Årsregnskab for 2011 - Holstebro Handelsstandsforening

holstebro.handel.dk

Årsregnskab for 2011 - Holstebro Handelsstandsforening

Holstebro Handelsstandsforening

CVR-nr. 68 87 46 53

Årsregnskab for 2011

Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk CVR-nr. 89 22 49 18

Medlem af RevisorGruppen Danmark


Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors påtegning 2

Ledelsesberetning

Foreningsoplysninger 4

Hoved- og nøgletal 5

Ledelsesberetning 6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011

Anvendt regnskabspraksis 8

Resultatopgørelse 9

Balance 10

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2011


Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og handelschefen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2011 for Holstebro Handelsstandsforening.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingsbestemmelser.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et

retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen

omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 7. marts 2012

Jens Kristian Larsen

handelschef

Bestyrelse:

Michael Ulsted Lars Toft Pedersen Jesper Henriksen

formand næstformand kasserer

Henrik Mortensen Ulla Trap Sanne Markmann

Sten Mosekjær Madsen

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2012.

Dirigent

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2011 1


Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Holstebro Handelsstandsforening

Vi har revideret årsregnskabet for Holstebro Handelsstandsforening for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes

efter årsregnskabslovens indregnings- og målingsbestemmelser.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med årsregnskabslovens indregnings- og målingsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret

for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført

revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge

dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen

for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger

i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af

risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et

årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens

interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af ledelsens valg af om ledelsens valg af regnskabspraksis

er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation

af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings-

og målingsbestemmelser.

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2011 2


Den uafhængige revisors påtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,

at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holstebro, den 7. marts 2012

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S

Tage Hjortkjær

statsautoriseret revisor

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2011 3


Foreningsoplysninger

Forening

Holstebro Handelsstandsforening

Jeppe Schous Gade 14

7500 Holstebro

Hjemstedskommune: Holstebro

CVR-nr.: 68 87 46 53

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Michael Ulsted, formand

Lars Toft Pedersen, næstformand

Jesper Henriksen, kasserer

Henrik Mortensen

Ulla Trap

Sanne Markmann

Sten Mosekjær Madsen

Handelschef

Jens Kristian Larsen

Revision

Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S

Hostrupsvej 4

7500 Holstebro

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2011 4


Hoved- og nøgletal i t.kr.

Foreningens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således:

2011 2010 2009 2008 2007

Årets resultat

Kontingentindtægter 1.700 1.651 1.483 1.507 1.470

Indtægter i alt incl. finansielle indtægter 1.984 1.903 1.652 1.723 1.539

Gager mv. 581 533 554 569 540

Markedsføringsomkostninger 187 136 59 - -

Aktivitetsomkostninger 1.056 980 1.024 690 457

Aktivitetstilskud, bonus og viderefakturering -540 -526 -344 - -

Andre omkostninger 717 676 614 508 529

Årets resultat -17 104 -255 -44 13

Balance

Balancesum 490 552 827 982 1.816

Egenkapital ultimo 156 174 70 325 369

Finansiel udvikling

Bankindeståender, ultimo 309 392 426 513 1.218

Nøgletal

Likviditetsgrad 1,5 1,5 1,1 1,5 2,1

Soliditetsgrad 31,8 31,5 8,4 33,1 20,3

Øvrige

Medlemstal, ultimo 265 253 221 217 217

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2011 5


Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Foreningens væsentligste aktivitet er at fremme handel og industri i dens virkeområde samt deltagelse i

ledelsen af Uddannelsescenter Holstebro (UCH).

Udvikling i økonomiske forhold

Kontingentindtægter er steget med 49.100 kr. til 1.699.700 kr. i 2011. Endvidere er indtægter ved salg af

gavekort steget med 63.265 kr. Indtægter i alt udgør herefter 1.979.563 kr., hvilket er en stigning på i alt

82.365 kr. i forhold til sidste år. Omkostninger i alt udgør 2.000.281 kr., hvilket er en stigning på

212.517 kr. i forhold til sidste år. Stigningen vedrører væsentligst stigning i markedsførings- og aktivitetsomkostninger.

Ovennævnte har medført, at årets resultat udgør et underskud på 17.510 kr. mod et overskud på 103.872

kr. sidste år. Årets resultat for det afsluttede regnskabsår er acceptabelt.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 156.214 kr. svarende til en egenfinansiering på 31,8 % af de samlede

aktiver på 490.386 kr.

Likvide beholdninger (bankindeståender) udgør på balancedagen 308.734 kr., hvilket er et fald på

83.638 kr. i forhold til sidste år.

Udvikling i markedsføring

Brutto markedsførings- og aktivitetsomkostninger har i 2011 udgjort 1.242.349 kr., hvilket er en stigning

på 126.761 kr. i forhold til 2010, men der er modtaget i aktivitetstilskud, bonus og viderefakturering i alt

540.027 kr. i 2011 mod 526.277 kr. i 2010, hvilket betyder, at der har været et højere aktivitetsniveau i

2011 end i 2010. Alt i alt har der været en god eksponering af vores by.

Sædvanen tro udgør foreningens netto markedsføring mellem 30-40 % af indtægterne, og i 2011 har den

udgjort ca. 35 %, hvilket er ca. 5 % højere end i 2010, og skyldes alene større aktiviteter. Til markedsføringen

kan lægges foreningens aftaler med De Bergske omkring annoncering.

Også 2011 har været et travlt år, og foreningen har gennemført mange store aktiviteter i årets løb, hvor

flere af dem har været en stor succes. Foreningens elektroniske gavekort viser sig også at være en stor

succes, der bidrager meget positivt til årets resultat. Elektroniske gavekort er i årets løb udvidet til også

at omfatte Vinderup-området, hvilket har medført afholdelse af visse engangsomkostninger. Der blev

solgt i alt 11.061 stk., hvilket er 1.210 stk. eller ca. 12 % mere end sidste år. Omsætningen ved de solgte

gavekort har udgjort ca. 5,1 mio.kr., hvilket er en stigning på ca. 10 % i forhold til sidste år.

Foreningens medlemstal er i 2011 steget med netto 12 medlemmer til 265.

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2011 6


Ledelsesberetning

Det er og vil fortsat være foreningens mål, at Holstebro skal være:

Danmarks bedste og smukkeste handelsby

i mange år fremover.

Foreningens ledelse glæder sig til at løse fremtidens opgaver.

Foreningens forventede udvikling

I 2012 vil den i 2011 gennemførte politik omkring et højt, men stramt styret aktivitetsniveau blive fastholdt.

Der tilstræbes et driftsoverskud for 2012 og dermed en stigning i egenkapitalen.

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2011 7


Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet for Holstebro Handelsstandsforening er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

indregnings- og målingsbestemmelser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter herunder kontingentindtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet.

Omkostninger

Omkostninger er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Omkostningerne

er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Aktivitetstilskud,

bonus og viderefakturering, der kan henføres til særskilte aktiviteter, indtægtsføres på en særskilt linie

under omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger, der omfatter rente- og gebyrindtægter samt renteomkostninger,

indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Inventar

Nyanskaffelser under 10.000 kr. pr. stk. og edb-udstyr mv. afskrives i anskaffelsesåret.

Beholdning af elektroniske gavekort og kortomslag

Beholdning af gavekort og kortomslag måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives

til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2011 8


Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

2011 2010

Indtægter

Kontingenter 1.699.700 1.650.600

Frivilligt bidrag fra ikke-medlemmer til juleudsmykning 0 30.000

Indtægter ved salg af gavekort 279.863 216.598

Indtægter i alt 1.979.563 1.897.198

Omkostninger

Gager, pensionsbidrag, ATP mv. og kørselsgodtgørelse 581.421 533.180

Markedsføringsomkostninger 186.804 135.795

Aktivitetsomkostninger 1.055.545 979.793

Aktivitetstilskud, bonus og viderefakturering -540.027 -526.277

Omkostninger ved gavekort 108.469 66.185

Juleudsmykning 279.905 274.012

Sponsorater 116.450 91.150

Generalforsamling og bestyrelsesmøder 45.843 35.542

Medlemsmøder og bestyrelseskursus 5.516 13.468

Husleje og elforbrug 18.512 23.970

Kontorartikler, edb, telefon og porto 17.499 21.495

Repræsentation og gaver 7.016 2.443

Administrations-, rådgivnings- og revisionsomkostninger 70.861 58.595

Sagsomkostninger vedrørende Japan Photo 0 9.200

Vedligeholdelse af hjemmeside mv. 0 5.400

Mindre nyanskaffelser 4.000 21.101

Tab på tilgodehavender (kontingenter) 15.492 14.975

Kontingenter og aviser 11.964 12.816

Forsikringer 13.010 14.301

Diverse 2.001 620

Omkostninger i alt 2.000.281 1.787.764

Resultat før finansielle poster -20.718 109.434

Finansielle poster

Rente- og gebyrindtægter 4.836 5.761

Rente- og låneomkostninger -1.628 -11.323

Årets resultat -17.510 103.872

Forslag til resultatdisponering

Overføres fra egenkapital -17.510 103.872

Disponeret i alt -17.510 103.872

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2011 9


Balance 31. december

Aktiver

Omsætningsaktiver

2011 2010

Beholdning af elektroniske gavekort og kortomslag 44.823 54.274

Tilgodehavende kontingenter og for aktiviteter 132.468 104.512

Tilgodehavende beregnede renter af bankindeståender 0 500

Periodeafgrænsningsposter 4.361 0

Indestående i pengeinstitutter:

Ringkjøbing Landbobank, driftskonti 6.417

Diverse banker, gavekortkonti 302.317 308.734 392.372

Omsætningsaktiver i alt 490.386 551.658

Aktiver i alt 490.386 551.658

Passiver

Egenkapital

Saldo 1/1 173.724 69.852

Overført årets resultat -17.510 103.872

Egenkapital i alt 156.214 173.724

Gældsforpligtelser

Diverse kreditorer 230.549 268.023

Skyldig moms 9.328 42.624

Indeholdt A-skat og AM-bidrag mv. 34.670 14.348

Beregnede skyldige feriepenge 59.625 52.939

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 334.172 377.934

Passiver i alt 490.386 551.658

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Ingen.

Holstebro Handelsstandsforening

Årsregnskab for 2011 10

More magazines by this user
Similar magazines