Årsregnskab for 2010 - Holstebro Handelsstandsforening

holstebro.handel.dk

Årsregnskab for 2010 - Holstebro Handelsstandsforening

Holstebro Handelsstandsforening

CVR-nr. 68 87 46 53

Årsregnskab for 2010

Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk

Medlem af RevisorGruppen Danmark


Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors påtegning 2

Ledelsesberetning

Foreningsoplysninger 4

Hoved- og nøgletal 5

Ledelsesberetning 6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2010

Anvendt regnskabspraksis 8

Resultatopgørelse 9

Balance 10

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2010


Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og handelschefen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2010 for Holstebro Handelsstandsforening.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og almindelig anerkendt regnskabspraksis.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et

retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen

omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 14. marts 2011

Jens Kristian Larsen

handelschef

Bestyrelse:

Michael Ulsted Lars Toft Pedersen Anette Stenskrog

formand næstformand kasserer

Henrik Mortensen Ulla Trap Sanne Markmann

Sten Mosekjær Madsen

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011.

Dirigent

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2010 1


Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Holstebro Handelsstandsforening

Vi har revideret årsregnskabet for Holstebro Handelsstandsforening for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2010, omfattende hoved- og nøgletal, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance

samt ledelsesberetning. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter gældende lovgivning.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med gældende lovgivning. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse

af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et

retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller

fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige

skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning,

der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor

revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder

kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå

høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i

årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder

vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om

fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller,

der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende

billede samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik

på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at

udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere

stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige

skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af

årsregnskabet og ledelsesberetningen.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med gældende lovning, samt at ledelsesberetningen indeholder

en retvisende redegørelse i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2010 2


Den uafhængige revisors påtegning

Holstebro, den 14. marts 2011

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S

Tage Hjortkjær

statsautoriseret revisor

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2010 3


Foreningsoplysninger

Forening

Holstebro Handelsstandsforening

Nørregade 26

7500 Holstebro

Hjemstedskommune: Holstebro

CVR-nr.: 68 87 46 53

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Michael Ulsted, formand

Lars Toft Pedersen, næstformand

Anette Stenskrog, kasserer

Henrik Mortensen

Ulla Trap

Sanne Markmann

Sten Mosekjær Madsen

Handelschef

Jens Kristian Larsen

Revision

Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S

Hostrupsvej 4

7500 Holstebro

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2010 4


Hoved- og nøgletal i t.kr.

Foreningens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således:

2010 2009 2008 2007 2006

Årets resultat

Kontingentindtægter 1.651 1.483 1.507 1.470 1.332

Indtægter i alt incl. finansielle indtægter 1.903 1.652 1.723 1.539 1.406

Gager mv. 533 554 569 540 516

Markedsføringsomkostninger 136 59 - - -

Aktivitetsomkostninger 980 1.024 690 457 578

Aktivitetstilskud, bonus og viderefakturering -526 -344 - - -

Andre omkostninger 676 614 508 529 409

Årets resultat 104 -255 -44 13 -97

Balance

Balancesum 552 827 982 1.816 1.764

Egenkapital ultimo 174 70 325 369 356

Finansiel udvikling

Bankindeståender, ultimo 392 426 513 1.218 1.545

Nøgletal

Likviditetsgrad 1,5 1,1 1,5 2,1 4,0

Soliditetsgrad 31,5 8,4 33,1 20,3 20,2

Øvrige

Medlemstal, ultimo 253 221 217 217 213

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2010 5


Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Foreningens væsentligste aktivitet er at fremme handel og industri i dens virkeområde samt deltagelse i

ledelsen af Holstebro Handelsskole.

Udvikling i økonomiske forhold

Som følge af den vedtagne kontingentstigning på generalforsamlingen og en pæn stigning i medlemstallet

er kontingentindtægter steget med 167.950 kr. til 1.650.600 kr. i 2010. Endvidere er indtægter ved

salg af gavekort steget med 98.328 kr. Indtægter i alt udgør herefter 1.897.198 kr., hvilket er en stigning

på 254.778 kr. i forhold til sidste år. Omkostninger i alt udgør 1.787.764 kr., hvilket er et fald på 118.779

kr. i forhold til sidste år. Faldet vedrører væsentligst stigning i modtaget aktivitetstilskud mv.

Ovennævnte stigning i indtægter og fald i omkostninger medfører, at årets resultat udgør et overskud på

103.872 kr. Årets resultat for det afsluttede regnskabsår er tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 173.724 kr. svarende til en egenfinansiering på 31,5 % af de samlede

aktiver på 551.658 kr.

Likvide beholdninger (bankindeståender) udgør på balancedagen 392.372 kr., hvilket er et fald på

33.906 kr. i forhold til sidste år.

Udvikling i markedsføring

Brutto markedsførings- og aktivitetsomkostninger har i 2010 udgjort 1.115.588 kr., hvilket er en stigning

på 32.518 kr. i forhold til 2009, men der er modtaget i aktivitetstilskud, bonus og viderefakturering i alt

526.277 kr. i 2010 mod 343.720 kr. i 2009, hvilket betyder, at der har været et højt aktivitetsniveau i

2010 men lavere nettoomkostninger. Alt i alt har der været en god eksponering af vor by.

Sædvanen tro udgør foreningens netto markedsføring mellem 30-40 % af indtægterne, og i 2010 har den

udgjort ca. 30 %, hvilket er lavere end i 2009, men skyldes alene større aktivitetstilskud mv., hvilket

også var nødvendigt for at komme tilbage på overskudssporet. Til markedsføringen kan lægges foreningens

aftaler med De Bergske omkring annoncering.

Også 2010 har været et travlt år, og foreningen har gennemført mange store aktiviteter i årets løb, hvor

flere af dem har været en stor succes. Foreningens nye elektroniske gavekort viser sig også at være en

stor succes, der bidrager meget positivt til årets resultat. Der blev solgt 9.851 stk., hvilket er 1.412 stk.

eller ca. 17 % mere end sidste år. Omsætningen ved de solgte gavekort har udgjort ca. 4,6 mio.kr.

Foreningens medlemstal er i 2010 steget med netto 32 medlemmer til 253.

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2010 6


Ledelsesberetning

Det er og vil fortsat være foreningens mål, at Holstebro skal være:

Danmarks bedste og smukkeste handelsby

i mange år fremover.

Foreningens ledelse glæder sig til at løse fremtidens opgaver.

Foreningens forventede udvikling

I 2011 vil den i 2010 gennemførte politik omkring en stram styring af aktivitets- og omkostningsniveauet

blive fastholdt, idet der tilstræbes et fortsat driftsoverskud for 2011 og dermed en stigning i egenkapitalen.

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2010 7


Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet for Holstebro Handelsstandsforening er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven

og almindelig anerkendt regnskabspraksis samt foreningens vedtægter.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter herunder kontingentindtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet.

Omkostninger

Omkostninger er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Omkostningerne

er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Aktivitetstilskud,

bonus og viderefakturering, der kan henføres til særskilte aktiviteter, indtægtsføres på en særskilt linie

under omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger, der omfatter rente- og gebyrindtægter samt renteomkostninger,

indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Inventar

Nyanskaffelser under 10.000 kr. pr. stk. og edb-udstyr mv. afskrives i anskaffelsesåret.

Beholdning af elektroniske gavekort og kortomslag

Beholdning af gavekort og kortomslag måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives

til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2010 8


Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

2010 2009

Indtægter

Kontingenter 1.650.600 1.482.650

Frivilligt bidrag fra ikke-medlemmer til juleudsmykning 30.000 41.500

Indtægter ved salg af gavekort 216.598 118.270

Indtægter i alt 1.897.198 1.642.420

Omkostninger

Gager, pensionsbidrag, ATP mv. og kørselsgodtgørelse 533.180 553.804

Markedsføringsomkostninger 135.795 59.498

Aktivitetsomkostninger 979.793 1.023.572

Aktivitetstilskud, bonus og viderefakturering -526.277 -343.720

Omkostninger ved gavekort 66.185 53.128

Juleudsmykning 274.012 226.287

Sponsorater 91.150 75.500

Generalforsamling og bestyrelsesmøder 35.542 38.126

Medlemsmøder og bestyrelseskursus 13.468 27.630

Husleje og elforbrug 23.970 30.333

Kontorartikler, edb, telefon og porto 21.495 23.742

Repræsentation og gaver 2.443 1.825

Administrations-, rådgivnings- og revisionsomkostninger 58.595 56.039

Sagsomkostninger vedrørende Japan Photo 9.200 9.000

Vedligeholdelse af hjemmeside mv. 5.400 5.400

Mindre nyanskaffelser 21.101 9.212

Tab på tilgodehavender (kontingenter) 14.975 23.500

Kontingenter og aviser 12.816 16.218

Forsikringer 14.301 12.752

Diverse 620 4.757

Omkostninger i alt 1.787.764 1.906.543

Resultat før finansielle poster 109.434 -264.123

Finansielle poster

Rente- og gebyrindtægter 5.761 9.370

Rente- og låneomkostninger -11.323 0

Årets resultat 103.872 -254.753

Forslag til resultatdisponering

Overføres til egenkapital 103.872 -254.753

Disponeret i alt 103.872 -254.753

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2010 9


Balance 31. december

Aktiver

Omsætningsaktiver

2010 2009

Beholdning af elektroniske gavekort og kortomslag 54.274 49.380

Tilgodehavende kontingenter og for aktiviteter 104.512 263.345

Tilgodehavende moms 0 43.945

Tilgodehavende beregnede renter af bankindeståender 500 4.300

Periodeafgrænsningsposter 0 39.754

Indestående i pengeinstitutter:

Ringkjøbing Landbobank, driftskonti 193.892

Jyske Bank, driftskonto 101.277

Diverse banker, gavekortkonti 97.203 392.372 426.278

Omsætningsaktiver i alt 551.658 827.002

Aktiver i alt 551.658 827.002

Passiver

Egenkapital

Saldo 1/1 69.852 324.605

Overført årets resultat 103.872 -254.753

Egenkapital i alt 173.724 69.852

Gældsforpligtelser

Diverse kreditorer 268.023 700.044

Skyldig moms 42.624 0

Indeholdt A-skat og AM-bidrag mv. 14.348 16.156

Beregnede skyldige feriepenge 52.939 40.950

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 377.934 757.150

Passiver i alt 551.658 827.002

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Ingen.

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2010 10

More magazines by this user
Similar magazines