Referat 170310 - Mariagerfjord Gymnasium

mf.gym.dk

Referat 170310 - Mariagerfjord Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2010 kl. 15.30 i B45

Fraværende: Ida Marie Monberg Hindsholm

Punkt Art Varighed Fremlægges af Bilag

1. Godkendelse af referat af

bestyrelsesmødet d. 25. januar

2010

Beslutning 5 minutter Formand Elektronisk

Referat af bestyrelsesmøde den 25. Januar godkendt og underskrevet

2) Fremlæggelse og godkendelse

af regnskab 2009

Beslutning 60 minutter Niels Villadsen,

PWC

Post fredag

den 12.3

Der var følgende hovedpunkter i revisors gennemgang :

Regnskab 2009

Regnskabet viser et overskud på 1,3 mio.

Antal årselever viser en svagt faldende tendens

Der er et meget lavt frafald i hf

Udgifterne til ledelse og administration er faldet i forhold til 2008. Det skyldes til dels, at der var

ekstra udgifter i 2008 på grund af rektorskifte

Udgiften til løn lavere end forventet på grund af en mere optimal timefagfordeling end sidste år

Der er en effektiv arbejdsgang i forbindelse med budgetopfølgning, det har medvirket til det gode

resultat

Skolen har i 2009 været i stand til at øge de materielle anlægsaktiver fra 0,96 mio. til 1.66 mio.

Skolen har en likvid beholdning på 8,5 mio. pr. 31.12.2009; men det skyldes i høj grad at ministeriet

giver forskud på tilskud.

Egenkapitalen er fortsat negativ, og er på -1.8 mio.

Revisionsprotokollat

Der er tale om påtegning uden forbehold

Institutionen udfører en god økonomistyring

Som en konsekvens af at institutionen har søgt at undgå overtimer, er der kommet lidt flere

undertimer til end året før.

Skolen har en handleplan om sociale klausuler; men lever ikke op til målet på 3,5 %. ( Karen Inge

Taasti opfordrede til, at bestyrelsen på et senere tidspunkt diskuterer dette).

På it-området har gymnasiet fået udarbejdet et beslutningsgrundlag omkring brugen af

administrative fællesskaber. ( skolens ledelse lovede at dette vil blive taget op i bestyrelsen senere

).

Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet.

Der var ros til ledelse og medarbejdere for det fine resultat.

3) Køb af bygninger Orientering 15 minutter Rektor

Rektor orienterede om, at Nykredit er valgt som realkreditinstitut. Der ønskes 50 % fastforrentet lån, og 50

% variabelt lån med renteloft på 5,5 %. Tilbuddet fra Nykredit lyder på en bidragsprocent på 0,43, og

låneomkostningerne er forhandlet ned til et minimum.

Vi afventer at UBST udfærdiger et skøde, og vi afventer også at VUC udmatrikuleres.

For at spare renter, har vi indbetalt et forskud på 4 mio. til staten.


Vi afventer en afklaring af, om der bliver mulighed for at få hjemtaget lånet før skødet foreligger mod at

skolen giver kreditforeningen transport i en evt. tilbagebetaling og at UVM noterer transporten.

4) Budget 2010 Orientering og

konfirmering

15 minutter Vicerektor Elektronisk

Budget 2010 blev godkendt af bestyrelsen. Når det endelige elevtal pr. 1.8 er kendt, vil der ske en

budgetrevision.

5) Foreløbige

vedligeholdelsesplaner

Orientering 15 minutter Vicerektor Elektronisk

De fremlagte vedligeholdelsesplaner blev godkendt. Vicerektor nævnte, at planerne vil blive revideret, når

det rådgivende ingeniør/arkitekt firma har gennemgået bygningen.

6) Revidering af studie- og

ordensregler

Beslutning 5 minutter Rektor Elektronisk

Det fremlagte forslag til studie- og ordensregler blev godkendt.

Morten Lassen pointerede ,at det væsentligste stadigvæk er § 2 stk. 1.

7) Siden sidst:

- bestyrelsesvalg/kandidater

- htx

- samarbejdsaftale m. VUC

Kort orientering og

konfirmering

15 minutter Rektor

Rektor redegjorde for, at søgetallet for næste skoleår er 193 til stx og 75 til hf. Som følge af de

pæne søgetal, vil rektor hurtigt muligt opslå et antal faste stillinger pr. 1.8.2010.

Peter Christensen, Sintex har givet tilsagn om, at han er villig til at indtræde i bestyrelsen.

Htx: Der bliver arrangeret et møde mellem den nye minister og repræsentanter for Mariagerfjord

Kommune, Gymnasiet og HTX Aalborg for at undersøge om vi kan komme videre med htx

projektet.

Der er endnu ikke underskrevet en samarbejdsaftale mellem VUC Nordjylland og Mariagerfjord

Gymnasium om pedelfunktion og deling af udgifter til fast ejendom.

Næste skoleår vil der være 2 talentprogrammer for folkeskoleelever. Det er et sprogligt og et

science forløb. Desuden er der aftalt et samarbejde med ungdomsskolen om forløb i sprog og

naturvidenskab.

Der har været afholdt en støttekoncert for Haiti arrangeret af Mariagerfjord Kommune, kulturskolen

og gymnasiet. Arrangementet gav ca. 20.00 kr. i overskud. Der arbejdes videre med ideen i næste

skoleår.

Der er planer om, at hele personalet skal på studietur til Berlin i 2011.

Nogle vigtige datoer vedrørende jubilæet:

15.8 2011 Reception

17.9 2011 Jubilæumsfest

8). Eventuelt, herunder næste

møde

Formand

Ønske fra John Schulz om at vi drøfter muligheden for at oprette en såkaldt ASF klasse (ASF står

for Autisme Spektrum Forstyrrelse). Karen Inge Taasti lovede at komme med et oplæg om emnet

på et senere møde.

Næste møde: 26.4 2010 kl. 15.30.


Referent: Jens Peter Hansen

More magazines by this user
Similar magazines