midtjylland

omgående kontaktes.

21. Virksomheden er indstillet på, at der ved enhver omtale af projektet skal fremgå, at

projektet er støttet af Den Europæiske Regionalfond og Region Midtjylland.

22. Virksomheden er indstillet på at stå til for rådighed for evaluering af projektet.

23. Alle aftaler vedrørende ’iKRAFT kupon’ v/ it-forum midtjylland og virksomheden indgås

med reference til disse vilkår.

24. Nærværende vilkår har forrang for leverandørens egne vilkår.

3

More magazines by this user
Similar magazines