Nr. 2 - Egernsund

egernsund.dk

Nr. 2 - Egernsund

Klubbens ildsjæle hædret

April 2009

29. årgang nr. 2

FREM


Gråsten Apotek

Ulsnæscentret • 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 10 20

Broager Apotek

Allégade 5 • 6310 Broager

Tlf. 74 44 11 04

Broager og

Gråsten Radio

v/ Leif Hansen og

Henning Christensen.

tel. 7465 2426

Skolegade 2, 6300 Gråsten

graasten.radio@a2a.dk

www.kvaers-kro.dk

Kværsgade 9-11

6300 Gråsten

Tlf. 74 65 92 06

Benzin, benzin

og atter

billig benzin

Hos OK får du ikke blot billig benzin. Du slipper også for køen

ved kassen, når du skal betale. Tank nemt og hurtigt med Dankort,

kontanter eller et OK Benzinkort.

Tag en bestillingsfolder til et OK Benzinkort ved anlægget eller

kontakt os på enten 80 200 300 eller www.ok.dk

Så får du kort til billig benzin – mere end 495 steder i Danmark.

Gråsten

2


frem-egernsund

Nr. 2 APRIL 2009 - 29. årgang

BESTYRELSEN

Formand Claudius Schultz 30263888 privat@claudius-schultz.net

Næstformand Teddy Petersen 74442343 mail@teddys-salon.dk

Kasserer Per Andersen 74440460 phems@worldonline.dk

Bestyrelsen Birgit Aupke 74442290 frembladet@egernsund.dk

Badminton Rita Latter 74440616 RitaLatter@gmail.com

Gymnastik

Fodbold Uwe Schmidt 74440233 uwe@post9.tele.dk

1. suppleant Finn Dreier 73330811 f.dreier@post.tele.dk

2. suppleant Henning Jürgensen

Revisor Mads Johannsen 74449112 fodbold@egernsund.dk

Revisor Ib Funder-Nielsen 74440201 ib@egernsund.dk

BADMINTON

Formand Rita Latter 74440616 RitaLatter@gmail.com

Bestyrelsen Tove Lillie 20661628 tusnelde@gmail.com

Sanne Christensen 74440141

Per Andersen 74440460 phems@worldonline.dk

John Vinther 21734433

Ungdomsformand Birgit Aupke 74442290 frembladet@egernsund.dk

FODBOLD

Formand/sekretær Uwe Schmidt 74440233 uwe@post9.tele.dk

Næstformand, sponsor Jan Søberg Nielsen 22241805 brovej39@live.dk

Kampleder Asmus Carstens 74442225 asmusfrem@stofanet.dk

Materiale Hans Jørgen Nissen 22120771

Public rel. Tommy Clausen 74441974 tommy@egernsund.dk

Dameleder, suppleant Helle Justesen 28430550 justesen2005@hotmail.com

Seniorleder, suppleant Sune Nicolajsen 27859350 n_sune@hotmail.com

Ungdomsleder Thue Schelke 74441697 schelkedk@mail.dk

KLUBBLAD

Ansv. redaktør Birgit Aupke 74442290 frembladet@egernsund.dk

Tryk

Toptryk Gråsten

Egernsund hallen 74440017

NB: Kom med masser af

stof, gerne med billeder, til

næste nummer af

”Frem” bladet.

Deadline for stof til næste nummer: 1. juli 2009

3


Frem

Referat fra Frems Generalforsamling

d. 25. februar 2009

Claudius bød de fremmødte velkommen og overlod derefter ordet til Thorkild Kristiansen

der denne aften var valgt som dirigent.

Teddy Petersen blev valgt som protokolfører

Generalforsamlingen var indkaldt rettidig og ifølge gældende vedtægter.

Thorkild bød velkommen og oplæste dagsordenen for aftenens møde.

Dernæst blev der foretaget valg:

Claudius modtag genvalg som formand

Teddy modtog genvalg som sekretær

Ib Funder modtog genvalg som revisor

Henning Jürgensen modtog valget som 2. sSuppleant efter Tommy Clausen.

Claudius fremlagde formandens beretning og der blev lagt vægt på kommunens planer

ang. Børneunivers ved Egernsund Skole og en mulig sammenlægning af Egernsunds

foreninger i én. Der kom enkelte for og imod vedr. sammenlægning, men det blev

nævnt at man over for kommunen har påpeget at Børneunivers samt anlæg af nye

idrætsfaciliteter på hallens område skal påbegyndes før en evt. nedlæggelse at nuværende

fodboldbaner/Gamle Skole.

Dernæst blev der oplyst hvem der var blevet valgt ind i fodbold/badminton bestyrelserne.

Se referat for disse andet sted i Frembladet.

Per Andersen fremlagde regnskabet for 2008. Godkendt

Fodbold ønsker kontingentforhøjelser for 2009 og Uwe Schmidt fremlagde samtidig

en plan for et samarbejde med Broager på drengeholdet. Dog kun for indendørs fodbold.

Badminton vedtog kontingentforhøjelser for motionister.

Uwe overrakte DBUs sølvnål til Hans Jørgen Nissen og Tommy Clausen for 15 års

tro tjeneste i Frem. Et stort tillykke til dem.

Henning Jürgensen kom i evt. med et opråb til Frem og byens borgere om, at støtte op

4


om byens Borgerforening eller støtte foreningen med 50,- som et medlemskab koster.

Dernæst blev der serveret et stykke smørrebrød til fremmødte og der blev snakket løst

og fast på tværs af bordene.

Frem siger tak til alle for fremmødet og vi ser frem til et godt og aktivt 2009

På foreningens vegne

Teddy Petersen

Gråsten Boghandel

Ulsnæscenteret Gråsten

Telefon 74 65 44 22

Vognmand

Peter Christensen & Sønner Aps

Skodsbøl - Tlf. 74 44 16 57

Vognmandsforretning

Erik Moldt

Skodsbøl vej 77- Broager

Tlf. 74 44 16 17

5


mere

naerhed

Æ Træfpunkt

v/Arno Bentzen

Egernsund · Tlf. 74 44 02 98

Åbent alle dage fra 12.00 - 21.00

Trækregulator

for fastbrændselskedel

Udover dagligvarer kan

SuperBrugsen også tilbyde:

- Delikatesse

- Slagterafd.

- Café

- Kiosk

- Bageri

- Mejeritorv

Her kan du tanke OK benzin og diesel.

Døgnet rundt - også med Dankort.

Et stort udvalg af friske kvalitetsvarer

finder du hver dag i SuperBrugsen

v/Henning Gefke Hansen

Skovgade 23

6320 Egernsund

Tlf. 74 44 90 30

Storegade 10 - 6310 Broager - 73 44 15 00

Byfest

7. - 10. maj

2009

6


Frem

Vil du hjælpe os?

Klubben tilbyder et passivt medlemskab til alle der gerne vil støtte klubben, men ikke

kan deltage i vores aktiviteter. Vi mangler én eller flere der tager til byen borgere for

at sælge dem i Egernsund og omegn.

Hvis du har tid og lyst, så kontakt vores kasserer Per Andersen inden den 18. april på

74 44 04 60.

FREM

Tak til sporten venner

Igen i år har FREM modtaget penge fra Sportens Venner, penge som er optjent ved

afholdelse af Banko, og endnu engang siger vi mange tak. Beløbet som vi modtog i år

er på 3500 kr, og de bliver fordelt ligeligt mellem fodbold- og badmintonafdelingen.

Per Andersen

Kasserer

FREM

Referat fra fodboldafdelingens

generalforsamling

Uwe har skrevet et meget fyldestgørende referat af fodboldafdelingens generalforsamling.

Referatet skulle egentlig offentligøres her i bladet, men dets omfang ville

sprænge rammerne. Derfor er det fra redationens side blevet besluttet at referat kan

rekvireres ved henvendelse til formand Claudius Schultz. Det fremsendes fortrinsvis

som email.

Med venlig hilsen

Claudius Schultz

7


SDA

Plads til begejstring

Vil du gerne have mere tid til det, du holder mest af? Vi hjælper dig med at skabe økonomisk overblik, så du

bl.a. får styr på boliglånet, pensionen og investeringerne – det giver mere tid og overskud til dig.

I Andelskassen stiller vi i stærkeste holdopstilling. Det betyder attraktive

vilkår, hurtige beslutninger og personlig rådgivning.

Andelskassen · Borggade 7 tv · 6300 Gråsten · Tlf. 87 99 38 38 · www.andelskassen.dk

Havnevej 3

Egernsund

74 44 27 54

Egernsund

EME

Maskinfabrik

Hydraulik

Montage

Smedje

CNC drejning

CNC fræsning

Egernsund

v/Hans-Peter Matzen

Sundgade 98, 6320 Egernsund

Telefon 74 44 93 17 - Biltlf. 21 70 23 17

vvs

8


HUSK FREMs STORE

LOPPEMARKED

lørdag,

d. 18. april 2009

kl. 11 - 15

ved den Gamle Skole i

Egernsund

Har du “lopper”, du vil af med, eller har lyst til at

hjælpe os på selve dagen, så ring til

Hans-Jørgen Nissen, tlf. 22 12 07 71 eller

Birgit Aupke, tlf. 74 44 22 90 (61 79 22 90)

snarest muligt.

9


Hellere spørge to

gange end male om

..

Flugger farver

Malermester

Klaus Blaske Nielsen

Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten

Telefon 74 65 02 42

www.estate-maeglerne.dk

Andre har valgt

at være de største

Vi har valgt

at være de

bedste...

Broager · Storegade 7

74 44 16 98

Kjeld Faaborg

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret

6300 Gråsten

Tlf. 74 65 09 33

6300@estate-maeglerne.dk

TLF: 7444 1236 · PETERSEN-TEGL.DK

10


Borgerforening

Referat fra Borgerforeningens bestyrelsesmøde, den 26. marts 2009 v/Ib.

Mødt – Tove – Anette – John – Henning – Ib – afbud fra Abildgaard.

Den udsendte dagsorden gennemgået og fik følgende resultat.

1. Tove frabad sig formandsjobbet i en periode – men fortsætter som formand. Kasserer

Ib – sekretær Anette – næstformand Henning – bestyrelsesmedlem John.

2. Det udsendte referat fra generalforsamlingen fik følgende ændringer så valgene

stemmer med de rigtige – som er: Henning er valgt for 2 år – som suppleanter er

Per Andersen valgt for 2 år og Abildgaard for 1 år. Herefter godkendt.

3. Henning arbejder stadig på en forklaring vedr. en eventuel skulpturs placering –

referatet godkendt.

4. Der er ikke nævneværdige kommentarer – økonomien er god.

5. Siden sidst har Henning haft en snak med Thorbjørn fra kommunen vedr. vedligeholdelse

af arealet ved Genforeningsstenen – kommunen vil foretage det

nødvendige – nyt grus – fibertæppe m.m. så vedligeholdelsen fremover skulle

blive nemmere – og ikke så tidskrævende. Henning sørger for en ”flaske” til vor

nye flagansvarlige og et par flasker rødvin til Belinda for levering af plakater om

generalforsamlingen. Ib orienterede om, at vi har fået 2 nye medlemmer – ikke

mange efter opfordringen i sidste nummer af Frems klubblad.

6. Sct. Hans – Tove meldte pas og Henning fik overdraget ansvaret for arrangementet

– Ib kontakter Teglværks byen med hensyn til afholdelse af bålet på samme

sted – som de tidligere mange år.

7. Fremtidige aktiviteter enedes vi om at være med til at arrangere valgmøde til

det kommende kommunevalg i november – Henning tager kontakt til partierne

og sørger for en plan med bl.a. en kyndig og upolitisk dirigent. En gentagelse af

operation Ren by blev også debatteret – sidste år var der ”kun” mødt bestyrelsesmedlemmer

med familie. Vi vedtog – når det bliver lidt varmere i vejret – at

finde en dato og derefter sende en artikel til de lokale blade med opfordring til at

melde sig – med en bemærkning om – at hvis der ikke kommer de nødvendige

tilmeldinger – så bliver operationen aflyst. Medlemsfremstød blev også debatteret

– gemmes og kommer på dagsordenen til næste møde. Vi vedtog at yde et tilskud

til børneunderholdning i forbindelse med Byfesten i Egernsund – Tove giver

beskeden videre.

8. Deadline er overskredet – men Ib forsøger at få dette referat med i bladet og

annoncen vedr. Sct. Hans – håber det lykkes.

9. Næste bestyrelsesmøde sker den 18. maj 2009 kl. 18.30 hos John – Teglparken 80

– tlf. 74449142. Dagsordenen sørger Henning og Ib for til den tid.

10. Under eventuelt drøftede vi de containere, der for nylig er opstillet rundt i byen.

Specielt placeringen af visse af disse. Henning og John undersøger om nogle

af dem kan placeres andre - mindre dominerende steder. Den høj aktuelle strid

i menighedsrådet og kirken – har vi valgt ikke at blande os i – men drøftet blev

den.

Referent/Ib Funder

11


Udvalget for byfesten består i øjeblikket

af:

Ingrid og Johannes Thomsen

Ulla og Bjarne Bohsen

Jette og Max Bech

Tove og Walther Hansen

Jonna og Gunnar Petersen

Udvalgets idegrundlag:

Virke for udvikling/trivsel og samhold,

på tværs af andre foreninger/handel/

håndværk i Egernsunds beboere.

Det er nu fjerde år, byfesten løber af

”stablen”. Det ser igen ud til at mange

forretninger/foreninger/udstillere igen

Dengang...

Byfesten ”Æ Sus I Soungaf”

i år bakker op om Byfesten ”Æ Sus I

Soungaf” i Egernsund.

Udvalget føler, at der er opbakning

blandt byens befolkning. Dette afspejler

sig i antal besøgende samt spisende

gæster.

1990: ca. 50 spisende gæster

1991: ca. 130

1992: ca. 220

1993: ?

kilde: FREM blad august 1993

Vognmandsforretning

Chr. Lorentzens eftf.

v/Kurt Lorenzen

Havnevej 46 · Egernsund

Tlf. 74 44 06 57 • Bil 30 74 55 95

Mogens

Mau

zoneterapeut

massør

Reefslagervænget 18

6320 Egernsund

Telefon 7344 1374

Mobil 2145 1374

Netbank konto-kik

– tjek din konto, og

send gratis sms´er.

Storegade Filialens adresse, 6, postnummer Broager, og tlf. by, telefonnummer 74 44 12 18

.

Hermann Johannsens eftf.

Jan Teichert ApS

Murer- og aut. Kloakmester

Mejerivej 9 . 6310 Broager

Telefon 74 44 13 48 . Mobil 51 21 42 51

E-mail j.teichert@mail.dk · www.janteichert.dk

12


FREM Badminton afdeling -

Formandens beretning 2008/2009

Så er sæsonen ved at være slut for denne gang, men vi starter jo sædvanlig vis med

forrige sæsons afslutning. I 2008 var vores U13 hold blevet nr. 2 ved landsdelsmesterskaberne

og blev udtaget til at være med til LM. De var af sted d. 29-30 marts. Det

ene U15 blev landsdelsmestre, og var til LM d12-13april. Men vi fik ingen landsmestre

men det at være med, er også rigtig godt. Stort tillykke.

Fra ungdommens klubmesterskab blev det til følgende i de 3 faste pokaler,som uddeles

hvert år.

Pokalerne blev delt ud til følgende i 2008 i ungdom

Året kammerat: Benjamin Christensen

Årets spiller: Jonas Lemke

Årets største fremgang: Simon Andersen

Så går vi til starten 2008 i ungdoms afdelingen fik vi flere nye spillere, til at begynde

med, der er kom flere til at de yngste U9 og U11, og der kom også nogle i U13. Desuden

er det også dejligt at der er en håndfuld spillere i U15 og U17 som stadigvæk har

lyst til at spille, det er ellers i de årgange der er flest som stopper. Medlemstallet lige

nu er 12 spillere indtil 12år og 11 indtil 18 år.

Vi har også sagt ja til at være med i et samarbejde med andre klubber, en sammenslutning

som kalder sig BSA = badminton sammenslutningen Alssund, hvor de mest

talentfulde spillere kan komme at få noget ekstra træning, der har vi 3 spillere med, de

træner om tirsdagen i Gråsten.

Til vores årlige Tøndertur, var vi knap så mange af sted, men det blev til 10 (imod 15)

og heldigvis igen to fædre som tog med, ellers var turen blevet aflyst!!

Vedrørende stævner, har vi jo igen de sædvanlige stykker som tager af sted, og der er

kommet rigtig mange 1-2-og 3 pladser, se klubblad.

Motionist afdelingen ser også rigtig godt ud, tiderne om torsdagen er alle optaget, dvs.

fra kl. 17.45 til 21.30 men der er stadig ledige tider om fredagen

så har vi som sædvanlig været ude for at skaffe nogle ekstra penge til vores afdeling,

og det er blevet til, at vi har hjulpet ved byfesten i maj, og julefrokost i december og

ikke at forglemme Gråsten ringridning. – Det gik godt, selv om Tove har haft en del

besvær med at få nogle vagter besat. badminton afdelingen stod for ca. 230 timer

(400 i alt)

Desuden er vi oppe at hjælpe ved sportens venner også, ca. 3-4 gange i året, så det er

til at overse :o))

Alt i alt ting vi må gøre, for at samle penge ind til afdelingen, og kære medlemmer,

har I lyst til at hjælpe et par timer, meld jer endeligt, det er faktisk rigtigt hyggeligt og

en meget god måde at være sammen på socialt.

Rita Latter

13


EGERNSUND & Kværs

EL-SERVICE

El-installatør H. J. Paulsen

• Hårde hvidevarer

• Alt i belysning

• EDB installation

Nyvej 5 · Egernsund

Telefon 74 44 25 80

Telefon 74 65 93 11

Netbank

www.danskebank.dk

Tænk på penge

når det passer dig...

I va n K i r k e g a a r d A p S

tømrer- & snedkerforretning

værksted Brovej 44 · Egernsund

tlf. 74 44 05 37 - Bil: 40 33 05 37

14


Fodbold

Udendørs- Fodboldtræning

Små poder piger og drenge 4 - 6 år

Start: Torsdag den 16. april kl.17.00

Kampdag: Søndag kl.10.00

Trænere: Helle, Morten

Piger og drenge 7 - 8 år

Start: Onsdag den 15. april kl.17.00 til kl.17.45

Kampdag: Søndag kl.1000

Trænere: John, Thue, Jørgen, Kasper

Ønsker du flere informationer

om fodbold, så

ring til Asmus på

74 44 22 25

Piger og drenge 9 - 10 år

Er startet: Mandag og onsdag kl. 17.00 -18.30

Kampdag: Torsdag kl. 1800

Trænere: John, Thue, Jørgen, Kasper

11- 12 år

Er startet: Tirsdag kl. 17.30 -18.30

Kampdag: Torsdage kl. 1800

Træner: Per Andersen

13-14 år

Træning: Tirsdag kl. 17.30 -18.45

Kampdag: Torsdag kl. 18.00

Trænere: Kim Steg - Sebastian

Damefodbold fra 15 år (alle kan være med)

Træning: Tirsdag kl. 17.30 - 18.45

Kampdag: Mandag kl. 19.15

Træner: Helle Justesen

Veteraner fra 38 år

træner ikke

Kamdag: Mandag kl. 19.00

Der er også plads til dig - ring til Asmus på 74442225

Senior fra 15 år til ?

Træning: Tirsdag - torsdag kl. 19.00 - 20.30

Trænere: Hendrik, Jacob

15


Så nu er vinteren forbi.

Der er kommet mange unge seniorspiller til holdet håber at det giver mod på en god

forårssæson. Andet holdet i serie 6 er kommet i en lokal pulje.

Så kære publikum kom og vær med til at støtte og heppe på vores lokale ” helte ” så

vi får nogle rigtige gode fodboldkampe på vores hjemmebane.

Vi starter første hjemmekamp:

HUSK der er FRI entre.

Serie 4.

Lørdag d. 4 April kl. 15.00 mod Bov IF

Lørdag d.18 April kl. 15.00 mod Sønderborg FB

Lørdag d. 2 Maj kl. 15.00 mod Gråsten 2

Lørdag d.16 Maj kl. 15.00 mod Lundtoft

Serie 6

Tirsdag d.28 April kl. 19.00 mod lundtoft IF

Søndag d. 3 Maj kl. 14.00 mod Bolderslev B

Søndag d. 24 Maj kl. 14.00 mod Felsted IF

Søndag d. 18 juni kl. 14.00 mod Hjordkær UIF

Husk hvis kamp tidspunkterne ændres kan det ses på Egernsund hjemmeside

www.egensund.dk

Mange tak til Leif Møller Jensen som laver Hjemmesiden.

Tommy Clausen

Damer !

Vi er nogle damer der startet med at spille fodbold.Vi får spillet fodbold og har det

samtidig det sjovt og hyggeligt. En gang om ugen træner vi med vores drengehold og

det er rigtig sjovt. Er der nogle der har lyst til at spille damefodbold og have det sjovt

så synes jeg du skal komme og være med.Du er velkommen til at ringe på 28430550.

Vi er startet og vi træner tirsdag og torsdag fra kl. 17.30 til kl.18.45. Vores kampe ligger

om mandagen.

Med venlig hilsen

Helle Justesen

16


Foråret 09

Så nærmer vi os sæsonstart, og en spændene afslutning af den umiddelbart sidste helårssæson.

Optakten har været god, med solidt fremmøde til træning og et par gode træningskampe,

der ruster begge hold godt, til de kommende turneringskampe. En ekstra tak skal

her lyde til Hans Jørgen, for god klargøring af træningsbanen.

Vi håber på at den gode træningsindsats bliver holdt ved lige. Det er nu engang sjovere

at træne med 20 mand, end med 6. Så folkens, mød op.

1. holdet møder en række direkte konkurrenter i de første kampe, så det gælder om

at komme ud af starthullerne og få skrabt nogle livsvigtige point sammen . Vi spiller

som standart vores hjemmekampe lørdag kl. 15, så folkens kom ud af busken og kom

og bak op. Vi har brug for alt den støtte vi kan få, og vi skulle da gerne blive i serie 4.

Det er vi mere end gode nok til.

2. holdet spiller lidt mere spredt, heri blandt også på hverdagsaftener. Vi ser igen frem

til en forhåbentligt god ½ sæson, med mange sejre og ikke mindst mange hyggelige

ture.

Når dette er sagt kan vi kun gentage at det fra vores side er en fornøjelse at træne

seniorerne. Om end ikke niveauet altid er lige højt, så er humøret det, og vi hygger os

lige godt hver gang. Så spred ordet så vi kan få lidt flere spillere til udefra.

Jakob og Henrik

Veteran fodbold Egernsund

Asmus har telefonisk kontaktet de fleste spillere og det ser ud til at være fuld opbakning

til at spille veteran fodbold.

Kampene spilles om mandagen kl.19.00. Der spilles også træningskampe, og den første

runde starter tirsdag den 14. april, så du hører fra os.

Vil du være med, så kontakt mig på 74 44 22 25

Asmus

17


Poder U-7:)

Drenge i har bare klaret det super flot.

Kampe har i kun været 3 til at spille så

der har ikke været nogen at skifte ud

med men i har kæmpet super flot godt

gået drenge. Den sidste kamp da var

i 4 så det var rigtig dejligt at man lige

kunne få luft. Jeg håber at der er nogle

flere drenge/piger der går rundt og har

lyst til at spille fodbold. Vi har det rigtig

sjov så jeg synes i skulle prøve at

komme onsdag d. 15 april fra kl.17 til

18 på sportspladsen.I har prøvetid så er

det ikke noget for jer så er det helt ok.

Glæder mig rigtig meget til at se dig.

Har i spørgsmål så må i gerne ringe på

28430550.

Med Fodboldhilsen

Helle Justesen

Fodbold

Så er sæsonen i indendørs færdig for i år, og det er gået rigtig godt for vores hold i de

forskellige rækker:

• U9 kom på en flot 1 plads i deres pulje

• U10 kom på en flot 2 plads,

• U11 sluttede på en suveræn 1. plads, de mistede kun 5 point ud af 60 mulige

Godt gået

Dyrefoder og ligende

Der er lavet en aftale med Agrosam i Rinkenæs om, at hvis man køber dyrefoder eller

andet kan man sponsere 10% af købs beløbet, til div. foreninger. jeg vil selfølgelig

foreslå at man støtter de lokale foreninger

Thue Schelke

18


Stadion-skilte

så starter vi på en ny med udendørs fodbold. Vi har ca. 20 stadion-skilte og det

er en god støtte for Frem fodbold, som vi siger hjerteligt TAK for.

Men vi har også plads til et skilt fra dig eller din arbejsplads eller nogen du kender. Et

skilt i størrelsen 75 x 150 cm koster blot kr. 700 pr år.

Og vi forærer gerne 3 flasker vin pr skilt, for du har også gjort en god indsats for din

klub.

JBU´s sølvnål

Ved netop afholdt generalforsamling i FREM, var der 2 personer i FREM Fodboldafdeling

der fik overrakt JBU´s sølvnål for over 15 års frivillig tjeneste og arbejde i

klubben.

Det var første gang i klubbens historie da Asmus Carstens i 2002 fik overrakt JBU´s

guldnål for min. 10 års bestyrelsesarbejde samt min. 10 års klubarbejde herudover.

Sølvnålen giver automatisk adgang til diverse landskampe og superligakampe i jylland.

Således var det en ære af undertegnede at overrække JBU´s sølvnål til Tommy Clausen,

udvalgsmedlem og ansvarlig for public relation. Tommy begyndte i klubben i

1974 som ungdomstræner frem til 1985. Han var seniorleder fra 1993 – 2008, samtidig

med at han har været udvalgsmedlem siden 1994 og suppleant i hovedbestyrelsen

siden 2007. Tommy har altid været vellidt blandt spillere og forældre. Han har altid

været hjølpsom ved loppemarkeder, julestøvner, lottospil, ringridninger og andre

arrangementer i klubben. Tillykke med anerkendelsen, og vi håber vi har glæde af dig

i mange år fremover.

Ligeledes var det en ære at overrække JBU´s sølvnål til vores uundværlige Hans

Jørgen Nissen, der med sit engagement for klubben har tjent som ungdomstræner i

perioden 1984-1996, været holdleder på 2. seniorhold i 4 år, samt medlem af fodboldudvalget

siden 1996. Især er det Hans Jørgens fortjeneste at en række arrangementer

kunne løbe af stabelen. Her har hans indsats ved lottospil, loppemarked, sportens venner

(15 gange pr. år), ringridninger, baneoptegning og materialeindkøb, samt byfester

været bemærkelsesværdige. Nævneværdig er også hans opførelse af støvlevasken ved

stadion. Hans Jørgen er en vellidt og uundværlig handyman for klubben. Tillykke

med anerkendelsen, og vi håber også at have glæde af dig i mange år fremover.

FREM Fodbold

Uwe Schmidt

19


Så er det med at komme i sadlen

Folkens!!!

Så er byfesten 2009 ved at være på plads. Vi har igen igen igen haft en hel masse

ho’der på overarbejde for at kunne levere en fest som vi alle kan være stolte af.

Temaet i år er, som mange nok har fundet ud af når bladet her udkommer,

Country & Western.

Vi disker i år bl.a. op med Rodeotyrkonkurrenceridning og masser af coutrymusik fredag

aften hvor vi de sidste år har haft Rock under Teltdugen.

Line- og Squaredance er blevet en ret populær forteelse de senere år, så det synes vi

da vi ville ha’ med og derfor endte vi med vores Country-tema.

Lørdag aften er også præget af dette, og menuen byder i år på ting som Spare-ribs,

corncobs, baked potatoes osv. (Det skal gerne lyde lidt Æhmerikaehnsk og derfor

udtales alt dette efter man har puttet en varm kartoffel i munden!)

Underholdningen bliver i år leveret af Back to ’65. Og vi garanterer at de ikk’ kommer

til at spille samme nummer 2 gange i løbet af aftenen. Det hedder go’ gedigen Rock &

Rul hele natten, så danseskoene skal både kridtes og smøres grundigt J

Prisen pr. kuvert er 130,- og billetter samt bordreservering kan købes i Teddys Salon.

Ellers er der, som de andre år, stadig en masse andre aktiviteter for alt og alle.

Tenniskanon, stort optog, ministurgis, ballebold, sumobrydning, Scenen Er Din, børneaktiviteter,

Brandværnssjov, Egernsund Rundt, Præmieskat osv osv.

Følg med på vores hjemmeside www.egernsundbyfest.dk og se det nærmere program

og for evt. ændringer. (og lige en stor tak til Leif Møller Jensen for det store arbejde

med at sætte hjemmesiden op for os)

Sumobrydning, Scenen er Din og Ballebold bedes i venligst tilmelde jer inden ved at

bruge tilmeldingssedler her i bladet eller kontakte Teddy på 74442343/29808703.

Og igen vil jeg da lige komme med den sædvanlige opfordring til jer alle sammen:

Et arrangement som dette ville aldrig kunne stables på benene uden den store hjælp

fra rigtig mange frivillige hjælpere. En stor tak til dem der har ofret både få og mange

timer på pladsen de sidste 4 år. Men vi skal stadig og igen bruge mange hjælpere. Der

bliver brugt ca 900 mandetimer i de 4 dage festen varer, så hver en time i kan ofre

eller tilbyde, er velkommen. Vi har lagt sedler ud i bl.a. hallen og i Teddys Salon og

den er oss et hemmeligt sted her i dette fremragende magasin.

Og tro mig, det er faktisk utroligt hyggeligt og sjovt (selvom det kan være lidt hårdt

ind imellem) at være med bag kulisserne, og se at det man laver, bliver til en dejlig

fest med hunredevis af glade deltagere. Så meld jer. Foreningen gi’r en øl bagefter J

Så er der vel kun tilbage at sige:

YIHAAA!!

20


Torsdag d. 7. maj

18.00 – 01.00: Festpladsen åben

19.00: Fodboldkamp (Frem)

19.00: Lottospil i den gamle gymnastiksal v/ Egernsund Frem

20.00: Total happy opstart med:

One Too One, Karaokee, Noodles

Sponsor: Br. Clausen Maskinfabrik og Egs. Malerforretning

Fredag d. 8. maj

12.00 – 17.30: Præmieskat i den gamle gymnastiksal

Sponsor: Broager Sparekasse

14.00 – 02.00: Festpladsen åben

14.00 – 17.00: Egernsund mesterskab i Sumobrydning

Sponsor: Søren Hansen ApS og Lars Hansens

Byggeforretning

15.00 – 22.00: Egernsund mesterskab i Rodeotyr ridning

Sponsor: Egernsund & Kværs Elservice og KFN Keramik

16.00 – 18.00: Motorcykelshow

16.00 – 18.00: Hestevognskørsel

Helstegt pattegris

18.30: Optog gennem byen med byens foreninger, motor

cykler, brandbiler m.m. Start fra Egernsundhallen over

teglparken og havnevej til pladsen

20.00: Country Yipee Ya Yeah fest m:

Rodeotyrkonkurrencefinale, Live countrymusik,

Linedance

Sponsor: Gråsten Tegl og C. J. Bådebyggeri

Byfest i Egernsund

Lørdag d. 9.maj

10.00: Egernsund rundt

11.30 – 02.00: Festpladsen åben

11.30 – 13.30: Sildejazz i teltet m. Palles Kvartet

Sponsor: Superbrugsen Gråsten, EME Egernsund og Tømrer

Bent Christensen

14.00: Ballebold/gummistøvlekast/fiskestangskast mm

19.00 – 02.00: Byfesten 2009 – Back to ´65 underholder

Holbøl Landbohjem leverer lækker Cowboy-mad.

Kuvertpris: 130,-

Billetter kan købes i Teddys Salon

Hovedgevinst denne aften: 1 års gratis klip i Teddys

Salon (værdi ca. 2500 kr.)

Søndag d. 10. maj

10.00 – 18.00: Festpladsen åben

10.00 – 12.00: Børneunderholdning

14.00 – 14.00: Børneloppemarked

14.00 – 16.00: Scenen er din

Sponseret af Vognmand Kuddi Lorentzen

16.00: Brandværnsjov

21


Egernsund Open

Præmieskat ved Egernsund Byfest

8. maj kl 12.30 på Egernsund Gamle Skole

• Deltagerpris 110 kr

• 1. præmie på 2000,- kr

• Derudover min. 10 andre præmier.

• Der spilles 2 runder efter Dansk Skat Unions regler

• Der bydes på kaffe/kage efter 1. Runde og Gule ærter efter afsluttet spil

• Der kan købes øl/vand/kaffe under spillet

Vi glæder os til at se dig til en fornøjelig og spændende Præmieskat

Sponseret af: Broager Sparekasse

Nå, du løber ikke?

Løb er blevet meget populært i Egernsund i de sidste år. Det er næsten som om man

skal undskylde sig for ikke at være begyndt med at løbe endnu. Men nu kan du vise at

du også har styr på tingene og sundheden. Udforder din makker eller aftal en hyggetur

med din nabo. Ved Egernsund Byfest kan du hygge dig med en tur igennem Egernsund

ved Egernsund Rundt 2009. Om du er mere til en rask gå-tur inklusive hyggesnak

eller om du vil prøve dine evner ved et (moderat) løbetempo bestemmer du selv.

Som noget nyt kan du også prøve dine kræfter ved en cykeltur. Når du deltager har du

allerede vundet. Der er flere ruter mellem 2 og 8km. Den korte rute er velegnet til en

løbetur med mindre børn.

Det kommer ikke an på at vinde (som sagt du har jo allerede vundet ved bare at være

kommet igang).

Starten er lørdag den 9. maj kl. 10 fra ’Egernsund Stadion’ ved den gamle skole, deltagelsen

er gratis.

På byfest-udvalgets vegne

Helle Andersen

tel. 74 44 04 60

FREM’s LOTTOSPIL

torsdag den 7.5.

kl. 19

i gymnastik-salen

22


Scenen er din

Søndag, den 10. maj kl. 14 i teltet

Flotte præmier til første, anden og tredje pladsen i begge kattegorier uøvede og øvede.

Tilmelding på tilmeldingssiden

Har du spørgsmål kan du kontakte Gitte på 60806425

Kom og meld et hold til på 5

personer og få en sjov oplevelse,

med motion og et godt grin.

Tilmelding senest d. 2. maj på

tilmeldingssiden

Balleball

23


En vigtig Egernsund information

SKT. HANS AFTEN 2009

Egernsund borgere indbydes hermed til Skt. Hans Aften

på Grønlands - arealet

den 23. juni 2009

Program:

kl. 20.30

kl. 21.30

Mulighed for at lave snobrød og popkorn

salg af pølser – vand – øl

Båltale

Bålet tændes af Egernsund Brandværn

Mød op og få en hyggelig aften.

Egernsund Brandværn – Egernsund Tennisklub

– HK 71 – FREM – Egernsund Borgerforening – DUI –

Pensionistforeningen

Gråsten · Tlf. 73 65 26 00

Din annonce her?

Kontakt Birgit på 74 44 22 90

eller på 61 79 22 90

C.J. skibs- &

bådebyggeri ApS

v/ Christian Jonsson

havnevej 15

6320 egernsund

Tlf. 74 44 09 30

Fax 74 44 09 40

24


Gågaden Sønderborg · Tlf. 74 42 41 10

Nygade 12, Gråsten · Tlf. 74 65 21 21

Brodersens TAXI

Egernsund - kører for Dem

Tlf. 74 44 27 96

Døgnvagt

Ny 22 og 46 pers. turistbus

Auto-reparationer - Service - Opretning

Egernsund

Malerforretning

Verner Bentzen

Fjordvej 13, 6320 Egernsund

Telefon 74 44 09 36 · Bil 30 74 69 46

Fax 74 44 09 99

Det eneste autoriserede

S.K.A.D. værksted indenfor

50 km, der kan udstede

forsikringsgaranti fra 2-6 år

på autoskader.

Broager Karrosseri & Motorværksted ApS

Sct. Pauli . Telefon 74 44 11 21

Vinduespolering

v/Viggo Johannsen

BHJ – din foretrukne partner

En international virksomhed

BHJ er en international leverandør af

ingredienser og kødråvarer til fødevare-,

pet food-, foder- og farmaciindustrien.

BHJ er en virksomhed i vækst - 90% af

vores omsætning ligger uden for Danmark

og vi har datterselskaber i 11 lande.

BHJ A/S

Ulsnæs 33

6300 Gråsten

Protein Foods

Pet Food

Food

Tel.: 74 35 35 35

mailbox@bhj.dk

www.bhj.com

- when you are looking for real value

Deres lokale vinduespolerer

• Privat

• Erhverv

• Uforbindende tilbud gives

74 44 93 93 · 20 97 56 93

Reefslagervænget 2, 6320 Egernsund

Byen’s Blikkenslager

Aut. GVS Installatør

Henning W. Villesen

Nejsvej 34, Broager

Tlf. 74 44 93 40 • Biltlf. 30 74 66 79

25


Tilmeldinger byfest 2009

I år har vi samlet alle tilmeldinger til byfestens arrangementer på én side for at gøre

det nemmere for dig. Vil du deltage i et eller flere arrangementer, så udfyld

tilmeldingen forneden og aflever den hos Teddy.

Præmieskat

Go' forneøjelse

Tilmelding til Gerd Sørensen på tlf 74650171 eller hos Teddy på 29808703

senest d. 1. maj 2009

Egernsund Rundt 2009

For-/Efternavn: ____________________________________________________

Årgang: ____________________________________________________

[ ] 2km-gå [ ] 5km-gå

[ ] 2km-løb [ ] 5km-løb [ ] 7km-løb

[ ] 4km-cykel [ ] 8km-cykel .

Forhåndstilmelding er ønsket senest den 1.maj ved Helle Andersen,

Sundgade 39, tel. 74 44 04 60. Tilmeldingen på dagen er dog også muligt.

Scenen er din

Navn: ___________________________________________________________

Antal: _____ Telefon: ______________________________________________

Kategori: [ } Øvet [ ] Uøvet

Balleball

Afleveres i Teddy's Salon eller til Gitte Kristen senest den 30. april.

Holdnavn: ________________________________________________________

Hold ansvarlig

Navn: ___________________________________________________________

Telefon: __________________ E-mail: ________________________________

Tilmelding til balleball afleveres i Teddy´s Salon senest den 2. maj kl 12:00

26


Tennis

Referat fra Generalforsamlingen

i Egernsund Tennisklub

Tirsdag d. 10. marts 2009

Tilstede i alt 9 personer. Fra bestyrelsen var Søren B. Pedersen, Knud Erik Novrup,

Peter Skriver, Rita Latter og Christina M. Krogh. Derover: Ulla Novrup, Sanne Christensen,

Ann Heuschkel og Hellmut Lassen.

1. Valg af dirigent

Peter Skriver blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning

Formandens beretning blev fremlagt og godkendt. Se vedlagt kopi.

3. Fremlæggelse af regnskab

Rita fremlagde et fint regnskab. Økonomien er stabil og ved hjælp af sponsorer har

klubben fået

et pænt overskud. Regnskabet blev underskrevet af klubbens bestyrelsesmedlemmer.

Derefter

gennemgang af budget.

4. Behandling af rettidige indkomne forslag

Klubben har ikke modtaget nogen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingent fortsætter uændret.

6. Valg til bestyrelsen

Ann Heuschkel blev valgt som formand.

Sanne Christensen blev valgt som bestyrelsesmedlem.

7. Valg af revisor

Per Andersen blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt

Peter Matzen vil gerne sponsorere grus til klubbens baner.

Referent: Christina M. Krogh

27


Formandens beretning

ved Egernsund Tennisklubs generalforsamling tirsdag den 10-03-09.

Sæsonen 2008 har været god hvad angår vejret; men mindre god hvad angår aktiviteterne

på tennisbanerne.

Vores klubmesterskaber som normalt har god tilslutning ”haltede” lidt på grund af

skader, sygdom og generelt for få aktive medlemmer.

Medlemskabet er nede på 30 hvoraf kun 4 er under 25 år.

Størst tilslutning har der igen i år været til Tennis på Tværs. DGI turneringerne har der

også været god tilslutning til med 3 herrehold og et damehold.

Vi har forsøgt med familietennis gennem ”Play & Stay” konceptet bl.a. med tilbud

til medlemmer og til ansatte hos vores sponsor BHJ A/S. På trods af den manglende

succes så har Knud Erik Novrup mod på at forsøge i 2009 med familietennis på nogle

faste tidspunkter i weekenderne.

Knud Erik vil også forsøge at få gang i begynderkursus for seniorer(55+) med tilbud

også til Gråsten.

Gråsten(med Tove som tovholder) og Egernsund(ved Christina Krogh) vil i 2009

forsøge at få et tennis-projekt for børn op at stå bl.a. ved træk på ungdomstrænere fra

Egernsund uddannet i DGI-regi. Vi må opfordre alle forældre til at støtte om dette.

Egernsund har igennem de sidste par år fået uddannet 5 ungdomstrænere, men der har

ikke været mange juniorer at træne.

Tennisklubben er nu af en sådan størrelse hvor det begynder at blive svært at skaffe

frivillige ledere og holde gang i aktiviteterne. Jeg opfordrer derfor klubben til at

udbygge samarbejdet med omkringliggende klubber. I omegnen af Egernsund ligger

der flere tennisklubber med tilsvarende kritisk lavt medlemstal.

Bestyrelsen har i den forgangne sæson haft strategiske drøftelser om pro og contra for

sammenlægning med Frem eller Gråsten. Disse drøftelser bør videreføres i 2009.

Klubben har en god økonomi, hvilket gør os relativt stærke.

Endvidere bør det overvejes endnu engang om klubben skal fortsætte medlemskab af

både JTU/DTF(DIF) og af DGI. Mod forventet ser det ikke umiddelbart ud til, at der

sker en sammensmeltning af de to organisationer. JTU er blevet meget mere aktiv end

tidligere, og med gode tilbud til klubberne omkring turneringer, træningstræf m.m..

De har afholdt en del klubmøder for at øge samarbejdet imellem de lokale klubber.

Spørgsmålet er om vi kan udnytte tilbudene.

Efter forhandlinger imellem Sønderborg Kommune og klubberne i kommunen, er det

blevet vedtaget at klubberne får et banetilskud og selv skal stå for udgifter til grus,

vand, klargøring, vedligehold og nedlukning. Vi får derfor brug for medlemmer til at

28


give en hånd med.

I den kommende tid bliver der behov for at grave resurser frem og animere medlemmer

til at være aktive omkring klubben med en hjælpende hånd, skaffe nye medlemmer,

deltage i bestyrelses og ledelsesarbejde.

Knud Erik Novrup som næstformand og undertegnede som formand er i år på valg til

bestyrelsen.

Knud Erik har efter adskillige år i bestyrelsen valgt at træde ud på sidelinien, men vil

fortsat gerne være aktiv omkring klubben.

Jeg modtager heller ikke genvalg; men giver gerne en hånd med i den kommende

sæson så længe jeg er bosat i området.

Vi glæder os til at byde velkommen til friske resurser for udvikling af klubben.

Tak til alle medlemmer for sæsonen 2008 og tak til alle der har deltaget ved aktiviteter

og arrangementer. Endvidere en tak til vore sponsorer.

En speciel stor tak til det utroligt gode samarbejde i bestyrelsen.

Formand,

Søren Bech Pedersen

Andelsselskabet

Egernsund Vandværk

Onsdag den 25. april 1934 afholdtes stiftende generalforsamling i

Andelsselskabet Egernsund Vandværk på Hotel Egernsund

Disse linjer står anført i vores første protokol hvilket må betyde at vi har

75 års jubilæum i vandværket

Lørdag den 25. april 2009

Vi fejrer begivenheden med bl.a. et Åbent-Hus arrangement. Se nærmere på

vores hjemmeside samt i Gråsten Avis i dagene op til jubilæet.

Alle er velkommen …

www.egernsundvand.dk

29


Frem

Formandens beretning 2008

Denne beretning handler om de almene ting som er sket i foreningen, idet de

enkelte afdelinger har afholdt deres forsamlinger inden generalforsamlingen.

Mit første år som formand var præget af at der er mange nye ting, som jeg skulle

og stadig skal lære om en sportsforening og jeg vil gerne takke bestyrelsen for at

det gik gnidningsløst. Fra starten havde vi et godt samarbejde og jeg føler mig vel

tilpas i bestyrelsen.

Egersundhallen

Når skolen og børnehaven flytter sammen i skolens bygninger til sommer, så bliver

børnehavens bygning ledige og kommunen har ingen anvendelse for den. Det

forlyder at sportspladsen og bygningen skal udstykkes til beboelse. Skolen havde

derfor inviteret alle foreninger i Egernsund til et møde og det blev hurtigt klart at

Egernsundhallen skal blive det nye omdrejningspunkt for aktiviteter i Egernsund.

I sin nuværende form kan hallen ikke rumme de ideer som udviklede sig på vore

møder. Derfor har vi et ønske om at omdanne hallen til en selvejende institution

for at kunne ud- og ombygge den, så den kan blive til vores nye kultur- og aktivitetscenter.

Uwe Schmidt har lavet nogle flotte udkast i sin fritid, som jo også blev

offentliggjort i et af vore numre af FREM-bladet.

Sammen med en udbygning af hallen har vi også et ønske om at arealet omkring

skolen og hallen bliver omdannet til vores nye sportsplads, så vi også fortsat har

plads til udendørsaktiviteter. Tankerne er luftet overfor kommunen som ikke har

været afvisende, dog må vi sige at økonomien ikke er sikret endnu og at planerne

stadig er i støbeskoene.

Ny servicemedarbejder for hallen

Niels, som i mange år har været halbestyrer for Egernsundhallen, havde opsagt sin

stilling til august sidste år. Det var nok det mest uheldige tidspunkt for os sportsklubber,

da halsæsonen startede. Indtil vi fandt en ny servicemedarbejder måtte

foreningerne selv sørge for opsætning af bander m.m. Det gik forholdsvis gnidningsløst.

Mere problematisk var det derimod at kiosken også var lukket. Det medførte

at vi i en overgang mistede noget af det sociale samvær efter sporten. Heldigvis

var John Vinther Jørgensen parat til at hjælpe os. Vi har nu fundet en løsning

hvor FREM driver en kiosk i cafeteriet, som er blevet til klubbernes klublokale.

I januar har vi så fået Inger som den nye Servicemedarbejder og vi glæder os til et

godt samarbejde i fremtiden.

30


Medlemstal 2008

I slutningen af 2008 havde vi i badmintonafdelingen 116 medlemmer og i fodboldafdelingen

123 medlemmer. Rent aldersmæssigt er fordelingen således: der var 109

medlemmer fra 0 til 24 år og 119 medlemmer over 25 år. Det vil sige at der faktisk er

flere ældre medlemmer end unge.

Samarbejde med andre

Også sidste år havde vi et godt samarbejde med de andre klubber i Egernsund. Fremhæve

vil jeg det gode og konstruktive samarbejde med HK 71 omkring hallen.

Til ringriderfesterne i Gråsten og Broager kunne vi sidste år ikke stille så mange hjælpere,

som arrangørerne ønskede. Det var som sædvanligt de trofaste samme personer

der stillede op og det skal i have stor tak for.

Vi har i bestyrelsen også diskuteret muligheden for at gå sammen med andre klubber

i byen. Fordelen ville ligge i at vi overfor kommunen kunne stå stærkere da vi så ville

tale med én stemme. En anden fordel ville også være at der skulle findes færre medlemmer

til bestyrelsen – og det kan jo være et problem at finde nogen der har lyst til at

deltage i dette arbejde. Resultatet var at vi er åbne for muligheden.

Tak

Til sidst vil jeg afslutte beretningen med at sige tak de mange mennesker og sponsorer

som har støttet vores arbejde i det sidste år. Uden jeres hjælp og indsats kunne

foreningen ikke eksistere og jeg håber, at i også i fremtiden vil være trofaste overfor

klubben.

Egensund, den 25. februar 2009

Claudius Schultz

Formand

Loppemarked

18. april 2009

kl. 11- 15

Loppemarked

31


Teddy’s Salon

Sundgade 61

Egernsund

74 44 23 43

More magazines by this user
Similar magazines